Jens Christian Tvergaard
Karen Tvergaard ses 1953 - Realeksamen 1958
Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 198 nr. 25. Karen konfirmeret 7. oktober 1956
Inger Tvergaard ses på Jyderup Realskole 1961- Realeksamen 1965
1975 maj; 25 lykkelige år - Tvergaard
- Siger konsulent J.C. Tvergaard, Jyderup, ved sit jubilæum i Økonomisk Selskab.
"Jyden han er stærk og sej.. den verslinje kan konsulent Jens Christian Tvergaard, Jyderup, leve op til, idet han - endnu med synligt tage ar på panden efter sit biluheld forleden - atter er i fuld vigør efter sygehusopholdt, og i morgen, lørdag den 10. maj, fejrer han 25 års jubilæum som konsulent i Holbæk Amts Økonomisk Selskab. Tvergaard vil, i hjemmet på Dambækvej 2, mod gratulanter fra Selskabet, med præsidenten, godsejer Ib Lemvigh, Algistrup, i spidsen, men den egentlige jubilæumsfest sker i forbindelse med selskabet's sammenkomst den 15. ds. på Bromølle Kro, hvortil også fru Gerda Tvergaard er indbudt.
Jyde, ja, det er J.C. Tvergaard tydeligt, både i sproget og den lidt knappe væremåde, og egentlig skyldes det broderen, der er civilingeniør i København, at J.C. omlagde sit liv fra de mange år som praktisk landmand, for i en ret moden alder at søge ind på landbohøjskolen og efter vel overståede studer, at blive landbrugskandidat og siden konsulent, men det blev et skifte han aldrig kom til at fortryde.
"Det har været 25 lykkelige år" siger Tvergaard om tiden i Holbæk Amts Økonomiske Selskab (H.A.ø.S.)

Tvergaard 19751
Fire præsidenter
J.C. Tvergaard er født på gården "Kobberholm" i Mygdal, der ligger nord for Hjørring. Efter skoletiden blev han landvæsenselev og var bl.a. ved husdyrbruget på Brattingsborg og var derefter forvalter på større gårde, til han efter broderens tilskyndelse, som 30-årig begyndte at studere på Landbohøjskolen. I 1939 fik han ansættelse på Forsøgslaboratoriet i København, siden på forsøgsgården "Ringholm" ved Nykøbing Sjælland. Lidt pludseligt gik det gamle ærværdige Holbæk Amts økonomiske Selskab burg for en ny konsulent, da den kendte Helge Klausen fik tilbudet om stillingen i De Danske Landboforeninger, og i maj 1950 blev Helge Klausen afløst af J.C. Tvergaard.
Tvergaard er den konsulent der har været længst i tjenesten i Selskabet. Tættes på kom konsulent Frederik Krogh, Jyderup. I alt har Tvergaard virket under fire præsidenter: godsejer, hofjægermester Thomas Junker, "Aunsøgaard", godsejer, kammerherre S.A. Timm, Aggersvold, godsejer Poul Prahl, "Smakkerup", og nuværende præsident, godsejer Ib Lemvigh, Algistrup. Samarbejdet med såvel præsidenterne, som de respektive udvalg og disses formænd, har altid været og er forbilledligt og alle beslutninger er truffet i gensidigt forståelse, også hvor det har drejet sig om store og vigtige afgørelser.

150 års effekt
Konsulentvirksomheden omfattede husdyrbrug, planteavl og sprøjtevirksomhed, men det er blevet med forgreninger ud i mange andre sider af de store gårdes virkeområde, for eks. med samarbejde med Holbæk og Odsherred Landboforeninger om ansættelse af husdyrbrugskonsulent Frode Mortensen. Formålet var en specialisering indenfor de forskellige områder, en specialisering der også kom til at omfatte bygningsredskabs og maskinudvalg, en regnskabsafdeling, hvor konsulent Tage Brexner - for øvrigt Tvergaards studiekammerat fra Landbohøjskolen - blev ansat i 1966. Et område er gledet ud for H.A.ø.S, nemlig de store dyrskuer på den smukke dyrskueplads i Jyderup, og afslutningen af disse skete med stor effekt.
I forbindelse med Selskabets 150 års jubilæum i 1962, hvor kong Frederik og dronning Ingrid beærede dyrskuet med et besøg.
Thomas Junker var præsident på det tidspunkt og det blev en uforglemmelig dag for alle. Hele Jyderup flagede, vejret var ideelt, op mod en halv snes tusinde mennesker trængtes på dyrskuepladsen, hvor kongeparret blev modtaget og vist rundt. Kongeparret var meget interesserede og ville gerne se alt hvad der var at se. En fornemmere punktum for disse dyrskuer kunne vel ikke være sat. Det er trist, at de festlige store dyrskuer skal undværes i Jyderup, men Jyderup har vundet ry som ideel dyrskueby, hvad der nu kommer børnedyrskuere tilgode. Den har H.A.ø.S dog ingen andel i.

Alsidigt virke
Da Tvergaard tiltrådte, var der små forsøgsparceller på den del af Dyrskuepladsen, men eftersom planteavlsvirksomheden blev den største afdeling, ophørte man med disse mindre forsøg og gik over til forsøgsmarker. Disse forsøg greb mere og mere om sig. Det ideelle er, at de nu samles i hovedforsøg på en gård, på skift rundt om i amtet, hvad der må være rimeligt, eftersom de ca. 300 medlemmer er fra egne i hele Vestsjællands amt.
Sprøjtevirksomheden har også været særdeles omfattende, nu lidt mindre fordi mange større gårde selv har det materiel, der skal til. Specialiseringen er en stor fordel for medlemmerne og mindst er de mange forsøg af stor betydning for at finde frem til de bedste sorter. Der har været og er interessant arbejde, fordi der kan ses udbytte af det man har med at gøre.

Udvidelse
Dyrskuepladsen blev solgt til bygmester Willy G. Andersen, København, men H.A.ø.S. forbeholdt sig et areal ud mod Skovvejen. Udfor den tidligere konsulentbolig blev i 1968 bygget ny kontorbygning, med diverse mindre bygninger. På kontoret er seks beskæftiget. Fra 1971 har planteavlskonsulent Peter Bækgaard været ansat og er blevet den daglige leder, således at Tvergaard "aftrapper" med mindre arbejdstid, for til næste år helt at lægge op, og for Tvergaard er det en stor glæde og tilfredsstillelse at se, at et arbejde, der er viet alle gode kræfter, støt forsætter og blomstrer.
Samtidig med at være konsulent for H.A.ø.S., har Tvergaard haft et alsidigt sideløbende virke: sekretær for Holbæk Amts Frøavlerforening, sekretær for Vestsjællands Lucernedyrkerforening og sekretær for Holbækegnens Ærtedyrkerforening. En helt utrolig flid er ufoldet, og alt, hvad Tvergaard har med at gøre, går han hudrede procent op i med dygtighed, viden og indsigt. alle lærte at sætte pris på Tvergaard og opdagede hurtigt, at der bag den lidt knappe væremåde, er varmhjertet venlighed og stor beredvillighed til at yde og glæde mennesker. Derfor er han blevet afholdt og populær, og det har tillige medført en række offentlige tillidshverv. I 10 år var Tvergaard brandinspektør, i 8 år formand for skolekommissionen, formand for Venstre, sogneværnsleder for Civilforsvaret for Jyderup - hvad han stadig er, ligesom han i tredje periode er indvalgt i menighedsrådet. - Til trods for disse mange gøremål, er der aldrig blevet slækket på at være en god familiefar. Der er to døtre i ægteskabet, der er gift og bor henholdsvis i Trørød og på Frederiksberg. Fra konsulentboligen på Holbækvej, er hr. og fru Tvergaard flyttet til Dambækvej 2, men den daglige tur går for J.C. Tvergaard til H.A.ø.S. kontor og øvrige virkeområde, fordi han - årene uanset - med lige stor interesse går op i den gerning han holder af og som har givet ham de 25 lykkelige år2

Konsulent J. C. Tvergaard, Jyderup, fylder torsdag den 2. december 1976, 70 år.
Tvergaard er født på proprietærgården "Kobberholdt" ved Hjørring, hvor hans far var en kendt foregangsmand.
På barndomsgården fik Tvergaard det første indblik i alsidigt landbrug, blev landvæsenselev på større gårde, aftjente sin værnepligt, blev forvalter og kom derefter på Landbohøjskolen, hvorfra han efter sin eksamen som agronom fik ansættelse på Statens Forsøgslaboratorium. Fra 1941 til maj 1950 var ban bestyrer på godset "Ringholm" ved Nykøbing Sjælland. I disse år var han bl.a. meget aktiv ved de store dyrskuer og inden for landboforeningen.
Fra Tvergaard 10. maj 1950 tiltrådte i Holbæk amts økonomiske selskab, som planteavlskonsulent, begyndte der at ske store ting, med udvidelser inden for de mange grene af selskabets arbejde, som Tvergaard gavnede med sit fremsyn og sin dygtighed. Bl.a. blev selskabets pionerer for en omfattende sprøjtevirksomhed, forsøgsområder ved den gamle dyrskueplads og senere "ude i marken". For de dengang omfattende dyrskuer gjorde han et kæmpe arbejde, var primus motor i arrangementet og på færde overalt, uden nogensinde at spare sig selv. Mest glorværdigt i selskabets historie blev 150 års jubilæet, da kong Frederik og dronning Ingrid gæstede dyrskuet. Også ved denne celebre lejlighed var Tvergaard sjælen i tilrettelæggelsen.
Selskabets medlemmer lærte fra starten at værdsætte Tvergaards faglige indsigt og respekterede ham som en kapacitet og foregangsmand inden for planteavlsområdet, samtidig med at han blev afholdt og populær for sin aldrig svigtende tjenstvillighed. Selskabet, blev så at sige hans hjertebarn og han beviste ved sine beretninger ved årsmøderne, hvor stort et arbejde der blev langt i selv den mindste detalje.
Lige så kendt og vellidt blev Tvergaard som borger i Jyderup, hvor han har beklædt flere tillidshverv, bl.a. gennem 19 år som brandinspektør, 8 år i skolekommissionen og 12 år som formand for menighedsrådet. Desuden har han været indvalgt i flere bestyrelser, bl.a. i Jyderup sogns Venstreforening.
For alle disse gøremål glemte han aldrig, at være en god familiefar i det hyggelige hjem, hvor han og hustruen skabte en tryg barndom for deres to døtre. Før 25 års konsulentjubilæet i 1975 havde Tvergaard begyndt at kunne slappe af fra de mange pligter, efter at han fik sat sin kollega, konsulent Peter Bækgaard, ind i arbejdet. Det var også en personlig glæde for Tvergaard da selskabet fik egne bygninger med kontorer m.m. på dyrskuepladsen. I villaen ved sinde af havde Tvergaard og hustru i mange år deres hjem, men bor nu i egen villa på Dambækvej, og her skal fra januar 1977 det velfortjente otium nydes3
Tvergaard


I tekster om Jyderup Realskolens samlinger oplyses at Hr. Tvergaard bidrog væsentlig til skolens samlinger.

1961, Kalundborg Folkeblad 6. feb. 1961, side 3+4; Der bør ske en ændring af dele af den ny skolelov.
Indlæg af formanden for skolekommissionen, kons. J. Chr. Tvergaard.
Efter referat i bladene fra forældremødet på Jyderup Realskole forstår jeg, at mine udtalelser er blevet eller kan opfattes på anden måde end tilsigtet, og jeg beklager, hvis jeg ikke har fået udtrykt mig klart. Jeg vil derfor prøve at uddybe emnet yderligere, og forhåbentlig mere klart.
Mine udtalelser på mødet var møntet på urimeligheden i den skolelov, som alle kommunale skoler, dets lærere og lærerråd er inde under og må handle ud fra, en urimelighed, der fratager forældre deres medbestemmelsesret over barnet, jeg tog ikke sigt på nogen bestemt skole, lærer eller lærerråd, kun på den lov, de skal handle efter, og hvad jeg mente med udtrykket "uniform" for børnene, kan nedenstående uddrag af skoleloven sige mere end mange forklaringer:
Den 7 årige hovedskole er i princippet en uddelt skole, men i følge par. 17, stk. 7 fordeles børnene ved skoler med to eller flere klasser pr. årgang i 1.-7. skoleår fra begyndelsen af 6. skoleår i klasser på grundlag af deres standpunkt, evner og interesser. Børnenes placering ved delingen foretages efter skolens skøn og under hensyntagen til forældrenes ønsker. Skolens skøn baseres på dens almindelige indtryk af det enkelte barns evner og daglige skolearbejde, herunder resultatet af nogle af de skriftlige prøver i dansk og regning, der indgår i skolearbejdet i det 4. skoleår. Disse prøver, der ikke må være eneafgørende for skønnet, bør være ens, det vil sige enslydende eller af samme type og sværhedsgrad inden for samme kommune. Hensynet til forældrenes ønsker må tages inden for den begrænsning, som følger af skolens skøn med hensyn til den enkelte barns evner, standpunkt og interesser, og der gives efter lovbestemmelsen ikke forældres adgang til at forlange, at et barn ved delingen placeres i en klasse, hvor i skolen skønner, at barnet efter dets evner, standpunkt og interesser ikke bør placeres.
Jeg mener, - det er forkert, når der i skoleloven såt, at forældrene ikke har adgang til at forlange. Forældrene er dog barnets værge, og forældreretten burde ikke begrænses i hjem, hvor forældre vil det bedste for barnet. Loven er skrevet sådan, at efter den bestemmer børnenes videre linje i livet, af lærerrådene på et af deres møder, mens børnene går i 5. klasse, altså ved barnets 12 år. Lærerrådenes bestemmelser angående børnene kan hverken kommunal- eller forældremyndigheden forandre eller øve nogen indflydelse på.
Men en sådan lov er det, jeg mener, at det giver den frie skole eller de private skoler en chance som aldrig før. Med vendingen "denne skole", mener jeg alle frie, private skoler, hvor man giver forældrene lejlighed til at være med at bestemme over deres barns fremtid. jeg mener, at loven på nævnte punkt bør ændres, eller er vi under den tvang og ensretning, som et demokratisk samfund for enhver pris skal undgå. J. Chr. Tvergaard4

1957 dec.; Styrt på cykel
Den 10 årige Inger, datter af konsulent Tvergaard, Jyderup, væltede i går på sin cykel på vej hjem fra skole. Inger styrtede ud over styret og forslog sig en del. Depotejer Jørgensen, Tuborg, der passerede i det samme, kørte Inger til sit hjem, hvor den tilkaldte læge konstaterede en lettere hjernerystelse5 (Inger ses 1963 (2 R) og 64/65 Realeksamen på Jyderup Realskole)

1966 juni; Eksamen som tandlæge
Der har i disse dage på Københavns Tandlægehøjskole været holdt eksamen, og mellem de nye tandlæger er fru Karen Kaagaard, datter af konsulent Jens Chr. Tvergaard, Jyderup6


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 30. november 1976, side 6 (Billede fra denne artikel)
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 9. maj 1975, side 6; 25 lykkelige år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 30. november 1976, side 6; Tvergaard fylder 70 år
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 6. feb. 1961, side 3+4; Der bør ske en ændring af dele af den ny skolelov
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 6. dec. 1957, side 4; Styrt på cykel
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1966, side 4; Eksamen som tandlægeSidst rettet 27. januar 2015
©Jyderup Realskole