Niels Thastum
1953 1. aug.; Vielse Niels Thastum (hans bror Erik Thastum ses i 39)
I går viedes i Hover kirke ved Vejen Hanne Wittrup (d. af direktør W., Vejle tæppefabrik) og stud. theol. Niels Jørgen Thastum (s. af sognepræst Emil Sørensen, Jyderup.(Vielsen foretoges af brudgommens fader) 1

1955 juni; Niels Thastum, teologisk embedseksamen
Ved Københavns Universitet er teologisk embedseksamen bestået af Niels Jørgen Thastum (s. af sognepræst Frederik Emil Sørensen., Jyderup) med et smukt eksamensresultat2

1957 feb.; Niels Jørgen Thastum præsteindvies
Cand. theol. Niels Jørgen Thastum, søn af afdøde pastor Sørensen, Jyderup, præsteindvies på onsdag i Budolfi kirke i Aalborg. Højtideligheden varetages af Biskop Erik Jensen, og vil blandt andet blive overværet af Niels Jørgen Thastums moder, fru pastor Sørensen, Jyderup.
Søndag den 3. marts 1957 vil pastor Thastum blive indsat i sit embede i Grøndalskirken i København3

1957 marts; Pastor Thastum indsættelse
Ved en smuk højtidelighed blev cand. theol. Niels Thastum, søn af afdøde sognepræst Emil Sørensen, Jyderup, og nevø til kirkeminister Bodil Koch, under højmessen i går i Grøndalskirken i København indsat i embedet som hjælpepræst af Provst Kjeld Tvermoes Jensen.
Som indledning på højtideligheden sang man Aleneste Gud i Himmerig. Altertjeneste forrettedes af Grøndalskirkens residerende kappellan Pastor Børge Laursen. Efter at Provst Tvermoes Jensen i kordøren havde oplæst ansættelsesbrevet og kollatsen og holdt indsættelsestalen, sang menigheden, der havde fyldt den smukke kirke, "Mig lyster nu at træde", hvorefter pastor Thastum prædikede over dagens tekst og i sin tale omtalte den betydning, Jesu dåb har for os. Pastor Thastum udtrykte som afslutning på sin tale sin glæde over at skulle påbegynde et arbejde inden for Grøndalskirkens menighed og sluttede med at bede om menighedens overbærenhed.
Som afslutning på den smukke højtidelighed sang man "Lov og tak og evig ære"4

1958 jan.; Pastor Niels Jørgen Thastum taler i Jyderup og Holmstrup kirker.
Pastor Niels Jørgen Thastum, Brøndbyøster, søn af afdøde pastor Emil Sørensen, Jyderup, vil på søndag prædike i sin faders gamle pastorater. Kl. 10 prædiker pastor Thastum i Jyderup Kirke og kl. 14 i Holmstrup Kirke5

1960 marts; Niels Thastum taler i Bjergsted
"Guds dage kan aldrig være ringe"
Pastor Niels Jørgen Thastum, Brøndbyøster, en søn af afd. pastor Sørensen, Jyderup, talte i aftes ved et møde i Bjergby kirke, hvor der var fyldt til sidste plads. Emnet hed: "Er det ringe dage?", og præsten sagde bl.a.:
- Når vi mennesker vil se resultater og vækst, så er det ofte ud fra enkelt forkert holdning. Vi vil se, at det er os selv, der formår at udrette noget, og vil ikke altid anerkende, at værket og riget er Guds gave til os. Det er overmåde vantro at mene, at i kan selv, men mistro er også vantro. Guds veje og midler vil ikke overbevise ved magt og storhed, men Guds dage kan aldrig være ringe. Det gælder blot om, at det er os, der vil Guds veje i troskab og medmenneskelighed6

1961 marts; Niels Thastum aftensgudstjeneste i Jyderup
I aftes talte pastor Niels Jørgen Thastum, Brøndbyøster, ved en velbesøgt gudstjeneste i Jyderup kirke. Præsten talte ud fra Romerbrevet og trak linjen fra syndefalds beretningen i 1. Mosebog til vor aktuelle situation op, samt understregede, hvordan menneskelivet er et drama, hvor vi er stillet i kampen mellem Gud og den onde. Den hjælp, der er givet os, møder vi i fastetidens budskab om Jesus, der gik vejen gennem død til opstandelse. Derfor står korset i centrum, og derfor må vi pege på det, vi synger i salmen "Hil dig frelser og forsoner"
Gudstjenesten sluttede med kollekt og velsignelse samt salmen "Når i den største nød vi står"7

1963 oktober; Pastor Niels Jørgen Thastum død
Et smerteligt dødsbudskab spredtes i lørdag i Jyderup, de det blev meddelt, at den kun 34 årige pastor Niels Jørgen Thastum, søn af fru Thastum Sørensen, Søbæksvej, Jyderup, og afdøde pastor Emil Sørensen, efter lang tids sygdom er død på Vejle amtssygehus.
Pastor Thastum var kåret til præst i Hornstrup-Bredballe sogne, men nåede aldrig at tiltræde denne gerning. Det er udsædvanligt, at en præst kåres, d.v.s. at et enigt menighedsråd indstiller, at man ønsker en bestemt præst, uden at have høre andre og herom var de som menighedsråd enige, efter blot at have hørt pastor Thastum een gang.
Niels Jørgen Thastum, der har haft sin barndom i Bjergby og Jyderup, var en dygtig og meget sympatisk prædikant. Efter at have bestået sin teologiske eksamen blev han i 1957 kaldet til hjælpepræst i Grøndalskirken, og blev året efter residerende kapellan ved Brøndbyøster Kirke, hvor han virkede, til han i forsommeren søgte i Hornstrup-Bredballe sogne. Det var hr. og fru Thastums store ønske at komme til et jysk embede, idet fru Thastum er fra Jylland, hvor hendes mor bor, og herfra stammede også pastor Thastums fra, Emil Sørensen.
I Jyderup havde Niels Jørgen Thastum mange venner, og det samme gjaldt hvor han har virket som præst. Således udtaler pastor Abildstrup, Brøndbyøster, at pastor Thastum var ualmindelig afholdt af alle i menigheden og af sine kolleger og hvem han ellers havde forbindelse med. Ved sin klare og oprigtige forkyndelse af biblens ord samlede han en stor menighed, søndag efter søndag, og var til uvurderlig støtte for provst Kristiansen. Samtidig gjorde han et stort mødearbejde for unge og gamle, og var utrættelig i sin indsats for at rejse kirkesagen for en ny kirke i Brøndbyøster. Det var pastor Thastum en personlig medmenneskelig glæde, da dette arbejde lykkedes. en midlertidig trækirke anvendes nu til den kommende nye sognekirke opføres. Dette kommer pastor Thastum ikke til at opleve. Det vil blive dobbelt vemodigt, at han på onsdag bisættes fra kirken i Hornstrup, hvor han og hans hustru havde glædet sig til en lykkelig fremtid, men hvor pastor Thastum aldrig kom til at virke som præst.
Inderlig medfølelse samler sig om fru Hanne Thastum og børnene, den 4 årige Anne og den 9 årige Michael, og om pastor Thastums mor, fru Agnes Thastum Sørensen. De har mistet en prægtig mand, far og søn8

1963 31. oktober; Niels Jørgen Thastums begravelse
Pastor Niels Jørgen Thastum blev i går bisat fra den kirke, hvortil han var kåret som præst, Hornstrup Kirke.
Ved kirkegårdsporten tog en stor del af menigheden, samt biskop Beyer, Haderslev, og 16 præster i ornat - deriblandt pastor Hjørlund, Jyderup, - mod båren og pastor Thastums familie, der ankom fra Vejle amtssygehus.
I det store væld af kranse, var bl.a. båndsignerede fra menighedsrådene i Hormstrup, Brøndbyøster og Jyderup. Kransevædet dækkede midterganen i den smukt pyntede kirke, der var fyldt til sidste plads.
Højtideligheden indledtes med salmen "Skulle jeg dog være bange", hvorefter Niels Jørgen Thastums nære ven, pastor Henning Strøm, København, talte ud fra Davids 103. salme: "Vi er som græsset og blomsterne på marken; når et vejr farer over det, er det ikke mere, men herrens miskundhed varet til evig tid".
Pastor Strøm udtalte: Her står vi over for det ufattelige, at en ung mands plads som ægtefælle og far, nu står tom, og at en præstegerning som syntes så lovende, er blevet afbrudt. gud alene magter at give det meningsløse en mening, ligesom dengang gud havde sin plan med langfredag, nemlig påskemorgen. Pastor Thastum ejede evnen til at få kontakt med mennesker, ud fra sin sunde, øgte og klare forkyndelse. Fra sit hjem modtog han respekt for præstegerningen, og det blev hans kald. Salig er de rene af hjertet...
Adjunkt Boller, Øregårds gymnasium, utalte smukke mindeord og nævnede, at Niels Jørgen Thastum med sit unge sind havde betydet meget for skolen og for den elever.
Under salmen "befal du dine veje" bar slægtninge båren til det sidste hvilested, på Hornstrup kirkegård.
Afdødes ældste bror, rektor Erik Thastum Silkeborg, takkede de mange, der havde været familien, ikke mindst fru Hanne Thastum, til hjælp og trøst, i denne svære tid. Rektor Erik Thastum sluttede: Niels Jørgen var ikke blot min bror, han var min bedste ven.
Ved mindesamværet i præstegården bragte kriminalassistent Knudsen, København, en tak fra skolen, bibelkredsen, og afdødes personlige venner.
Pastor Thastums yngste bror, stud. theol. Anders Thastum, København, sluttede med at nævne, at den måde Niels Jørgen havde taget de sidste dages strenge sygdom på, hvor han havde søgt at holde modet oppe hos sine kære, havde været sådan, at deri lå en stærk forkyndelse9

Far Emil Sørensen
Mor fru Agnes Thastum Sørensen

Brødre
Anders og Erik Thastum,

Barn: Niels Mikael Thastum, født Nørre Vold 88, København
Jyderup Kikebog opslag 30 nr. o 10 februar 1954 som far ses stud. theol Niels jørgen Thastum, født 19 juni 1929 og hustru Hanne Wittrup født 7 juli 1932 Floraesvej 7,5, København Viet i ? kirke 31. juli 1953


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 1. aug. 1953, side 4; Vielse Niels Thastum
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 20. juni 1955, side 4; Niels Thastum, teologisk embedseksamen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 18. feb. 1957, side 3; Niels Jørgen Thastum præsteindvies
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 4. marts 1957, side 3; Pastor Thastum indsættelse + rettelse 5. marts 1957, side 4
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 28. jan. 1958, side 3; Pastor Niels Jørgen Thastum taler i Jyderup og Holmstrup kirker
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 10. marts 1960, side 3+4; Niels Thastum taler i Bjergsted
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 23. marts. - KF, side 4; Niels Thastum aftensgudstjeneste i Jyderup
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 28. oktober 1963, side 3; Pastor N. J. Thastum død
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 31. oktober 1963, side 3+4; N. J. Thastum begravelse
Note:
Niels J. Thastum ses i Mellemskolen 1941 (Jyderup Realskoles årsberetning 1942)

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole