K. Helveg Petersen ved indvielsen:

De unge kan ved et meningsfyldt arbejde udfolde evner, talenter og opfindsomhed

En historisk dag for Jyderup Realskole var det, da flere hundrede mennesker den 8. december 1978
mødte op for at ønske tillykke ved den officielle indvielse af Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, det nyeste led i en nu ti år lang udviklingkæde.

I sin velkomst betonede skolens formand, direktør Arly Mortensen, at man her har søgt at skabe en skole, der imødekommer elevønsker om fagvalg udmøntet i en undervisning med sigt direkte mod erhvervslivet.
Faciliteter er skabt, der såvel i den daglige undervisning som i fritiden kan imødekomme mange behov.
Teatret, indrettet i direkte forbindelse med den store idrætshal, opfylder alle krav, der med rimelighed kan stilles til en provinsscene, og kan klare opgaver inden for et meget bredt spektrum.
Dirketør Arly Mortensen rettede en tak til entreprenørfirmaet Larsen & Nielsen, der så dygtigt og præcist havde klaret opgaven at opføre et helt nyt kollegium til 148 elever.
Der lød videre en tak til de mange håndværkere, der har ydet en dygtig indsats ved restaureringen af det gamle fabriksanlæg, så det i dag fremstår som en moderne skole, til Tornved Kommunalbesyrelse og embedsmændene for aldrig svigtende interesse for Jyderup Realskole, til skolebestyrer Peter Hehnel og souchef på den erhvervsrettede grundskole, Leif Skovgaard, der har ydet en så betydelig indsats for at få alt det nye op at stå, og i øvrigt alle, der har arbejdet positivt med på at nå så langt, som man er i dag.
og formanden sluttede:
- Måtte skolen udvikle sig til at være et godt og inspirerende tilbud til alle vore elever.
Kulturminister Niels Matthiasen, der skulle have talt ved indvielsen, havde set sig nødsaget til telegrafisk at melde afbud pga. presserende forhandlinger i Folketinget.

Festtalen blev holdt af fhv. minister K. Helveg Petersen
Han ønskede skolen tillykke med resultatet og sagde:
- Da jeg for blot få måneder siden aflagde besøg hernede, havde jeg ikke kunnet forestille mig, at man kunne nå så langt på så kort tid. At det er sket, er et udtryk for vilje.
Jeg glæder mig over, at der her er skabt rammer for kulturelle udfoldelser, der vil kunne få stor betydning ikke alene for eleverne på skolen, men for hele egnens befolkning.
Det er let at se de pædagogiske udviklings muligheder, der findes her på stedet. Såfremt man rundt om i landet tog fat på at gennemføre lignende projekter, ville det bevirke en betydelig større alsidighed i undervisningstilbuddene for de unge.
Der er her tale om en lige udvikling af de teoretiske og praktiske anlæg hos eleverne. Mulighederne er mange.
Adskillige elever skal have noget mellem hænderne for at motiveres til også at gøre en boglig arbejdsindsats og gennem kombinationen opnå større færdigheder.
Jyderup Realskole har man fagligt taget ved lære af egne erfaringer, og man har søgt at indfange tendenser i udviklingen. I dag vælter samfundsproblemerne sig ind over vort skolesystem.
Normløsheden ude i samfundetvirker afsmittende. Vi må besinde os på samfundsproblemerne for at opstille et mål for skolen.
Der mangler nemlig modenhed til at styre den teknologiske udvikling, hvilket er af afgørende indflydelse på menneskelige samværsformer.
Det er nødvendigt på en helt anden måde end hidtil at tage fat på at få løst problemet omkring ungdomsledighed.
Unge skal have en meningsfyldt beskæftigelse, have lov at udfolde evner, talenter og opfindsomhed, som i dag ikke udnyttes.
Og netop af den årsag påføres store menneskelige tab og ikke mindre tab for samfundet.
Hvad kan der gøres for at nedbryde grønsen mellem uddannelsesstederne og samfundet? Institutionerne skal åbne sig udadtil, have et samspil med egnens befolkning. Man skal inde i skolen hente de praktisk erfaringer udefra.
Vi skal spejde efter dynamik, efter et samvirke mellem praktiske folk og skolen. Det er et spørgsmål om holdning.
Det er pionerarbejde, man her på Jyderup Realskole har påtaget sig for at få bedre rammer til et skolevirke. Det giver også et stort ansvar.
Pionerånden må og skal være til stede her. Man skal finde samarbejdsformer, så rammerne udnyttes til det yderste.
Vi trænger til at komme ud af gruppeodelingen, det blokerer for en udvikling. Der er ingen grænser for, hvad vi kan nå ved kombinationen af teori og praksis, som der her lægges op til.
K. Helveg Petersen motiverede sluttelig et leve for, at arbejdet på Jyderup Realskole vil lykkes.

Borgmester Poul Rasmussen, Tornved kommune, betegnede dagen som historisk for Jyderup Realskole og anførte, at dette store værk er stillet på benene på rekord tid. Der er, sagde borgmesteren, ikke mindst fra skolens formand Arly Mortensens side, ydet en beundringsværdig indsats, vist flid, dygtighed og gåpåmod, der aftvinger den allerstørste respekt.
Halvanden hundrede elever kan ikke, påpegede borgmesteren, undgå at sætte deres præg på en by af Jyderups størrelse. Men flere faktorer gjorde, at man fra kommunens side ændrede et industrielt område til et såkaldt offentligt område, da Jyderup Realskoles planer blev forelagt.
Vel drejer det sig om økonomi, når noget nyt etableres, men det drejer sig også i væsentlig grad om samhørighed, miljø, om at skabe et sted, hvor man ikke bare eksisterer, men lever og ånder i fulde drag.
Målet for den erhvervsrettede grundskole må være at oplære og dygtiggøre den ungdom, der er vor fremtid, så den kan tilpasses vort komplicerede samfund. Det er et stort ansvar at påtage sig, men hvor der er vilje, er der også en vej.
Kommunalbestyrelsen ønsker held og lykke til, at der her må fostres en dygtig ungdom.
Borgmesteren tilsagde fortsat positivt samarbejde og overrakte skolen formand en kontant hilsen fra kommunalbestyrelsen.

Formanden for Danmarks Realskoleforening, skolebestyrer Bent Christensen-Dalsgaard, Kolding, sagde på de private skolers vegne tak for det friske initiativ, der var vist ved opbygningen af den erhvervsrettede grundskole.
- Det er, sagde han, dejligt at se jer bruge loven i et forsøg, der for mig at se peger næsten længere frem end tankerne i U 90 - rapporten.
Vi har herhjemme verdens frieste lovgivning for private skoler. Det er en frihed, der skal forvaltes under ansvar. Det har I vist at ville leve op til her i Jyderup sluttede skolebestyrer Bent Christensen-Dalsgaard.

Ind imellen rækken af talere spillede pianisten Eyvind Møller værker af Chopin og Schubert, og Telemanns Skolemesterkantate blev fremført af Concentus Musieus under medvirken af Ulrik Cold, Åge Knudsen, Mogens Durholm, Birthe Holst Christensen, Irmgard Knopf Mathiesen og Aksel H. Mathiesen samt elever fra Jyderup Realskoles musikhold, der i øvrigt også under Paul Malmquists direktion præstenterede "House of the Rising Sun".
Jyderup Realskoles musikelever 1978
Musikholdet opfører "House of the rising sun"

Artiklen i "Informationsavisen skrevet af Erhardt Jakobsen


Kilde:
Jyderup Realskoles informationsavis udgivet i december 1978, side 2-3, Trykkested; Jyderup Bogtrykkeri

Sidst opdateret 3. december 2014
©Jyderup Realskole