Søbæksgården
før 1938 lå Søbæksgården i byen ved stationen
"Vores Søbæksgård"

Søbæksgården blev bygget 1865, da matriklen blev udskilt fra Aggersvold og købt af Rasmus Jensen1
Hvor nu stationsbyen Jyderup ligger, ejede Søbæksgården og Skovgård jorderne.
Egnen omkring Skarresøen var fredelig og idyllisk, og mange kom en søndagstur til søen, og hele familien nød den medbragte kaffe på stedet2

I avisartikel fra 1938 kaldes Sæbæksgården modergården, idet det er på udstykning fra denne gård størstedelen af Jyderup stationsby er bygget op3
(1875) Chr. F. Jensen byggede en købmandsbutik med bolig et par hundrede meter fra stationen, som blev opført i 1875.
Han så muligheden for at få et stik fra banen til at transportere grovvarer.
I 1882 opkøbte han den nærliggende gård, Sæbæksgården, og nedlage en servitut på denne jord, at der ikke ved frasalg måtte oprettes købmandsforretning uden samtykke fra ham.
Det fik betydning for konkurrencen i mange år, indtil Folkmann byggede forretning lige på den anden side af skellet mellem Jyderup by og Hjembæk sogn4
Grunden, hvor købmandshandelen blev bygget, købte Chr. F. Jensen af gårdejer Rasmus Jensens enke på Søbæksgården.
Luftfoto
Søbæksgården, Jyderup Tømmerhandel, Handelsbanken og købmandsgården Chr. F. Jensens eft44
Jyderup
Søbæksgården ses nederste til venstre på dette gamle kort fra 1928-45
Gården var opkaldt efter den nu rørlagte Søbæk, hvis udløb igennem mange år i slutningen af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet sendte kloakvand ud i Skarresø, og derfor fik det noget misvisende tilnavn Rosenåen.
Rasmus Jensen døde 18. juli 1872, og 8 år senere var enken parat til at sætte gården og resten af jordende til salg.
Ikke kun Chr. F. Jensen, men også købmand Rønne i kirkebyen så udviklingsmulighederne i området lige syd og nord for jernbanen og meldte sig som købere.
Auktionen over Sæbæksgården foregik på tinghuset i Kalundborg, men historien fortæller,
at da købmand Jensen sad i toget, som netop var sat i gang, så han købmand Rønne i hestevogn komme kørende i fuld fart fra kirkebyen.
I fortvivlelse over at se toget opslugt af lystskoven piskede Rønne på hestene for at komme tids nok til tinghuset, men da han nået dertil stod Chr. F. Jensen på tinghusets trappe og vinkede med skødet til matrikelnr. 15, Sæbæksgården5

Folketællingen fra 1906 viser, at Carl Frederik Buchave Petersen etablerede fotografisk atelier på Drivsåtvej,
men at familien boede på matr. 15A, hvilket vil sige en del af Søbækgårdens jord, som Chr. F. Jensen endnu ikke havde udstykket,
Det fremgår dog ikke præcist, hvor familien har boet til leje6

Da Søbæk lå ved stationen
I august 1938 brændte Jyderup!
Det vil naturligvis sige en del af byen, nærmere betegnet Stationsbyen. Indtil da lå Søbæksgården - nu Vandværksvej - inde i selve Stationsbyen, hvor nu Jyderup Tømmerhandel ligger.
Billede th. er 50 år og er udlånt til bladet af fru Ingrid Sørensen, Slagelsevej 48. På dette billede ses tydeligt Søbæksgårdens udlænger, nogenlunde udfor hvor Holbækvej begynder, og bagved længerne er der en stor åben mark. Denne mark er nu dels Tømmerhandelens Byggecenter, dels det bebyggede "Vænget".
Bagest på billedet ses hele det dengang ubebyggede Ellebjerg, hvor Sivertsens gård og "Ellebjerggården" havde marker. Her er nu dels bebygget bydel, dels stadion, med tennisbaner og store idrætsanlæg, m.m. - Tidligere - også at se på ovenstående billede - lå tennisbanerne, hvor nu "Vænget" er, og det var sagfører Sidenius og ingeniør Ernst Larsen der var ivrige foregangsmænd for tennissporten.
Da Søbæksgården lå ved stationen
Avisbillede hvor Sæbæksgården ligger ved stationen
50 år
For fhv. købmand Flemming Funch Jensen, Kløvermarksvej, kalder billedet for et 50 års minde - endda i dobbelt forstand, nemlig da den af hans farfar grundlagde købmandsgård på Stationsvej (nu Skarridsøgade) for 50 år siden fejrede købmandsgården 50 års jubilæum. Der lå dengang bag forretningen en bygning, som brændte "med" i 1938. I nævnte bygning var der store gruekedler, hvori Funch Jensens mor, fru Sophy Jensen, kogte oceaner af forloren skildpadde, der blev serveret med champagne til, da masser af gæster strømmede til for at lykønske.
Der gik dengang jernbanespor tværs over Skarridsøgade, og hvor nu Handelsbanken ligger, var der dengang vejerbod, og både Chr. F. Jensen og sønnen Viggo Jensen, var Kongelig Vejer, samtidig med at være købmænd.
Vejerboden brændte selvfølgelig også da hele den øvrige del af bygningerne ved Sæbæksgården brændte.
Men det en ganske anden historie7
Søn af Chr. F. Jensen
William Jensen
William R. Jensen, født 4. december 1884 og i modsætning til sine brødre ikke specielt bogligt orienteret.
Han nøjes med den obligatoriske undervisning på Jyderup Realskole
Han blev forlovet med Ellen Gunta Petersen, datter af købmand, sparekassebestyrer og borgmester M. G. Petersen i Svaneke på Bornholm. Omkring 1910 blev han præsenteret for familien på Bornholm ved juletid og tilbragte også nytåret her – han anbragte 2 dynamitstænger på en ubebygget grund overfor svigerfamiliens købmandshandel.
Men ”nytårsbraget” forløb ikke som forventet, grundet undergrunden på Bornholm er anderledes end det ”unge” William var vant til hjemme i Jyderup, blandt andet når han skulle sprænge store sten væk på Søbæksgårdens marker.
Resultatet var at alle ruder i de omkringliggende huse blev knust, så beboerne måtte i gang med at slå forhåndenværende pap og brædder for vinduerne.
Et sådan nytårsbrag undgik selvfølgelig ikke indblanding fra politimyndigheden, retssag og bødeforlæg.
Selvom Ellen forsøgte at overtale sin onkel, som var redaktør af Bornholms avis, til ikke at omtale begivenheden, var den så godt nyhedsstof, at overtalelse var forgæves. Så William R. Jensen måtte også lide den tort, at få sin lemfældige omgang med sprængstoffer omtalt i den bornholmske dagspresse8+a

William og Ellen giftede sig i 1912 og byggede en villa – og samtidig med at drive en cementfabrik og etablere et maskinsnedkeri beskæftige han også en fodermester og en karl der drev Søbæksgården som landbrug9

1926 hærgede mund- og klovsyge Danmark.
Besætningen af malkekøer på Sæbæksgården blev også ramt og alle malkekøer blev aflivet.
Herefter kom krisen i 1929 (krakket på New Yorks Børs) og de tider mærkede man også.
Prisen på korn faldt, det samme med priser på kød – man aflivede dyr, fordi det ikke kunne betale sig at opfordre dem. Dårlige tider var derfor grunden til at der blev solgt mælk ved stalddøren,
William købte et antal mælkejunger, som kunderne kunne hente mælken i og bringe renvasket tilbage, Ellen udvidede sit hønsehold, udrugede æg som William solgte.
Det var dog langt fra nok til at holde gælden fra døren, så da den nåede 40.000 kr. lånte William i 1936 et mindre beløb af ”arvingernes kasse”, det var penge fra huslejen fra Chr. F. Jensens ejendomme der blev lagt i kassen, William lagde en seddel i kassen med beløbet størrelse.
Han var sat til at administrere kassen af hans slægtninge efter faderens død i 1920.
I 1937 krævede hans søskende gælden indfriet og administrationen af ”arvingernes kasse” taget fra ham og overgivet til barber Quaade, som var lejer i den ene ejendom på Stationsvej.
En ulykke kommer sjældent alene og den 9. august 1938 opstod der brand i et vaskehus tæt på Sæbæksgårdens skur til arbejdsvogne. Det var en varm sommerdag, gløderne i vaskehusets grukedel ulmede stadigvæk efter dagens vask10
oversigtsbillede
Fra Holbæk Amts Venstreblad 9. august 1938
Branden 1938
Fra Jyderup lokalarkiv43
Tirsdag den 9. august 1938 opstod en omfattende brand på trekanten mellem Skarridsøgade og Drivsaatvej, hvor Jyderup tømmerhandel, Sæbæksgården,
Chr. F. Jensens lagerbygninger samt bazarbygningen med 6 forretninger og et kompleks med tre butikker og fire lejligheder udbrændte totalt11
Brand i Jyderup 1938
(1)Fra Jyderup lokalarkiv43
Branden 1938
(2)Fra Jyderup lokalarkiv43
Branden 1938
(3)Fra Jyderup lokalarkiv43
Branden 1938
Fra Jyderup lokalarkiv43
Branden 1938
(5)Fra Jyderup lokalarkiv43
Branden 1938
Brandtomten dagen efter, Jyderup Lokalarkiv43

"Vores" Søbæksgård

Den vi kender i dag - beskrivelse fra Jørn Scharling
Branden blev Williams økonomiske redning. I løbet af det næste år solgte han al jorden og en tilhørende brandforsikringssum til en landmand, der byggede en ny gård, Sæbæksgården – ved Himmerigsvejen – eller som den hedder nu Søbæksparken 10, 4450 Jyderup12
Fra 1938, salg af Sæbæksgården, ses at William sælger gården til gårdejer Kristian Nielsen (tidligere Toftebjerggård, Føllenslev) Købesummen er 72.000 kr13

Søbæksgården blev købt mens denne endnu var under opførelse efter en brand af gårdejer Johannes Christensen40Søbæksgården
Billedet nyere og fra Erik Filthuth

1955, dec. Gdr. Johs. Christensen, Søbæksgården udstykker en parcel på Søbæksvej til værkfører Holger Johansen16
Yderligere sælges en grund på 902 m2 til De danske Sprængstoffabrikker17

1964, april Jyderup Realskole køber jord ved Søbæksgården
Gårdejer Johannes Christensen, Søbæksgården, Jyderup, har til den selvejende institution Jyderup Realskole solgt 3 tdr. land til byggegrund for det nye Kollegium.
I den anledning var et skitseforslag til vejføring i aftes forelagt Jyderup sogneråd.
Ved en tidligere udarbejdet vejplan skulle en vej føres videre mod syd, med en vendeplads ved Søbæksvej
Ved salget af de 3 tdr. land ophæves den videre linjeføring, mens vendepladsen skal være noget større end oprindelig projekteret18

Carsten Schwartz
Carsten Schwartz fra Jyderup Realskole aftalte med landmanden på Sæbæksgården, at han mugede ud i stalden for et aftalt beløb.19 Det var i foråret 1968, inden skoleferien, at jeg mugede ud på Sæbæksgården. Det stank frygtelig, og jeg var en uge om at nå igennem stalden . . . men så havde jeg også tjent en 50'er20


1968 Johannes Christensen 60 år
1972 september Jyderup Realskole køber Søbæksgården
Hovedbygningen på gården bliver den fremtidige lederbolig. Købet åbner adgang for realisation af mange planer
Et stort ønske er gået i opfyldelse for Jyderup Realskoles Kollegium: styrelsen har skrevet købekontrakt med gårdejer Johannes Christensen, Kvamvej 10, Jyderup, om køb af Sæbæksgården og dens tilbageværende jordtilliggender på godt 13 tønder land. Overtagelsen sker pr december termin 1972
Ønskets opfyldelse var i hvert fald nødvendigt for at kunne realisere fremtidig planlægning for Realskolens Kollegium. Sæbæksgårdens nærmeste nabo ved jordarealerne.
Det er tidligere omtalt, at det mest påkrævende er halbyggeri, i det skolens nuværende gymnastiksals størrelsesforhold nærmest er blevet en parodi i forhold til det årligt stærkt stigende elevtal.

Langsigtet disposition
- Betyder købet af Søbæksgården at De nu kan begynde at lade drømmene blive til virkelighed med for eks. halbyggeri o.l.?
- spøger vi formanden for Realskolen og Kollegiets skolekreds, direktør A. Mortensen, Kalundborg.
- Når vi beslutter så stort et skridt, som at købe en centralt beliggende gård og alene fører denne beslutning ud i livet, så må vi vist lige trække vejret lidt og lade det blive til lidt mere langsigtede dispositioner.
Det skal indrømme, at en hal for gymnastik og anden idræt er særdeles påkrævet og at ideen har været luftet flere gange, hvor det er blevet tilføjet, at det naturligvis var en forudsætning, at der kunne sikres jord til formålet.
Nu har vi jorden og den går der ligger så ideelt for Kollegiet fremtidssyner, men det hele er så nyt, så der er faktisk ikke taget stilling til noget endnu, og der vil sikker gå nogen tid før det er aktuelt.
- Det er før nævnt, at der måske kunne drøftes samarbejde?
- Skolen er altid åben for teamwork og kunne der findes frem til en ordning eller løsning der var økonomisk fornuftig for alle parter, så hvorfor ikke tale om tingene. Det er i hver fald det, der nu kan gøres.
Vi glæder os til at løse opgaverne i den rækkefølge de kan magtes, for der bliver nok at tage fat på for at kunne følge med i den udvikling der sker.

Forstanderbolig
Direktør Mortensen bekræfter på forespørgsel at der i hovedbygningen på Søbæksgården vil blive bolig for skolebestyrer Peter Hehnel, der også er Kollegiets forstander og forlængst har slået sit ry fast som en dynamisk dygtig leder, med evnen til at samarbejde med det han selv benævner som "de rigtige mennesker".
I forst. Hehnels tid er allerede sket mange udvidelser, ikke blot på Kollegiet, hvor en ny midterfløj er tilbygget, men også på Realskolen, hvor man måtte udvide med hele privatboligen!
Dertil kommer købet af Stedinghus købet af ejendommene Slagelsevej 3 og Skovvej 20, sidstnævnte den ejendom der for tiden bebos af familien Hehnel.
Forstander Hehnels svar på spørgsmålet om, hvad han siger til købet er, kort og godt:
"Vi er simpelthen lykkelige"!21

Jyderup Realskole køber Søbæksgården i 1972
”Som noget væsentligt, der vil komme skolen til gode, og dermed eleverne, er det køb der er foretaget. Det lykkedes os, at købe Søbæksgården 22

Søbæksgården istandsættes til skole - fantastisk præstation

1975 salg af jord til Søbæksparken
1975 februar Klassisk musikSøbæksgården

Juni 1975; Af de store ”linjer” skal også nævnes, at der er truffet bestemmelse om en ny og større skole, så hurtigt det økonomisk kan magtes. Fra Bestyrelsens side vil vi gøre vort yderste for at fremme denne vigtige sag.
Som midlertidig afhjælpning er der på Søbæksgården ombygget for ca. ½ mill. kr. som vi selv har finansieret, men helt nye og tidssvarende undervisningslokaler er yderst påkrævet, også af hensyn til det sigende elevtal.
Peter Hehnel retter en særlig tak til næstformand Aksel Mathiesen, hvis initiativ har været det bærende arbejde med ombygningen af Sæbæksgården23

Fra Frikvarter dec. 1975;

"Småkralet" skaber liv og glade dage på Sæbæksgården - ikke mindst når de "former"
Som vel efterhånden de fleste har bemærket, er der forsvundet nogle klasser fra skolen på Slagelsevej. Det drejer sig om børnehaveklassen, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Det betyder ikke, at Jyderup Realskole ikke mere har sådanne "småkravl", men at de er flyttet ned på Sæbæksgården i de fire nye lokaler der.
Forskellige større klasser kommer her ind imellem på kortere besøg i faglokalerne - formningslokalet og 3. klassses værelse, der bruges til maskinskrivning - så en del af de større elever kender dog noget til Sæbæksgården.
Sæbæksgården er der tre almindelige klasseværelser af passende størrelse til de små klasser. Her er kommet farve på gulve og vinduesrammer, og hver klasse har håndvask med varm og koldt vand. På gangen findes pæne drenge- og pigetoiletter. Desuden er der så det lokale, jeg er mest glad for, formningslokalet. Det er indrettet med helt nye møbler beregnet til de 24 elever. Der er reoler og opslagstavler i dejlige farver. Desuden findes et baglokale med materialeskabe og stålreoler, drejeskive samt vor dejlige keramikovn, der nu for alvor er taget i brug.
Da jeg startede i formningslokalet, der også foreløbig bruges til børnehaveklassen, syntes jeg, at der var masser af plads, men jeg har fundet ud af, at et ekstra rum til opbevaring af diverse halv-og helfærdige arbejder sagtens kunne bruges. Men det vil hjælpe meget, når engang børnehaveklassen får eget lokale, så det ikke fylder op her i formningslokalet, hvad de så beskæftiger sig med.
Her er liv og glade dage i lokalet. Her males, klippes, klistres og formes på livet løs, så her altid ser hyggeligt ud.
Ude i gården har vi fået en sandkasse og håber iøvrigt på snart også at kunne få noget legepladsudstyr.
Den senere tid er der rumsteret med store maskiner omkring gården, hvor der er blevet planeret, og i laden, hvor cementen er brække op. Så nu venter vi spændt på, hvordan det kommer til at se ud.
Hanne Johannesson41
Hanne Johannesson

1976 Januar Realskolens "Gårdskole" snart klar til aflastning
Skolebyen med huse, haver og hallen
Så er der ved at lykkes; at omskabe en bondegårds stalde, lade og vognport til en ideel "gårdskole", hvor foreløbig
fire klasselokaler er taget i brug i tidligere svinehuse og kostald.
Jyderup Realskoles børnehaveklasse samt 1., 2. og 3. klasse har taget dejlige lyse og venlige klasselokaler i brug
og om kort tid følger 4. klasse efter.
Pedeller og lærerkræfter arbejder med og supplerer håndværkerne, bl.a. har pedellerne støbt betongulv i den tidligere
lade, den første af de tre sammenbyggede længer til Søbæksgården, hvis hovedbygning er privatbolig for realskolen
og Kollegiets forstanderpar, Edith og Peter Hehnel
Hvor der engang var lade, skal inden længe være fritidshal for børnehaveklassens børn og det er i det hele taget
hensigten at kombinere skoledrift og fritidscenter til en ønskværdig helhed, hvor forældre altid trygt kan vide deres
børn beskæftiget på den bedst tænkelige måde, nemlig sådan undervisning sammenfattes med idræt eller fritidsaktiviteter.
F.eks. vil der i de yngstes fritidslokaler blive opsat en trampolin samt en såkaldt "tør-swimming-pool",
og meget andet, der vil gøre det til en eventyrverden for de små.

Aflastning
Hensigten er at flytte 10 af skolens 22 klasser til Søbæksgården. Det er simpelthen tvingende nødvendigt som en aflastning
for den gamle Realskole på Slagelsevej, hvor der var normeret plads til omkring 150-160 elever, men nu går der 320 elever,
ligesom der er 26 lærerkræfter mod 12-14 i starten.
- De to skolepavilloner (træbarakker), der blev koblet til, samt de to klasser i nabohuset "Solbakken",
vil blive flyttet til Søbæksgården, hvor pavillonerne skal anbringes på gårdens sydside.
Hele tagetagen på de trefløjede længer udnyttes og 3 betontrapper der vil blive tæppebelagt - fører op til 1. sal.
De brandsikrede lofter har også ovenpå et betonlag under de kommende bræddegulve.
De store lokaliteter på 1. sal er beregnet til sløjdlokale, bibliotek, stort diskotek og et lærerværelse,
men indtil videre vil de tre sidstnævnte lokaler blev benyttet til klasselokaler efterhånden som overflytningen kan se,
alt sammen som led i den nævnte aflastning24

1976 Kr. Himmelfartsdag, forældredag og vikingetema
Skolefridagen torsdag (Kristi Himmelfartsdag) blev på Jyderup Realskole og Kollegium benyttet til at hold forældredag,
hvor forældrene dels kunne opleve vikingeliv i en naturtro vikinglejr, dels fik aktuel orientering.
Orienteringen begyndt om formiddagen på Søbæksgården og var kun beregnet for forældre til elever i 7. klasse.
Forstander Peter Hehnel bød velkommen og fortalte om den nye skolelov og
dens virkninger, hvorefter der var lejlighed til at stille spørgsmål.
De ny klasseværelser på Søbæksgården blev også forevist. På 1. sal er arbejdet endnu ikke færdigt,
men vil blive inden nyt skoleår skal begynde25

1976; Trampolin indkøbt, som blev brugt på Sæbæksgården26

1976 okt. Jyderup husmoderforening
Mange interesserede damer var mødt på Søbæksgården i salen for at lære om rigtig og forkert påklædning mm. arrangeret af Jyderup husmoderforening. Formand for foreningen ses at være fru Edith Møldrup27

1976 nov. Jul i Jyderup (Sæbæksgården) +1976, Kalundborg Folkeblad 8. dec. 1976, side 8; Til julefest husmoderforeningen - Søbæksgården, Kalundborg Folkeblad 8. dec. 1976, side 8; Til julefest husmoderforeningen - Sæbæksgården, 1976, Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1976, side 6; Husmoderforeningens julefest


Julen 1976 Børnenes paradis
Jyderup Handels- og Håndværkerforenings formand forstander Peter Hehnel, der har fået ombygget Sæbæksgården til delvis skolehjem,
har stillet både sal, babysittere og underholdningsmateriel til rådighed, i dagene fra og med mandag den 13. til og
med fredag den 17. december 1976. Det vil nærmest blive "Børnenes paradis", med juleklip, filmfremvisning, trampolin til rådighed, o.m.a.
Alt i alt tør det nok siges, at der bliver levet op til det slogan der er trykt til på klæbning i bilerne "Glade jul - jul i Jyderup"28

1977; Gode egenskaber opøves i trampolinen
Nye tilbud – bedre tilbud (omtale af anneksbygningen på Slagelsevej og Søbæksgården) 30

1977; Søbæksgården, er forbeholdt elever fra børnehaveklassen til sjette klasse31 .


1977, september; Dansk Skole SkakSøbæksgården
60 skoleelever fra hele Nordvestsjælland satte lørdag alt på et skakbræt ved skoleskakturneringen på Søbæksgården i Jyderup32

I indstik fra Frikvarter december 1977, benyttes Søbæksgårdens adresse til indmeldelse på JEG-skolen33

1978, april; Ulla Jessen - Søbæksgården (Husmoderforeningen og fru Møldrup)
Jyderup og omegns Husmoderforening, ved formand Edith Møldrup, prydede de festligt dækkede borde i Laden på Søbæksgården,
da skuespillerinden Ulla Jessen efterkom et ønske fra foreningen, formidlede ved hendes mor Marie-Louise Leth Andersen.
Ulla Jessen læste digte op34


10. juni 1978 afholdes den sidste afslutning for Jyderup Realskoles realisterSøbæksgården.
Realeksamen ophørt som skoleform i 1975 og der blev efterfølgende holdt 40 jubilæum for Fru Inger Hansen35

1978 sept. Hjemmeværnet på Søbæksgården
- Hjemmeværnet holder oplysningsmøde på Søbæksgården i Jyderup i morgen, onsdag, hvor alle interesserede er velkomne36

1978 okt. Husmorforeningen på Søbæksgården
Jyderup og omegns Husmoderforening holder i samarbejde med Hoki købmanden Mogens Sørensen, Den gamle Købmandsgård i Jyderup, forbruger quiz aften i festsalen på Søbæksgården i morgen. Aftenen omfatter en præmiequiz om sund mad, motion, sundhedspleje og andre betingelser for god trivsel, endvidere byder der på lysbilleder, musik, sang og servering af snitter med vin og kaffe.
Billetter kan købes hos købmanden, og det kan nås endnu, idet sidste frist er i morgen ved middagstid. Sammen med billetten får man en morsom quizbog, hvor der endvidere er en lang række forbrugernyttige oplysninger36

1979 februar, Jyderup og omegns Husmorforening sluttede onsdag eftermiddag vinterens bridgeturnering, der har været spillet på Søbæksgården42

1980, Kalundborg Folkeblad 7. okt. 1980, side 6; Søbæksgården
1980, Kalundborg Folkeblad 10. okt.1980, side 7; Aerolitvej delt
1980, Kalundborg Folkeblad 13. okt.1980, side 6; Rejsegilde Søbæksgården

Hvad skete der med Søbæksgården fra 1982-1985 til Erik og Annette købte Søbæksgården

1997 køber Erik og Annette Filthuth Søbæksgården som efterfølgende danner grundlag for Søbæk Skole,
der pr. maj 2010 kunne registrere elev nr. 700 som har været elev på Søbæk skole38


Jyderup Realskoles fane hænger på Søbæksgården, den blev overdraget i 2006 af Jyderup Privatskole .

Jyderup Realskoles elever, lærere m.fl. med relation til skolen, har med tak lånt bl.a. Søbæksgården til afholdelse af arrangementer fra 2008

2014 den 30. august fejrede vi 50 års jubilarer og 40 års jubilarerne fra Jyderup RealskoleSøbæksgården.
Søbæksgården er i dag (2014) fortsat en del af Søbæk Skole

2015 den 6. juni afholdt Jyderup Realskoles elever gensynsfest på Søbæksgården, udover en rigtig god dag, eget LIVE band, så flere flagremus flyve mellem Søbæksgården og den "lille skov" natten mellem lørdag og søndag og Fru Harthimmer genså skolen med glæde, hun og andre lærere brugte deres fritid på at istandsætte gården til de første klasselokaler inviedes i maj 1975 til brug for Jyderup Realskoles små klasser.
Læs hele artikelserien fra 1975 her: Søbæksgården istandsættes til skole - fantastisk præstation
2016 og 2017 holdes også gensynsfestSøbæksgården *smil*


Kilder:
Kilde 1: Stationsbyen Jyderup, side 58. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn
Kilde 2: Fra Sølystcenteret efter omtale af 1862, http://www.soelystcenter.dk/Main3.html
- marts 2013, skrevet af Annelise Mehr og W. Rørbech;
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 3. sept. 1938, side 6; Salg af Søbæksgården
Kilde 4: http://tornved-lokalhistoriske-forening.dk/mine%20album/Kobmand/2.html - marts 2013
Kilde 5: Stationsbyen Jyderup, side 104. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn
Kilde 6: Stationsbyen Jyderup, side 104. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 29. juli 1978, side 7; Da Søbæk lå ved stationen
Kilde 8: Stationsbyen Jyderup, side 110-111. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn
Kilde 9: Stationsbyen Jyderup, side 112. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn
Kilde 10: Stationsbyen Jyderup. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn
Kilde 11: Fra Tornved lokalarkiv
Kilde 12: Stationsbyen Jyderup, side 116-117. Anders Hjort-Jørgensen, Forlaget desAHJn (testen) og link til adr. google maps 2016
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 3. sept. 1938, Side 6; Salg af Søbæksgården
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 4. okt. 1952, side 4; Styrtede ned ad trappe
Kilde 15: Jyderup Realskoles årsberetning 1956, 15. maj 1956, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen slettet
Kilde 16: Holbæk Amts Venstreblad 16. dec. 1955, side 5; Skarp debat
Kilde 17: Holbæk Amts Venstreblad 21. juni 1961
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 16. apr. 1964, side 5; Jyderup Realskole køber jord ved Søbæksgården
Kilde 19: Carsten Schwartz 30. juni 2012 på Søbæksgården

Kilde 20: Carsten Schwartz 13. juni 2014 efter gennemlæsning af dette dokument
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 26. sept. 1972, side 6; Jyderup Realskole køber Søbæksgården
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1973
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad, juni 1975
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 6. jan.1976, side 6; Realskolen "Gårdskole" snart klar til aflastning
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 28. maj 1976, side 6; Der var engang
Kilde 26: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 18
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 27. okt. 1976, side 6; Jyderup husmoderforening
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 8. december 1976, side 7; Julemanden kommer i helikopter
Kilde 29: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 18
Kilde 30: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec 1977, side 8
Kilde 31: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977, side 4
Kilde 32: Holbæk Amts Venstreblad 12. sept. 1977, side 11; Dansk Skole Skak på Søbæksgården
Kilde 33: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977, gul indstik
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 27. april 1978, side 7
Kilde 35: Program for afgangselever 1978 fra Christina Huus
Kilde 36: Holbæk Amts Venstreblad 5. sept. 1978, side 9; Hjemmeværnet på Søbæksgården
Kilde 37: Holbæk Amts Venstreblad 4. okt. 1978, side 11; Husmorforeningen på Søbæksgården
Kilde 38: http://www.soebaek.dk/historikogtilbageblik.asp, marts 2013
Kilde 39: Erik Filthuth Filler oplyst til Christina Huus (Gensynsfest 2009)
Kilde 40: Kalundborg folkeblad 19. aug. 1968, side 6; Johs. Chr. 60 år
Kilde 41: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1975 side 8-9
Kilde 42: Kalundborg Folkeblad 5. april 1979, side 7; Afslutning på husmoderbridgen i Jyderup
Kilde 43: Billeder fra Jyderup Lokalarkiv og tilladelse til gengivelse 12. oktober 2015 fra arkiv.dk:
jyderup tømmerhandel brænder 1938 http://arkiv.dk/vis/3599105 og http://arkiv.dk/vis/3600065 samt http://arkiv.dk/vis/30592, http://arkiv.dk/vis/3600077, http://arkiv.dk/vis/3600076, http://arkiv.dk/vis/3600075, http://arkiv.dk/vis/34240
Kilde 44: Til billede Søbæksgården 1936 skriver Anders Hjort-Jørgensen; Søbæksgården , Jyderup Tømmerhandel, Handelsbanken og købmandsgården Chr. F. Jensens eft
Billedet er fra Hasse Nielsen fb-siden Stationsbyen Jyderup og teksten er "Jyderup 1936-38. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek".
Noter:
a) Den omtalte artikel er pt. ikke fundet (2014)

1952, Fru Caroline Jensen, kom alvorligt til skade på "Søbæksgården", hvor hun hjalp til med forberedelserne til konfirmationsfesten.
Fru Jensen styrtede ned ad en trappe og blev fundet liggende bevidstløs uden for stuehuset. Hun havde brækket den ene arm over håndleddet, fået en meget stor bule i panden og en hjernerystelse14
Birger Hultengren
Birger Hultengren oplyser 10. august 2014, Søbæksgården var KUN for små elever ( 1-3 kl) resten var på selve skolen plus de barakker, der var der


Billede https://arkiv.dk/vis/4043695 den gamle gård med Drivsåtvej 6 i forgrunden
Billede af Søbæksgården før brand https://arkiv.dk/vis/4043687
Et af lejemålene var Slagtermester Jensens

Sidst rettet 10. september 2017
©Jyderup Realskole