Niels Mønsted Friis


Niels Mønsted Friis
Niels Mønsted Friis3
1. August 1897 Jyderup Realskole;4 1900 blev Niels Mønsted Friis ansat på Grenå Realskole, og i 1903 blev han gift med Laages datter Asta Marie Laage. To år senere - i 1905 - vendte ægteparret tilbage til Jyderup, hvor Friis overtog svigerfaderens stilling som skolebestyrer. Laage fortsatte derefter som lærer indtil 1908, hvor han flyttede fra Jyderup1
Niels Mønsted Friis fik dette eftermæle af sin efterfølger som skolebestyrer, Aksel Knudsen;
"For Hr. Friis var skoledrift ikke først og fremmest spørgsmål om økonomisk udbytte, det som det gjaldt om for ham, var at skabe en god skole, hvor den opvoksende ungdom kunne udvikles til gode mennesker og nyttige samfundsborgere.
Hr. Friis var en god og grundig underviser og kendte betydningen af gode kundskaberne, men for ham var hovedsagen ikke karaktererne, men karakteren.
Niels Mønsted Friis
Niels Mønsted Friis fra Jens Jørgensen, facebooksiden Stationsbyen Jyderup
Niels Mønsted Friis
Mønsted Friis har mere end nogen anden præget Jyderup Realskole, og hans navn vil for stedse være knyttet til den skole, han gennem så mange år viede al sin arbejdsevne og interesse.
Asta Friis blev ham en trofast støtte i de mange arbejdsår, der ikke altid var lige lette.
De der lærte Hr. Friis at kende, vil bevare mindet om en reel og retlinet personlighed, en trofast arbejder i den danske skole."
Skolebestyrer Aksel Knudsen2
Den 15. februar 1942, døde Skolebestyrer Niels Mønsted Friis efter omtrent 45 års trofast arbejde i den danske Realskole, heraf over 36 år som bestyrer af Jyderup Realskole.
Han segnede midt i det arbejde, der havde hele hans kærlighed og interesse.
De, der lærte Hr. Friis at kende som menneske, lærer eller bestyrer, vil i taknemlig erindring bevare mindet om en reel og retlinet personlighed, hvis mål det var at opdrage og dygtiggøre dansk ungdom til gode mennesker og nyttige borgere.
Vi, der var hans medarbejdere, vil forsøge at fortsætte dette arbejde og håber, at eleverne og deres forældre vil møde os med den tillid, som en skole ikke kan undvære, hvis arbejdet skal lykkes.
Jyderup, Maj 1942, Skolebestyrer Aksel Knudsen2

Niels Mønsted Friis,”Skolebestyrer; f. 9. Juli 1877 i Kristenslund Homaa;
Søn af gårdejer Carl Johan Friis og hustru Margrethe, f. Mønsted; gift 8. April 1903 med Asta Marie, f. Laage, f. 1. Marts 1880 i Varde, Jonstrup Sem. 1896; forsk. Feriekursus. Udd. I Musik og Sang; 1. August Lyndby Realskole;
1. August 1897 Jyderup Realskole; 1. August 1900 Grenaa Realskole og 1. August 1905 Bestyrer Jyderup Realskole3
”frem til hans død den 15. februar 1942, efter omtrent 45 års trofast arbejde i den danske Realskole, heraf over 36 år som bestyrer af Jyderup Realskole, segnede han midt i det arbejde, der havde hele hans kærlighed og interesse”4

1942 februar Mønsted Friis død
Skolebestyrer Niels Mønsted Friis, Jyderup
Lederen af Jyderup Mellem- og Realskole, Skolebestyrer Niels Mønsted Friis, er pludselig død i en alder af 65 år.
Skolebestyrer Niels Mønsted Friis passede sin undervisning som sædvanlig lørdag, han følte sig dårlig i timen, men fortsatte dog undervisningen timen ud og gik derefter op i sin lejlighed for at hvile sig. Kort efter døde han som følge af en hjerneblødning.
Skolebestyrer Niels Mønsted Friis, der havde drevet Jyderup Mellem- og Realskole i 36 år, var født i Jylland, og hans moder var en søster til afdøde margarinefabrikant Otto Mønsted.
Indenfor Realskoler havde hans navn en god klang. Han var både en dygtig og omsorgsfuld skoleleder og et stilfærdigt menneske. Foruden sin hustru efterlader han sig to døtre og fire sønner5

Den 15. feb.1942 Mønsted Friis død
Skolebestyrer, Niels Mønsted Friis, Jyderup Mellem- og Realskole, er søndag eftermiddag 15. februar 1942 afgået ved døden.
Han følte sig syg i en skoletime lørdag middag, men førte dog timen til ende.
Han gik derefter ind for at hvile sig; en times tid efter vågnede han, kaldte på sin hustru, de nærværende børn og skolens ældste lærer, Hr. Knudsen, ind til sig. Han var klar over, hvad der forestod, talte med dem om ordningen af forskellige ting og bad derefter fadervor. Før han var til ende hermed,a) indtrådte bevidstløshed, og i løbet af et døgn fulgte døden.
Smuk og fredfyldt som hans død blev, var hans liv og væsen. Et inderligt godt menneske var han, stilfærdig i sin færd, hensynsfuld mod andre, omsorgsfuld for børnene, han havde i sin varetægt. Han var levende interesseret i samfundslivets mange problemer, så vidt som det lå på linje med hans skolegerning, men han splittede ikke kræfterne; han deltog i foreningslivet men offentlige hverv lod han gå sig forbi og samlede sig helt om arbejdet i og for sin skole, hvor han nu havde virket i over en menneskealder og set to slægtled passere forbi sig; i et tilfælde havde han endog haft 3. generation i skolestuen. (se Kurt Bache)
Niels Mønsted Friis stammede fra Jylland, hvor hans fader var gårdejer i Fladstrup.
Han var født i 1877 og blev således ca. 65 år gammel. Som ungt menneske kom han for 36 år siden til Jyderup Realskole hos Realskolebestyrer Laage; han blev gift med dennes datter og fortsatte skolen efter svigerfaderen.
Skolen havde efterhånden et stort elevantal, op mod halvandet hundrede, et tal, der vidner om dens gode renomé, der i høj grad var knyttet til lederens person.
Mønsted Friis' moder var en søster til margarinefabrikanten Otto Mønsted.
Afdøde efterlader sig hustru og 4 sønner og 2 døtre. En søn er havebrugskandidat og er ved Gartnerivirksomhed i England, en søn har en gård i Nr. Asminderup, den tredje er maskiningeniør og den fjerde lærer. En datter er lærerinde i Tornved, den anden musiklærerinde i Jyderup.
Det pludselige dødsfald har gjort et stærkt indtryk på den store kreds, der samler sig om skolen, og familiens mange venner og bekendte i øvrigt.
Over alt har man med vemod modtaget budskabet om den dygtige og afholdte skolemands død.
Begravelsen finder sted på Lørdag kl. 15 fra Jyderup Kirke6

Lørdag
Under meget stor deltagelse begravedes skolebestyrer Mønsted Friis i lørdags eftermiddag fra Jyderup Kirke. Den store kirke var fyldt til sidste plads, og i følget sås en stor del af omegnens lærere samt mange af skolens gamle og nuværende elever.
Efter salmen "Du Herre Krist" og "Som dug på slagne enge" talte Pastor Emil Sørensen og omtalte afdøde som en god og dygtig skolemand, der bag sit noget lukkede væsen havde et stort og varmt hjerte, og når han lukkede op for dette var det noget smukt og skønt der mødte os; mange gamle elever vil med taknemlighed tænke på deres gamle lærer og ven.
Mest vil Mønsted Friis blive savnet blandt sine nærmeste, 'og der vil blive tomt efter ham, men det er godt, at han gik bort i fred med Gud og menneskene, og at dø med fadervor på læberne er en god død. Med vemod må vi tænke på den søn, der opholder sig i udlandet han har vel næppe endnu erfaret sin faders død.
Efter talen sang lærersangkoret nogle salmer og forsamlingen sang derefter "Dejlig er jorden" lærer Knudsen bragte på lærerpersonalets vegne afdødes tak og en sidste hilsen;
Vi vil ære Mønsted Friis minde.
Skolebestyrer Aage Rasmussen, Glumsø, bragte en hilsen og en tak fra de private realskolers forening; ved vore sammenkomster i foreningen lærte vi Mønsted Friis' fine og noble karakter at kende.
Efter salmen "sov sødt" bar sønner og den nærmeste slægt afdøde til hans sidste hvilested, og her bragte en af skolens gamle elever, assistent Viggo Petersen, København, en hilsen fra gamle elever med en inderlig tak for alt det, deres gamle lærer havde været for dem. Han udtalte ønsket om, af fru Mønsted Friis måtte få styrke og held til at føre skolen videre i det gode gamle spor.
Til slut bragte fru Mønsted Friis alle en varm tak for den store deltagelse de havde vist, og førstelærer Viggo Ougaard, Svinninge, bragte afdøde en tak fra Lærersangkoret.
Blandt det store væld af kranse var der mange signerede, bl.a. fra eleverJyderup Realskole,
Jyderup Håndværker- og Handelsforening, lærerpersonalet på Realskolen, lærerpersonalet på kommuneskolen,
Den privat Realskoles bestyrerforening, Jyderup sogneråd,
Dansk lærerforenings 11. kreds, Realklassen fra 1939-40, Realklassen 1940-41 og Lærerkredsens sangkor7


Kilder
*fb*/fb-siden; betyder facebookportalen på internettet
Kilde 1: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 248 - evt. fra Christian Larsen - kan ikke se primær kilde
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1942 side 1, den 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, udgivet 1934. Red. E. H. C. Mikkelsen 1933, Bind 4, side 382
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1942 side 1, 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 16. feb. 1942, side 2; Mønsted Friis død
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 16. feb.1942, side 3+4; Mønsted Friis død
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 23. feb. 1942, side 3; Mønsted Friis jordefærd
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 11. sept. 1975; Glimt af Jyderup Sangkor
Kilde 9: Linda Jensen, 22. februar 2014, på facebooksiden "Du ved du fra Jyderup"
Noter:
a)"Der står: før han var færdig med at bede fadervor indtraf bevidstløshed"

Billede 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, udgivet 1934. Red. E. H. C. Mikkelsen 1933, Bind 4, side 382
Fra DDS: Friis, Niels Mønsted, ”Skolebestyrer; f. 9. Juli 1877 i Kristenslund Homaa; Søn af gårdejer Carl Johan Friis og hustru Margrethe, f. Mønsted; gift 8. April 1903 med Asta Marie, f. Laage, f. 1. Marts 1880 i Varde, Jonstrup Sem. 1896; forsk. Feriekursus. Udd. I Musik og Sang; 1. August Lyndby Realskole; 1. August 1897 Jyderup Realskole; 1. August 1900 Grenaa Realskole; 1. August 1905 Bestyrer Jyderup Realskole” (K1) ”frem til hans død den 15. februar 1942, efter omtrent 45 års trofast arbejde i den danske Realskole, heraf over 36 år som bestyrer af Jyderup Realskole. Segnede han midt i det arbejde, der havde hele hans kærlighed og interesse” (k2)
Kilder: K1; Dss, Bind 4, side 382+ K2; Jyderup Realskoles årsberetning 1942 side 1, Jyderup Realskole, den 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Billede 2: Jens Jørgensen, Facebooksiden Stationsbyen Jyderup

På arkiv.dk ses Else Friis, vidnesbyrdbog, sange, almanak 1919-1975 Nummer A495
Else Friis konfirmeret Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 139 nr. 18, 3. oktober 1920

Jyderup Kirkebog 1918-1927 opslag 126 nr. 14 Jørgen Mønsted Friis konfirmeret 3. oktober 1926

I avisartikel fra 1975; Glimt af Jyderup sangkor kan man læse; For Peter Juhl blev det næsten et kæmpearbejde at lære så mange ikke musikkyndige mennesker at synge samme, også i flerstemminge sange og i et blandet kor. Det blev nødvendigt med bistand fra flere sider bl.a. fra skolebestyrer Mønsted Friis, Jyderup Realskole, der påtog sig at indøve damestemmerne, medens Juhl tog sig af herrestemmerne. Også her er en tilføjelse, der er bemærkelsesværdigt: en af Mønsted Friis' døtre, Margrethe Friis, nu pensioneret overlærer stadig er aktivt medlem i Jyderup Sangkor8
2016 maj; Kurt Bache oplyser at hans morfar, hans mor og han har gået på skolen, Kurt Bache ses på Jyderup Realskole fra 1937-46

Linda Jensen, 22. februaar 2014; fb-siden "Du ved du er fra Jyderup" når man husker søstrene Friis, de gik i takt, nederdelen svingede også i takt.
Den ene var lærer på Kommuneskolen og den anden var musiklærer. De boede sammen på Holbækvej9

Sidst opdateret 21. oktober 2017
©Jyderup Realskole