Natur og ungdom


Natur og ungdom (1963)
På initiativ af en af Jyderup Realskoles elever, Jørgen Gybel Jensen,a er der ved at blive oprettet en lokalafdeling af Natur og Ungdom i Jyderup. Foreningens formål er ved ekskursioner og mødeaftener at fremme og uddybe ungdommens naturinteresser. Ca. 25 af skolens elever har meldt sig til dette foreningsarbejder, hvorom der vil stå mere i aviserne1

1963 9. marts.; Skole og naturforening
Samarbejde om oprettelse af ungdomsafdeling af Dansk Naturfredningsforening
Jørgen Gybel Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup, modtog for nogen tid siden en henvendelse fra Dansk Naturfredningsforening om at virke for oprettelse af en ungdomsafdeling for Jyderup og omegn, helst i så stor radius som muligt.
Henvendelsen skete på anbefaling af lærer Hjorth-Olsen, Jyderup Realskole. Siden dengang har Jørgen Gybel Jensen fået tilsagn om støtte fra en del unge, men nu skulle der gerne mere skred i tingene.
Fra "Natur og Ungdom", som er en underafdeling af Dansk Naturfredningsforening, har Jørgen Gybel Jensen nu modtaget et fyldigt arbejdsmateriale samt indmeldelseskort m.v. En række skoler vil her efter få tilsendt en orienterende skrivelse og indmeldelseskort til uddeling blandt elverne. Man håber på skolerne villige indstilling, som skulle føre til, at så mange som muligt snarest indmeldte sig til Jørgen Gybel Jensen, tlf. Jyderup 329
Stiftende møde
Når det skønnes, der er tilmeldte nok til at starte foreningen, vil der blive indkaldt til et stiftende møde.
Tilstede kommer bestyrelsesmedlemmer fra "Natur og Ungdom" og Dansk Naturfredningsforening. Det er ønskeligt at komme i gang snarest, siger Jørgen Gybel Jensen, således at der kan tilrettelægges ekskursioner o.lign.
Der bliver opgaver nok at tage fat på, også således, at man kan forene det lærerige med det fornøjelige, bl.a. ved lejrture, sammenkomster og ekskursioner. Lærer Hjorth-Olsen har lovet fremdeles at støtte arbejdet.

Stigende interesse for naturfredningsforening for unge (12. sept. 1963)
20 unge har allerede meldt sig - og man regner snart med at kunne indbyde til stiftende generalforsamling.
Nu lader det til, at det skal være alvor med en ungdomsafdeling af stor interesse for Naturfredningsforeningen i Jyderup. som det måske erindres opstod tanken herom engang i foråret, men da det har ligget lidt tungt med tilmeldinger, har man mange gange udsat en stiftende generalforsamling.
Jørgen Gybel Jensen, Fuglsangervej, Jyderup, modtog dengang en anmodning fra Dansk Naturfredningsforening i København om at gå ind for oprettelsen af en sådan afdeling, og han har siden korresponderet med dem.
Desuden har man på Jyderup Realskole samt kommuneskolen vist stor interesse for foretagendet, således at man nu har ca. 20 medlemmer.
For at starte en ungdomsafdeling behøves kun 5, så et antal på 20 må vist siges at være fint.
Man håber selvfølgelig at komme i gang inden vinteren, men derfor være ikke sagt, at foreningen skal ligge stille om vinteren. Man håber at kunne få forskellige foredragsholdere herud, og desuden venter Jørgen Gybel Jensen på at kunne få et samarbejde med en lærer, der ventes til kommuneskolen 1. november2

1963 oktober; Natur og ungdom (30. oktober)
Dansk Naturfredningsforening rettede, som før omtalt, for nogen tid siden henvendelse til Jørgen Gybel Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup, - der er ansat i Jyderup boghandel - med anmodning om at gøre et arbejde for at oprette en Jyderup afdeling for "Natur og Ungdom", der er en slags underafdeling af naturfredningsforeningen. Henvendelsen skete efter anbefaling af Jørgen Gybel Jensens historie- og botaniklærer, Hjort Olsen, Jyderup Realskole

Hovedbestyrelsesmedlemmer kommer.
I mellemtiden er "Natur og Ungdom" blevet en økonomisk selvstændig arbejdende forening, og der er oprettet lokalforeninger masser af steder rundt om i landet. Nu kommer turen til Jyderup, og der holdes stiftende generalforsamling på Jyderup Realskole onsdag den 6. november 1963 kl. 19.30.
Til stede kommer tre eller fire medlemmer af hovedbestyrelsen, blandt andet formanden, Poul Holm Johnsen, læge Lorenz Ferdinand og muligvis sekretær Poul Borgbjerg, Sundby, samt endnu et medlem. De vil fortælle om foreningens virke og formål, ligesom der vises film til belysning af de "arbejdsområder", lokalforeningerne får at beskæftige sig med.

Mange henvendelser
Jørgen Gybel Jensen oplyser, at han - siden den første meddelelse kom frem - har modtaget en række henvendelser fra unge på såvel Jyderup kommuneskole og dennes realafdeling som fra Jyderup Realskole samt fra andre unge, der har ønsket at være med i den nye forening. Det tør også loves, at der kan blive mange interessante ture, hvor man f.eks. går på opdagelse i arkæologi, botanik, zoologi, geologi mv. Jørgen Gybel Jensen benyttede selv sin sommerferie til at deltage i arkæologisk ekskursion i Sønderjylland for nærmere sætte sig ind i fremgangsmåden. Jyderups opland har store muligheder som arbejdsområdet, blandt andet på Vesterlyngen, på Nexelø, i Aamosen, ved skove, moser, søer osv.

Mulighederne
Når først lokalforeningen er stiftet, og der er godt gang i arbejdet, vil hovedafdelingen af og til arrangere ekskursioner eller byde på lejrophold. At være medlem vil give mulighed for mange afvekslende oplevelser, det vil udvikle sansen for at se naturens mangfoldighed og lære af denne, anspore til at gå på opdagelse i historien og følge dens tilknytning til nutiden, og samtidig giver den mulighed for hyggeligt kammeratligt samvær, lejrglæder og meget andet.
Mød op onsdag den 6. november 1963
Nu gælder det først og fremmest om at få valgt en lokalbestyrelse, og efter alle de henvendelser Jørgen Gybel Jensen forud har modtaget med forespørgsler, tvivler han ikke om, at der nok skal møde mange interesserede op til den stiftende generalforsamling onsdag den 6. november 1963. Det fortjener initiativet i hvert fald også, er mange enige om3

Natur og Ungdom (5. november 1963)
Det er i aften, der er stiftende generalforsamling af foreningen "Natur og ungdom" (under Dansk Naturfredningsforening) på Jyderup Realskole. Alle unge er velkomne, uanset alder4

1963 november.; Natur og Ungdom
Den nystiftede ungdomsafdeling af Dansk naturfredningsforening, "Natur og Ungdom" har førstkommende tirsdag aften (3. dec.) møde med filmfremvisning på Jyderup Realskole samt drøftelse af ideer til foreningens program5

"Natur og Ungdom" har valgt formand (3. december 1963)
Den nystiftede Jyderup forening "natur og ungdom", der er ungdomsafdeling for Dansk Fredningsforening, har holdt konstituerende møde og til formand valgtes boghandlerekspedient Jørgen Gybel Jensen, til kredsformands lærer Sandberg til kasserer frk. Kirsten Rasmussenb , Høed
Alle unge kan blive medlem. Kontingentet gælder for kommende år fra 1. januar at regne.
Det er hensigten, oplyser formanden, at der en gang om måneden indbydes til møder, ekskursioner, weekendture, film, drøftelser eller lignende. Ved disse drøftelser vil der blive lejlighed til at udveksle erfaringer, høre hvad andre unge har af gode ideer eller lign.
Ved mødet i aften på Jyderup Realskole vil der blive vist film, og derefter taler man om programmet for den første del af sæsonen. Der er på forhånd stor interesse for denne nye forening, som vil give anledning til mange interessante arrangementer, ture og sammenkomster6

1964 januar.; Natur og Ungdom har filmaften
Den nye og virksomme forening i Jyderup "Natur og Ungdom", hvis formand er Jørgen Gybel Jensen, Fuglsangsvej, har i aften sammenkomst med filmfremvisning på Jyderup Realskole. Medlem af bestyrelsen, lærer Sandberg, viser en film om Canadas dyreliv, udlånt af den canadiske ambassade, og desuden vil man høre pladeoptagelser med fuglestemmer m.m.
Bestyrelsen ser meget gerne, der kommer mange nye medlemmer, og alle unge er velkomne. det er hensigten at drøfte sommersæsonens program, som bl.a. omfatter ekskursioner, lejrskole og meget andet, og der lægges ud, så snart foråret er på vej7

1964 juni havde Natur og Ungdoms fugletur til Nexelø i søndags
Straks efter ankomsten tog man til "magekolonien" på øens sydside. Ledere af turen var formanden, boghandlermedhj. Jørgen Gybel Jensen og næstformanden, lærer Sandberg. Der var mulighed for at følge mågens udvikling lige fra æg og nyfødte unger til flyvefærdige kuld.
På den videre færd fulgte man for eksempel gravænder, de mere sjældne troldænder, strandskader, digesvaler, i kanterne hørte en masse sangfugle og kunne rigtig fornemme, hvordan Nexelø er fuglenes eldorado. Man havde desuden håbet at høre fænomenet klokkefrøer, men desværre viste det sig, at mosen er næsten udtørret.
Den medbragte mad blev spist på hjemturen. Man holder nu en sommerpause, men det regnes med, at de enkelte medlemmer slev går på opdagelse, også i ferien bl.a. har forenings medlemmer sat som opgave at studere de enkelte fugles levevis. F.eks. er man ved uglegylp ved at finde ud af, hvad uglerne ernæres ved - og er foreløbig nået til, at en væsentlig del af uglernes føde består af mus og fugleunger8

Se også Jørgen Gybel Jensen


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 12
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 12. september 1963, side 3; Stigende interesse for naturfredningsforening for unge
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 30. oktober 1963, side 4; Natur og ungdom
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 5. november 1963, side 3; Natur og Ungdom
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 30. november 1963, side 4; Natur og Ungdom
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 3. december 1963, side 4; "Natur og Ungdom" har valgt formand
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 21. januar 1964, side 4 Natur og Ungdom har filmaften
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1964, side 4; en artikel om Natur og Ungdom
Noter:
a) Realist fra Jyderup Realskole 1962
b) Realist fra Jyderup Realskole 1964, ✝ RIP
se også Skolebotanisk have
eller 1976 Naturens dag
Sidst opdateret 12. marts 2015
©Jyderup Realskole