Jyderup a/s
Aktieselskabet Jyderup Realskoles Kollegium er dannet. Den 20. juni (1963) stiftedes aktieselskabet, foreløbig med en aktiekapital på 20.000,- kr., for at der kunne være en instans til forhandling med de forskellige ministerier, til køb af byggegrund osv.17

Jyderup Realskoles Kollegium
Aktieselskab, der vil bygge pigekostskole!
Der er dannet et aktieselskab ved den selvejende institution Jyderup Realskole med det formål at samle kapital til at bygge en kostskole for piger som parallel til den allerede bestående kostskole for drenge.
Aktieselskabets navn er "Jyderup Realskoles Kollegium", der også vil blive den kommende kostskoles navn.
Aktier á 1000 kr.
Ved en sammenkomst på realskolen læste advokat Geert Petersen, Kalundborg, aktieselskabets vedtægter, som blev tiltrådt af de foreløbig 20 stiftere. Enhver, som er interesseret i at støtte og bevare Jyderup Realskole, er velkomne til at tegne aktier, der kan erhverves á 1000 kr. 200.000 kr. er målet
Det er hensigten at nå de 200.00 kr., finde en egnet byggegrund - man hører i den forbindelse gerne om tilbud - og derefter så hurtigt, som formaliteterne er i orden, gå i gang med byggeriet, da der er stor mangel på pigekostskoler.
For drengenes kostskole har forstander Viggo Jensen en ansøgning om byggetilladelse liggende hos ministeriet. Grunden er sikret på det areal, der blev købt af bondemand Henry Steensen, Jyderup7
1963 juni Aktieselskab dannet på Jyderup Realskole
Aktieselskab dannet på Jyderup Realskole
Der skal skaffes 200.000 kr. til pigekostskoleafdeling.
På Jyderup Realskole er der nu dannet et aktieselskab, hvis fornemste opgave det bliver at skaffe 200.000 kr. til opførelsen af en bygning, der kan rumme den påtænkte pigekostskoleafdeling.
Aktieselskabet, der har fået det pompøst klingende navn "Jyderup Realskoles Kollegium" er stiftet af en snes venner af skolen.
Endnu har man ikke fundet en egnet byggegrund, men foreløbig er man i boligministeriet noget tilbageholdende med at give byggetilladelser, så det haster ikke.
Forstander Viggo Jensen, der leder drengenes kostskoleafdeling i Særslev gl. skole har længe haft en ansøgning om byggetilladelse liggende i ministeriet.
I øvrigt håber skolens ledelse at så mange vil slutte op om aktietegningen, hvis minimum er 1000 kr.1
og 26. juni 1963 kan man læse i Holbæk Amts Venstreblad, at der nu af en snes venner af skolen er dannet et aktieselskab Jyderup Realskoles Kollegium, hvis fornemste opgave det bliver at skaffe 200.000 kr. til opførelsen af en bygning der kan rumme en kommende pigekostskole. Der er endnu ikke fundet en egnet byggegrund til det kommende Kollegie. Viggo Jensen der leder drengenes kostafdeling i Særslev gl. skole har længe haft en ansøgning om byggetilladelse liggende i ministeriet8

Aktieselskabet Jyderup Realskoles Kollegium er dannet. Den 20 juni 1963 stiftedes aktieselskabet, foreløbig med en aktiekapital på 20.000,- kr., for at der kunne være en instans til forhandling med de forskellige ministerier, til køb af byggegrund osv. En gammel Jyderup-dreng, kontorchef Vagn Jensen, har givet os gode råd og lovet at bistå os også i fremtiden. -
Men aktiekapitalen, 200.000,- kr., skal tegnes i løbet af de kommende måneder, om kostskolen skal blive en virkelighed, så skolens fremtid endegyldigt kan være sikret. Kære venner! Vær med; let arbejdet for os; ring selv og tilbyd at tegne én eller flere aktier á 1000 kr.! - Det luner alt sammen2

fra Årsskrift 1964; Jyderup Realskole Kollegium.
Ved Jyderup Realskoles 70 års jubilæumsfest, den 11. april 1964, vekslede sange og taler i en uendelighed. En tidligere Jyderup elev, nu kontorchef i undervisningsministeriet Vagn Jensen, holdt festtalen, som både kaldte latteren frem og gav stof til eftertanke. At kontorchefen senere afslørede, at han havde en kærkommen hilsen med fra undervisningsminister Helveg Petersen i form af en forventningsfuldt imødeset byggetilladelse til Jyderup Realskoles Kollegium – fik bifaldet til at bryde frem i helt overvældende kaskader. Det blev den store jubilæumsgave til den gamle skole10

At beskrive Kollegiesagens udvikling i enkeltheder vil tage langt mere plads, end en kortfattet årsberetning tillader. Siden tanken om et kollegium blev udkastet for et årstid siden, har vi oplevet så hastigt vekslende situationer, ja, et så righoldigt begivenhedsforløb, at det uden overdrivelse har fået noget af eventyrets glans over sig.
Hvor alle andre stødte mod restriktionernes uoverstigelige mure, åbnede alle døre sig venligt for os, og alle gode kræfter forenedes i et frugtbart samvirke for at lette vort arbejde.
Villigheden til at tegne aktier til egenkapitalen var enestående. - At tegne 100.000 kr. i 1000-kroners aktier er nok i sig selv en præstation i en by af Jyderups størrelse. Undervisningsministeren, som med enestående velvilje og interesse for kollegiesagen i løbet af rekordtid gav ”grønt lys” for byggeriet. Bygmester Erling Nielsens fantastisk billige byggeprogram, som vakte opmærksomhed i alle instanser på højeste sted. Og frem for alt skolens gode ven og rådgiver, kontorchef Vagn Jensen, som med aldrig svigtende interesse og ildhu blev den indsigtsfulde drivkraft, som fik alle døre til at åben sig. Hans navn vil til sene tider være indskrevet med hæder i Jyderup Realskoles annaler. - Uden undervisningsministerens velvilje og kontorchefens gå-på-mod var det ikke lykkedes at bygge kollegium i jubilæumsåret.
Så står vi nu med afslutningen af den uendelige kæde af nødvendige forberedelser klar til at begynde byggeriet. Grunden er købt af "Søbæksgården's" jord øst for skolen. Den nødvendige byggekapital er til stede. Tegningerne er godkendt af de respektive myndigheder.
Jyderup Realskole får sit jubilæumsønske opfyldt: Kollegieplanerne realiseres i jubilæumsåret.
Nu glæder vi os til allerede efter sommerferien at byde det første hold kostelever velkommen. Mens der bygges, og kollegiet i løbet af året bliver klar til indflytning, har vi som midlertidigt opholdssted lejet Asylet11 på Højsted bakke ude ved hovedvej 4. Der er plads til de første 40. Og da den nye ejer er i færd med at lægge vand ind på alle værelserne, vil huset være velegnet til formålet i overgangsperioden.
Vort eget kollegium kommer til at bestå af to lange elevfløje til henholdsvis piger og drenge. Eleverne bor udelukkende i tomandsværelser; men det gammeldags køje-system er her erstattet med ottomaner, ligesom der i stedet for tidligere tiders vaskerum er indlagt koldt og varmt vand på alle værelserne. Foruden elevfløjene rejses en stor hovedfløj med spisesal, dagligstuer, læsestue med bibliotek, fjernsynstue, hobbyrum osv.
På kollegiets store tilliggende areal indrettes fodbold- og håndboldbaner, samt legepladser, ligesom der er projekteret en swimmingpool.
De ydre rammer om kostskolelivet er ideelle; men den egentlige tanke bag alle de nødvendige ydre forhold er håbet om, at børn og ungdom i en meget betydningsfuld periode af deres udvikling her må finde et godt og hyggeligt skolehjem til værn og vejledning, et grosted for alle sunde og gode interesser. - Vi lader den gamle skjald med ordene om ”et jævnt og munter liv på jord” sætter mottoet over alt fremtidigt virke i kollegiet med de kendte strofer:

med øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt stort og skønt herneden,
og med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden12

1964, ved (skoleårets) afslutningen; ubrydeligt samarbejde
Ind imellem kom arbejdet for det nye Kollegium, hvor også alt er lykkedes for os - og arbejdet igangsættes om få dage. Tak til Jyderup sogneråd for al den imødekommenhed, vi er vist og for den kommunegaranti, vi er stillet i udsigt. Tak til Jyderups næringsdrivende, til private, til forældre og andre, nær og fjern, som har stået os bi, bl.a. ved at tegne aktier. Alle har været enestående - det gælder også undervisningsministeriet13

Lånebevillingen 1964 - 600.000 kr.
1964, (0357) – KF; Lånebevilling for 600.000,- kr. (mellem 2-8/8)
Boligministeriet har meddelt Jyderup sogneråd, at der er givet igangsætningstilladelse til Jyderup Realskoles nye kollegium ved Søbæksgården, samt, at der er bevilget lån til opførelsen. Byggeomkostningerne var meddelt anslået til 450.000 kroner, men dette beløb fandt boligministeriet var sat for lavt og har sat beløbet op med yderligere 150.000 kr. til i alt 600.000 kr.
Det blev i redegørelsen fra ministeriet nævnt, at kollegiet er beregnet til 96 elever.
Kommunegaranti på 60.000 kr.
Holbæk amtsråd har godkendt, at Jyderup kommune yder en kommunegaranti på 10% af det lån, der optages til dækning af byggeudgifterne, dog kun indtil 60.000 kr. dvs. til de nævnte 600.000 kr.
Som nævnt skal grave- og planeringsarbejdet begynde omgående, og der vil blive sat fart på byggeriet, så snart bygmesteren, Erling Nielsen, Svallerup, har sluttet ferien.
Man regner med, at i hvert fald den ene fløj og kantinebygningen kan blive taget i brug til nytår 1965.
Det til formålet nyindrettede alderdomshjem i Højsted, hvor kosteleverne indtil videre skal have ophold, kan heldigvis lejes så længe det er nødvendigt.
I 1964 købets tre tønder land fra gdr. Johannes Christensen Søbæksgården, Jyderup. Da købet endeligt var i orden, gik man straks i gang med grave- og planeringsarbejdet. Det er planen at den ene fløj og kantinebygningen kunne indflyttes omkring januar 196514
Kollegiebyggeriet går i gang15 ca. juli 1964

1966 juni Udvides kollegieselskabet til kommanditselskab
Stemning herfor på møde i aftes
A/S Jyderup Kollegie Finansiering - betegnelsen for Jyderup Realskoles Kollegium holdt i aftes møde på Kollegiet, Søbæksvej. Formanden gdr. Gunner Jensen, "Høedgården", bød velkommen til aktionerne, lærerrepræsentanter m.fl. og gav ordet til statsaut. revisor B. Dalskov, Holbæk

Efter anmodning fra styrelsen fremkom revisoren med en orienterende redegørelse vedrørende forskel mellem aktieselskab og kommanditselskab, og det blev bl.a. understreget, hvilke fordele, der er ved kommanditselskaber, som flere og flere går over til.

Henvendelse til aktionærerne
Der udspandt sig en interesseret forhandling om funktionerne indenfor de to muligheder for sammenslutning, og der blev rettet en del forespørgsler, som revisoren besvarede.
Stemningen var udtalt for, at aktieselskabet skal udvides med et kommanditselskab. Der blev aftalt, at kollegiets og skolens sagfører, advokat Geert O. Pedersen, Kalundborg, skal rette henvendelse til de aktionærer, der ikke var tilstede ved mødet, for at forhøre om deres stillingtagen til forslaget.

80.000 Kr. tegnet
Forstander Randskov oplyser i ovennævnte forbindelse, at der er tegnet godt 80.000 kr. i aktier, og da kollegiet går særdeles fint, vil der ikke blive vanskeligheder ved at tegne flere aktier. Alle, der er interesseret i at tegne en aktie og dermed støtte skolen og kollegiet, kan få supplerende oplysninger ved henvendelse til forst. Randskov, skolebestyrer Willy G. Hebin, og formanden, gdr. Gunner Jensen.

Et aktiv
Allerede dette første leveår i kollegiets historie har dér, trods de mange forsinkelser i byggeriet, været god gænge i arbejdet.
Kollegiet bliver dygtigt ledet af hr. og fru Duus, og det er belagt med ca. 80 piger og drenge.
Kapaciteten er 94 elever, og det regner man med, der er nået op på, når det nye skoleår begynder. Til den tid vil kollegiet være helt færdigbygget.
Behovet for kostskoler er stigende og vil yderligere stige fremover. Derfor er der ingen tvivl om Jyderup Kollegiets sikre fremtid, og den er allerede blevet, hvad kommunen ventede, da sognerådet gav kommunegaranti: et plus for Jyderup3

1966 sept. Tilsagn
En fremkommet meddelelse om udvidet aktiekapital med 150.000 kr. for "Jyderup Kollegie Financiering" og at den tegnede kapital, 20.000 kr., hermed er fuldt indbetalt, er kun delvis rigtig, udtaler formanden, gdr. Gunner Jensen "Høedgården". Det er korrekt, at den tegnede kapital, 20.000 kr., er indbetalt, men der er kun givet tilsagn om en aktiekapital på ca. 75.000 kr., og der foreligger intet endeligt4

1966 dec. Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Ved et møde på Jyderup Realskoles Kollegie er blevet stiftet et kommanditselskab til støtte for Jyderup Kollegie-Financieringsselskab A/S.
For de ca. 50 deltagere redegjorde advokat Geert O. Pedersen, Kalundborg, for selskabets funktioner og for de fordele, der er ved at stifte et kommanditselskab, hvoraf det nuværende aktieselskab stadig består som en part.

1966 Vedtægterne blev vedtaget, og der blev valgt fire kommanditister:
Købmand Th. Olesen, "Den gamle Købmandsgård"
Fru Kirsten Hallager, Holbækvej
Gårdejer Richard Petersen, "Teglværksgården" og
Herreekviperingshandler Stefan Ohrt, Nyvej.
De valgte kommanditister indgår nu i samarbejde med de tre medlemmer af aktieselskabet:
Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" (formand)
Sognerådsformand Poul Rasmussen, "Skovgården" og
Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, således at disse tilsammen syv valgte danner bestyrelse5

1974 aug.; A/S Kollegie finansiering
Den udsatte generalforsamling i Aktieselskabet Kollegie Financiering, for Jyderup Realskoles Kollegium, blev holdt på kollegiet på Søbæksvej.
Formanden, direktør Arly Mortensen, Kalundborg, redegjorde for det stedfundne byggeri af tredje fløj ved kollegiet, hvorefter man gennemgik forskellige punkter.
Regnskabet blev forelagt ved institutionens regnskabsfører, revisor Funch Jensen, Drivsaatvej, Jyderup. Alle valg var genvalg.
Det vedtoges, at holde ordinær generalforsamling i Den selvejende institution Jyderup Realskole og Kollegium, onsdag den 11. september, på Realskolen, Slagelsevej9

1979 Tornved Kommune ekspropriere arealer ved Søbæksgården og Kollegiet
De største arealerhvervelser bliver fra Jyderup Realskole, der skal afstå 4000 kvadratmeter, endvidere pålægges skolen oversigtarealer på tilsammen 700 kvadratmeter. Jyderup Kollegie Finansiering KS skal af med et areal på 3.450 kvadratmeter, og der skal være et oversigtsareal på 25 kvadratmeter16

1981 juli ses Lis Margrethe Strand6 for Jyderup Kollegie Financiering


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; Aktieselskab dannet på Jyderup Realskole
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 11. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 3. juni 1966, side 3; Udvides kollegieselskabet til kommanditselskab
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 27. sept. 1966, side 3; Tilsagn
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1966, side 3; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 3. juli 1981; Jyderup Kollegie Financiering
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1963
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 26. juni 1963
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1974, side 6; AS Kollegie finansiering
Kilde 10: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, side 4. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 11: Asylet; oplysning herom fra Anders Hjorth-Jørgensen (forfatter til bogen Stationsbyen Jyderup)
Kilde 12: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, side 12. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1964, side 3+9; Jyderup Realskoles dimission 1964
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad juli-august 1964 Duus, Kalundborg Folkeblad
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad efter 18/7 og før 21/7.1964, side 3; Kollegiebyggeri begyndt
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 26. juli 1979, side 6; 9400 kvm. udstykkes skal eksproprieres til ny Søbækspark
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1963, side 3; Jyderup Kollegiet A/S stiftet
Noter:
Kalundborg Folkeblad juli-august 1964; Der mangler dato på aviser i den periode, dato er derfor
"sat" efter oversigten i tvprogrammerne fra avisen/eller "tællerskridt" på microfilm

Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole