Fra folkebogsamling til folkebibliotek

1950 maj; Jyderup biblioteksforening 25 år jubilæum
I morgen, torsdag, holder Jyderup folkebiblioteksforening sin årlige generalforsamling og fejrer samtidig foreningens 25 års jubilæum ved en lille festlighed på hotel Skarridsø
I efteråret 1924a nedsattes et udvalg bestående af: realskolelærer A. Knudsen, lærerinde frk. Agnes Sørensen, fru Hansigne Kreutzer, boghandler Søvndahl Petersen, sognerådsformand Niels Rasmussen, lærer C.J. Wamberg, tømrermester A. Christiansen, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, skovejer Chr. Jensenb, kaptajn W. Dræby, arbejdsmand Ole Jacobsen, Høed og boelsmand Ole Jensen, Tornved, sig for at få oprettet et bibliotek, og med lærer Knudsen som formand blev der gjort et meget energisk arbejde for at hverve medlemmer, og da man i foråret 1925 startede foreningen, var der tegnet 212 medlemmer med et bidrag på 1328 kr.
Centralbiblioteket i Holbæk og omegnes andre lokale biblioteker ydede den nystartede forening en fortrinlig støtte, og såvel staten som Jyderup og Hjembæk-Svinninge ydede en god økonomisk støtte. Bogsamlingens første lokaler var hos maskinfabrikant Sørensen, og journalist Christoffersen var bibliotekar de første 3 år og gjorde et stort arbejde for foreningen. I 1930 afløstes han af fru Hansigne Kreutzer, og i de sidste 20 år har fruen med stor dygtighed gjort et fortjenstfuldt arbejde for foreningen.
Biblioteket har for tiden lokaler over kommunens gymnastiksal, men flytter ind i nye lokaler i den nye skolebygning så snart den er færdig. Bogsamlingen startede for 25 år siden med 500 bind, i år tæller samlingen 2883 bind, og sidste år har været udlånt 7134 bind, og låneantallet har været 250 voksne og 38 børn, og der er stadig fremgang.
I de 25 år har været 4 formænd, nemlig realskolebestyrer A. Knudsen, overlærer V. Hansen, kaptajn W. Dræby og snedkermester Knud Jensen, sidstnævnte er for tiden formand. Den øvrige bestyrelse består af ingeniør la Cour, isenkræmmer Gylling-Folkmann jun., fru købmand Olesen, lærerinde frk. Mønsted Friis, manufakturhandler Svend Larsen og lærer H. Nielsen samt 2 repræsentanter for sognerådet nemlig Chr. Nielsen og Edvard Rasmussen3

1950 maj; Jyderup biblioteksforening har holdt generalforsamling. Denne fik et særligt festligt forløb på grund af foreningens 25 års jubilæum. Foreningen har 1158 bind faglitteratur og 1456 med skønlitteratur. I alt 2883 bøger.
Regnskabet balancerede med 3632 kr. Til bestyrelsen nyvalgtes fru Alma Nielsen, Høed. Der var sendt blomster fra centralbiblioteket i Holbæk og en boggave fra firmaet Søvndahl Petersen. Formanden, snedkermester Knud Jensen, takkede fru Kreutzer for hendes arbejde som bibliotekar gennem de mange år og takkede alle, der gennem årene havde støttet biblioteket. Lærerne Nielsen og Wamberg, Edvard Rasmussen, A. Knudsen og frk. Gyde Petersen talte4

1951 nov.; Afsked med afholdt bibliotekar i Jyderup
Jyderup biblioteksforening holdt i aftes afskedsfest på café "Trekanten" for den afgåede bibliotekar, fru gartner Hansigne Kreutzer, formanden, pastor Emil Sørensen, bød velkommen og takkede i varme ord fru Kreutzer for hendes meget store arbejde gennem mere end 20 år. Han sagde bl.a., at hun var gået til sin gerning med mere end almindelig interesse, idet hun altid var parat til at hjælpe lånerne, så de netop fik den bog, de gerne ønskede.
Som et synligt bevis for den taknemmelighedsgæld, man stod i fik hun overrakt to smukke sølvlysestager.
Fru Kreutzer takkede for den smukke gave og sagde bl.a., at denne gerning altid havde fuldt hende med glæde, da det var, som den udfyldte en plads i hendes liv. Derefter overrakte boghandler Søvndahl Petersen fru Kreutzer en boggave med tak for godt samarbejde gennem de mange år. Den tidligere formand, snedkermester Knud Jensen, takkede ligeledes fru Kreutzer for hendes store arbejde og hjælpsomhed i den tid, han havde været formand. Det var hende, der faktisk udførte de arbejde, der skulle gøres.
Bankbestyrer H. Hooge talte for ægteparret Kreutzer, som altid havde været eksempel på gode borgere i byen. Edvard Rasmussen takkede som sogneråds repræsentant fru Kreutzer for hendes store arbejde. Realskolelærer G.A. Hansen udtalte ønsket om bedre lokaleforhold for biblioteket. Sognerådsformand Emil Nielsen meddelte, at sognerådet stadig har lokalespørgsmålet i erindring, men på grund af den store børnetilgang på skolen er de allerede færdige bibliotekslokaler beslaglagt til skolebrug. Endvidere blev der talt af overlærer Valdemar Hansen og ingeniør la Cour.
Efter kaffebordet var der oplæsning af kommunelærer P. Olsen. Formanden benyttede lejligheden til at byde den nye bibliotekar, kommunelærer P. Olsen, velkommen og ønskede han held og lykke med arbejdet.
Man sluttede den vellykkede aften med "Der står et slot i Vesterled"5

1952 sep.; Biblioteksforeningen
To nye udvalg i biblioteksforeningen. Jyderup Biblioteksforenings bestyrelse havde i aftes møde. Pastor Emil Sørensen valgtes til formand, og til bogudvalget valgtes Alma Nielsen og redaktør Poul A. Frederiksen. Der nedsattes et kasseudvalg, bestående af bankbestyrer H. Hooge og sognerådsmedlem Edvard Rasmussen, det skal udarbejde et budget, der svarer til bibliotekets størrelse. Endvidere nedsattes et udvalg, der skal udarbejde forskellige forslag til arrangementer. Det kom til at bestå af lærerinde frk. Margrethe Friis, fru Spliid og red. Frederiksen. Fru Spliid valgtes som særlig kyndig til vejleder ved indkøb af børnebøger.
Bestyrelsen vedtog at iværksætte en kampagne for øget medlemstilgang, og man enedes om efter bibliotekaren, lærer Poul Olsens forslag at opsætte et skilt ved Holbækvej32
1952, 26. sep. - HAV, side 4; Biblioteksinspektøren
M. Iversen kommer på mandag for sammen med Jyderup sogneråd og biblioteksforeningens bestyrelse at besigtige bibliotekets nye lokaler
1952, 30. sep. - HAV, side 4; Inspektion bibliotek
Sammen med medlemmer af Jyderup biblioteksforenings bestyrelse og sogneråd besigtigede biblioteksinspektør Mogens Iversen og overbibliotekar Mette Gyde Pedersen, Holbæk i går bogsamlingen på Jyderup kommuneskole. Inspektøren fandt lokalerne tilfredsstillende, selv om det fastsloges, at læsestuen benyttes som fast klasseværelse. Der blev drøftet forskellige regnskabsmæssige problemer. Inspektøren mente, at sidste års bogindkøb havde været passende i forhold til størrelsen23

1952, dec.; Udenlands litteratur på Biblioteket
Jyderup bibliotek har modtaget 30 bind engelsk litteratur fra British Council til udlån. Der er bøger af forfatteren som Green, Maugham, Howard Spring, Mallace oma.
Samtidig har direktør Funch Jensen, Jyderup tømmerhandel, skænket biblioteket en serie amerikanske pocketbooks21

Pastor Emil Sørensen var religionslærer på Jyderup Realskole
1953, maj; Ny formand for biblioteksforeningen
Jyderup Biblioteksforening havde i aftes generalforsamling i bibliotekslokalerne. Formanden, pastor Emil Sørensen, oplyste, at det forløbne år havde bragt god fremgang i bog bestand og udlån. Foreningen havde i overensstemmelse med beslutningen på sidste års generalforsamling begyndt en arrangementsvirksomhed22

1953, 27. juni: Jyderup bibliotek har sidste udlånsdag inden sommerferie på mandag - Der er lukket i skolens sommerferietid33
i samme kort&godt nævnes Jyderup Kommuneskoles sommerferie og skolestart som er 12. august 1953

1953, december; Fru Alma Nielsen fylder 50 år
Fru Alma Nielsen, Søbogaard, fylder i morgen 50 år. Fru Nielsen har mange tillidshverv, bl.a. har hun i en årrække siddet i Jyderup Menighedsråd, og hun er desuden medlem af bestyrelsen for Jyderup Bibliotek, hvor hun også er kommet i bogudvalget, hvor hun gør et stort arbejde for at finde de rigtige bøger for biblioteket24

1954, dec.; Privatlånerne - bøger på bibliotek
Privat låner vistes større tillid end sognebiblioteket.
"Alle biblioteker er et" gælder tilsyneladende ikke for sognebibliotekerne.
Samtidig med, at biblioteksdirektør R. L. Hansen i en artikel hævdede, at "alle danske biblioteker er et", modtog Jyderup Dagblad henvendelser, der tydede på, at dette slogan ikke holder stik, når det gælder sognebiblioteker. Vi foranstaltede en prøve og kom til det overraskende resultat, at statsbiblioteket i Aarhus tilsyneladende har større tillid til en privat låner end til det lokale sognebibliotek!
Allerede for nogen tid siden skrev bibliotekar Poul Olsen, Jyderup, på en låners opfordring efter A. Toftes "Seksuel hygiejne" fra statsbiblioteket. I stedet for bogen kom et brev, hvori man forespurgte, om der var tale om en kvalificeret låner!!
Vi valgte en bog med omtrent samme indhold, Henry Olsens "En læges vejledning", og bad Jyderup bibliotek fremskaffe den fra Aarhus. Nogen tid efter modtog bibliotekar Poul Olsen en skrivelse, der meddelte, at denne bog normalt ikke udlånes, men dog kunne fås til brug på læsesal i særligt studieøjemed!
Derefter skrev vi selv til statsbiblioteket, og to dage efter ankom bogen med posten.
Det kan ikke forbavse nogen, som har med sognebiblioteker at gøre, at en låner lettere får en bog ved direkte henvendelse til statsbiblioteket end gennem os, siger bibliotekar Poul Olsen, og desværre er statsbiblioteket ikke det eneste af de store biblioteker, der anvender den praksis over for sognebibliotekerne. Og så længe det er sådan, skal man ikke fortælle folk, at alle danske biblioteker er eet; vi kan ikke skabe ordentlige sognebiblioteker, så længe de store biblioteker ikke vil havde det, og det er svært at få andet indtryk, end at sådan er det25

1958 nov.; Jyderup Bibliotek Amtets største sogne udlån
Udlån på knapt 21.000 bind - en stigning på hen ved 500 bind.
Jyderup Biblioteksforening holdt i aftes generalforsamling. Formanden, gdr. Gunner Jensen, "Høedgården", aflagde beretning. Herunder omtaltes de nye fritstående, dobbeltsidede reoler, der har afhjulpet et stort savn og samtidig giver ideelle oversigtsforhold. Reolerne rummer 7-800 bøger.
Endvidere har man meget glæde af den særlige børnebogskasse for de alleryngste læsere. Der er bl.a. billedbøger for børn, der ikke går i skole, og derefter letfatteligt materiale. Det er blevet almindeligt, at forældre tager bøger med hjem til de yngste, eller at børnene selv følges med mor og vælger. På den måde opdrager man fra tidligste alder børnene til at låne på biblioteket, samt til at behandle bøgerne godt.
Det oplystes, at der på kanten over reolerne er opsat bogstaver som betegnelse for, hvad der findes af læsestof på de forskellige hylder.
Gerne tilgang af medlemmer.
Det forhøjede tilskud fra kommenen havde bevirket, at biblioteket havde kunne forøge kapaciteten, bl.a. har man bedre kunnet følge med og indvinde prisstigningerne. Det ville være ønskeligt, at der blev en tilgang af medlemmer, idet man med et buget på 13.000 kr kun får ca. 450 kr. ind i kontingent.
Regnskab og udlån
Bibliotekaren, lærer Poul Olsen oplæste regnskabet. Der er modtaget 1. rate af statstilskud på i alt 5935 kr. Ved en tilgang af medlemmer vil statstilskuddet blive forhøjet.
Den samlede bogbestand er på 4841, fordelt med 3271 bind for voksne og 1570 bind børnebogslitteratur.
Udlånet har i 1957/58 været på lige ved 21.000 bind, helt nøjagtigt 20.951, dvs. en stigning så henved 500 bind, og det største udlån i amtet fra et enkelt sognebibliotek.
Biblioteket har 383 voksne lånere og 372 børn. Sidstnævnte er stadig de flittigste lånere, med 12.200 bøger mod 8751 bøger for voksne.
Formanden samt lærerinde fru Spliid og driftsassistent Lindberg Hansen, genvalgtes
Gaver til biblioteket: Under eventuelt oplystes, at biblioteket som gave har modtaget 7 årgange af "Landbrugsteknisk Magasin" fra konsulent J. Chr. Tvergaard, Jyderup6

1959 juli; Ledig biblioteksstilling - Stillingen som bibliotekar ved Jyderup bibliotek er opslået ledig, idet den nuværende bibliotekar, lærer Poul Olsen, som bekendt rejser til Kirkeskovskolen i Rude. Stillingen kan søges af enhver, der har interesse for arbejdet og den nødvendige tid til rådighed og er villig til at deltage i et 12 dages bibliotekskursus. Ansøgningen sendes til formanden, Gdr. Gunner Jensen, Høedgården7
og som bibliotekar Vita Troest. Hun forlod dog stillingen ved sin søn, læge Poul Troest død i 1961.
Herefter tiltrådte Vilhelm Rørbech, som i 1963 kunne glæde sig over et nyt bibliotek indrettet i en af skolens nedlagte lærerboliger med direkte adgang fra Holbækvej og med bedre plads til de mange bøger, Jyderup Folkebibliotek efterhånden rummede.
Indtil 1967 vedblev Biblioteksforeningen med at være bibliotekets øverste myndighed, men fra dette år overtog Jyderup Kommune driften8

1960 okt.; Gunner Jensen Biblioteksforeningen
På et møde mellem biblioteksforenings formand, gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" og Jyderup sogneråd har man drøftet at oprette et specielt skolebibliotek i den nuværende bibliotekslokaler, når disse er flyttet. Planen fik enstemmig tilslutning ved mødet og vil blive nærmere udformet så hurtigt det er muligt9

1962 dec.; Bibliotek
Håndværkerne lagde sidste hånd på de nye lokaler til Jyderup Bibliotek, der flyttes fra 2. sal på skolebygningen til stueetagen i den tidligere lærerbolig. Bibliotekaren lærer Rørbech, har et kæmpearbejde med katalogisering af de mange bind bøger10

1962, 17.nov.- KF, side 3; Bibliotek klar om 14 dage.
1962, 20.nov.- KF, side 3; Biblioteksformand
Biblioteksforeningen hold generalforsamling. Gdr. Gunner Jensen, Høedgården, der i 8 år har været foreningens udmærkede formand, havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg, og i stede valgtes assistent Peter Hansen, Lynggårdsvej, og som nyt medlem til bestyrelsen bmd. Richard Jakobsen, Høedx
1963 jan.; Nyt bibliotek - indvies officielt den 22 januar 1963
Formanden Peter Hansen, og lærer Vilh. Rørbech vil fremvise de nye og hyggelige lokaliteter, og ved en kop kaffe vil der blive lejlighed til at høre lidt om biblioteksarbejdet11

Tidligere havde biblioteket haft såkaldt deltidsstatus, dvs. uden faguddannet bibliotekar. Efter dannelsen af Tornved kommune i 1970 var der behov for et tidssvarende folkebibliotek med faguddannet personale. I første omgang blev Jørn Larsen ansat som biblioteksleder og kunne som en af sine opgaver sammen med skolebibliotekarerne medvirke ved tilrettelæggelsen af Tornved kommunes bidrag til den landsdækkende Børnebogsuge 1971(?)14

Kan man læse der ligger en forhandlingsbog for Jyderup Biblioteksforening 1924
Ved Tornved Biblioteks lokalhistoriske arkiv20
Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1976, side 6; De originale dokumenter tilgængelige efter aftale

1963, december; Børne- og skolebiblioteket
Planerne om oprettelse af børne- og skolebiblioteket i Jyderup blev ved Jyderup sogneråds møde i aftes. Lærerrådet har udarbejdet et forslag om, at børnebiblioteket suppleres som børne- og skolebibliotek, hvorved man kan kombinere bogbestanden med forskellige klassesæt og lignende. Det skulle være en billigere og bedre form. Forslaget er tiltrådt af skolekommissionen og bestyrelsen. der skulle være to ugentlige udlånstider og man foreslår at udbygge børnebiblioteket i forbindelse med folkebiblioteket, hvorved der også kunne lette arbejdet mellem bibliotekaren og den kommende børnebibliotekar.
Som en af sognerådets repræsentanter i biblioteksforeningen redegjorde Vang Petersen udførligt for, hvorledes man havde tænkt sig planerne realiseret, og de fordele, der var af praktiske og økonomisk art ved den foreslåede form.
Formanden for skoleudvalget, Kjeld Rasmussen, nævnede, at der tidligere er meddelt, at oprettelsen vil koste 125.000 kr., og pengene skal betales over fem år. da der kan opnås 80% i refusion, vil de årlige udgifter ikke blive 25.000, men kun 5000 kr.
Sognerådet foreslog, at der arrangeres et møde for at drøfte tingene, bl.a. om nedsættelse af børnebiblioteksudvalg26

1965 nov.; Jyderup Bibliotek
Jyderup kommunes overtagelse af Jyderup bibliotek og bogsamling betyder i praksis, at Jyderup biblioteksforening ikke mere har et bibliotek og derfor kun har funktioner gennem oplysende arbejde.
Dette var konklusionen af de oplysninger, som formanden, assistent Peter Hansen, Lynggårdsvej, fremkom med ved biblioteksforeningens generalforsamling i aftes. Den nye bibliotekslov siger, at privatejede biblioteker selv skal erlægge 10% af udgifterne: men ingen kan magte disse øgede udgifter, som sidste år var på 51.871 kr. i Jyderup
På sognerådets opfordring fortsætter dog foreningens bestyrelse indtil det kommunale udvalg bliver nedsat. Der er imidlertid nedsat et børnebogsudvalg med repræsentation fra såvel kommuneskolen som Jyderup Realskole.
Udlånet steget
Biblioteket har nu en 3.792 bøger for voksne og 1.717 børnebøger. Bibliotekar Vilhelm Rørbech, Aldersrovej, oplyser, at udlånet var steget ikke mindre end 10%12

1967 nov.; Bliv medlem af Biblioteksforeningen
Bestyrelsen konstitueret. Jyderup Biblioteksforening har på et bestyrelsesmøde vedtaget at rette en appel til interesserede lånere om at indmelde sig i biblioteksforeningen og dermed støtte det arbejde, der bliver gjort til gavn for biblioteket og dets funktioner.
Det er en misforståelse, at der er unødvendigt når biblioteket er blevet kommunalt. Biblioteksforeningen formidler det mere interne arbejde, som f.eks. bogvalg, statistik, forskellige arrangementer m.m., i samarbejde med bibliotekaren, lærer Vilh. Rørbech. Biblioteksforeningen ser derfor meget gerne, at der sker en tilgang af medlemmer. Det er ingen betingelse at være låner, at skulle stå i foreningen, men det kan bl.a. nævnes, at der jævnligt er arrangementer, der kommer medlemmerne til gode, som f.eks. foredragsaftener, film, musikaftener (i oktober). Foreningen er også medindbyder til julemødet den 12. december, hvor overrabbiner Marcus Melchior taler.
Bestyrelsen: Ved bestyrelsesmødet konstituerede bestyrelsen sig med assistent Peter Hansen, Lynggårdsvej 23, som formand, lakmester Lindberg Hansen, Emmabodavej, som næstformand, overlærer Ths. Vang Petersen, Nyvej, sekretær, og mejerist Carl Jensen, som kasserer. I den øvrige bestyrelse er lærerinde fru Elisabeth Spliid, kommuneskolen, fru Ellen Nielsen, Teglværksvej, og red. Valborg Rundé, Bakkevænget13

1969, 30. okt. - KF, side 7; Jyderups historie
Efter Jyderup Biblioteksforenings generalforsamling i bibliotekets lokale i morgen, fredag den 31. oktober 1969, fortæller ingeniør J. Tüchsen om Jyderups historie ud fra gamle skrifter fra de ældste tider, og kunstmaler Jeppe Juel Jensen fortæller om udgravninger, som han har foretaget på Skarridsholm og fremviser en del interessante fund27

1970 jan.; Rørbech takker. Fra læserne: Jyderups historie
Hermed vil vi gerne sig tak for den venlighed og lokalhistoriske forståelse, vi har mødt, da vi foretog vor indsamling af billeder fra Jyderup og omegn i gamle dage. Resultatet er indtil nu blev 75 billeder, og de ligger nu frit til gennemsyn for interesserede på biblioteket. Må jeg med det samme nævne andre interessante og morsomme ting, vi er kommet i besiddelse af. "Skarridsbyavis" fortæller hvordan byens handlende fra 1874 til 1906 etablerede sig. "Jyderup Avis" fra 1894 anfører navne på de skatteydere, der i formue og lejlighedsskat svarede over 10 kr. Højeste skatteyder giver 230 kr. osv. Det giver et billede af de sociale forhold på det tidspunkt.
Så har vi udskiftningskortet fra 1786 (Jyderup Kirkeby havde dengang 3 gadekær), endvidere Nationalmuseets kort over sognet afmærket med gravhøje, stendysser og oldtidsfund, endelig Nationalmuseets beretning om udgravningen af Skarridsholm ruin i 1891 og 1901, og som et supplement dertil ingeniør Tüchsens interessante foredrag om Skarridsholmslægen.
Selvfølgelig har vi fundet frem til Anton Nielsen og Grundtvigs diget om Jyderup, henholdsvis om pinsefester og Skarridsø. Vi mangler heller ikke P.C. Skovgårds idylliske billeder fra Skarridsø.
Skal vor lokalhistoriske samling vokse, beder vi alle hjælpe til, når dødsboer gøres op, og foreninger skifter formænd. Intet af det, der om få år har stor lokalhistorisk værdi, må gå til spilde15

1970 dec.; VP koordinere lokalhistorie (Bibliotek)
Tornved kommune har planer om at koordinere det historiske indsamlingsarbejde, der foregår henholdsvis i Jyderup og Mørkøv.
Formanden for det kulturelle udvalg, overlærer Ths. Vang Petersen, Jyderup, oplyser, at udvalget har ført forhandlinger med lærer Vilhelm Rørbech, Jyderup, og maler John Hansen, Mørkøv, der begge er impliceret i det omfattende arbejde. Baggrunden for koordineringen er af økonomisk art.
Bliver billigere
- Vi undgår på denne måde, at de to historiske interesserede overlapper hinandens arbejdsområder, siger Vang Petersen. Teoretisk kunne der ske det, at vi kom til at betale for to fotokopier af det samme billede. Det kan vi selvfølgelig ikke være interesseret i.
Thomas Vang Petersen oplyser overfor Folkebladet, at kulturelt udvalg i forbindelse med koordineringen er interesseret i at komme i kontakt med folk, der interesserer sig for Bjergby og Holmstrups historie
- Vi ønsker et ensartet arbejde inden for den historiske front, siger Vang Petersen. Derfor ville det være en fordel, hvis arbejdet kunne ske over hele kommunen på en gang.
Støtte senere
Koordineringen skal være en realitet, før kulturelt udvalg yder støtte til arbejdet. Som følge heraf kan de to parter ikke vente økonomisk støtte direkte, før spørgsmålet har været for kommunalbestyrelsen.
- Bliver det den 18.december
- Nej! Det kan der ikke blive tale om. Vi kan ikke nå at træffe en afgørelse i koordineringsspørgsmålet på denne side af jul16

1971, Kalundborg Folkeblad 3. maj 1971, side 6; VP - Kgl. kapel, koncert i Jyderup
På amtsplejehjemmet i Jyderup havde samlet sig mange mennesker som fik en sjælden musikoplevelse ved dette celebre besøg af medlemmer af Det kgl. Kapel. Formanden for den indbydende forening Tornved Biblioteksforening bød velkommen. Takken for den vellykkede koncert blev tolket af biblioteksforeningens næstformand, kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Vang Petersen29

1973, 12. okt. - KF, side 6; Tak til P. Hansen (Biblioteksforeningen)
En varm tak til Peter Hansen for 20 års arbejde.
Hovedbibliotek på administrationsbygningen, Jyderup, filial af tidl. teknisk kontor i Mørkøv
Næstformanden Lindberg Hansen, rettede en varm tak til den afgåede formand for stort og godt arbejde gemme 20 år.
- I de første år, hvor det hed Jyderups Biblioteksforening, var det foreningen der forestod bogvalg og indkøb, og dermed etablerede grundlaget for det efterhånden righoldige bibliotek. senere tog kommunalbestyrelsen dette arbejde på sin kappe, men biblioteksforeningens opgaver har Peter Hansen forstået at videreføre, også på det kulturelle område17

1973 Revy kavalkade med med historie af Vang Petersen Biblioteksforeningen

Efter 1974 flyttede Jyderup Bibliotek fra kommuneskolen til nyindrettede lokaler i det gamle kommunekontor på Holbækvej. Samtidig blev der i følgende år ansat mere kontorpersonale og flere bibliotekarer for at varetage de mange opgaver, som kræves af et moderne folkebibliotek18

1974 jan.; 25.000 bøger
Der venter de ansatte ved Tornved bibliotek et betydeligt arbejde, når kommunens voksenbiblioteker i næste uge påbegyndes overflytning til den kommende biblioteksbygning på Holbækvej (det tidligere kommunekontor)
Ledende bibliotekar Jørn Larsen oplyser, at der i alt skal flyttes over 25.000 bind, som dels skal stilles på hylder i alfabetisk rækkefølge og dels bringes i system, år bøgerne fra filialerne overføres til Jyderup, der nu får kommunens eneste voksenbibliotek.
Hovedbiblioteket i Jyderup og filialen på Kildebjergskolen vil være lukket i hele flytteperioden, dvs. fra den 4. til den 15. februar, begge dage incl19

1974, 26. feb.; Vang Petersen holder tale ved genindvielsen på biblioteket
Blomsterarrangementer, grønne planter og buketter, var mellem de gaver der prydede Tornved hovedbibliotek ved genindvielsen og receptionen i går i den tidligere administrationsbygning på Holbækvej 41, Jyderup.
Mærkelig opvækst
Ved receptionen bød formanden for kulturelt udvalg, overlærere Thomas Vang Petersen velkommen. Her som andre steder startede biblioteket på privat basis. Da Vang Petersen for 32 år siden, i 1942 kom til Jyderup, havde biblioteket til huse på en balkon på Jyderup kommuneskole. Bibliotekar var fru Kreutzer, der fra en beskeden begyndelse fik skabt et folkebibliotek med en alsidig bogbestand. Biblioteksforeningen blev oprettet og stod for bogudvalget i mange år, indtil det for 6 år siden kom ind under andre former. Den mangeårige formand, repræsentant Peter Hansen, gjorde et stort og gavnende arbejde, sammen med driftsleder Lindberg Hansen og bibliotekar Vilhelm Rørbech, ligesom også Vang Petersen var med i arbejdet.
Rørbechs indsats.
Vang Petersen understregede, at Vilhelm Rørbech har gjort en kæmpeindsats, også på baggrund af, at han på en helt enestående måde var inde i litteratur hvad enten det var alle arter faglitteratur eller skønlitteratur og for alle grupper i samfundet, om det var for arbejdere eller højtærede skolemestre kom Rørbechs indsigt biblioteket til gavn og Jyderup bibliotek fik en helt usædvanlig alsidig bogbestand i Rørbechs tid som bibliotekar, selv hvad angik musiklitteratur. Det skylder vi Rørbech megen tak for.
Et stort arbejde er gået forud og mange er gået helhjertet ind for opgaven. Fra en "upåagtet krog" i starten til dette moderne hovedbibliotek, er væksten blev så stor i takt med udvidelserne - at vi nu er oppe på et udlån på 54.000 bind, eksklusive de righoldige skolebiblioteker, samt dem store filial i Mørkøv. De små filialer er desværre fra i dag nedlagt.
"Smertebarnet" er imidlertid det kun 25 kvm. børnebibliotek og vi håber, at de oprindelige planer om, at tilbygge 200 kvm., kan føres ud i livet.
Tak til alle der har støttet og medvirket28
Til denne tekst er billede på arkiv.dk - http://arkiv.dk/vis/33725 (kommer)
1978 Jyderup bibliotek
Bente Skat Andersen og Ingelise Rodien34
I 1978 rejste Jørn Larsen og i hans sted blev ansat Bente Skat Andersen, som de kommende år blev en dynamisk drivkraft i kommunens kulturliv.
Ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor Tornved kommune indgik i Holbæk kommune, flyttedes Jyderup Bibliotek igen adresse. I 1995 blev det tidligere Hotel Skarridsø som bekendt indrettet til rådhus for Tornved kommune. Da rådhusfunktionerne blev overflødige ved kommune sammenlægningen, blev lokalerne i stedet indrettet til bibliotek. En ring sluttes, for det, der indtil 1970 havde været omdrejningspunkt for en stor del af Jyderups kulturliv, fik nu igen funktion som sådan18

1979 nov.; Bogbus
525.000 kr. til bogbus. Kommunalbestyrelsen i Tornved kommune blev enige om at frigive 525.000 kroner til køb af en bogbus. Endvidere normerede man til bogbussen halvanden bibliotekarstilling samt en stilling som chauffør med henblik på ansættelse den 1. januar 198031

1980 sep.; Biblioteket viser film for børn. Tornved Bibliotek viser i løbet af efteråret en række film for børn30

På arkiv.dk ses Indvielse af Jyderup Bibliotek 1974; Indvielse af Jyderup Bibliotek 1974
Forrest fra venstre, Jørn Larsen, Poul Christensen, Thomas Vang Petersen, i baggrunden, Lundberg Hansen, Peter Hansen, Anny Krebs Jensen nr. B1635 (marts 2015)


Biblioteket 1992
Jyderup bibliotek 1992
Billedet fra Leif Petersen

2015 afleverede vi Jyderup Realskole 2 mapper med materiale, cd'ere med bl.a. frikvarter - idag kommer man ind (uden for betjent åbningstid) ved brug sygesikringskort, vi blev lukket ind af flinke lokale Jyderup'ere med sygesikringskort og kode.

2016 Biblioteket er atter omdrejningspunkt. Pt. har det til huse i bygningen hvor hotel Skarridsø lå, og nu dec. 2016 her bl.a. Bente Stilhoff Jakobsen været med til at indsamle underskrifter for at undgå flytning af biblioteket35
Bente Stilhoff Jakobsen er realist fra 1966 fra Jyderup Realskole36


Kilder:
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 10. maj 1950, side 3; Jyderup biblioteksforening 25 år jubilæum
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 12. maj 1950, side 3; Jyderup biblioteksforening
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 23. nov. 1951, side 4; Afsked med afholdt bibliotekar i Jyderup
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 14. nov. 1958, side 4; Jyderup Bibliotek Amtets største sogne udlån
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 10. juli 1959, side 4; Ledig biblioteksstilling
Kilde 8: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 317-319, Forlaget desAHJn
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 28. okt. 1960, side 4; Gunner Jensen Biblioteksforeningen
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1962, side 4; Bibliotek
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 20.nov. 1962, side 3; Biblioteksformand
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 25. nov. 1965, side 3; Jyderup Bibliotek
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 29. nov. 1967, side 4; Bliv medlem af Biblioteksforeningen
Kilde 14: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 317-319, Forlaget desAHJn
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1970, side 6; Rørbech takker
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1970, side 6; VP koordinere lokalhistorie
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 12. okt. 1973, side 6; Tak til P. Hansen
Kilde 18: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 317-319, Forlaget desAHJn
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 29. jan. 1974, side 7; 25.000 bøger
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1976, side 6; De originale dokumenter tilgængelige efter aftale
Kilde 21: Holbæk Amts venstreblad 13. dec. 1952, side 4; Udenlands litteratur på Biblioteket
Kilde 22: Holbæk Amts venstreblad 13. maj 1953, side 5; Ny formand for biblioteksforeningen
Kilde 23: Holbæk Amts venstreblad 26. sep. 1952, side 4; Biblioteksforeningen
Kilde 24: Sjællands Posten 2. december 1953, side 5; Alma Nielsen fylder 50 år
Kilde 25: Holbæk Amts venstreblad 16. dec. 1954, side 4; Privatlånerne - bøger på bibliotek
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 17. december 1963, side 4; Børne- og skolebiblioteket
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 30. okt. 1969, side 7; Jyderups historie
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 26. feb. 1974, side 6; Vang Petersen holder tale ved genindvielsen på biblioteket
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 3. maj 1971, side 6; VP - Kgl. kapel, koncert i Jyderup
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 27. sep. 1980, side 8; Biblioteket viser film for børn
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 1. nov. 1979, side 7; Bogbus
Kilde 32: Holbæk Amts venstreblad 26. sep. 1952, side 4; Biblioteksforeningen
Kilde 33: Holbæk Amts Venstreblad 27. juni 1953, side 4; kort&godt
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 9. maj 1978, side 6; Bibliotekarer
Kilde 35: Fb-siden Jyderup her og nu, 21. dec. 2016
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966 og 21. juni 1966; 28 Realister - avisartikel fra Bente Stilhoff Jakobsen
Noter:
Kilde 1 og 2 slettet, idet oplysningerne fra kilderne er i kilde 3
a) I artiklen fra Holbæk Amts Venstreblad 10. maj 1950, side 3: Jyderup biblioteksforening, står 1934, men det ikke korrekt.
b) Mon ikke der skulle stå Frede Jensen og ikke Chr. Jensen ?
Der er fejl i kilde 8. Det er ikke læge Troest' kone der er bibliotekar, det er hans mor. I oprindelig kilde sås fornavnet Olivia (Moderen hedder Vita, ægtefællen hedder Alice)
Biblioteksforeningens formænd

På arkiv.dk - Jyderup ses Jyderup bibliotek B1635

Sidst opdateret 21. dec 2016
©Jyderup Realskole