Kristian Flemming Funch Jensen
Christian Funch Jensen ses på Jyderup Realskole fra 1954 IV Underklasse - Realeksamen 19611
Christian konfirmeret 4/10. 5918
Forældre Kristian Flemming og Lillyc f. Weinriech2
Jørgen Funch Jensen 1963-64, Revisor F. Jensen, Jyderup3


Christians far: 1974, apr.; Festlig afslutning i bridgeklubben Flemming Funch Jensen udnævnt til æresmedlem af bridgeklubben4

1957 24. dec.; Bestået revisoreksamen
Regnskabskonsulent Flemmingb Funch Jensen, Drivsåtvej, Jyderup, har på Dansk Revisorforenings Eksamensprøver bestået Revisoreksamen samt er blevet optaget som medlem af Dansk Revisorforening5
1958 Svæveflyveklubben

Jyderup Realskole;
1962; Til bestyrelsen for Jyderup Realskole nyvalgtes boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, Bro mølle og som revisor ses Funch Jensen6

1961-63 Revisor Funch Jensen, Drivsåtvej7
Formanden for Jyderup Realskoles bestyrelse nævnede, at hele skolens regnskab er overdraget til revisor Funch Jensen8

1963 De private realskoler i amtet har det svært
Formanden for Jyderup Realskoles bestyrelse; gårdejer Gunner Jensen, Høedgården.
Revisor Funch Jensen oplæste driftsregnskabet
Til bestyrelsen valgtes gårdejer Henning Nielsen, Søbogård, Høed og elektriker Egon Schou Jensen, Jyderup9

Jyderup Realskoles bestyrelse for den selvejende institution er optegnet: gdr. Gunner Jensen, "Høedgården" (formand)
Proprietær G. Graae, Torpe (næstformand), Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, Jyderup (sekretær), Fru Inge-Lise Rasmussen, Høed, gårdejer Vagn Petersen, "Bassebjerggård", skovfoged Aage Telling, "Stokkebjerghus", og revisor Funch Jensen, Drivsaatvej10 .[ 1963, 26. juni - kf, side 3+4; Tegn på vårbrug - årsskrift]
(I årsberetningen 1961-63 ses Funch Jensen som revisor men i Kalundborg Folkeblad frabeder Funch Jensen sig hvervet ca. maj 1963)19

1964 Jyderup Realskoles bestyrelse:
Revisor Funch Jensen, Drivsåtvej, Jyderup, regnskabsfører og kasserer11

1967 juni; 215 elever på Jyderup Realskole
Revisor Funch Jensen oplæste regnskab - ønsker ikke genvalg til Jyderup Realskoles bestyrelse. 12

1968
før 31/5. 1968 Jyderup Realskoles bestyrelse:
Som skolens revisor ses Funch Jensen, Jyderup13a

1972 Jyderup Realskoles bestyrelse
På grund af revisor Funch Jensens fravær gennemgik direktør Mortensen skolens regnskab14
Funch Jensen 1974
Funch Jensen 1974

1975 juli; Første telegram fra Jyderup Station i 1875
Fra de sjællandske jernbaners Telegrafstation i Jyderup. Telegram No. 1. Fra Hillerød. Indleveret i Kjøbenhavn den 4. juli 1875 kl. 6 T 30 M form./Eftmd.
Vi Undertegnede der idag have tømt et bedre Bæger hos Ferdinand og Frue for Eder føle herved Trang til at meddele Eder i Eders Ensomhed denne Begivenhed. Marie, Ferdinand, Dagmar, Fritz, Hannibal, Pauli og hele Familien Sigerl Tillisch.
Skovriderinde Lerche i Bjergsted Jyderup

Det originale allerførste telegram der er ekspederet via Jyderup for 100 år siden, er til redaktionen velvilligt udlånt af fhv. købmand Flemming Funch Jensen, Kløvermarksvej, Jyderup, og Funch Jensens søn, vognmand Jens Funch Jensen, Svogerslev.
Første telegram i Jyderup
Telegrammet er, som det fremgår, holdt i muntre vendinger og kun stilet til, som angivet, Skovriderinde Lerche, selvom det drejede sig om en lykønskning til bryllup mellem skovrider, jægermester Flemming Lerche og Elisabeth Treschow, senere Flemming Funchs bedsteforældre.

Minder fra 1874
Flemming Lerche havde i en lille håndskrevet bog, med gotisk skrift omhyggeligt prentet hændelser og iagttagelser fra tiden da han kom til Bjergsted Skovridergård, og han kalder optegnelserne: "Minder fra 1874, tilegnet min Svigersøn, Købmand Viggo Jensen (Fl. Funch Jensens far, red.). Af de videre optegnelser fremgår særdeles interessant hvor besværligt det var, at få anlagt jernbanen, Jyderup bys opståen, det vil sige Stationsbyen, efter Jyderup Kirkeby gennem århundreder havde været hovedby eller rettere den eneste eksisterende Jyderup by - indtil banen blev anlagt.

Flemming Lerche fortæller:
I foråret 1874 lå jeg og min kollega, forstkandidat Andersen, på opmåling af Næsbyholm og Bavelse skovdistrikt, under skovtaxator Lillienskjold, dog således at vi arbejdede hver for sig, idet Andersen havde skovene under Næsbyholm og jeg Glumsø Øster og Vesterskov under Bavelse. Ingen af os fik tilendebragt hvad vi havde påtaget os, idet Andersen blev skovrider på Store Frederikslund og jeg fik tilbud om, at blive skovrider på Lerchenborg, da den daværende skovrider Larsen pludselig var død. Nu fik vi noget andet at tænke på, og da jeg var så ung, kun 27 år, var det selvfølgelig med megen nervøsitet, jeg tog mod tilbuddet. Selvfølgelig var det udelukkende af familiehensyn fra greve Lerches side, at jeg blev den "udkårne", idet han dermed holdt et løfte til min far.
Efter nogle betragtninger om tiltrædelsesforholdene fortsætter Lerche:

Ingen jernbane
Da der endnu ikke var jernbaneforbindelse mellem København og Kalundborg, da jeg den 18. juli 1874 skulle til Lerchenborg, måtte jeg over Slagelse og derfra med diligencen til Kalundborg. Allerede den 20. juli kørte hele familien, bestående af greven, grevinden og alle børnene, gamle bedstemoder, kammerherrerinde Tillisch, mostrene Wilhelming og Elisabeth, løjtnant Ingolf Bardenfleth, og min ringehed, i to vogne med fire skimler for hver vogn, til "Aunsøgård", hvor grevindens broder, den forgudede forpagter, kammerjunker Fritz Tillisch, boede - og havde fødselsdag.
Da vi havde passeret "Svebøllegavn" og nåede hen til den såkaldte "Heines Banke", hvorfra der er en pragtfuld og vid udsigt, opdagde vi, at der i det fjerne - i retningen af Stokkebjer skovene - var en meget stor ildebrand. Af forpagter Bendtsen, "Svebøllegavn", og broderen, der vvar forvalter på "Aunsøgård", der passerede, fik vi oplyst, at retningen kunne tyde på, at det var Bjergsted Skovridergård der brændet. Dette lød ikke videre opmuntrende for mig, eftersom jeg netop havde fået at vide, at er skulle jeg have min fremtidige bolig. Efter ankomsten til "Aunsøgård" blev en stafet sendt afsted, for at undersøge sagen - og han kom tilbage med den besked, at det var godset "Aggervold" ved Jyderup, der brændtes
(Artikelserien fortsætter men er pt. ikke medtaget)15

Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 260 nr. 7;
Carl Viggo Funch Jensen og lærerinde Annelise Gundersen gifter sig 23. juli 196016

1970 marts; Fin pris til arkitekt
Idrættens hus til 15 mill. kr., der har været udbudt i arkitektkonkurrence med 1 præmie på 65.000 kr., 2 præmie 25.000 og 3. præmie på 20.000 kr. har også fået tilknytning til Jyderup, idet en af præmiedeltagerne i 3 præmierne på de 20.000 kr. gik til arkitekt Carl Funch, Virum, der er søn af Flemming Funch Jensen, Kløvermarksvej, Jyderup.
Et hedder bl.a. i dommerbetænkningen, at det forslag, som Carl Funch og hans medarbejdere, arkitekt Torben Skjønnemand og stud. arth. Ove Rode, går ind for, har en klar hoveddisposition og en god sluttet form for et bygningsanlæg. Navnlig har forslagsstillerne fremsat værdifulde synspunkter vedrørende bygningsanlæggets indpasning i dispositionsplanen.
Arkitekt Carl Funch har tidligere været med til at vinde arkitektkonkurrence om dispositionsplan for anlæg i Svendborg, og skal nu i gang med en ny konkurrence for rådhus i Køge.
Carl Funch har fået 1. del af sin faglige uddannelse hos tømrermestrene Møller og Illermann, Hjembæk og Jyderup17


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1954-61
Kilde 2: Flemming Thorsen
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1963-64
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 23. april 1974, side 6; Festlig afslutning i bridgeklubben
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 24. dec. 1957, side 4; Bestået revisoreksamen
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1962, side 8; Obligationer for Realskolen
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 3, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1963, side 3; Realskolen arbejder med kostskoleafdeling
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 30 maj 1963, side 6_de private realskoler i amtet har det svært
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 26. juni 1963, side 3+4; Tegn på vårbrug + årsskrift
Kilde 11: Jyderup Realskoles årsberetning 1964 side 2, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1967; 215 elever på Jyderup Realskole
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 31 maj 1968
Kilde 14: Jyderup Realskole skoleblad Frikvarter Juli 1972 nr. 2, side 1-3. G. S. Offset/reklame
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 10. juli 1975, side 7; Første telegram fra Jyderup Station i 1875
Kilde 16: Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 260 nr. 7
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 11. marts 1970, side 7; Fin pris til arkitekt
Kilde 18: Jyderup kirkebog 1958-74 opslag 10 nr. 1
Billede af Funch Jensen er fra kalundborg Folkeblad 23. apr. 1974, side 6; Flemming Funch Jensen æresmedl. Bridgeklub
Kilde 19: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 3. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Noter:
a) Mellem 1968-72 mangler oplysninger om Jyderup Realskoles bestyrelse/skolekreds (frabad sig hvervet). Revisor for skolekredsen 1962-196319
b) Indsat fornavn (Huus)
c) Lily Weinrich ses at gå på Jyderup Realskole og tage Realeksamen 1922
I 1975 ifm. en avisartikelserie Jyderup i 100 år levere fam. Funch flere artikler
Familien nævnes i forbindelse med Jyderup Spejdere


Sidst opdateret 19. juni 2015
©Jyderup Realskole