Elevforeningen for Jyderup Realskole


blev dannet 25. januar119482
EFJR (Ses ofte skrevet således)


I skolens årsberetning for 1949, skriver skolebestyrer Aksel Knudsen, ”I september afholdt den nystiftede elevforening sin første årsfest med et par hundrede deltagere fordelt over næsten alle årgange;
der blev talt, sunget og drøftet gamle minder; en udmærket fest3Inger Sixtensson f. Inger Karla Elenora Schultz tog
Forberedelseseksamen i 1906, kortet tilhører Karin
Sixtensson og Lisbeth Moller Hopper (efterkommere
af Inger) – og de har givet tilladelse til gengivelse.
Se også "kosmopolitanske søstre"

Elevforeningen for Jyderup Realskole 1949

I dette billedgalleri, der pryder E.F.J.R's første årsskrift, er der to raske unge damer, der fortjener at være med, det er foreningens formand, frk. Maja Lunding, og dens kasserer,
frk. Karen Lillelund. Når foreningen har fået en så udmærket start, tilkommer æren i høj grad de to damer.
Det var Maja Lunding, der fik ideen til foreningens oprettelse og tog initiativet til at realisere ideen, og ved foreningens stiftelse gik Karen Lillelund beredvilligt ind på sammen med formanden at overtage det store arbejde, der er forbundet med at organisere en ny forening.
For alt hvad de har gjort for E.F.J.R i den tid, der er gået bringer vi dem vor bedste tak og ønsker dem held og lykke med fortsættelsen.
Da der naturligvis er mange af forenings medlemmer der ikke har noget kendskab til de to damer, skal jeg herved tillade mig at præsentere dem4


Karen Lillelund
Karen Lillelund er født i København 9. Nov. 1914 og flyttede til Daurup i 1923 og
kom således til at på Jyderup Realskole, hvor hun tog realeksamen 1930.
Siden har hun uddannet sig yderligere og tog korrespondent eksamen i engelsk og tysk fra Handelshøjskolen og har haft forskellige stillinger i København, bl.a. på et sagførerkontor. Nu er hun ansat som direktionssekretær i A/S Ota.5

Maja Lunding, er født i Sindal i Vensyssel i 1906, men kom til Jyderup allerede i 1910 og tog realeksamen her i 1922.
Efter at have haft forskellige stillinger i Jyderup fik hun 1/8. 1928 ansættelse ved Postgiroen i København og er nu kontorassistent i denne Institution6

Maja Lunding
Emil Blytgen-Petersens æresbevis
Æresmedlem Emil Blytgen-Petersen
Ved EFJR's fest i september 1948 blev der udnævnt et æresmedlem af foreningen.
Emil Blytgen-Petersen, var en af de stemmer danskerne hørte i radioen under besættelsen.
Emil talte fra BBC London, i starten tirsdag og fredag – og i slutningen af krigen om fredagen.
Det var dog ikke Emil der meddelte befrielsen til danskerne. Se også Fra Vejrhøj til BBCI skolens årsberetningen for 1950, skriver Aksel Knudsen; Ved afslutningen den 23. juni uddeltes ligesom forrige år 5 flidspræmier, 3 fra Jyderup Realskoles Elevforening, 1 fra skolens lærere og 1 fra skolen

”I maj holdt elevforeningen generalforsamling i Jyderup og i september en fest i København.
Det var begge gode kammeratlige sammenkomster, hvor der blev talt, sunget og danset.”7

1950 jan.; Jyderup Realskoles elevforening holdt i går bestyrelsesmøde på hotel Skarridsø. Man vedtog at afholde generalforsamling på hotel Skarridsø søndag den 21. maj (1950) med spisning, underholdning og bal.
Foreningen tæller 280 medlemmer8


1950 maj; Elevforeningen for Jyderup Realskole har generalforsamling på hotel Skarridsø på søndag i forbindelse med sommerudflugt til skovene ved Skarridsø.9

I skolens årsberetningen for 1951, skriver Aksel Knudsen ”Elevforeningens generalforsamling afholdtes i maj i Jyderup, det var som sædvanlig en god og fornøjelig fest. Det anbefales tidligere elever og de elever, der nu forlader skolen, at indmelde sig i foreningen”.
Dette års generalforsamling afholdes på Bromølle Kro lørdag d. 1. september(1951)”10


1951 okt.; - Stiftende generalforsamling i november
Efter at formanden for elevforeningen, frk. Maja Lunding, København, havde anbefalet, vedtog man at oprette foreningen, og der vedtoges udkast til love.
Til bestyrelsen valgtes skovejer Frede Jensen, sadelmagermester H. Jensen, Føllenslev, gdr. P. Nielsen, Mørkøv, propr. H. Glud, Dianagaard, sagfører H. Lundgaard, konsulent H.M. Olsen, Højsted, og isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann, Jyderup.
For at knytte nærmere kontakt mellem bestyrelsen og de kommuner, der har elever på skolen, valgtes en repræsentant for hver kommune.
Det blev gdr. Vang Petersen, Stokkebjerg, amtsrådsmedlem Holger Nielsen, Høed, gdr. Torben Ottesen, Føllenslev, gdr. Ernst Jensen, Eskebjerg, fru Ketty Petersen, Jorløse, tømrermester Christensen, Kattrup, gartner Carlo Christensen, Rønnekilde, plantageejer Harding Morthensen, Mørkøv, statshus
(resten af teksten mangler desværre pt.)11


1952 marts; Palle Bo Bojesen viser Amerika film
Bestyrelsen for Jyderup Realskoles elevforening EFJR, holdt søndag møde.
Generalforsamlingen blev fastlagt til den 3. maj (1952) på Bromølle Kro, og det vedtoges at arrangere bustur fra Jyderup til mødestedet.
Efter generalforsamlingen vil kommunelærer Palle Bo Bojesen holde foredrag og vise film om sin sidste Amerika rejse. Bo Bojesen er godt kendt i Jyderup.
Hans fader var i sin tid forpagter på Rangle Mølle, og han er elev fra Jyderup Realskole12

I avisartikel fra Holbæk amts venstreblad kan man læse for 5.maj 1952, at der holdes generalforsamling på Bromølle Kro med tilslutning af et halvt hundrede medlemmer.
Formanden Maja Lunding bød velkommen og assurandør Erik Søvndal Petersen, København valgtes til dirigent.
Frk. Lunding mindedes afdøde realskolebestyrer Aksel Knudsen.
Han havde været en dygtig og afholdt skolemand. Kassereren frk. Karen Lillelund, København oplæste regnskabet, der balancerede med 1440 kr. Der var en kassebeholdning på 249,- kr.
Foreningen har 300 medlemmer.
Frk. Lillelund bragte en hilsen fra realskolens forhenværende lærerinde frk. Nielsen, København, og generalforsamlingen vedtog at sende en genhilsen.
Nyvalgt til bestyrelsen blev de to nye skolebestyrere Vang Petersen og Valdemar Hansen.
Da bestyrelsen dermed fik et lige antal medlemmer, valgtes yderligere bogh. Preben Søvndal Petersen.
Efter generalforsamlingen opfriskede landstingsmand Malchau, der er en af realskolens gamle elever, minder fra skoletiden og bestyrer Valdemar Hansen motiverede et leve for EFJF.
Bankdirektør Ejner Folkmann talte for eleverne.
Palle Bo Bojesen, der også har været elev på skolen, fortalte om oplevelser fra Canada og viste sin meget anerkendte farvefilm "Canada fra hav til hav"
Aftenen sluttede med selskabeligt samvær og dans.

1952 maj; kort sagt
Jyderup Realskoles elevforening har generalforsamling på Bromølle Kro på lørdag.
Blandt de gamle elever, der deltager, er landstingsmand Olaf Malchau, kontorchef Blytgen Petersen og Palle Bo Bojesen. Efter generalforsamlingen bliver der fællesspisning og underholdning13
I Jyderup Realskoles årsberetning fra 1953 takkes alle der har sluttet op om skolen herunder også elevforeningen.
Frem til 1957 ses årlig uddeling af flidspræmie fra elevforeningen14

1953 aug.; Kort sagt; EFIR
Jyderup Realskoles elevforening har fastsat generalforsamlingen til lørdag den 5. september på Snertinge kro15

På den årlige elevforenings generalforsamling på Snertinge Kro i 1953, har der været en debat om flidspræmier.
Foreningen har 300 medlemmer og man ønsker at også de yngre årgange tilmelder sig foreningen16

Fru Else Schack tiltræder elevforeningens arbejde, fordi frk. Maja Lunding's helbred er svagt.
Der tales om skolens 60 års jubilæum næste år17


1954 sep.; Jubilæumsfest EFJR

Jyderup Realskoles elevforening og forældrekreds fester i aften på hotel Skarridsø i anledningen af skolens 60 års jubilæum. Til festmiddagen har meldt sig godt 80 deltagere.
Der ventes en række taler, tidligere elever underholder og Jantzens orkester musicerer.
Foruden de allerede nævnte gaver fik skolen en gave fra lærerne på Jyderup kommuneskole, den overraktes af skoleinspektør Juhl. Overlærer Schultz bragte en hilsen fra Jyderup tekniske skole18


1955 sep.; Gylling Folkmann æresmedlem af EFIR
Elevforeningen for Jyderup Realskole hold i søndags generalforsamling i "De små haver", København.
Formanden, Frk. Maja Lunding, aflagde beretning og udtalte forinden smukke mindeord om to afdøde medlemmer, Pastor Emil Sørensen, Jyderup og lærerinde Marie Elisabeth Nielsen, København, tidl. Jyderup.
Det vedtoges at udnævne isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann, Jyderup til æresmedlem.
Regnskabet bal. med 1349 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 522 kr.
Efter generalforsamlingen to deltagerne på sejltur til Landskrona, og under hjemturen var der spisning om bord19

1955 sep.; Gylling Folkmann æresmedlem af EFIR
Eneste forskel på Kalundborg Folekblad og Holbæk Amts Venstreblad er I forbindelse med generalforsamlingen er udnævntes isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann til æresmedlem af foreningen20


1956 august; årsmøde i elevforeningen.
I går holdtes bestyrelsesmøde i Jyderup Realskoles Elevforening "EFIR", hvor det vedtoges at holde generalforsamling søndag den 9. september på konditoriet.
Der bliver forskellig underholdning, spadsereture i omegnen og fællesspisning samt en svingom.
Det besluttedes at udsende et årsskrift i år21


1956 sept.; General forsamling i "EFIR"
Jyderup Realskoles elevforening "EFIR" holdt i går eftermiddag generalforsamling på hotel Skarridsø.
Formanden, frk. Maja Lunding, København, bød velkommen og aflagde beretning.
Der har været afholdt møde i "De små haver" samt udflugtstur til Sverige.
Det oplystes, at foreningen nu har 275 medlemmer, og som tidligere omtalt vil man opfordre medlemmer i det fjerneste udland til at sende bidrag til årsskriftet.
Dette udgives hvert tredie år, sidst i 1953.
Kassereren, frk. Karen Lillelund, København, oplæste regnskabet, der bal. med 1308 kr. og udviste en kassebeholdning på 755 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes fru Schack, København, og isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann senior, Jyderup22


1957 sept.; Hooge æresmedlem
Bankbestyrer Hooge blev æresmedlem i Elevforeningen "Efir" 10 års jubilæum 1958
Jyderup Realskoles Elevforening "Efir" holdt i lørdags generalforsamling på Bromølle Kro.
Formanden, frk. Maja Lunding, indledte med at udtale smukke mindeord over tre æresmedlemmer, der i årets løb er afgået ved døden. Det drejer sig om Fru Sophy Jensen, Fru Asta Friis og
Isenkræmmer Gylling-Folkmann (senior).
Efter at bankbestyrer Holger Hooge var valgt til dirigent, aflagde formanden beretning og nævnede bl.a., at det i år havde været økonomisk muligt at udsende årsskriftet.
Man vil bestræbe sig for, at det også kan lykkes næste år.
Til elever på Realskolen var skænket frem flidspræmier, som var blevet uddelt ved eksamensafslutningen.
Jubilæumsfest næste år.
Formanden oplyste, at foreningen næste år har 10 års stiftelsesfest, og at man vil gøre sig umage for at markere det ved et veltilrettelagt arrangement. Der nedsattes et udvalg, som skal tage sig af denne sag.
Kassereren, Frk. Karen Lillelund oplæste regnskabet der bal. med 1308 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 755 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes formanden, kassereren og Boghandler Preben Søvndal Petersen samt nyvalgtes isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann.
Bankbestyrer Hooge udnævntes til æresmedlem og kvitterede med en lille takketale, hvori han nævnede det vemodige i, at man en dag når til den alder, hvor man kan blive æresmedlem.
Skolebestyrer Valdemar Hansen takkede frk. Maja Lunding og Frk. Lillelund for det uegnenyttige arbejder, de udfører som henholdsvis formand og kasserer.
Skolebestyrer Vang Petersen mindede om, at alle gamle elever altid er velkomne i "Skolen på bakken".
Hver sommer havde man haft den glæde, at der kom nogen, og i sommer havde der endda været 25 års jubilarer.
En af dem mindes legen i grusgraven igen, men da det glædeligt at kunne sige, at på denne plads er man nu ved at opføre en tilbygning til Realskolen, således at pladsmanglen er ved at kunne afhjælpes.
50 års jubilar melder sin ankomst.
Montør Carl Johan Schultz, København, fremsatte ønske om, at 10-års jubilæet blev fejret ved en fest, man kunde mindes med glæde, og henstillede til udvalget, at man lagde sig i selen.
I denne forbindelse gav Isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann det forslag, at der for hver årgang valgtes en kontaktmand, der skulde sætte sig i forbindelse med de pågældende årganges klasser, således at man kunne få samlet så mange gamle elever som ingensinde før.
Der oplæstes et brev fra en 50-års jubilar, tidl. Landstingsmedlem Olaf Malchau, Århus, der allerede meldte sin ankomst til 10-års feste.
Efter generalforsamlingen var der fællesspisning, og det fornøjelige samvær sluttede med dans til Lis Francks Orkester23


1958 august; EFIR fylder 10 år
Jyderup Realskoles Elevforening "Efir" har 10 års jubilæumsfest på Hotel Skarridsø lørdag den 13. September.
Under middagen bliver der musik og forskellig underholdning og derefter dans.
Søndag formiddag holdes generalforsamling24

1958 sept.; EFIR fest aflyst
Bestyrelsen for "Efir", Jyderup Realskoles Elevforening, har på grund af manglende tilslutning vedtaget at aflyse den 10 års jubilæumsfest, der lørdag skulle have været afholdt på Hotel Skarridsø.
Den årlige generalforsamling holdes på søndag kl. 14 på Hotel Skarridsø
Vi henviser til annoncen25


1958 sept.; Annonce for EFIR's generalforsamling;
Elevforeningen for Jyderup Realskole afholder generalforsamling på hotel Skarridsø søndag den 14 ds. kl. 1426

Kalundborg Folkeblad 15. sept. 1958, side 3+4; "Efirs" Generalforsamling
200 medlemmer i elevforeningen Jyderup Realskoles elevforening "Efir" holdt i går generalforsamling på Hotel Skarridsø. Formanden, frk. Maja Lunding, København, bød velkommen.
Foreningens 10 års jubilæum kunne ikke markeres på grund af manglende tilslutning.
Den 14. september i fjor holdtes generalforsamling på Bromølle Kro med efterfølgende fest og dans.
Bankbestyrer Hooge blev udnævnt til æresmedlem.
Foreningen havde skænket fem flidspræmier til Jyderup Realskole til uddeling ved eksamen og en pengegave ved indvielsen af Realskolens nye bygning.
Pengene er tænkt anvendt til et filmapparat på skolen.
Frk. Karen Lillelund oplæste regnskabet der bal. med 987 kr. Kassebeholdningen var på 639 kr.
Foreningen har 200 medlemmer.
Fru Else Schak, København, ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
Foreslået blev Mogens Drost-Larsen, København, og Niels Hjordsvar, "Konradsgården", Mørkøv.
Det er meningen at indhente tilsagn hos en af de foreslåede.
Formanden rettede en tak til Else Schak, som under formandens sygdom havde varetaget arbejdet.
Bankbestyrer Hooge udtalte, at selvom det var trist at jubilæet ikke kunde festligholdes, så må vi se det ud fra den kendsgerning, at der overalt er tendens til en vis "Foreningstræthed"
Under eventuelt foreslog Carl-Johan Schultz, Købehavn, at man holdt næste års generalforsamling i København.
Forslaget blev vedtaget27

I Jyderup Realskoles årsberetning for 1959-60 kan læses at, Jyderup Realskoles Skolekreds er en forening af forældre og andre, der interesserer sig for skolens beståen og drift, og ved beslutning på denne forenings og Elevforeningen for Jyderup Realskoles generalforsamlinger er det besluttet at sammenslutte disse to foreninger, så Jyderup Realskoles Skolekreds samtidig fungere som elevforening og dermed som bindeled mellem skolen og de udgåede elever.
Skolekredsens formål er således til dels givet, men den har også som formål gennem økonomisk støtte, flidspræmier, møder m.v. efter bedste evne at støtte skolen i dens virksomhed. Forældre, tidligere elever og i øvrigt interesserede opfordres derfor til at slutte tæt op om skolekredsen28


1959 sept.; "EFJR" overgår nu til Skolekredsen
Jyderup Realskoles Elevforening "EFJR" holdt i går generalforsamling på Jyderup konditori.
Til dirigent valgtes bankbestyrer Hooge.
I sin beretning omtalte formanden, frk. Maja Lunding, at foreningen har tildelt 5 flidspræmier til elever fra skolen.
Der har været planer om at festligholde forenings 10 års stiftelsesfest, men dette havde måttet aflyses på grund af manglende tilslutning.
Formanden oplæste regnskabet, der balancerede med 1143 kr. Kassebeholdningen var på 808 kr. og desuden råder man over to obligationer på Jyderup Realskole, der er på 100 kr.
Det vedtoges, at den nuværende bestyrelse fortsætter, indtil realskolens skolekreds holder generalforsamling i marts 1960. Der vil forinden tilgå meddelelse til medlemmerne.
På dagsordenen stod endvidere et forslag om, at elevforeningen skal ophøre som selvstændig virkende og i stedet overgå til realskolens skolekreds, der varetager samme interesser.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det vedtoges at oprette et legat af formuen ved uddeling på foreningens stiftelsesdag hvert år den 25. januar til en elev, der gør sig fortjent til opmuntring, efter indstilling fra skolebestyrer og lærere.
Efter generalforsamlingen var der spisning, og sluttelig viste skolebestyrer Vang Petersen en smuk farvefilm optaget under skolens ferierejse til Norge i år29


1960 marts; "EFIR" optaget i skolekredsen
Jyderup Realskoles skolekreds holdt i aftes generalforsamling, hvor formanden, gdr. Gunner Jensen, "Høedgården", bød velkommen.
Under eventuelt drøftedes en henvendelse fra elevforeningen "EFIR" der ønskede at gå ind under skolekredsen, og der var enighed om, at de to foreninger skulle bestå som en forening: Jyderup Realskoles elev- og skolekreds30

Fra Kalundborg Folkeblad 12. april 1960, side 4; kan man læse at Elevforeningen er optaget i Realskolens skolekreds.
- og her ophører elevforeningen at eksistere som selvstændig forening, men består som en del af skolekredsen31
1960, Kalundborg Folkeblad 12. august 1960, side 3: EFIR opretter fond på 1000 kr.
Jyderup Realskoles elevforening er, som det tidligere har været omtalt, optaget i skolekredsen og skal herefter ophøre med at virke selvstændigt. Den tidligere bestyrelse har holdt et afsluttende møde og her vedtaget at oprette et fond på 1000 kr. til fordel for Jyderup Realskoles elever.
Renterne skal hvert år udbetales på EFJR stiftelsesdag den 25. januar til fordel for en elev på Realskolen udvalgt af lærerkredsen.
Skoles årsskrift vil fremtidig fungere som foreningens organ, og vil hvert år blive sendt til medlemmerne, der er velkomne til at indsende artikler af forskellig art. Årsskrifter vil også give oplysninger om elevjubilæer, fester m.v. 32

Fra Kalundborg Folkeblad 10. april 1961 kan man læse at Jyderup Realskoles elev- og skolekreds har ekstraordinær generalforsamling på skolen onsdag den 3. maj. Dagsordenens punkter lyder på ændring af lovens § 9, som omhandler elevforeningens funktioner33


1963 maj afholdes møde i elev- og skolekredsen. Formanden Gunner Jensen aflagde beretning og henstillede, at man vedblivende sluttede op om skolen. Formanden slog til lyd for, at man muligvis kunne arrangere et par årlige sammenkomster eller eventuelt udgive et elevskrift34I 1964 ses elevforeningens formand at være Boghandlermedhjælper Mogens Dolberg

Årsskrift 1964 afsluttes med en indmeldelses blanket til Jyderup Realskoles Elevforening, Nyvej 14, Jyderup (porto 25 øre) 35

Billedet til venstre viser Mogens Dolberg og er fra Jørgen Gybel Jensen
1964 Generalforsamling; Ny formand for Jyderup Realskoles skole- og elevkreds
Jyderup Realskoles elev- og skolekreds holdt i aftes (28/5.1964) generalforsamling på skolen. Der var kun mødt få medlemmer, da formanden, gdr. Gunner Jensen, Høed, bød velkommen, og af hans beretning fremgik da også, at foreningen efterhånden lever lidt for stille og ubemærket, hvilket han mente, der kunne rådes bod på ved at få nogle flere unge medlemmer, også i bestyrelsen.
Formanden meddelte, at han ikke ønskede genvalg, men udtalte ønsket om, at foreningen måtte bestå som et bindeled mellem skolen og dens tidligere elever.
Kassereren, bankkasserer Carl Nielsen oplæste regnskabet, der bal. m. 6023 kr. og viste en beholdning på 9100 kr. Kassereren oplyste, at man endnu har nogle obligationer, der ikke er udbetalt, og desuden oplystes, at bestyrelsen har vedtaget at købe to aktier til skolens kollegiebyggeri.
På valg var foruden formanden desuden gdr. Vagn Petersen og Mogens Dolberg. Sidstnævnte genvalgtes, nyvalgt blev fru Inge Fiilskov og frk. Hanne Rasmussen, Tornved, idet heller ikke Vagn Petersen ønsker genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig senere.
Generalforsamlingen vedtog at forhøje kontingentet med 2 kr. årligt, og desuden var der enighed om, at man vil gå i gang med at hverve nye medlemmer og eventuelt prøve at arrangere nogle mødeaftener for at skabe interesse for sagen.
Den afgående formand rettede til slut en tak til den øvrige bestyrelse og ønskede held og lykke37
1964 juni; Ny formand EFIR
Elevforeningen for Jyderup Realskole har holdt konstituerende møde.
Til formand valgtes boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, Lykkebjerg, sekretær bankassistent frk. Hanne Rasmussen, Skovgården, Tornved, kasserer bankkasserer Carl M. Nielsen.
Den øvrige bestyrelse er fru Ester Olsen, Fuglsangsvej, fru Inge Filskov, Emmabodavej, fru Olga Sigurdsson, Rekonvalescenthjemmet, elektriker Egon Schou Hansen, Sølystvej, og gdr. Henning Nielsen, Søbogård, Høed36

Jyderup Realskole har ikke nogen officiel elevforening, men et elevfællesskab bl.a. på facebook (oversigt over facebooksider og til venstre link til de forskellige sider)Kilder
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 12. august 1960, side 3: EFIR opretter fond på 1000 kr.
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning for 1949, side 23. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning for 1949, side 23. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 4: EFJR årsskrift 1949, side 6. Original på Jyderup Lokalarkiv (billederne af Maja og Karen
Kilde 5: EFJR årsskrift 1949, side 6 – af Aksel Knudsen, Original på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 6: EFJR årsskrift 1949, side 6 – af Aksel Knudsen, Original på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1951 side 1. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 30. jan. 1950, side 3; Jyderup Realskoles elevforening
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 15. maj 1950, side 3
Kilde 10: Jyderup Realskoles årsberetning 1951
Kilde 11: Holbæk Amts Venstreblad 15. okt. 1951 - Stiftende generalforsamling i november
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 18. marts 1952, side 4; Palle Bo Bojesen viser Amerika film
Kilde 13: Holbæk amts venstreblad 5.maj 1952, side 4
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning 1953, si 5. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 19. aug. 1953, side 4; Kort sagt; EFIR
Kilde 16: Holbæk amts venstreblad, 7. september 1953, side 4, Bør flidspræmie afskaffes
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad, 10. sept. 1953, side 3; Generalforsamling i "EFIR"
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 4. sep. 1954, side 4; Jubilæumsfest EFIR
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 13. sep. 1955, side 3; Gylling Folkmann æresmedlem af EFIR
Kilde 20: Holbæk Amts Venstreblad 13. sep. 1955, side 4; Gylling Folkmann æresmedlem af EFIR

Kilde 21: Holbæk Amts Venstreblad 21. august 1956, side 4; årsmøde i elevforeningen.
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 10. sept. 1956, side 3; General forsamling i "EFIR"
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 16. sept. 1957, side 3+4; Hooge æresmedlem
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 28. august 1958, side 3; EFIR fylder 10 år
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 9. sept. 1958, side 4; EFIR fest aflyst
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 9. sept. 1958, side 10; Annonce for EFIR's generalforsamling
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 15. sept. 1958, side 3+4; "EFIR" Generalforsamling
Kilde 28: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60 side 3. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 21. sept. 1959, side 3; "EFJR" overgår nu til
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 22. mar. 1960, side 3; "EFIR" optaget i skolekredsen
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 12. april 1960, side 4
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 12. august 1960, side 3: EFIR opretter fond på 1000 kr.
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 10. april 1961
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1963, side 4
Kilde 35: Jyderup Realskoles årsberetning 1964. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1964, side 3; Ny formand EFIR
Kilde 37: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1964, side 4; Ny formand for Jyderup Realskoles skole- og elevkreds


EFJR 1949
EFJR 1949 ligger på Jyderup Lokalarkiv
EFJR 1949
og EFJR 1951 ligger også på Jyderup Lokalarkiv

Sidst rettet 6. august 2018
©Jyderup Realskole