Håndværker- og Handelsforeningen
Fra Heinrichssons 90 års fødselsdag - Kalundborg Folkeblad 24. nov. 1961, side 3+4; Jeg kan da sagtens sy en habit til Dem;
Da Håndværker- og Handelsforeningen hed - "Den selskabelige"
Byen voksede støt og fik et foreningsliv, og Heinrichson senior blev stifter af og første formand for "Den selskabelige forening", som senere nogle gange har skiftet navn, og der er den nuværende Håndværker- og Handelsforening1

1955, Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1955, side 3; Forretnings jul i 70 år (stor art. om 70 års forretnings jul i Jyderup)
1956, Kalundborg Folkeblad 11. februar 1956, side 3: Jyderup Håndværker & Handelsforening - billede af tømrermester H.N. Hansene og malermester L.P. Hansen samt hr. Gylling Folkmann
Hr. Tømrermester Hansen Hr. Malermester Hansen Hr. Gylling Folkmann
1956 marts; 60 år Fru Anna Mortensen
Ved Fru Anna Mortensens 60 års fødselsdag kan man læse at hun bl.a. udførte et stort arbejde for at skaffe midler nok til fanefonden for den fane, der blev indviet ved Jyderup håndværker- og Handelsforening 50 års jubilæum i februar 19562
Ved denne lejelighed blev hun takket for sin andel i erhvervelsen af fanen
Fru Mortensen er gift med murermester L.P. Mortensen og om hr. Mortensen ved vi: han i en lang årrække siddet i bestyrelsen for Jyderup Håndværker- og Handelsforening3

Malermester L.P. Hansen har været formand for foreningen4

1959 feb.; "Charleys tante" for Grønlænderhjælpen
En række af byens foreninger står bag arrangementet
amatørerne inden for Jyderup Håndværker- og Handelsforening, der i lørdags havde en fin succes med opførelsen af det kendte engelske lystspil "Charleys tante", har fået den smukke tanke at ville genopføre stykket til fordel for Grønlandshjælpen.
Formanden, cykelhandler Holger Jacobsen, har fået myndighedernes tilladelse og har desuden henvendt sig til flere af byens foreninger og fået tilsagn, således at man i fællesskab indbyder til forestilling og dans. Hele overskuddet vil ubeskåret går til Grønlandshjælpen for de efterladte fra "Hans Hedtofts forlis"
Der er sikkert mange, som gerne vil opleve den morsomme farce og se de dygtige amatører udfolde sig i de harmløse løjer. Samtidig får man lejlighed til at støtte en sag, der angår os alle. Penge kan ikke lindre sorgen, men det vil varme hjerterne at mærke al den medfølelse, der omslutter de hårdt ramte pårørende5

1963 dec.; Private kom med penge til juletræet
Appellen her i bladet for at få belyst det smukke "permanente" juletræ i bogtrykker Crones have virkede omgående. Vel har vi ingen "Danielsen", siger medlem af udvalget, isenkræmmer Gylling-Folkmann, men en del borgere har til mig og to andre udvalgsmedlemmer, farvehandler Mogens Nielsen og disponent Poul Frost, indbetalt 5,-, 10-, og 15-kroners beløb, og de bliver alle modtaget med taknemlighed.
Aut. Gas- og vandmester Camillus Schmidt er primus motor i udsmykningen og lover, at kan der komme lidt flere penge ind på samme måde, så vil der ikke blot komme belysning på juletræet på Holbækvej, men også en tiltrængt ekstra guirlande på bakken ved Slagelsevej, hvor den vil kunne ses langt og vil være et "velkommen" til udensogns gæster6

1957 marts; Håndværker- og Handelsforeningen mindes afdøde medlemmer
Jyderup Håndværker- og Handelsforening holdt i aftes generalforsamling på hotel Skarridsø. Der var ca. 50 medlemmer. Til dirigent valgtes distriktsforhandler Flemming Funch Jensen.
Formanden, murermester Axel Olsen, bød velkommen og udtalte smukke mindeord over foreningens afdøde æresmedlem isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, samt over de 4 afdøde medlemmer: boghandler Fru Søvndahl Petersen, Fru malermester Hansen, Fru Sophy Jensen og Fru Dagmar Petersen7

1976, 19. nov. - KF, side 7; Jul i Jyderup (Søbæksgården)
Jul i Jyderup skal være "jul for alle pengene"
Det fremgik af rekordtilslutningen ved Jyderup Handels- og Håndværkerforeningens medlemsmøde i aftes, på hotel Garni, Jyderup, med julen i Jyderup som emne, at denne juleoptakt ligger alle stærkt på sinde, hvilket også tydeligvis kom til udtryk aftenen igennem, ved de utallige indlæg.
Til dirigent valgtes købmand Svend O. Knudsen. Formanden, skolebestyrer Peter Hehnel, Søbæksgården, redegjorde for indkaldelsen til mødet. En rundspørgen sendt ud til samtlige medlemmer, var ikke blevet besvaret på en sådan måde, at det havde været retningslinje for bestyrelsen, i stedet var der blevet udtrykt mundtlig ønske om, at få lejlighed til at drøfte tingene ved et møde.
Lukketider
Inden man gik over til, at tage stilling til lukketiderne i juleugen før jul, oplyste dir. Mogens Berggren, som medlem af bestyrelsen, at julemanden i år vil ankomme med helikopter til dyrskuepladsen, søndag den 19. dec. - to gange endda - og hver gang uddele godter til børnene.
Juletoget ville køre og julemanden ville "indtage" byen, gennem kirkebyen og videre til Jenny Mariehjemmet, hvor der blev underholdning, men tidspunktet for helikopterens landing kunne blive indrettet efter, hvornår man ønskede at holde åbent.
Der udspandt sig en livlig diskussion om lukketiderne, dog med fuld enighed om, at der holdes lukket juleaftensdag kl. 12. Foreslået var, at man skulle følge de omliggende købstæders tider, f.eks. Kalundborg. Selvom der var kraftige udtalelse for tiderne, blev der alligevel ved afstemning flertal for, at der hverdagsaftener skulle lukkes kl. 19. Om søndagstiderne ændres syntes ikke at ligge helt fast, men der var flere stemmer for, at holde åbent fra kl. 15-19.
Forfordeling?
Uddeler Helge Olsen, og købmand Mogens Sørensen fandt at der skete en forfordeling, med mest hensyntagen til stationsbyen. Navnligt Mogens Sørensen, mente der blv gjort for lidt for kirkebyen, også med hensyn til udsmykningen, som sidste år var stoppet ved Shell-tanken. Det tvang den del af byen til, at "køre deres eget løb", men alligevel skulle man være med til at betale, på linje med stationsbyens handlende.
Svaret fra bestyrelsen var, at man gerne vil gøre indsats for en helhed, men naturligvis søger størsteparten hen hvor de fleste forretninger er koncentreret og hvor der f.eks. er station, rutebilholdeplads, posthus osv. I rundspørget var netop anmodet om forslag til ændringer eller arrangementer. Det havde været gavnligt om der i tide var indsigelse eller stillet forslag.
Julearrangementer
I forbindelse med næste punkt på dagsordenen, julearrangementer, oplyste Mogens Sørensen, at han sandsynligvis selv ville arrangere et optog med gamle køretøjer, i samarbejde med gdr. Børge Jensen, Kølle, og derefter måske noget underholdende i forretningen.
"Det kan vi kun glæde os over - som supplement", sagde formanden, hvorefter bestyrelsen orienterede om, hvad man havde tænkt sig udover julemandens opsigtsvækkende ankomst pr. helikopter, over byen og opland. Ved den sidste landing vil skuespilleren og sangeren Gert Kruuse være med, også på turen gennem byens gader, og vil derefter i tre afdelinger underholde i Jenny Marie hjemmets sal. Alt sammen om søndagen. I salen vil Jyderup og Omegns Husmorforening stå for alsidigt program, hvor der hele tiden sker noget for både børn og voksne. Udenfor sker der naturligvis også noget for børnene, bl.a. med juletoget, gennem byens gader. Det blev foreslået, at der - ligesom forrige år - skulle være gratis non-stop-forestillinger i Jyderup Kino, men for foreningen er det selvfølgelig en ekstra udgift, eftersom filmleje, operatør mv. skal betales. Det liver en af de mange ting, bestyrelsen skal tage stilling til.
Børneparkering
Formanden tilbød generøst, at der på Søbæksgården kan blive gratis børneparkering, med underholdning, muligvis filmforestillinger, musik, trampolin at more sig med, osv. med de ældste elever som "babysittere"
Det blev der sagt "ja tak" til fra mange sider. Radioforhandler Baagland foreslog, at det kunne blive hele julemåneden, men mest stemning var der for, at holde sig til juleugen, fra og med fredag den 17. dec. Modehandler Maria Schaffrath omtalte erfaringer fra sidste år og understregede, at skal der være børneparkering på den måde, at der er medlemmernes damer der står for arbejdet, da er det ikke let at skaffe frivillige. Dermed enedes man om, at henlægge børneparkeringen til Søbæksgården
Jul i Jyderup
Cykelhandler Bruno Jentoft kom med et forslag, der vandt enstemmigt bifald, nemlig at et trykt slogan: "Jul i Jyderup", udleveres gratis til påklæbning hos alle bilister. Det blev foreslået, at byens pengeinstitutter får en slags depot for slogan-strimlerne, og kan udleveres til alle forretninger der ønsker at være med i denne billige, men gode form for reklame.
Isenkræmmer Gylling-Folkmann redegjorde for en vedtagelse om, at en speciel juleavis for Jyderup og alt hvad byen har at byde på, trykkes og udsendes til et så stort område, som muligt.
Bogtrykker Ernst Christensen fik klapsalve, da han tilbød at fordoble antallet af aviser og tage det ekstra antal på sit budget. Gylling-Folkmann pointerede, at selvfølgelig ville dagbladene også blive benyttet til annoncering og i det hele taget ville der - dobbelt så meget og måske mere endnu - end de foregående år, blive satset på annoncering, ud fra den erkendelse, at reklamens magt er stor.
Af andre vedtagelser kan nævnes, at der skal køre julebus, f.eks. med afgang fra Havnsø, og muligvis kombinere det med, at julebussen også kører i byens yderdistrikter, som en servicekørsel for beboerne. Der vil - som sædvanlig - live konkurrencer, f.eks. om et særlig slogan sammensat af bogstaver i mange forretninger. Der bliver gode gevinster - deriblandt et par rejser. Mange medlemmer havde ordet, og der kom virkelig gode forslag fra forskellige, bl.a. fra optiker Vind, materialist Mørch-Hansen, sparekassebestyrer Christiansen, guldsmed Jens Nielsen, isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann, vulkanisør Holger Hansen, gardinmontør Hugo Pedersen, købmand Sv. O. Knudsen, farvehandler Inge Olsen, Maria Schaffrath, modehandler Frans Schaffrath, frisørmester Otto Jensen, installatør Svend Eric Christiansen, uddeler Helge Olsen, bagermester Ejner Slott, Baagland, handelsgartner Gert Nielsen, bogtrykker Ernst Christensen, Jørgen Folkmann, Mogens Berggren, frisørmester Holger Poulsen oma.
Hvad koster det?
Egentlig var der helt ud forståelse for, at det i år - hvor der skal være "jul for alle pengene" og gøres en helt ekstraordinær indsats for årets julehandel og for julebyen Jyderup som helhed - vil koste ekstra. Fra mange sider blev der spurgt, om bestyrelsen havde gjort sig klart, hvad det koster og spørgsmålet: "hvem skal nu betale?", skal det ligesom sidste år være ens for alle, uanset en forretnings omfang, eller skal det reguleres? Denne del af aftenens debatemner kom til at tage sin tid og så at sige samtlige tilstedeværende kom med indlæg, for og imod ensartet betaling.
De fleste fandt det uretfærdigt, af den "lille" handlende skulle yde det samme, som forretninger med mange ansatte, og da de sidstnævnte udtalte sig positivt for at betale mere, fulgte forsamlingen et forslag fra formanden, om at overlade en vurdering til bestyrelsen, dog med en vigtig tilføjelse, foreslået af Jørgen Folkmann: at det bliver med loft over beløbet for dem, der skal betale mest.
på alle måder blev det et særdeles positivt medlemsmøde, der lover godt for de ekstra strenge der skal slåes på som optakt til den kommende jul.
Dirigenten takkede for de mange indlæg - og blev selv takket af formanden, for god ledelse af et livligt og meget udbytterigt møde. Bestyrelsen vil nu arbejde videre med ideer og forslag og bestyrelsens eget initiativ bliver virkeliggørelsen af juletræer genne hele byen - flere end tidligere - og et stort "byens juletræ" ved Jyderup Station8

1976, Kalundborg Folkeblad 3. februar 1976, side 6; Hehnel formand for Jyderup Handels- og håndværkerforening
Forstander Hehnel formand for Jyderup Handels- og håndværkerforening.
Virksomt år med mange opgaver, den sværeste, at vælge en bestyrelse. Det skulle ta' op mod et kvart døgn, for de omkring et halvt hundrede medlemmer af Jyderup Handels- og håndværkerforening at komme gennem programmet i aftes på restaurant "Kringlen", Skarridsøgade. Der blev kl. 18.30 indledt med spisning og det var næsten midnat før general-forsamlingen kunne slutte, fordi foreningen var kommet ud for sin hidtil sværeste opgave, at få valgt en bestyrelse. Fem nyvalg skulle foretages, deriblandt en formand, omend det ikke manglede på opfordringer til, at den nuværende købmand Bent Larsen, Elhøj, skulle fortsætte, kun én af de mange adspurgte, forretningsindehaver Franz Schaffrath, turde sige ja, men man fulgte et forslag fra en optiker Kurt Vind, om først at vælge fire bestyrelsesmedlemmer og ud af disse fire finde frem til formanden. Resultatet blev, at forstander Peter Hehnel, Jyderup Realskole og Kollegium, blev foreningens formand.

Virksomt år
Foreningen var vært ved en platte, hvorefter der blev holdt generalforsamling, som formanden, Bent Larsen indledte med at udtale smukke mindeord over to medlemmer der var døde i årets løb; Skomagermester Lemvigh Jørgensen og snedker- og tømrermester Carl Høyer. Med forsamlingens tilslutning udtaltes et "æret være deres minde".
Advokat Anders Vedel valgtes til dirigent.
Af formandens beretning fremgik, at året har været virksomt og at mange interesser er varetaget til gavn for Handels- og håndværker og industri og dermed også for byen og kommune som helhed. Med til arbejdet har hørt indkøb af eget juletog, samt af en duplikator. Nye lukketider er indført og har virket til alles tilfredshed. Med forstander Børge Eibye, "Sølyst", er tale om forlænget leje af Drivsåtskoven, og man ser gerne, at det mundtlige tilsagn kan blive skriftligt, som da det første lejemål blev indgået.
Bådudlejningen er gået så fint, at der er blevet et overskud, takket være Jørgen Jensen, Syvendekøb, som er villig til at fortsætte. Foreningen får et stort ønske opfyldt nu, hvor der ved samarbejde mellem DSB og Tornved kommune, anlægges nye parkeringsbåse på Skarridsøgade, men uden stationsforstander Hjorth Larsens utrættelige indsats var det sikkert ikke lykkedes så hurtigt og vi vil, sagde formanden, rette en varm tak til Hjorth Larsen. Formanden kunne tænke sig, at pladsen hvor det gamle vandtårn har ligget, måske med tiden kunne anvendes til langtidsparkering.

Ikke ensartet
Flagalleen er ikke som ensartet, som det kunne ønskes, og der er talt med kommuneingeniør Brinch-Nielsen om nye stanghuller i fortovene, hvilket der blev givet tilsagn om.
Bestyrelsen vil foreslå, at der i stedet for det nu forbudte lotteri, samarbejdes med Lions Club, idet tilladelsen kan gives når det drejer sig om humanitære formål.
Trods det bekendte intermezzo ved pinsefesten, var det gået nogenlunde godt, i hvert fald var det glædeligt, at tombolaen nåede at få udsolgt, glædeligt fordi det var til fordel for Jyderuphallen. Tivoliejer Barfoed var der megen tilfredshed med, og han er allerede ved at tilrettelægge program for næste sæson. Her vil vi foreslå, at der fremover etableres en vagtordning ved pinsefesterne.
Sommerens festival blev som helhed en succes, indledt med konditur søen rundt. Tak til hjemmeværnet, der medvirkede med poster og radiotelefoner. Hver dag ugen igennem havde haft sit særlige program og kulminerede dels med børnefestival, hvor forstander Hehnel havde været ved at stjæle billedet fra Gustav Winkler - dels den spanske grisefest, hvor hovmester Manleya havde helstegt to grise. Ved morgenkaffebordet og fortovsrestauranter på Skarridsøgade, havde "Det Hvide Hus" og "Kringlen" klaret opgaverne. Radioforhandler Baagland stod for musikken og gardinforhandler Hugo P. Jensen for vintombolaen, mens direktør Mogens Berggren indbød børnene til gratis film. Tak til alle for uundværlig medvirken.

Julehandelen
Af årets øvrige begivenheder kan nævnes den vellykkede modeopvisning på Jenny Mariehjemmet, det store julearrangement, både gennem byen og på Jenny Mariehjemmet, hvor Jyderup og Omegns Husmoderforening udførte et stort arbejde. Tak til husmødrene samt til Bagland. Maria Schaffrath og snedkermester Per Rasmussen for assistance. Julehandelen var et af årets lyspunkter, med stor handel og energisk udfoldelse fra de forretningsdrivendes side.

Parkeringsfonden
Formanden sluttede sin udførlige beretning med en kraftig påtale af kommunens parkeringsfond.
Det er, understregede han, en helt urimelig byrde der fra kommunens side pålægges erhvervene. Der tales fra statens side om, at man skal imødekomme erhvervene, men i denne kommune gør man det modsatte.
Formanden havde rettet henvendelse til en række kommuner, hvoraf kun Holbæk har en ordning med betaling af 5%, men byer som Tølløse, Frederiksværk, Nykøbing Falster, Fakse, Haslev, Ringsted, Hashøj kommune og Skælskør kender ikke til begrebet parkeringsfond.
- Det er vort håb, at der sker en ændring til det bedre, på dette punkt. Der ventes mange opgaver for foreningen og dens idéudvalg, og mange har gjort et stort arbejde, derfor vil vi sige tak til alle sider.

Venter på indbetaling
Kassereren, snedkermester Per Rasmussen, oplæste regnskabet, der for pinsefesten balancerede med 29.997 kr. og udviste overskud på 7.710 kr. bådudlejningen, balancerede med 955 kr., overskud 230 kr., modeshow, balance 2345 kr., overskud 681 kr., juleregnskab, balance 17.897 kr., underskud 5.347 kr., alm forretningsregnskab, balance 19.898 kr., underskud 1.189 kr.
Regnskabet sluttede med en beholdning på 62.465 kr., og har på obligationer stående 35.000 kr. til Jyderuphallen

Valgene
Så kom aftenens "slow motion": Valgene. På valg var Per Rasmussen, Hugo P. Jensen og urmagermester Bonde Hansen, og endvidere meddelte formanden, Bent Larsen, at han ikke ønskede at fortsætte, medens der tillige fra tæppehandler Kurt Harton Hansen var skriftlig anmodning om tilladelse til at udtræde pga. manglende tid. Bent Larsen, Hugo P. Jensen og Per Rasmussen blev på det nærmeste "bombarderet" til at tage et år endnu, men de var ubøjelige og det samme var alle de mange andre, der blev foreslået.
- Hvad er der galt, hvorfor undslår alle sig, ser man da ikke hvilken betydning denne forening har udadtil? spurgte forstander Hehnel, hvorpå han selv omgående blev foreslået indvalgt i bestyrelsen - og indvilgede.
Omsider lykkedes det at få følgende fire til at sige ja til bestyrelsesposter: Isenkræmmer Jørgen Folkmannb , direktør Mogens Berggrenc , modehandler Maria Schaffrath og forstander Peter Hehneld . Sidstnævnte indvilgede i at blive formand. Til bestyrelses suppleanter nyvalgtes møbelhandler Bjarne Breinhild, "Ønske Møbler" og restauratrice Aase Henriksen, "Det Hvide Hus", og grillbarindehaver Ole Andersen. Til revisor: Advokat Anders Vedel og vaskeriejer Axel V. Hansen.

Tak til foreningen
Depotejer Poul Jensen, Carlsberg depotet, rettede på hal udvalgets vegne en hjertelig tak til foreningen for den gode økonomiske støtte til Jyderup Møde- og Fritidscenter (Jyderuphallen). Den nye formand udtrykte håb om, at samtlige medlemmer vil bakke op om bestyrelsen og den arbejde, til gavn for byen, kommunen og dens befolkning.
Autoforhandler Mogens Bøie motiverede ét leve for den nye formand - og da var "vægteren" ved at kunne melde midnatsslagene9

1976, Kalundborg Folkeblad 8. december 1976, side 7; Julemanden kommer i i helikopter
Sjældent har Jyderup været smukkere julesmykket end i år, hvor der er tæt med små juletræer, plus et par store, og lys fra mindst 200 elpærer, og sjældent eller aldrig har der i forretningerne været større og mere alsidigt vareopbud, end op til denne jul, hvor der tillige bliver kigget særlig grundigt efter de konkurrence bogstaver, der kan give en Mallorca rejse for to eller chance til at vinde gavekort - og så er alt dette kun en lille forsmag på den helt store juleoptaget, søndag den 19. december fra kl. 14.30.
"På dette klokkeslet sker der for det første de sensationelle, at selveste julemanden ankommer pr. helikopter, til Dyreskuepladsen, fortsætter med juletoget til Den gamle Købmandsgård i Jyderup Kirkeby, alt i mens han gavmildt vil dele godter ud til børnene.

I "Disneyland"
Forskellige steder i Kirkebyen - eller "Gammel Jyderup" som det før blev kaldt fordi denne bydel er det oprindelige Jyderup, - vil dr være forskellige arrangementer, f.eks. ud for Bruno Jentofts cykel- og knallertmarked, hvor der vil blive et musikalsk knallertshow. Købmand Mogens Sørensen vil delvis omskabe pladsen foran Den gamle Købmandsgaard til en slags "Disneyland" med optræden af "Onkel Joachim", "Super Fedtmule", m.fl. Et stor juletræ er tændt, Poul Verner spiller, og der sker en hel masse for børnene.
I tiden fra kl. 14.40 til 15.20, kan der, formedelst 35 kr., opnås, at "se det hele sådan lidt fra oven", ved helikopterture over byen og egnen.

I julestuen
Jenny-Mariehjemmet's store sal, ved Skarridsøgade, vil være omdannet til en hyggelig julestue, for alle, uanset alder, og der vil være alt hvad der hører med til julestemning, indbefattet juleglögg, varme æbleskiver, musik, juletræer, bod med juledekorationer, forestået af spejderne, der også hjælper arrangørerne; Jyderup og Omegns Husmorforening, med at fornøje det yngste publikum, for hvem der bl.a. er stor fiskedam, ligesom der kan købes varme pølser, sodavand, m.m.

Sang og musik
Juletoget med julemanden kører til Jenny-Mariehjemmet, efter at julemanden endnu en gang har været steget op og ned med helikopter, og den sidste gang i selskab med visesangeren, Gert Kruuse.
Tre gange vil denne fornøjelige entertainer underholde i salen, og vil på guitar selv akkompagnere til sine viser. Der er dejlig varm i salen og mange vil sikkert - mellem indkøbene i de åbne forretninger komme indenfor og hygge sig. Der er optræden kl. 16, 18 og 19 hver gang i 20 min.

Julebus, tog og gamle køretøjer
Brugsforeningens supermarked, midtvejs mellem Jyderups to bydele, hører i tilbud med til det overflødighedshorn der lader vælde ud af alskens godt, også med ting der fænger for børnene, nissestemning, musik, osv. Både her - midtvejs - og i begge bydele er der meget ideelle parkeringsforhold for de mange privatbiler. På gaden vil der blive ovenud livlig trafik, idet juletoget kører i pendulfart med de mange børn, og desuden vil der blive præsentation af gamle køretøjer, forspændt hestespand. For dette indslag står gdr. Børge Jensen, "Kølegaarden", Bjergby. - Dertil kommer, at en julebus får premiere og kører Havnsø tur-retur, ikke blot denne såkaldte "julesøndag", men hver dag i hele ugen op mod jul.

Børnenes paradis
Der skal også i ugens hverdage være god tid til at se på det store vareopbud, med de utallige julegaveideer i forretninger, og alle forældre ved af erfaring, at det er det mest "ensformige" de yngste børn kan komme ud for. Dem har Jyderup Handels- og Håndværkerforening også tænkt på. Formanden forstander Peter Hehnel, der har fået ombygget Søbæksgården til delvis skolehjem, har stillet både sal, babysittere og underholdningsmateriel til rådighed, i dagene fra og med mandag den 13. til og med fredag den 17. december 1976. Det vil nærmest blive "Børnenes paradis", med juleklip, filmfremvisning, trampolin til rådighed, o.m.a. Adskillige fortravlede mødre vil sikkert benytte sig af det gode tilbud, med deres yngste under behørigt opsyn. - Så skulle alle parter kunne være friske til at følges ad - hele familien - rundt i julebyen Jyderup, søndag den 19. december, hvor der tilmed er ekstra tilbud for børnene i julestuen på Jenny-Mariehjemmet. Alt i alt tør det nok siges, at der bliver levet op til det slogan der er trykt til påklæbning i bilerne "Glade jul - jul i Jyderup"10

Handels- og Håndværkerforening ønsker sig et bomærke
Jyderup Handels- og Håndværkerforening har på en konstituerende bestyrelsesmøde konstitueret sig med dameskrædder Maria Schaffrath, som formand, kroejer Hugo Bresnov, som næstformand, handelsgartner Gert Nielsen, som sekretær, og depotindehaver Jan Formann, som kasserer. Til PR-mand valgtes malermester Ole Raun, og som formand for erhvervsudvalget valgtes tømrermester Erik Andersen, mens cykelhandler Bruno Jentoft valgtes som formand for ide-udvalget.
På mødet blev behandlet en halv snes sager i relation til det nye virksomhedsprogram11
Maria Schaffrath 1979
Fru formand Maria Schaffrath


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 24. nov. 1961, side 3+4; Jeg kan da sagtens sy en habit til Dem
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1956, side 4; 60 år Fru Anna Mortensen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 5. nov. 1956, side 3; 70 år
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. marts 1958, side 3+4; Jyderups første malermester
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 9. feb. 1959, side 3; "Charleys tante" for Grønlænderhjælpen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 2. december1963, side 3; Private kom med penge til juletræet
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 1. marts 1957, side 3; Håndværker- og Handelsforeningen mindes afdøde medlemmer
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 19. nov. 1976, side 7; Jul i Jyderup
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 3. februar 1976, side 6; Hehnel formand for Jyderup Handels- og håndværkerforening
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 8. december 1976, side 7; Julemanden kommer i i helikopter
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 26. marts 1979, side 6; Handels- og Håndværkerforening ønsker sig et bomærke
Noter:
a) Hovmester på Jyderup Realskoles Kollegium
b) Realeksamen 1962 fra Jyderup Realskole
c) Direktør for Jyderup Kino, og lærerJyderup Realskole
d) Realskolebestyrer for Jyderup Realskole og Jyderup Realskoles Kollegium
e) godt billede på arkiv.dk - Jyderup - H.N. Hansen B696
Lars Jensen ses at have været formand for H&H

Sidst opdateret 27. maj 2017
©Jyderup Realskole