Købmand Hooges
søn
Holger Ludvig Jansen Hooge ses som repræsentant for årgang 1900 på Jyderup Realskoles invitation til jubilæum i 19647
Holger Hooges børn
Carl Fisker Hooge ★ 8 maj 191917 ✝ RIP 3. juni 2012 i Vancover, Canada36
Ses i elevlisten for 1931 (IV underklasse18), der er ikke årsberetninger for 1932, men i 1933 ses Carl at gå i (II Mellem19) – det formodes derfor han gik i (I Mellem) 1932. Carl ses ikke på elevlisten for 193420
Konfirmeret 1 oktober 193321
Else Hooge ses i 1929 i (II Mellemklasse)3, i 1930 (III Mellemklasse)4 , i 1931 (IV Mellemklasse5). (Oplysninger om mellemskoleeksamen for 1932 ikke oplyst, men Else Hooge ses at have taget Realeksamen i 1932 – derfor må hun næsten have taget mellemskoleeksamen i 1931 og gået i realklassen 1932) Oplysninger om Realeksamen findes i årsberetning for 19336 Else Hooge Larsen, der har sit hjem i Troense16
Lise Hooge ses på Jyderup Realskole fra 1932- Realeksamen 193935
Lise konfirmeret 9. oktober 193837


1894 Hooge familien
Købmand Carl Christian Frederik Vilhelm Hooge1, omtales i bogen Stationsbyen Jyderup, som en af de mænd der sammen med Kommissionær H. P. Folkmann og Skovrider Flemming Lerche at have lejet Søbæksminde og ansat skolen første skolebestyrer LambekJyderup Realskole ses at være startet 1/9. 18942


1950 maj; Jyderupbilleder på udstilling i Emmaboda
Bankbestyrer H. Hooge, formanden for Jyderup og omegns turistforening, deltager lørdag og søndag i Østdanske turistforenings årsmøde i Helsingør.
Derfra går turen til Jyderups venskabsby i Emmaboda i Sverige, hvor Hooge skal holde foredrag i foreningen Norden om Jyderup. Hr. Hooge medbringer en serie smukke billeder fra Jyderup og omegn, der skal ophænges på Emmabodas håndværkerudstilling8

Holger Hooge fyldte 75 år den 16/10.1960 og kunne i marts 1961, fejre hans 40 års jubilæum for ansættelse i Handelsbankens filial i Jyderup. Han fik sin uddannelse som bankmand i Kalundborg og var i et par år som bankmand i Amerika, og i Jyderup har han drevet købmandsforretning og landbrug, indtil han for 40 år siden gik ind i Handelsbanken, hvor han har lagt et fortjenstfuldt arbejde9
og samme år
1961 marts; Holger Hooge æresmedlem af byens håndværkerråd
Bankbestyrer Holger Hooge, Handelsbanken, Jyderup, blev ved sit 40 års jubilæum i går vist helt overvældende opmærksomhed. En af dagens største begivenheder var udnævnelsen til æresmedlem af Håndværker- og handelsforeningen, i hvis ledelse han har været gennem de 40 år og mere til.
Lige fra de tidlige formiddagstimer begyndte gratulanter at indfinde sig, og det kulminerede om eftermiddagen efter bankens lukketid, hvor hele privatlejligheden var fyldt med gratulanter. Et væld af dejlige gaver og blomster, vinflasker oma. var sendt. Blandt de mere officielle givere kan nævnes: Handelsbankens direktion, medarbejdere i Handelsbanken, Jyderup, kolleger i Jyderup bank, Bondestandens sparekasse og Holbæk amts sparekasse, personalet i Handelsbanken, Kalundborg, Jyderup Håndværker- og Handelsforening o.m.fl.
Ved receptionen om eftermiddagen blev den populære jubilar hyldet i en smuk tale, hvori Håndværker- og Handelsforeningens formand, cykelhandler Holger Jakobsen, udtrykte den beundring, byen nærer for det initiativ, Hooge har vist til gavn for ikke blot banken, men hele byen.
Et gammelt ord siger, at en profet ikke er agtet i sit fædreland, men her danner hr. Hooge en undtagelse.
Vi ærer og agter ham for hans enestående patriotisme og for alt, hvad han gennem de mange år har udført, og som vi skylder tak for.
I velvalgte ord udnævnte formanden derefter Hooge til æresmedlem.
Hooge takkede bevæget for denne æresbevisning og udtalte sin glæde over den velvilje og forståelse, der var vist ham fra byens side10,11
Holger Hooge 40 års jubilæum

1963; Ved Holbæk Amts økonomiske Selskabs sammenkomst fik medlem af dyrskueudvalget bankbestyrer Holger Hooge en fin anerkendelse for sit mange årige virke ved selskabets dyrskue, hvor Hooge med utrættelig iver og dygtighed er gået ind for opgaverne [Kalundborg Folkeblad, april-juni 1963] 12

1955 april; Et 10 års minde fra tiden før 4. maj
Da bankbestyrer Hooge, Handelsbanken måtte udlevere 63.000 kr.
Snart skal Danmark fest for at mindes den frydefulde 4. maj aften, da befrielsesbudskabet lød gennem æteren, og der kan også være grund til at minde om, at vi ikke kom letkøbt til Freden, for, man skønner altid mere på glæden når den har været lutret gennem modgang.
Ingen, der oplevede de angstfyldte dage, hvor terror og mord hørt til dagens orden, vil nogen side glemme dem. Selvom Jyderup ikke var skueplads for de mest voldsomme begivenheder, så foretoges her dog et hiporøveri, der vakte opmærksomhed, og som var alvorligt nok for de fredelige implicerede borgere. Det er på tirsdag 10 år siden, at berygtede hipofolk tvang bankbestyrer Hooge og afdøde kasserer Kai Gress til at udlevere 63.000 kr. af Handelsbankens penge.
Forhistorien var følgende: Kl. 18,15 den 3. maj 1945 ringede det på døren hos bankbestyrer Hooge, der dengang boede i "Egernhus", Slagelsevej 41, Hr. Hooge lukkede selv op, og foran ham stod en ubekendt mand, der pegede med en revolver og sagde, at hvis bankbestyreren forholdt sig rolig, skete der intet. Fru Hooge kom til, og begge blev beordret ind i stuen, hvor også den 25-årige søn, "skipper", opholdt sig. Røverne forlangte, at Hooge skulle udlevere bankens penge, og et forsøg på at forklare, at Hooge ikke kunne komme til boksen, hjalp ikke; så måtte kassereren også findes, blev der svaret.
Endnu to bevæbnede mænd kom til, den første ankomne blev tilbage og holdt vagt over Fru Hooge og "Skipper", mens Hr. Hooge måtte vise vej til den daværende kassererbolig på Stationsvej, og da Hr. Gress ikke var hjemme, gik de atter ned på gaden og spurgte forskellige om de havde set Gress, bl.a. var de inde hos musikdir. Jantzen for at ville ringe. I mellemtiden kom kassereren hjem, og sammen med bankbestyreren måtte han udlevere 63.000 kr. i sedler fra to bokse. Mønt interesserede ikke røverne. De indvilgede i bankbestyrerens anmodning om, at skrive en kvittering og spurgte yderligere, om han ville køre med tilbage til "Egernhus". Hr. Hooge havde dog fået nok af selskabet og undskyldte sig.
Inden mændene kom til bankbestyreren, havde de på Rejseladen tvunget staldforpagter Peter Hansen til at udlevere benzinen til den vogn, de var kørende i. Da Peter Hansen havde set, at røverne kom tilbage med bankbestyrer Hooge ringede han til vagtværnet, som sammen med et halvt hundrede beboere havde taget opstilling på gaden, men ingen turde dog skride ind, da man vidste, at røverne var svært bevæbnede.
Bankbestyrer Hooge indberettede røveriet efter at være kommet hjem til direktør Schaltz, Kalundborg. Der havde været usædvanlig mange penge i banken, fordi daværende postmester Hermansen om morgenen havde meddelt, at han den efterfølgende dag skulle bruge 20.000 kr., og også fordi man næste dag, en fredag skulle udlevere mange penge til firmaer, der udbetalte lønninger.
Direktør Schaltz bad Jyderup vagtværn foretage en undersøgelse og de lod Slagelse vagtværn alarmere. Bilen med røverne var kørt ad Slagelsevej, men kort før Holmstrup gik bilen i stykker, og de tvang da en lastbilchauffør til at slæbe deres vogn til smed Nielsen i Holmstrup. Smeden fik ordre til at lave bilen, og røverne forsvandt.
Der havde i alt været fem bevæbnede mænd i bilen, og at de ikke veg tilbage for mord, fremgik tydeligt da de efter befrielsen blev pågrebet og man gennemgik deres generalieblad. Barnewitz og Riksted havde begået en række mord og blev begge henrettet. To af de andre i bilen fik livsvarigt fængsel, og den femte slap med nogle års fængsel. Havde bankbestyrer Hooge eller bankkasserer Gress sat sig det mindste til modværge, er der ingen tvivl om, at det havde kostet deres liv13

1973, maj; Holger Hooge går af, 88 år, efter 41 år i Tturistforeningen14

1975, okt.; Holger Hooge 90 år
Jyderups viden om den kendte "turistmand og bankmand", Holger Hooge, villa "Søblink", Drivsaatsvej, fylder torsdag den 16. oktober 90 år, en begivenhed, der ikke vil komme til at gå upåagtet hen.
Ingen andre har gjort Jyderups ry som turistby så kendt som Hooge i hans egenskab af formand for Jyderup og omegns turistforening, et hverv han bestred i 26 år (er nu æresmedlem). Han er også æresmedlem af Jyderup Handels- og Håndværkerforening og Jyderup Realskoles elevforening, EFJR. På Hooges initiativ er hundredetusinder af turistbrochurer udsendt gennem årene til turistbureauer landet over, ligesom bykortet skyldes ham, og mange andre ideer ført ud i livet til gavn for turistsagen, f.eks. oprettelsen af turistbureauet og vandrehjemmet. Derfor blev hans skuffelse også, at hotel Skarridsø blev solgt til andet formål, og at det også i sin tid glippede med at erhverve Sølyst og omdanne den til alle tider beliggende hotelpension. "Den slags ærgrelser har der desværre været en del af i min barndomsby", siger den gamle turistentusiast, men tilføjer: - "men glæderne har dog været i overtal, og jeg kan se tilbage på et rigt og lykkeligt liv fordi, trods alt, så meget er lykkedes"
Holger Hooges far var også en af byens matadorer, brygger og købmand Carl Hooge, er ejede "Den gamle Købmandsgaard" i Jyderup Kirkeby, hvor Holger Hooge er født, og hvor der dengang også var bryggeri. Senere byggede Carl Hooge den store hvide villa - nu vis a vis villa "Søblink". I den hvide villa blev Holger Hooges konfirmation fejret og først mange år senere blev villaen til restaurant "Det hvide hus". Forøvrigt er genboskabet til den overfor Drivsaatskov med Skarridsøen bag skoven en af de gratis glæder i Hooges otium.
Hogges hus
Billede fra Anders Hjorth-Jørgensens bog stationsbyen Jyderup

I ungdommen var Hooge både i købmands- og banklære, dels i firmaet Theodor Pedersen, Holbæk, dels i Banken for Kalundborg og Omegen. Efter soldatertiden udvandrede han til Amerika, hvor også begge brancher blev prøvet. Da han tre år senere vendte hjem til Danmark, valgte han først at etablere sig som købmand, henholdsvis i København og Svendborg, og sidstnævnte sted lærte han sin hustru, Margrethe Fisker, at kende. Margrethe Hooge var fra Troense og en af Hooges to døtre, fru Else Fisker Larsen, bor nu i moderens barndomshjem, som derfor årligt er et af Hooges feriesteder. Den anden datter, fru Lise Hellum, bor i Frederikshavn, sønnen "Carl populært kaldet "Skipper", har i mange år boet i USA

Gennem 30 år havde Margrethe og Holger Hooge deres hjem i "Bryggergården" i Jyderup, og i godt 40 år var Hooge leder af Handelsbanken. Hjemmet var senere i villa Merci og derefter på 1. sal i Handelsbankens ejendom på Skarridsøgade. Udover på dygtig måde at oparbejde bankvirksomheden blev Hooge primus motor i mange offentlige foreteelser og var i besiddelse af energi og et initiativ. Først og sidst var det turistsagen, der lå ham på sinde.
Desuden var han, som medlem af Holbæk Amts økonomiske Selskabs dyrskueudvalg medarrangør af de årlige store dyrskuer i Jyderup, var fredningsrepræsentant i Fredningsnævnet, i bestyrelsen for Handels- Håndværkerforeningen og Østifternes Haveselskab. I sidstnævnte egenskab arrangerede han de store havebrugs- og blomsterudstillinger i den daværende "Pavillon" bag hotel "Skarridsø", ofte med 3-4000 gæster. I nogle år var han desuden driftsleder på A/S Carl Jacobsens legetøjsfabrik, forsikringsinspektør for "Hånd i Hånd", kort sagt på færde næsten døgnet rundt - og dertil et selskabsmenneske, der deltog i "alverdens" arrangementer og fester, var på hat med alle, kendt for at kunne "fare op som en trold" når nogen efter hans mening var kontrær, men samtidig i besiddelse af medfødt lune og derfor populær og afholdt.

Jyderup skylder Holger Hooge mere end det lige kan overses. Der findes ikke det turistbureau eller større hotel i Danmark, der ikke har fået Jyderups navn banket ind gennem de årlige turistbrochurer, og det skyldes også hans initiativ, at Jyderup fik sin campingplads på Dyrskuepladsen, hvor han sørgede for, at den blev trestjernet. Derefter medvirkede han til, at campingpladsen blev flyttet til dens nuværende smukke beliggenhed ved Skarridsøen.
For ca. 12 år siden havde Hooge den sorg at miste sin hustru, og i villa "Søblink" leves nu et forholdsvis mere stille liv. Alligevel falder tiden aldrig lang. Helbredet har indimellem "drillet lidt", men hukommelsen er fantastisk, og gå-på-mod er der stadig en god portion af, bl.a. med hobbys: haven og især filateli. Hooge er ivrig filatelist og har en omfattende frimærke samling. Hjemmet er fyldt med smukke ting, som han også værner om. Dertil kommer, at han som logebroder deltager i logesammenkomster i både Holbæk, Kalundborg og Slagelse, hvor han nyder at træffe gode venner.
- "Livet har været fyldt med oplevelser, og det har været dejligt at se sin by vokse og trives, men dejligst for mig er at eje venskaber, både med slægten og de mange oprigtige venner", siger Holger Hooge - og tilføjer - "skriv nu blot, at der er åbent hus hele den 16. oktober .... det glæder jeg mig til"15

1977,
En af Jyderup mest kendte borgere, den 91 årige forhenværende bankbestyrer Holger Hooge er i aftes død i sit hjem, Villa Søblink, Jyderup
Holger Hooge har lige fra sin ungdom været med til at præge Jyderups udvikling, bortset fra de år, han opholdt sig i USA. Holger Hooge var født på Bryggergården, der ejedes af hans far, købmand og brygger Carl Hooge. Hensigten var, at Holger Hooge skulle gå handelsvejen, og han blev udlært hos købmand Th. Petersen, Holbæk, til han i 1913 gik ind i bankvirksomhed, og rejste til USA, hvor han blive videreuddannet i "First National Bank og Omaha"
Efter hjemkomsten var Hooge en kort tid købmand i Svendborg, hvorfra han rejste hjem til Jyderup, der siden har været hans by, så at sige på alle måder. Hooge overtog Bryggergården, hvor han også drev gartneri, samtidig med at han var bankmand, deraf de 33 i Handelsbanken. I alt blev det til 41 års bankvirksomhed i Jyderup, men derudover klarede han mange andre opgaver, bl.a. som forsikringsinspektør, medindehaver af Carl Jacobsens legetøjsfabrik, medvirkende i Holbæk Amts Økonomiske Selskabs dyrskueudvalg, teknisk skoleforening, Handels- og Håndværkerforeningen og først og sidst en helt enestående forkæmper for turismen og mangeårig formand for Jyderup og omegns turistforening. Det var desuden Hooge, der oprettede Jyderup Vandrerhjem, var medstifter af Havnsø-Sejerø-ruten, udvirkede, at Jyderup fik sin flagalle, og gjorde bl.a. et fantastisk arbejde ved at arrangere store udstillinger på det daværende hotel Skarridsø, samt foranledigede at Jyderup og omegns turistforening udsendte brochurer og siden bykort.
Holger Hooge var et menneske med kampånd og sagde altid sin mening lige ud om de ting, som han anså for at være rigtige og til gavn for byen.
Det var f.eks, også Hooge, der var primus motor, da Jyderup fik sin campingplads, først på dyrskuepladsen, hvor den blev trestjernet og senere på den nuværende plads ved Skarridsø.
Hooge's venneskare var stor, og han var afholdt og respekteret overalt, hvor han havde sit virke. Efter at
Hr. Holger Hooge 1977
have mistet sin hustru foretog Hooge mange rejser, bl.a. til sine døtre. Lise Hellum, der bor i Frederikshavn, og Else Hooge Larsen, der har sit hjem i Troense.
Hooge vedblev at have mange interesser, ikke mindst var han ivrig filatelist, og byens ve og vel vedblev også at ligge ham stærkt på sinde.
Foruden de nævnte døtre efterlader Holger Hooge sønnen Carl Christian Hooge, der gennem mang år har boet i Canada16
Hooge Bankbestyrer Holger Hooge går af Kalundborg Folkeblad 1. februar 1962, side 3+4;
40 års dygtig virke, der førte til at Handelsbanken i Jyderup blev selvstændig filial. Der er ingen tvivl om, at det har været lidt vemodigt for bankbestyrer Holger Hooge, Jyderup, da han i går efter godt 40 års virke som bankmand i Jyderup skulle sige farvel til Handelsbanken, der under hans dygtige ledelse er vokset støt; men han er ikke en mand, der skilter med sine følelser, og han ønskede ingen virak ved afsked. Den smukkeste anerkendelse til hans arbejde blev givet, da Handelsbanken den 1. december 1961 blev selvstændig filial. Det kræves en vis størrelse, for at dette kan opnås, og at det er lykkedes, er Hooges fortjeneste. I villa "Søblink" på Drivsaatvej, hvor Hooge og hans hustru, nu skal nyde deres otium, er HH, blevet genbo til sit barndomshjem, idet faderen, købmand Carl Hooge, i en årrække ejede "Det hvide hus", som dengang var en privatbolig.
Det ville ligne Hooge dårligt at lægge foretagsomheden helt på hylden, hvilket han som turistforeningens formand selvfølgelig heller ikke får lov til, og hvem ved, om han ikke en dag begynder at skrive sin bys historie, for han kender og elsker sin by som kun få.
Holger Hooge begyndte først i handelsbranchen, i et Holbæk firma. Efter en kort tid i banken i Kalundborg og Omegn rejste Hooge til Amerika, hvor han bl.a. var ansat i "First National Bank". Efter sin hjemkomst boede han en kort tid i København og Svendborg, men kom på grund af sin fars sygdom tilbage til Jyderup, hvor han aflastede sin far, dels i købmandsgården og på bryggeriet, dels i banken, hvor også faderen havde sti virke.
Det var ikke småting, der blev nået ved siden af bankvirksomheden, idet man ikke dengang brugte at have åbent hver dag. På "bryggergårdens" jord anlagde Hooge gartneri og oprettede forretning for blomster og frugt. Hurtigt kom han ind i forretningslivet og var medarrangør ved utallige fester og udstillinger, primus motor i turistforeningen, i ordningsudvalget for Holbæk Amts Økonomiske Selskabs dyrskuer, senere med i ledelsen for legetøjsfabrikken, gik ind for oprettelsen af forbindelsen Sejerø-Haunsø-Jyderup, det samme for Jyderup vandrehjem oma.

Da banken i Jyderup blev overtaget af Handelsbanken med Holger Hooge som bestyrer var det under beskedne former, men Hooge satte sig som mål at oparbejde et stort klientel og sætte alle sine kræfter og sin fantastiske energi ind for en sag og at sige sin mening "lige-på-og-hårdt", men altid retfærdig.
Hooge tænker på sin bys vel og på, hvad der er til gavn for den trivsel og lægger deri også, hvad gode bankforhold betyder for en bys vækst. Der var den populære bankmand en personlig glæde, at banken nåede at blive selvstændig filial, før han sagde farvel - og den blomst i knaphullet, han har fortjent efter en lang og virksom arbejdsdag.
Fra 1. december 1961 har bankbestyrer George Buhl været ansat som leder, men definitivt har Hooge først taget sin afsked i går, idet han i mellemtiden har stillet sin viden til rådighed og har sat sin efterfølger ind i de mange funktioner, der udgør en bankvirksomhed33

1962 oktober; Fru Margrethe Hooge død
Fhv. bankbestyrer Holger Hooge, Villa Søblink, Jyderup, har haft den store sorg at miste sin hustru, fru Margrethe Hooge, der i aftes døde på centralsygehuset i Holbæk 76 år gammel. Fru Hooge blev for en halv snes dag siden ramt af en hjerneblødning og havde siden ligget bevidstløs.
Men fru Hooge er en af byens mest kendte skikkelser gået bort, og hun vil huskes mellem dem der har været med til at præge Jyderup . Hun var en karakteristisk personlighed og tog i de yngre år ofte del i byens foreningsliv, bl.a. osm medarrangør ved basarer og lignende. I mange år forestod hun sammen med sin mand dyrskuernes tombola og var med ved mange udstillinger.
Margrethe Hooge var født på Tåsinge og var lige til det sidste stærkt knyttet til sin barndomsø, hvor da også en af ægteparrets døtre, fuldmægtig Else Hooge, bor, endda i moderens barndomshjem, det kendte "Fiskers hus". en anden datter bor i Frederikshavn og sønnen Carl Hooge bor i Canada. For få år siden var han hjemme på besøg.
I det første hjem på Jyderups daværende bryggeri og senere på Bryggergården havde fru Hooge travle og virksomme år, bl.a. med mange folk på kost og med en udstrakt gæstfrihed for slægt og venner.
Senere fik ægteparret deres hjem på Skarridsøgade på 1. sal over Handelsbanken, også her blev det hyggelige hjem et samlingssted.
Fru Hooge var en dygtig husmoder, og det er kun få år siden hun vandt førstepræmie ved en borddækningskonkurrence på hotellet. De senere år har helbredet ikke været godt, men trods alt havde hr. og fru Hooge håbet at få en række år sammen i det nye hjem i Villa Søblink.
Fru Hooges venner holdt af hende og værdsatte hendes mange gode menneskelige egenskaber, men allermest vil hun blive savnet som en kærlig moder og hustru34

Carl Hooge
Carl Fisker Hooge ★ 8 maj 1919 17 ✝ RIP 3. juni 2012 i Vancover, Canada36
Ses i elevlisten for 1931 (IV underklasse18), der er ikke årsberetninger for 1932, men i 1933 ses Carl at gå i (II Mellem19) – det formodes derfor han gik i (I Mellem) 1932. Carl ses ikke på elevlisten for 193420
Jyderup Kirkebog 1928-37, opslag 128 nr. 14, konfirmeret 1 oktober 193321
Carl Hooge
Carl Hooge36
1958, Carl Hooge hjem til Jyderup fra Canada
Bankbestyrer Hooge, Jyderup har uventet fået besøg af sin søn Carl Hooge, bedst kendt i Jyderup som "Skipper", der udvandrede til Canada for 7 år siden. Han fik hurtigt derovre en ledende stilling i Vancouver i et firma inden for bygningsindustrien, som i hovedsagen beskæftiger sig med brobygning og har 500 mand i tjeneste. "Skipper" fortæller, at der blev en lille pause, som han fik lyst til at benytte til et besøg herhjemme. Han savner egentlig ikke Danmark, men det var dejligt at komme hjem til en nyudsprungen bøgeskov, intet i verden kunne sammenlignes med den. Carl bor på et af de smukkeste steder i Canada og han er faldet godt til og føler sig hjemme der.[kf/hav maj 58] 22
Maj 1958; Der er intet i verden som den danske bøgeskov.
Dert er bare et "lille trip", som jeg ikke anede noget om 8 dage før jeg pludselig bestemte mig, siger den populære "Skipper" bankbestyrer Hooges søn, Carl Hooge, om sit besøg i Danmark i disse dage.
Der var en lille pause i arbejdet, og den fik jeg lyst til at benytte til et lille gensyn med Danmark, fortæller "Skipper". Jeg tog flyveruten, formedelst 700 dollars, og var hjemme på 2 døgn. Når jeg returnerer, bliver det over den nye Nordpolsrute, hvor det kun tager 1½ døgn.
"Skipper" er det navn, Carl Hooge kendes under af alle i Jyderup. Han er nu 39 år, og det er 7 år siden han rejste til Canada, hvor han hurtigt fik en ledende stilling i Vancouver. Det er indenfor bygningsindustrien, i et firma der hovedsagelig bygger broer, jernbaneviadukter m.v.
Firmaet beskæftiger 500 mand.
- Savner De ikke Danmark? spørger vi "Skipper" i en samtale.
Det har jeg ikke haft megen tid at tænke over. Af og til kan det vel nok gnave lidt, men man gror fast i Canada. Det var dejligt at komme hjem og se den danske nyudsprungne bøgeskov, der er intet i verden som den, men jeg bor selv på et af de smukkeste steder i Britisk Columbia og er faldet sådan til, at jeg føler mig hjemme der.
- Bor der mange danske, og hvordan med chancerne for udvandrere?
Der bor vel op mod 5000 danskere. Chancerne vil jeg nødigt udtale mig om, for det er individuelt efter den indsats der ydes. Canada er et hårdt land og der kræves noget, ja, der kræves meget for at komme frem.
- Og fortjenesten?
Den er god. Man har en reel mulighed for at lægge penge op, selvom det er svære nu, fordi skatterne stiger på grund af den stigende sociale forsorg, bl.a. for de gamle.
- Og nu er det rart at nyde "pausen" i Danmark?
Det er absolut dejligt at gense mor og far, mine søstre i Svendborg og Frederikshavn og gamle venner. Der er dog ikke mange tilbage i Jyderup; de drager ud efterhånden, men alligevel, det er godt at opleve det alt sammen igen23

1960, Carl Hooge “skipper” gifter sig
Bankbestyrer Holger Hooges søn, Carl Fisker Hooge, bedst kendt under navnet "Skipper", gifter sig på fredag.
Brylluppet finder sted i Vancouver, hvor "Skipper" har en ledende stilling i et stort tømmerfirma, og den tilkommende er frk. Henny Faurschou fra Aalborg.
"Skipper" har snart i 12 år opholdt sig i Canada, dels i Montrial, dels i Vancouver. Sidstnævnte sted har han truffet frk. Faurschou, som har boet der nogle år. Det er kun et par år siden, den populære "skipper" var hjemme på besøg, og vi bragte dengang et interview24

2012; HOOGE, Carl Fisker "Skipper"
Born in Jyderup, Denmark May 8, 1919; passed away at home in Maple Ridge on June 3, 2012. Carl was predeceased by his daughter Margrethe in 1981, and his wife Henny in 2004. He is lovingly remembered by his sons Niels Hooge of Owen Sound and Henning Faurschou (Eva) of Surrey. Carl is also survived by his grandchildren Laura, Steven, and Diana as well as relatives in Denmark. Funeral Services will be held on Saturday, June 16, 2012 at 1:00 p.m. at the Danish Lutheran Church of Vancouver, 6010 Kincaid Street, Burnaby, BC. V5G 4N3. In lieu of flowers, donations to the church would be appreciated. Expressions of sympathy can be made at www.gardenhill.ca
Published in Vancouver Sun and/or The Province on June 13, 201236
Carl Hooge
Carl Hooge

Lise Hooge
ses i 1933 (III Underklasse25), i 1934 (IV Underklasse26), 1935 (I Mellemklasse27), 1936 (II Mellemklasse28), 1937 (III Mellemklasse29), i 1938 (IV Mellemklasse30) og Mellemskoleeksamen 193831
bor i Frederikshavn18
Lise Hooge
Lise Hooge


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Kirkebog 1892-1905 opslag 130 nr. 4 Holger Hooge født 16/10.1885, konfirmeret 22/4.1900
Kilde 2: Stationsbyen Jyderup, side 242. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1929, 12. maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1930, 12. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1931, 10. maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1933, 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles invitation til jubilæum i 1964, kopi på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 6. maj 1950, side 3; Jyderupbilleder på udstilling i Emmaboda
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 11. marts 1961; 40 års jubilæum i Handelsbanken
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 16. marts 1961, side 3+4; Holger Hooge æresmedlem af byens håndværkerråd
Kilde 11: Holbæk Amts Venstreblad 16. marts 1961; Holger Hooge æresmedlem af Håndværker- og handelsforeningen
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad, april-juni 1963
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 30. april 1955, side 3+6; Et 10 års minde fra tiden før 4. maj
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 25. maj - KF, side 6; Holger Hooge går af, 88 år, efter 41 år i Turistforeningen
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 11. okt. 1975, side 8; Holger Hooge 90 år
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 6. jan. 1977, side 6; Hr. Holger Hooge død
Kilde 17: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 7. nr. 7 født 8 maj 1919
Kilde 18: Jyderup Realskoles årsberetning 1931, 10. maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 19: Jyderup Realskoles årsberetning 1933, 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 20: Jyderup Realskoles årsberetning 1934, 08. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 21: Jyderup Kirkebog 1928-37, opslag 128 nr. 14, konfirmeret 1 oktober 1933
Kilde 22: kf/hav maj 58
Kilde 23: Holbæk Amts Venstreblad 17. maj 1958, side 4; Carl Hooge hjem til Jyderup fra Canada
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 8. august - KF, side 3; Carl Hooge “skipper” gifter sig
Kilde 25: Jyderup Realskoles årsberetning 1933, 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 26: Jyderup Realskoles årsberetning 1934, 08. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 27: Jyderup Realskoles årsberetning 1935, 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 28: Jyderup Realskoles årsberetning 1936, 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 29: Jyderup Realskoles årsberetning 1937, 04. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 30: Jyderup Realskoles årsberetning 1938, 03. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 31: Jyderup Realskoles årsberetning 1939, 09. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 32: Niels Henrik Hooge, Besked på facebook 17/1.13
Kilde 33: Bankbestyrer Holger Hooge går af Kalundborg Folkeblad 1. februar 1962, side 3+4;
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 3.oktober 1962, side 3; Fru Margrethe Hooge død
Kilde 35: Jyderup Realskoles årsberetning 1940
Kilde 36: Published in Vancouver Sun and/or The Province on June 13, 2012
Kilde 37: Jyderup Kirkebog 1927-43 oplag 110 nr. 20 konf 9 okt 1938 (Lise)
Noter:
a)
Jyderup kirkebog 1868-1892 opslag 43 nr. 10; Holger Hooge ★ 16/10.1885
1955, 12. okt. - KF, side 3+4; Hooge 70 år (Ikke medtaget)
1960, okt. - KF, side 3+4; Hooge 75 år (ikke medtaget)
til 10 års minde findes materiale om Barnewitz og Riksted

På arkiv.dk ses: Holger Hooge med familie, ca. 1920, Holger Hooge står med en hest, hans kone Margrethe Hooge står i vinduet og hans datter, Else, står også på gårdspladsen, ca. 1920. Nummer B2105
Holgerhus/Det Hvide Hus blev bygget af Købmand Hooge i 1900. Drivsåtvej 37, Jyderup, ca. 1917. Matr.nr. 15ae Stokkebjerg By
Ligger på hjørnet af Slagelsevej og Drivsåtvej.
Købmand Hooge byggede det i 1900 og havde samtidig Købmand Olesens Forretning i gl. Jyderup. Nummer B9130
På arkiv.dk Jyderup ses; B1926, Holger Hooge (fint billede af drenge i gaden) B2105, B9102 Handelsbanken, margrethe nekrolog A591

I 1978 gik Jyderup Realskoles elever fra Realskolen på Slagelsevej til Kollegiet,
det var Jyderup Realskoles sidste realister og et af de billeder der blev taget på dagen er dette:
Jyderup Realskole 1978
Her passerer vi Handelsbanken.
I Juli 1978 blev Jyderup Realskole en af Europas største
Sidst rettet 3. november 2015
©Jyderup Realskole