Fru Asta Mønsted Friis1945; Ved dette skoleårs slutning forlader Fru Asta Friis Jyderup Realskole, hvor hun har haft sit hjem i næsten 50 år, idet skolen overdrages til den nuværende bestyrer.
Fru Friis underviser ikke, men har altid fulgt skolens anliggender med levende interesse; alle skolens elever kender hende fra et besøg ved køkkendøren, og mange vil med taknemlighed mindes hendes venlige hjælpsomhed, når de har været lagt ind til pleje.
Vi ønsker Fru Friis mange gode og fredfyldte år i det nye hjem, hun agter at bygge. Aksel Knudsen1

1957 Fru Mønsted Friis død
Fru Mønsted Friis, enke efter Realskoleejer Mønsted Friis, er i går pludselig død af en hjertelammelse, 77 år gammel.
Fru Friis opholdt sig sammen med sine døtre, lærerinde, Frk. Margrethe Friis og Musiklærerinde, Frk. Else Friis, i familiens sommerhus ved Haunsø Strand og fik her et ildebefindende. Fru Mønsted Friis nåede lige at sige; "Jeg bliver dårlig", hvorefter hun sank sammen og var død.
Fru Mønsted Friis var datter af en af Jyderup Realskoles første bestyrer O.F. B. Laage, der kom hertil fra Grenå, hvor Fru Mønsted Friis er født. Hun blev uddannet som lærerinde og virkede som sådan ved Realskolen fra 1900 til 1905. Inden for disse fem år lærte hun sin mand at kende, da han kom som lærer til skolen. I 1905 blev Mønsted Friis skolens bestyrer og købte den i 1909.
Hustruen blev ham en forstående og værdifuld støtte i arbejdet, og mange gamle elever bevarede forbindelsen med deres tidligere "skolemor".
Efter at Fru Mønsted Friis i 1942 havde mistet sin mand, drev hun selv skolen videre med Aksel Knudsen som bestyrer og 1. august 1945 overdrog Fru Mønsted Friis skolen til Aksel Knudsen, hvorefter hun sammen med sine døtre flyttede ind i villaen på Holbækvej.
Fru Mønsted Friis var en personlighed og et højt begavet menneske. Hun vedblev ikke alene at interessere sig for skolen ve og vel, men fulgte også levende med i alt, hvad der havde værdi, såvel på det kulturelle som åndelige område. Disse interesser var parret med en praktisk sans for den materielle side af tilværelsen, og hun var et dygtigt menneske. I den del år var hun Formand for Jyderup og Omegns Husmoderforening og blev for et par år siden udnævnt til æresmedlem.
For sine børn var Fru Mønsted Friis en prægtig mor og havde desuden en trofast venneflok, der lærte hende at kende som et fint og elskeligt menneske.
Foruden de nævnte døtre har afdøde fire sønner: gdr. Mønsted Friis, Nykøbing, Ingeniør Jørgen Mønsted Friis, København, Bibliotekar Gunnar Mønsted Friis, Næstved, og gartner Otto Mønsted Friis, England.
Sidstnævnte søn, der i flere år har opholdt sig i England, skulde netop i går komme hjem på ferie sammen med sin lille, fireårige dreng, og Fru Friis havde glædet sig overmåde meget til besøget. Nu blev Otto Mønsted Friis i stedet for et glædeligt gensyn modtaget i Slagelse af sine søskende med det sorgens budskab, at hans mor var død få timer forinden.
Fru Mønsted Friis's båre føres i eftermiddag fra hjemmet til Jyderup Kirkes Kapel2

Juli 1957,side 4; Fru Mønsted Friis jordefærd
Fru Mønsted Friis's jordefærd
Under meget stor deltagelse begravedes fhv. Realskoleejer Fru Asta Mønsted Friis, Jyderup, i går fra Jyderup Kirke. Kirken var meget smukt pyntet med blomster og levende lys.
I det store, smukke kransevæld var der båndsignerede bl.a. fra Elevforeningen "EFJR", Jyderup og Omegnes Husmoderforening og Jyderup Realskole.
Højtideligheden indledtes med salmen "Du herre Krist", hvorefter Pastor Hjølund talte ud fra Paulus' ord;
"Trofast er han, som kaldte jer, han skal også gøre det", præsten udtalte bl.a.:
Disse ord kan blive os til hjælp i livet, for de siger os, at Guds trofasthed står fast i modsætning til mennesker, der så ofte svigter. "Han skal også gøre det", står der, og det betyder, at Gud giver os kræfter, hvor lysets og dødens magter brydes, og hans ord giver os det opstandelsens håb, som skal lyse for os, når vi står ved en båre.
Præsten citerede Jacob Knudsens vers:

Og når nødens nat engang
over mig sig sænker,
lad mig høre morgensang,
forend ret jeg tænker:
Dine fugles morgensang
i den høje sommer,
dér hvor dag er altid lang.
- Natten aldrig kommer.

Ved Fru Mønsted Friis' båre kommer man til at tænke på, hvor brat døden kan komme, sagde præsten og fortsatte: Vi mindes hende som et levende interesseret menneske, hvis friske sind gav impulser til andre. I øvrigt interesseret fulgte hun med i såvel skole - som menigheds livet i Jyderup. Fru Friis viede skolen sine kræfter, og at det blev forstået og påskønnet af eleverne, fik hun stadig at mærke, også da man for kort tid siden ønskede at sige hende tak. Nu er livsdagen slut, og vi forstår børnenes vemod. I sorgen søger vi guds hjælp og trøsten ved hans ord. Gud er trofast og fornægter aldrig dem, som i tillid kommer til ham.
Præsten sluttede: Stor deltagelse samler sig om Fru Asta Friis' børn, der har så mange rige minder at se tilbage på, og som føler en stærk taknemmelighed mod deres mor.
Under salmen "Dejlig er jorden" blev kisten båret til graven, hvor man sang "sov sødt, barnlille".

En af afdødes sønner, gårdejer Svend Mønsted Friis, takkede følget for den store deltagelse og den medfølelse, familien havde mærket i de sidste svære dage3

Fru Asta Mønsted Friis fortæller ved skolens 60 års jubilæum at, da hendes mand var blevet skolebestyrer, var Gerhard Bornebusch blevet overrasket oppe i moreltræet af Mønsted Friis, som spurgte hvad han lavede og til det svarede han "jeg skal prøve om jeg kan se hjem"4

1975 februar; Jyderup Husmorforening 50 år
De gamle protokoller er intakte og det fremgår af den første bogs optegnelser, at stiftelsen skete på initiativ af Kalundborg Husmoderforening, repræsenteret ved fru kredslæge Møller og fru Wiuff
Der indmeldte sig straks 32 damer, et tal der på rekordtid steg til 132, som var tilstede da den første bestyrelse blev valgt. Det var, fru Asta Mønsted Friis (formand), frk. Emilie Andersen, Holbækvej, Fru Agnes Folkmann, Fru Kristiane Frost, Fru Marie Frantzen, Fru Sophy Jensen og Fru Rigmor Jensen, Hagendrup Mølle. Suppleanter var fruerne Friier og Kreutzer, revisorer Fru Hooge og frk. Raabæk.
Fru Asta Mønsted Friis var foreningens første formand 1925-265

Det fremgår af artikel fra Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985, side 6; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup at fru Mønsted Friis deltog i udarbejdelse af vedtægter for sangkoret:
"Der var engang"
Indbydelsen hin 4. september 1925 blev efterkommet af 60 damer og herrer, yngre og ældre. I forbindelsen med stiftelsen blev der vedtaget indmeldelse i Sjællandske Folkekor.
Et udvalg bestående af tømrermester A. Christiansen, fru Mønsted Friis, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, landmand Svend Rasmussen og lærerne Peter Juhl og Johan Schultz udarbejdede love og vedtægter. Kontingentet blev sat til 50 øre pr. måned, mens passive medlemmer skulle betale et årskontigent på to kroner.
Den første bestyrelsen var: Lærer H. Nielsen (formand), Svend Rasmussen (Kasserer), frøken Alma Nielsen, A. Christiansen og Peter Juhl.6


Ved skolens 60 års jubilæum kan man læse at fru Inger Sixtenson, Malmø, fortale muntert om dengang Fru Asta Friis blev forlovet med senere skolebestyrer Mønsted Friis7

Kilder
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1945, side 1, 10. maj 1945. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. juli 1957, side 4; Fru Mønsted Friis død
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad, 27. juli 1957,side 4; Fru Mønsted Friis jordefærd
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4; Jeg skal prøve om jeg kan se hjem
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 1. februar 1975, side 8; Jyderup Husmorforening 50 år
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985, side 6; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 6. sep. 1954, side 3+4; Jyderup Realskoles 60 års jubilæum fejret ved smuk og stemningsfuld fest.

Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 51 nr. 21 dødfødt 14. sept. 1913

Sidst opdateret 24. februar 2016
©Jyderup Realskole