Pastor Ludvig Nikolaj Spleth
Præst i Jyderup fra 1914-1939
Da præsten selv drev den jord, der blev Jyderups nye bydel
Den gamle præsts fremtids syner bliver til virkelighed, der lang overgår fantasien.
Mellem Jyderups rækker af præster og provster, har pastor L. N. Spleth, præst i Jyderup fra 1914 til 1939, været den eneste der har drevet præstegårdsjorden, nu benævnet Præstemarken, i det område der skal være Jyderup nye bydel, i forbindelse med anlæg af veje, grønne kiler, m.m.
Det store projekt, med de flere hundrede nye boliger, udarbejdet ved arkitektkonkurrence, optager sindene meget og flere ældre borgere kan huske dem der var pionerer på de første udstykninger, som fandt sted i 1917, selvom jorden først blev bebygget i tidsrummet 1919-1920.
Allerede i 1859 forsøgte daværende pastor Bache at få ministeriet til at interessere sig for en udstykning af de 86 tønder land, der dengang hørte ind under præstegården, plus "Enkesædet" på Stokkebjergvej, med et jordtilliggende på 7 tdr. ld. Senere - ifølge et gammelt kort - forsøgte provst Scharmburg, om der kunne gives ministeriel tilladelse til, at frasælge ca. 50 tdr. ld. til udstykning1
Pastor Spleth
I 1890 blev bevilget salg af de 50 tdr. ld. Salget kunne imidlertid ikke gennemføres på grund af for lave tilbud på den dårlige jord, med ringe bonitet, og derfor måtte jorden fortsat drives ved hjælp af forpagtere og avlskarle.
Pionererne
I 1914 fik Jyderup sin meget landbrugsinteresserede præst, L.N. Spleth, der fik sat gang i tingene, fik overbevist landbrugsministeriet om, at der burde udstykkes så meget, at der kun hørte en snes tdr. ld. til præstegården, plus "Enkesædet". Ved hjælp af avlskarl ville præsten selv drive den tiloversblevne jord. I forvejen blev områderne lejet ud til købmand Holger Hooge, "Bryggergården" (og "Den gamle Købmandsgårde") samt til møller Jens Clausen, Jyderup Mølle. Fra 1917 skete udstykningen og de første syv pionerer blev følgende; Jens Chr. Hansen (sidste ejer Henry Steensen), Carl Hansen kaldet "Fynboen" (nu Leofred Madsen), Laurits Christiansen (Robert Nielsen), Lars Jørgensen (nuv. ejer ingeniør Jørgen Holm Petersen), Jens Christian Jensen (sidst drevet af gdr. Carl Anton Jepsen, nu Tornved), Otto Hansen (Richard Langhoff, sidst Signe Langhoff) Hans Peter Jensen (nu Preben Söderhamm)
Med avlskarl
Til stor glæde for pastor Spleth var ministeriet forstående overfor præstens forskellige ønsker med hensyn til hvor meget der skulle høre under præstegården og overlod også til præsten at bestemme, om han ville lade jorden drive på eget initiativ eller ved forpagter. Præsten foretrak, at lade det ske ved hjælp af avlskarl og havde held til at få dygtige og samvittighedsfulde ansatte, hvoraf særligt en mangeårig avlskarl - som benævnelsen dengang var - nød præstens fulde tillid. - De efterfølgende præster var ikke særligt landbrugs minded og landbrugsdriften blev forpagtet ud. Det tidligere "Enkesæde" blev forpagterbolig og var det indtil 1965, da forpagter Edvard Rasmussen, blev gårdejer og flyttede til "Toftegårde" på Høedvej, Jyderup. Edvard Rasmussen drev dog fortsat jorden, mens "Enkesædet" blev lejet ud. Først i 1975 ophørte Edv. Rasmussen at være præstegårdsforpagter og blev afløst af gårdejer Erling Olsen, "Bryggergården", som har drevet jorden indtil den for nylig, sammen med "Enkesædet" blev købt af Tornved kommune2

Datteren Anna Louise Spleth, ses at tage Realeksamen maj/juni 19233
Anna Louise; (1916; forberedelsesklasse, Hold 1), (1917; forberedelsesklasse, hold 2), (1918; II Underklasse), (1919; I Mellemskoleklasse), Anna Louise ses ikke i elevlisten for 1920, (1921; III M), (1922; IV mellemskoleklasse), (1923; Realklasse), Realeksamen 1923


Kilder:
Kilde 1: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 5. nov. 1977, side 7; Da præsten selv drev den jord, der blev Jyderups nye bydel
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus

Sidst rettet 28. juli 2015
©Jyderup Realskole