Modenhedsprøve
Modenhedsprøve Kommuneskolen
Fremsættes inden 1. februar ønske om uddelt skole, skal der være afstemning blandt forældrene.
Jyderup kommuneskole holdes i aftes møde for forældre til elever i 5. klasse. Skoleinspektør Brix bød velkommen, hvorefter man hørte en båndoptagelse af det foredrag, statsskolekonsulent Helweg Petersen forleden holdt i radioen vedrørende den nye skolelov.
Optagelse fra 6½ års alderen
Skoleinspektøren uddybede derefter forskellige punkter, herunder ændringen ved undervisningspligten, hvor det hedder, at børnene kan optages i 6½ års alderen, hvis forældrene ønsker det.
Der kan være visse betænkeligheder både lærere og forældre herved, og ved flere skoler går man derfor ind for skolemodenhedsprøver. Denne prøve arbejdes der med på forsøgsmæssig basis og kun for børn, der ønskes optaget før undervisningspligten indtræder. Prøven kan give et indtryk af, om barnet er modent nok til at begynde skolegangen, men det må fremhæves, at udfaldet af prøven kan ikke blive bestemmende for, om barnet kan optages. Det er kun tænkt som en rådgivende foranstaltning, og den giver også skolen mulighed for at henstille til forældrene, hvis det eventuelt er klogest at lade barnet vente et halvt år.
Prøven indføres i Jyderup
Lærer Robert Spliid, der for ikke længe siden er vendt hjem fra et 1 års kursus, er orienteret om denne prøve, som nu også vil blive indført ved Jyderup kommuneskole, hvis der er forældre, som ønsker deres børn i skole. Prøven vil ikke blive foretaget enkeltvis, men gruppevis for 15-20 børn.
Klasseprøver i skoletimerne
Efter en kort omtale af skoleårets omlægning, der er sket og hvorefter eleverne for sidste gang i år udskrives til 1. april, kom skoleinspektøren ind på en omtale af delingsspørgsmålet efter 5. klasse. Nu i februar og marts vil klasseprøverne finde sted, og samtlige elever i 5. klasse vil få samme prøver i dansk og regning. I år vil disse prøver finde sted i de almindelige klasseprøver. Prøverne er ikke afgørende for, om eleven skal i A eller B linjen. Skoleinspektøren understregede, at uanset, hvilken linje eleven anbringes i, så er det først efter 7. klasse, det kan afgøres, om de kan gå til realafdelingen eller må fortsætte i en 8. klasse, hvis de da ikke ønsker at blive udskrevet.
Det udelte princip
Der blev givet oplysninger om mulighederne for overgang fra den ene linje til den anden, og herefter omtalte skoleinspektøren det udelte princip, der kan praktiseres ved skoler, hvor der efter loven skulle finde en deling sted, altså også ved Jyderup kommuneskole. Her er man lige blevet gjort bekendt med et cirkulære, hvori det hedder, at hvis en fjerdedel af forældrene inden 1. februar i år skriftligt overfor skolen fremsætter ønske om udelt skole, så skal der foretages en afstemning blandt forældrene. Er der da 75% stemmer for udelt skole, skal dette gennemføres, hvis det er gørligt.
Det frivillige 8. og 9. skoleår
blev ligeledes omtalt. Loven siger, at hvis bare 10 elever melder sig, så skal 8. og 9. klasse oprettes. En 9. klasse er ikke obligatorisk, men her gælder det, at hvis nogen ønsker at fortsætte til 9. klasse, og den pågældende kommune ikke har en sådan, skal der betales for eleven i en skole, hvor man har 9. klasse. Betingelsen for, om undervisningen i 8. og 9. klasse bliver succes fremover, afhænger af modtagelsen i erhvervslivet.
Afgangsbeviser
har ikke før været brugt ved de eksamensfri skoler, men nu skal alle ved 7. klasse tildeles vidnesbyrd. Det vil således vare to år, før det bliver aktuelt ved Jyderup kommuneskole.
Sluttelig gav skoleinspektøren en nærmere redegørelse for hvorledes man har tænkt sig at praktisere den erhvervsbetonede linje ved samarbejde mellem kommunerne, og her har Jyderup allerede søgt at kontakte andre kommuner, og har fået positive svar, men nogen afgørelse foreligger ikke.
Skoleinspektørens orientering blev påhørt med stor interesse og ved den efterfølgende drøftelse blev stillet mange spørgsmål, som skoleinspektøren besvarede1


Kilde:
Kilde 1: 1959, 23. januar - KF, side 3+12; Modenhedsprøve Kommuneskolen
Note:

Sidst opdateret 21. marts 2015
©Jyderup Realskole