Jyderup Realskoles bestyrelse og skolekreds
Formænd for Jyderup Realskoles bestyrelse:
1953-1959 Skovejer Frede Jensen
1959-1961 Gunnar Jensen, Høedgården
1961-1963 Købmand Otteslev
1963-1966 Gunnar Jensen, Høedgården
1966-1968 Godsejer H. Junker
1968-1980 Direktør Arly Mortensen, Kalundborg
1980-198x Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg mark
198x-1982 Karl Aage Olsen, Fladså87

Formænd for Jyderup Realskoles skolekreds:
1959-1966 Gunnar Jensen (efter 1966 medlem af bestyrelsen - ?)

Repræsentantskabet
repræsentantskabet fremtidig skal dannes af medlemmer fra de sogne, der har skolesøgende børn i Jyderup, samt repræsentanter for de kommuner, der har overenskomst med skole
1956

Forældrerep.
1956 Som repræsentanter for forældrene valgtes fru Anna Gissemann, Haunsø, gdr. Vagn Pedersen, Bassebjerggaarden, Fru Inge-Lise Rasmussen, Høed, boghandler Preben Søvndahl Petersen og fru Anna Hansen, Holbækvej, Jyderup
1971 I Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2. G. S. Offset/reklame 51 24 44, side 7: at C. Jensen-Holm er valgt til forældrerepræsentant
1971 Fru Ellinor Palm Leihøj, København valgt som forældrerepræsentant i skolekredsen82
1974 Som forældrerepræsentant rettede gårdejer Mogens Saxtoft, Svebølle, en varm tak til skolen og lærerstaben67

Skolens forældrestøtteforening
1974-1978 Henrik Pagh, København
1979-? Formand skolens forældrestøtte forening Preben Jensen, Tornved

Bestyrelsen for Jyderup Realskoles kollegium:
1968 Repræsentanter for Kollegiet i skolens bestyrelse civilingeniør Bollerup, København og Fru Rosenløv ligeledes København83
1971, 1. april – KF, side 6; Ros og tak fra Kollegiet
Som er forældremøde på Kollegiet kan man læse at forældrerepræsentanten er Jensen-Holm, Virum

Bestyrelsen for Jyderup Erhvervsrettede Grundskole og Kollegium
Det blev vedtaget, at der skal indvælges en forældrerepræsentant i bestyrelse for Den selvejende institution Jyderup Realskole & Kollegium, hvilket der ikke tidligere har været, men nu er der et tilbud fra bestyrelsen. Til posten blev valgt Henrik Pagh, Kastrup86

Tilsynsførende
-19xx Anna Møller Hansen (kollegiet - evt. også skolen)
1972, Fru Telling generalforsamlingen 8 juni; Ved det efterfølgende valg til (Skolens)bestyrelsen udtrådte fru Telling, da hun ikke mere har børn på skolen, Fru Telling indvilgede dog i at fortsætte som skolens tilsynsførende, og formanden takkede for godt arbejde i de år der var gået85
1952 marts; Generalforsamling Jyderup Realskoles skolekreds
Ved generalforsamlingen aflagde formanden, Frede Jensen, beretning
Frede Jensen og sagfører H. Lundgaard genvalgtes til bestyrelsen. Nyvalgt blev fru Hjortsvar1

1953, ses Formanden for Jyderup Realskoles forældrekreds Skovejer Frede Jensen at indlede et skolemøde2

1953, 3 jan. 1953, 14/3. 1953 på hotel Skarridsø afholdte Jyderup Realskoles forældrekreds møde, der blev talt af undervisningsinspektør H. J. Hansen, København, sparekassedirektør Blinkenberg, Holbæk og skolesparekonsulent Wolff Møller, København, der også viser film3

1953, ses Formanden for Jyderup Realskoles forældrekreds Skovejer Frede Jensen at indlede et skolemøde4 [Kilde: 1953, 15. oktober – HAV Undervisningsinspektør imod pensum begrænsning]

1953 forældredage på Jyderup realskole
Skolebestyrer Vang Petersen indbyder alle interesserede til at overvære undervisningen tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge. Den sidste dag holder skolebestyreren foredrag om naturfagenes plads i undervisning og opdragelse, og derefter bliver der lejlighed til at stille spørgsmål5

I 1953 ved åbent hus arrangement på Jyderup Realskole holder Vang Petersen et mindre foredrag om Livsanskuelse er forudsætning for at blive en personlighed6

1954
Jyderup Realskoles skolekreds generalforsamling 1954

Jyderup Realskoles Skolekreds
Formanden Skovejer Frede Jensen skriver i årsberetningen 1954 side 1, Slut om samarbejdet!
Samtidig med, at de to nuværende skolebestyrere Valdemar Hansen og Vang Petersen overtog skolen, blev der oprettet en skolekreds, hvis første og største opgave er at danne et bindeled mellem skolen og hjemmene. Enhver, der har interesse for skolen, kan blive medlem, men det er selvfølgelig mest forældre, der har børn i skolen, den består af. Vi har afholdt en del møder, hvor vi har drøftet såvel vor egen skoles forhold, som skolearbejdet og de forskellige skoleformer i al almindelighed, og jeg tror, jeg kan sige, at alle, der har deltaget i disse møder, har været glade for dem, men der burde kommer mange flere, og vi burde have en endnu stærkere kontakt med den skole og de lærere, hvortil vi sender vore børn. En ting har forundret mig, hvorfor kommer der ikke flere forældre, når vi bliver indbudt til at overvære undervisningen på skolen? Der er dog en god lejlighed til at lære skolens lærere og dens arbejdsform at kende, og skal der nås et godt resultat med børnene, er det min opfattelse, at dette bedst nås, når skole og hjem samarbejder, når lærere og forældre kender hinanden og kan tale sammen om børnene og om de problemer, der nu kan være. Mange ting, som måske ellers kan føre til misforståelse fra såvel lærere som forældres side, kan sikkert undgås, hvis bare vi kendte hinanden noget bedre. Slut op om skolekredsen, og vær med til at gøre den til det, den skal være til glæde for Dem og gavne Deres børn. Frede Jensen

Skolekreds 1954:
Skovejer Frede Jensen, Jyderup (Formand)
Fru Hjordsvar, Konradsgården, Jyderup (næstformand)
Konsulent H. M. Olsen, Højsted (Kasserer)
Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle
Gårdejer Vagn Petersen, Bassebjerggård
Gårdejer Paul Christensen, Mørkøv
Sadelmager H. Nielsen, Føllenslev7

1955, Kirkeministeren i Jyderup
Jyderup Realskoles skolekreds indbyder til møde den 23 maj 1955, hvor kirkeminister, fru Bodil Kock taler. Emnet bliver: "Den frygtelige frihed", og der bliver lejlighed til at drøfte forholdet mellem hjem og skole8

1955, Holbæk Amts Venstreblad 6. okt. 1955, side 4; Valdemar Hansen 3 dages besøg i venskabsby
Realskolebestyrer Valdemar Hansen, Jyderup, og rektor Holmaas fra den norske venskabsby Kvam Herred har været på et tre dages besøg i den svenske venskabsby. Emmaboda for bl.a. at drøfte fælles nordiske skoleanliggender9

1955, Holbæk Amts Venstreblad 24. november 1955, side 6; Udvikling ved at kvæle fri- og privatskoler
1955 forældremøde - Vang Petersen talte10

1956, Kalundborg Folkeblad 23. feb. 1956, side 3; Jyderup Realskoles skolekreds
holder den 8. marts generalforsamling på hotel Skarridsø. Der skal behandles et forslag gående ud på, at repræsentantskabet fremtidig skal dannes af medlemmer fra de sogne, der har skolesøgende børn i Jyderup, samt repræsentanter for de kommuner, der har overenskomst med skole, og endelig af elevforeningens formand optages i Skolekredsen11

1956 Generalforsaming
Til bestyrelsen genvalgtes Fru Hjordsvard, "Konradsgården", Gdr. Vagn Petersen "Bassebjerggård", og formanden, samt til revisorer Sv. Aa. Schou Hansen og C. Christiansen, Rønnekilde12

1956 nov forældredage afslutning med foredrag erhverv og de ny skoleforslag

1957 marts; Jyderup Realskolens skolekreds generalforsamling
Formanden for Jyderup Realskoles Skolekreds skovejer Frede Jensen bød velkommen på dette års generalforsamling og
Nyvalgt til bestyrelsen blev Fru Grethe Andersen, Æblekærgård, Særslev, Godsejer Treschow, Toftholm, Bogh, Brunaa Petersen, Jyderup, og bagermester Enevoldsen, Viskinge.
Til repræsentantskabet nyvalgtes gårdejer Chr. Nielsen, Håbet, Skamstrup, og fru Bagermester Enevoldsen, Viskinge. Som repræsentant for den eneste kommune, der har efterkommet skolekredsens opfordring til at lade sig repræsentere i repræsentantskabet, er valgt godsejer Lohmann-Poulsen, Egemarke, for Føllenslev-Særslev kommune13

1958 Generalforsamling
1958 Rundbordssamtaler

Formanden skovejer Frede Jensen trækker sig tilbage (marts 1959)
Ved sidste års generalforsamling havde formanden skovejer Frede Jensen kun indvilget i at fortsætte et år til, og da tiden nu var udløbet, takkede han for årene, der havde været rige på resultater og med et udmærket samarbejde mellem forældre og skolen. Formanden havde ikke mere børn på skolen; det var grunden til, at han nu ønskede at gå af som formand. Frede Jensen sluttede med en tak til Valdemar Hansen og Vang Petersen, til lærerpersonalet, Bestyrelsen og Repræsentantskabet.
Regnskab og valg
Regnskabsfører, Bankkasserer Carl M. Nielsen, oplæste regnskabet, der bal. med 28.563 kr. Kassebeholdningen var 1226 kr. og formuen 1605 kr. I Obligationer og pantebreve indestår henholdsvis 24.150 kr. og 22.500 kr.
I stede for Frede Jensen nyvalgtes gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården"(formand for skolekredsena), Jyderup. Genvalgt blev fru Enevoldsen, Viskinge, Fru Grete Andersen, "Æblekærgård", Særslev, Fru Vang, Mørkøv, og bogholder Brunaa Petersen, Drivsaatvej, Jyderup.
Det blev overladt til bestyrelsen at vælge nye medlemmer i repræsentantskabet i de forskellige sogne. Til revisor genvalgtes murermester Axel Olsen, Jyderup14

1959 Jyderup Realskole overgår til selvejende institution

Jyderup Realskoles bestyrelse 1959 (august)
Bestyrelsen skal bestå af syv medlemmer, hvoraf de to vælges fra skolekredsen og fem af forældre eller værger for børn i skolen. Fra skolekredsen valgtes gdr. Gunnar Jensen, Høedgaarden, og Købmand Otteslev, Bjergsted. Som repræsentanter for forældrene valgtes Anna Gissemann, Haunsø, gdr. Vagn Pedersen, Bassebjerggaarden, Fru Inge-Lise Rasmussen, Høed, boghandler Preben Søvndahl Petersen og Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, Jyderup. Til revisorer valgtes assurandør E. Søvndahl Petersen og statsautoriseret revisor Dalskov, Holbæk
Fru Anna Møller Hansen er i forvejen medlem af Jyderup kommunes skolekommission, så hun sidder nu i en dobbeltstilling15

Skolekreds 1959:
Gårdejer Gunnar Jensen, Høed, Formand
Isenkræmmer H. Gylling Folkmann, Jyderup
Fru Esther Olsen, Jyderup
Gårdejer Vagn Pedersen, Bassebjergård
Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Bogholder Niels Pedersen, Drivsåtvej, Jyderup
Repræsentant Valdemar Gybel Jensen, Jyderup16

Skolekreds 1960:
Gårdejer Gunnar Jensen, Høed, Formand
Isenkræmmer H. Gylling Folkmann, Jyderup
Fru Esther Olsen, Jyderup
Gårdejer Vagn Pedersen, Bassebjerggård
Fru Ingrid Sørensen, Jyderup
Fru Sigurdsson, Jyderup
Repræsentant Valdemar Gybel Jensen, Jyderup17

1960 marts officiel overdragelse til Selvejende institution
1960 april; Jyderup Realskoles skolekreds ekstraoridnær generalforsamling
har ekstraordinær generalforsamling på skolen mandag den 11. april 1960 i anledning af elevforeningens indlemmelse i skolekredsen. Foreningens navn forslås ændret til "Jyderup Realskoles elev- og skolekreds". Paragraf 2 stk. 1 skal ændres til følgende ordlyd: Foreningen skal danne bindeled mellem Jyderup Realskole, hjemmene og tidligere elever
Tirsdag den 12. april 1960 har den selvejende institution i Jyderup Realskole... (mangler noget af artiklen) - der skal nok stå at Realskolen har ekstra generalforsamling18

1960, april; Jyderup realskole, har ekstra generalforsamling
Jyderup Realskole har i aften ekstra generalforsamling til endelig anerkendelse af skødet på Realskolen19

1960 maj afholdes Generaleforsamling
1960 juni årsberetning
1960 november afholdtes Forældremøde

1961, februar; Jyderup Realskoles stilling.
Jyderup Realskole og skolekreds holder torsdag aften et fællesmøde på skole, som ved denne lejlighed vil blive forevist, efter den nu på forskellige måder har gennemgået en modernisering. Skolens formand, Købmand Otteslev, Bjergsted, og skolebestyrer Vang Petersen vil redegøre for skolens stilling indadtil og udadtil under den nye skolelov. Formanden for skolekredsen, gdr. Gunnar Jensen, Høed, redegør for skolekredsens arbejde, og bagefter er der lejlighed til diskussion20

1961, februar; Forældremøde og generalforsamling
Den selvejende institution Jyderup Realskole (side 3) ses at formanden for institutionens bestyrelse, Købmand O. Otteslev, frabad sig i oktober formandshvervet, efter i årene siden institutionens oprettelse at have udført et energisk, tidkrævende og påskønnelsesværdigt arbejde. Som ny formand valgtes Gunnar Jensen, udtrådt af bestyrelsen Hr. revisor Funch Jensen27
1961, juni; årsberetning
Til bestyrelsen genvalgtes formanden, Købmand O. Otteslev, gdr. Gunnar Jensen, Høedgården (formand for forældrekredsen), fru Ingelise Rasmussen, Høed, og Fru Anna Møller, Holbækvej - Til revisorer genvalgtes assurandør Søvndahl Petersen og Funch Jensen28

1961, maj; Bestyrelsen at konstituere sig med Gunnar Jensen som formand, Isenkræmmer Gylling Folkmann til næstformand og Bankbogholder Karl M. Nielsen til kasserer. Bestyrelsen består endvidere af bagermester Enevoldsen, repræsentant Gybel Jensen, Fru Olga Sigurdsson, Fru Ester Olsen og gdr. Vagn Petersen, Bassebjerggård21(det må være skolekredsen)

1961 maj; Jyderup Realskole under de nye forhold, man venter mange elever overført fra Kalundborg
Den selvejende institution Jyderup Realskole holdt i aftes generalforsamling på skolen. Formanden Købmand Otteslev, Bjergsted, indledede med mindeord om afdøde Valdemar Hansen.
Efter at assurandør Erik Søvdahl-Petersen var valgt til dirigent, aflagde formanden beretning og havde nogle interessante oplysninger vedrørende planer om en større udvidelse af skolens elevtal.
Der har i nogen tid været ført forhandlinger med forstander Jensen, Kalundborg, om overførelse af elever fra skolen ved Kaalund Koster, efter at denne er blevet solgt til andet formål. Det er hensigten at få oprettet en kostafdeling, og man har søgt at finde en egnet ejendom, som kunne benyttes til ophold for eleverne, men det er endnu ikke lykkes at løse dette spørgsmål. Det var meningen at få overflyttet 50 elever til Jyderup, men så længe boligspørgsmålet ikke er løst, venter man kun at få flyttet halvt så mange elever hertil. De økonomiske vilkår bliver de samme som for skoles øvrige elever, og ordningen skal træde i kraft fra det nye skoleår.
Elevtallet på Jyderup Realskole ventes uforandret, idet ca. 40 elever udskrives, og et lignende antal nye elever er tilmeldt. Det er rosværdigt, at skoleinspektør Vang Petersen straks har taget initiativ til oprettelsen af den nye tekniske linje. Endvidere er det et lyspunkt, at Holmstrup kommunen har ønsket samarbejde med Jyderup Realskole.
For de private skoler er det et minus, at statstilskuddet til fripladser er bortfaldet, således at der må foretages en nyordning på dette område. Af det forventede statstilskud til skolen manglede man endnu 10.000 kr., og det er nødvendigt at optage et lån, indtil man får dette beløb udbetalt. Endelig oplyste formanden, at man havde valgt overlærer Larsen til at være stedforstander for skoleinspektøren under dennes eventuelle fravær.
Skoleinspektør Vang Petersen gav oplysninger omforskellige forhold, herunder også om fripladserne.
Generalforsamlingen gav formanden bemyndigelse til at optage det fornødne lån og endvidere til at forhandle om en sag, der er rest fra en afskediget lærer.
Revisor Funch Jensen oplæste skolens regnskab, som efter det nye ejendomsforhold omfattede 20 måneder. Det balancerede med 416.268 kr. der er i året 1959-60 modtaget 146.9982 kr. i statstilskud., og kassebeholdningen var 486 kr. Den særlige filmfonds regnskab balancerede med 3296 kr.
Alle valg var genvalg22

1962, Holbæk Amts Venstreblad 18 april 1962, side 6; Realskolen invitere til møde
Bestyrelsen for den selvejende Jyderup Realskole til et møde på skolen onsdag den 25. april. Man ønsker at høre om forældrenes stilling til skolen og indbyder tillige elevkredsens og skolekredsens medlemmer til mødet.23 + 1962, 24. april - HAV, side 4; Forældremøde. Jyderup realskole holder forældremøde i aften, tirsdag på skolen

1. juni 1962 ved Jyderup Realskoles generalforsamling (1962, 1. juni- KF, side 4+8)
Skolekredsen og elevforeningen Formand Gunnar Jensen, "Høedgården"
Kasserer, bankbogholder Carl M. Nielsen at oplæse regnskabet (for skolekreds og elevforening)

Formand for Jyderup Realskoles bestyrelse Købmand O. Otteslev
Genvalgt er formanden (Otteslev), samt isenkræmmer Gylling-Folkmann, Jyderup og gdr. Vagn Pedersen, "Bassbjerggård", samt nyvalgt boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, Bromølle
Revisor for skolens bestyrelse ses at være Funch Jensen der oplæste regnskabet (for skolen) 24 (1962, 1. juni- KF, side 4+8)

Formanden for Jyderup Realskole, Købmand Otteslev, Bjergsted25
Skolekreds 1961-63:
Gårdejer Gunnar H. Jensen, Høed, Formand
Proprietær Gunnar Graae, ”Torpegård”, Eskebjerg.
Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, sekretær
Fru Inge Lise Rasmussen, Høed
Gårdejer Vagn Pedersen, Bassebjergård, næstformand
Skovfoged Aa. Telling, Stokkebjerghus, Jyderup
Revisor Funch Jensen, Drivsåtvej26(evt billede 1974)

1962, Holbæk Amts Venstreblad 24. april 1962, side 4; Forældremøde
Jyderup realskole holder forældremøde i aften, tirsdag på skolen30

I avis artikel ,1962, 25 april - Holbæk amts venstreblad, side 4; Ny leder Willy Hebin, ses 6 ansøgere til stillingen31 .
Fra avisartikel 1962, 25 april - Holbæk amts venstreblad, side 4; Ny leder Willy Hebin; ses at Formand Gårdejer Gunnar Jensen blandt andet i sin indledning nævner, at der nu oprettes eksamensoverbygning ved mange kommunale skoler, ofte uden at der er behov derfor. Denne konkurrence har medført, at de to private skoler i Stenlille og Svinninge I Holbæk amt har givet op.
Og fortsætter; Jyderup Realskoles bestyrelse har en mission, og at den skal bestå. Det drejer sig ikke om mistillid til de kommunale skoler, men vi bør ikke nøjes med en skoleform, som kan betyde ensretning af undervisningen og dermed også af eleverne. Forældrenes medbestemmelse om, hvorvidt deres børn skal tage en afsluttende eksamen må ikke forsvinde. Vi får intet at sige og lærerne kan ikke altid med sikkerhed alene træffe afgørelser, uden at det kan blive alvorlige fejltagelser32

Fra 1962, 1. juni- Holbæk amts venstreblad, side 8; Jyderup Realskole går tilfredsstillende
ses at Vulkanisør Holger Hansen er dirigent ved årets generalforsamling. Formand er Købmand O. Otteslev, Bjergsted,
(for ansøgningen til stillingen som bestyrer var modtaget (her) 8 ansøgninger, andetsteds nævnes 6) Willy Hebin ansættes og endvidere ansættes Lærer Randskov og tager 30 elever med, der er tilmeldt 9 nye elever herfra 7 fra Jyderup, der afgår i alt 56 elever, så tilgangen fra elever fra Svinninge og nye elever fra kostskolen.
En pinlig sag om afskedigelse af en lærer omtalt (intet navn) kun at det havde været nødvendigt for at skabe ro om skolen.
Dog sluttes med: at Formanden sluttede med gode ønsker for skoleinspektør Vang Petersen33

(i avisartikel 1962, 25 april - Holbæk amts venstreblad, side 4; Ny leder Willy Hebin, ses Vang Petersen ses at fratræde stillingen som skolebestyrer for Jyderup Realskole34 ).
Til bestyrelsen genvalgtes Gårdejer Gårdejer Gunnar Jensen, Høedgården og nyvalgtes forpagter Graae, Torpegård og skovfoged Telling, Bjergsted skov. Som revisor ses Funch Jensen.
Til bestyrelsen nyvalgtes boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, Bromølle35

fra KF, 14/8. 1962, side 8, ses Forældrerep. Vulkanisør Holger Hansen, Formand er Købmand O. Otteslev og bestyrelsesmedlem Gårdejer Gunnar Jensen, Høedgården36

1963, februar
I al stilfærdighed har for øvrigt Den selvejende institution Jyderup Realskole skiftet formand, idet den tidligere formand, Købmand Otteslev, Bjergsted, meddelte, at han på grund af andet ehverv, ikke kunne afse tid til at fortsætte som formand for skolen. I stedet valgtes næstformanden, gårdejer Gunnar Jensen "Høedgården", der også er formand for forældrekredsen37

1963, maj; Jyderup Realskole generalforsamling
Den selvejende institution Jyderup Realskole har årlig generalforsamling på skolen onsdag den 29. maj.
Samme dag/sted har skolens elever og forældrekreds ligeledes generalforsamling. Der regnes med stor tilslutning, da der bliver meget at drøfte, også vedrørende skolens fremtid38

30. maj 1963 valgtes til elev- og skolebestyrelse; gårdejer Henning Nielsen, ”Søbogård” Høed og elektriker Egon Schou Jensen, Jyderup (det ses ikke i avisartiklen hvilken funktion de havde) Regnskabsføreren, bankkasserer Carl M. Nielsen oplæste regnskabet.39
1963, Holbæk Amts Venstreblad 30 maj 1962, side 6; de private realskoler i amtet har det svært
Formanden for skolens bestyrelse; gårdejer Gunnar Jensen, Høedgården.
Revisor Funch Jensen oplæste driftsregnskabet
Til bestyrelsen valgtes gårdejer Henning Nielsen, Søbogård, Høed og elektriker Egon Schou Jensen, Jyderup40

1963, juni; Tegn på vårbrug - årsskrift
Jyderup Realskole har udsendt årsskrift for tiden 1961-1963 med bomærket Aladinslampen, symbolet på, at når man bruger kundskaberne med kærlighed og menneskelig varme, da vil det bringe lys og lykke.
I indledningen nævnes, at Jyderup Realskole fra 1. august 1959 er overgået til selvejende institution og ledes administrativt af forældrekreds, som vælges ved årlig generalforsamling. medlemmer af institutionen er alle forældre, der har børn på skolen samt andre interesserede, som indmelder sig i Jyderup Realskoles skolekreds. Herved - skriver man - får forældrene gennem denne bestyrelse meget nær forbindelse med og indflydelse på skolens drift, og målet er, gennem samarbejde med skolens lærere og leder, at skabe de bedste mulige forhold for skolens elever
Ledelse og bindeled
Bestyrelsen for den selvejende institution er optegnet: gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården" (formand)
Proprietær G. Graae, Torpe (næstformand), Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, Jyderup (sekretær), Fru Inge-Lise Rasmussen, Høed, gårdejer Vagn Petersen, "Bassebjerggård", skovfoged Aage Telling, "Stokkebjerghus", og revisor Funch Jensen, Drivsaatvej.
Og elev- og skolekredsen, der danner bindeled videre ud, styres af gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården" (formand), gdr. Vagn Petersen, "Bassebjerggård", Fru Ester Olsen, Fuglsangsvej, Fru Olga Sigurdsson, Rekonvalescenthjemmet, Boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, Lykkebjerg, Elektriker Egon Schou-Hansen, Sølystvej, og gdr. Henning Nielsen, "Søbogård"41

1964 marts: møde i skolekredsen - operation kostskole
1964 maj; Generalforsamling
Bestyrelse 1964:
Gårdejer Gårdejer Gunnar Jensen, ”Høedgård” pr. Jyderup, formand
Fru Inge Lise Rasmussen, Høed pr. Jyderup
Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, Jyderup
Revisor Funch Jensen, Drivsåtvej, Jyderup, regnskabsfører og kasserer
Skovfoged Aage Telling, Stokkebjerghus, Jyderup
Gårdejer Vagn Pedersen, ”Bassebjerggård” pr. Jyderup
Proprietær Gunnar Graae, ”Torpegård”, Eskebjerg42


1965 forældredage på Jyderup Realskole43

1965 maj; Generalforsamling

før 27/5. 1966
Formand for skolens bestyrelse Gårdejer Gunnar Jensen, ”Høedgården” pr. Jyderup– ses genvalgt
Proprietær G. Graae, ”Torpegård” (Fru Fru Anna Møller Hansen retter 27/5. 1966 en tak til Hr. Graae, som efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen, der takkes for godt samarbejde gennem årene) 44

1966
efter 27/5. 1966
Skolens formand Gårdejer Gunnar Jensen, Høedgården, pr. Jyderup
Skovfoged Aage Telling, Bjergsted skov,
og ny udnævnte proprietær Jørgen Lind,
Fru Anna Møller Hansen, Jyderup
Skolens revisor ses at være Funch Jensen, Jyderup
1966 maj; Generalforsamling

1966 Formandsskifte,
Efter 1/6. 66 ses ny formand for realskolen er valgt plantageejer Henrik Junker, Bjergsted i stedet for gårdejer Gunnar Jensen, Høedgården45

Kalundborg Folkeblad 20. juni 1966, side 4; Ny formand for Realskolen
Den selvejende institution Jyderup Realskole, hvorunder Jyderup Kollegiet hører, har skiftet formand ved et konstituerende bestyrelsesmøde. Nyvalg til formand blev plantageejer Henrik Junker, "Santa Rica", Bjergsted. Til næstformand valgtes skovfoged Aage Telling, Nykøbingvejen. Skolens regnskabsfører er som hidtil revisor Funch Jensen, Drivsaatvej.
Den hidtidige formand, gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården", Jyderup, er forsat medlem af bestyrelsen. De øvrige medlemmer er Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, gdr. Vagn Pedersen, "Bassebjerggården", og proprietær Jørgen Lind, "Tornvedgården"46

1967 maj: Generalforsamling
1967 juni; 215 elever på Jyderup Realskole
Formanden (skolens bestyrelse) plantageejer Henrik Junker
Revisor Funch Jensen oplæste regnskab - ønsker ikke genvalg i stedet, valgtes
Fabrikant N. Svendsen, Løgtved
Formanden (Junker) og Fru Anna Møller Hansen genvalgtes47
+
Revisor Funch Jensen oplæste regnskabet, der viste en driftsbalance på 665.894 kr.
Formanden (Junker) og Fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, blev genvalgt, samt som revisor, assurandør Erik Søvndahl Petersen, Degnehusene.
Funch Jensen ønskede ikke genvalg og nyvalgt blev fabrikant Kr. M. Svendsen, "Frederiksholm" Løgtved48

1968
før 31/5. 1968:
Godsejer Henrik Junker formand for skolens bestyrelse
Bestyrelsesmedlem Fru Anna Møller Hansen, Jyderup
Bestyrelsesmedlem værkfører Viggo Tuxen, Jyderup
Bestyrelsesmedlem M. Svendsen, Frederiksholm, Svebølle
Som skolens revisor ses Funch Jensen, Jyderup (billede af Funch Jensen fra 1974)
og pr 31. maj 1968 efter Generalforsamling
Formand for skolens bestyrelse direktør Arly Mortensen, Kalundborg49
Næstformand for skolens bestyrelse civilingeniør Bollerup, København
Bestyrelsesmedlem Fru skovrider Hastrup, Birkenæs
Bestyrelsesmedlem driftsleder Rytz Nielsen, Jyderup
og til at repræsentere Kollegiet i skolens bestyrelse civilingeniør Bollerup, København og Fru Rosenløv ligeledes København50
Endvidere bad Fru Anna Møller Hansen, Jyderup, om tilladelse til at træde ud af bestyrelsen51

1969
1969 maj Generalforsamling
Civilingeniør Jensen-Holm, København, og repræsentant A. Tårn, Kagerup pr. Knabstrup, nuvalgtes til bestyrelsen i stedet for Rytz Nielsen, Jyderup, som forlader byen, og gdr. Vagn Petersen, Stokkebjerg, som ikke ønskede genvalg52

A. Mortensen53
1969-71 (?Folketingets håndbog 1973, side 308)
Fru skovrider Hastrup; medhjælpende hustru, Birkenæs54
(Foreslået)
Formand for skolens bestyrelse direktør Arly Mortensen, Kalundborg
Næstformand for skolens bestyrelse civilingeniør Bollerup, København

1970 23. juni – Kalundborg Folkeblad, side 6; Flidspræmier, formandsskift på Sølyst og Realskolen
Dir. For den selvejende institution Arly Mortensen, Kalundborg55

Fra C. Mortensen; Hans far var formand i mange år. Hanne Bollerup's far var næstformand56 - oplyst til Huus februar 2013
(Foreslået)
Formand for skolens bestyrelse direktør Arly Mortensen, Kalundborg
Næstformand for skolens bestyrelse civilingeniør Bollerup, København
Bestyrelsesmedlem Fru skovrider Elisabeth Hastrup, Birkenæs

1971
1971, 1. april – KF, side 6; Ros og tak fra Kollegiet
Som er forældremøde på Kollegiet kan man læse at forældrerepræsentanten er Jensen-Holm, Virum (men om det er forældrerepræsentanten i skolekredsen eller "kun" for Kollegiet (og denne også deltager i skolekredsens bestyrelse)) fremgår ikke. Dog ses det at Jensen-Holm, Virum genvælges57

1971, 24. maj - KF, side 7; Lille notits om møde - generalforsamling
Jyderup Realskole holder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. juni i gymnastiksalen på Realskolen, Slagelsevej.
Dagsorden afvikles i henhold til skolens fundatser.58

1971 godt år for Jyderup Realskole i skoleåret 1970 til 71

I Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2. G. S. Offset/reklame 51 24 44, side 7: at C. Jensen-Holm er valgt til forældrerepræsentant. 59

1972
Formand for bestyrelsen, Arly Mortensen, Kalundborg
Nyvalgt til bestyrelsen Fru Grehte Krogh, Jyderup og
Direktør Børge P. Nielsen, Kalundborg60
(Formand for skolen: Arly Mortensen, Kalundborg61

1972, generalforsamlingen 8 juni; Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen udtrådte fru Telling, da hun ikke mere har børn på skolen, Fru Telling indvilgede dog i at fortsætte som skolens tilsynsførende, og formanden takkede for godt arbejde i de år der var gået62
Generalforsamling den 8 juni 1972

1972, Kalundborg Folkeblad 28. sept. 1972, side 6; Forældremøde nye lærere
Fru Ellinor Palm Leyhøj, København valgt som forældrerepræsentant i skolekredsen63

1973
Fra "det blå hæfte" ”fra møde på Kollegiet, tirsdag den 27. februar 1973, tilstede var skolens formand Åge Arly Mortensen, skolens næstformand civilingeniør Johs. Bollerup64

Formand for skolen: Arly Mortensen, Kalundborg65
Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg (næstformand)

Jyderup Realskole og Kollegium (det blå hæfte fra 1973) side 17. Jyderup Bogtrykkeri;
På spg. om hvorfor de har ladet sig vælge ind i bestyrelsen for Jyderup Realskole;
Formanden Åge Arly Mortensen " Det skete i forbindelse med nogle driftsmæssige vanskeligheder for år tilbage, og her måtte forældrene tage beslutning om, hvordan fremtiden skulle forme sig. Vi var nogle stykker, som var særlig aktive for at udbrede vor opfattelse af, hvordan vil mente, at det skulle være, og dette vandt megen gehør på generalforsamlingen - og så blev jeg valgt.
Næstformanden civilingeniør Johs. Bollerup for bestyrelsen svarer på hvorfor han er i bestyrelsen og svarer "Jeg har fra første færd været stærkt optaget af, at mit barn skulle på kostskole. De førnævnte vanskeligheder opstod mellem skolens og Kollegiet leder, som før hr. Hehnels tid var to forskellige personer"66 . (De nævnte her er Willy Hebin og Duus, Huus)

1974
Forældremøde og Generalforsamlingen sept. 1974
Arly Mortensen, Faurbo (formand)
Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg (næstformand)
Som forældrerepræsentant rettede gårdejer Mogens Saxtoft, Svebølle, en varm tak til skolen og lærerstaben67
Genvalgt til bestyrelsen blev fru Leihøj, København, fru Grethe Krogh, Jyderup, Børge Nielsen, Kalundborg, og Arly Mortensen, Kalundborg68

1975
Arly Mortensen, Faurbo (formand)
Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg (næstformand)
Peter Hehnel ses at takke næstformand Aksel H. Mathiesen, (for Bestyrelsen)69
Peter Hehnels visioner for vor nye skole 1975 juni Vor nye skole

1976
Arly Mortensen, Faurbo (formand)
Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg (næstformand)

1976 juni; Jyderup får ny realskole, byggeri inden årets udgang.
Skoleåret har været en fortsat linje af fremgang, konstaterede formanden.
For første gang i de år, Peter Hehnel har stået for styret for Jyderup Realskole og Kollegium, kunne der i går holdes translokation i gene lokaler. Translokationen blev nemlig samtidig en indvielse af "Laden" - salen, der er Søbæksgårdens tidligere lade.
Nu er det en smuk og ideel sal med 220-230 siddepladser foruden plads til musikpodie m.m.
Formanden for den selvejende institution Jyderup Realskole, direktør Arly Mortensen, Kalundborg kunne i sin tale oplyse, at Søbæksgården i dag repræsenterer en værdi for skolen på ca. 2 mill. kr., men det var langt fra det eneste, han havde at berette, tværtimod kunne han oplyse, at det nu bliver, en realitet, at Jyderup får en ny realskole.
Dir. Mortensen udtalte:
- Det skoleår, der i dag officielt afsluttes, har været en fortsat linje af fremgang for Jyderup Realskole og Kollegium - og det er en glæde for alle, at vi kan gentage dette.
På alle måder er konstateret, at den linje bestyrelsen - i samråd med skolens leder, Peter Hehnel, og øvrige personale - har lagt og fremdeles lægger, giver os mulighed for øget elevtilgang og forbedring af vore bygninger og driftsmidler. Detailplanlægning af en ny Realskole er nu påbegyndt, og vi regner med at have hele projektet klar til forhandling i ministeriet i slutningen af august måned i år, således at vi kan påbegynde byggeriet inden udgange af 1976.
Samarbejdet
Formanden fortsatte: - Det bør særligt fremhæves, at den udvikling, skolen og Kollegiet har været igennem i de senest otte år, skyldes et godt og loyalt samarbejde mellem bestyrelsen og skolens leder og dennes hustru, Peter og Edith Hehnel, samt tillige fra det øvrige personales side. På bestyrelsens vegne vil jeg i dag udtrykke en dybfølt tak, med håb om fortsat godt samarbejde til alle sider71

1976 dec.;Forældredagen
Det blev vedtaget, at der skal indvælges en forældrerepræsentant i bestyrelse for Den selvejende institution Jyderup Realskole & Kollegium, hvilket der ikke tidligere har været, men nu er der et tilbud fra bestyrelsen. Til posten blev valgt Henrik Pagh, Kastrup.
De mange gæster blev inviteret til at bese den nye skole afdeling på Søbæksgården, hvor arbejdet for størstepartens vedkommende er udført af skolens egne ansatte. Mange lovord blev udtalt. Den meget vellykkede forældredag sluttede med spisning i de julesmykkede spisesal. Forældredagen var en positiv bekræftelse på den kontakt, der var formålet med dagen70

1977, Skolens bestyrelse72
Arly Mortensen, Faurbo (formand)
Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg (næstformand)
Else Laursen, Svebølle
Børge Nielsen, Kalundborg
Henrik Pagh, Kastrup (forældrerepræsentant)
Aage Telling, Jyderup
Skolens tilsynsførende
Edith Telling, Jyderup
1978:
Rejsegilde for Jyderup Erhvervsrettede Grundskoles Kollegium
Erhardt Jakobsen m.fl. ledende lærer udgjorde skolen ledelse (Lis Andersen nævnes af Erik Filthuth dec. 2012)
Asger Raun, Ansvar for Kollegiet, Leif Skovgård for JEG-skolen (Leif Skovgård var eneste leder for JEG skolen 1978-82)

Skolens bestyrelse 197873 (7 Medlemmer)
formand for skolen bestyrelse Arly Mortensen, Faurbo
næstformandAksel H. Mathiesen, Stokkebjerg
Else Laursen, Svebølle og
Henrik Pagh, København

”Skolens forældrestøtteforening 197874
Formand Gårdejer Preben Jensen, Tornved
Kasserer Inge Nielsen, Rådbjerg
Dorit Olsen, Englevåd
Bent Larsen, Jyderup
Jens Munk Steensgård

1979 2. maj; holdte Jyderup Realskoles forældrestøtteforening sin årlige generalforsamling på skolen hvor formanden Gdr. Preben Jensen, Tornved
Kasserer Inge Nielsen, Rådvad, Dorit Olsen, Rådvad og nyvalgt Chr. Knudsen "Tornvedgården" (I stedet for Bent Larsen, Jyderup), Nyvalgt var også Vagner Petersen, Ramsherrede, (I stedet for Jens Munk Steensgård)
Som suppleanter nyvalgtes Lizzie Folkmann, Jyderup og Helge Olsen, Jyderup75
1979 Bestyrelsen afholder møde 2 maj
1979 Skolenævnet (Skolens bestyrelse)
Består af 7 medlemmer.
formand for skolen bestyrelse Arly Mortensen, Faurbo
næstformandAksel H. Mathiesen, Stokkebjerg
Else Laursen, Svebølle og Henrik Pagh, København

De tre foreslåede medlemmer af bestyrelsen var Lis Strand, København, Ib Agner Rasmussenb, Birkerød, Gunnar Osberg, København76

Må være fra 1979 (Hehnel fratrådte efter en længere rejse)77
Væggelusen 2, side 4 (ligger på www.jegskolen.dk): ses skolens bestyrelse
Der "spørges" hvem er de? (I flere breve fra pårørende, er vi blevet spurgt om hvem der er medlem af skolens bestyrelse og ledelse i det hele taget)
Arly Mortensen, formand
Aksel Mathiesen, næstformand
Else Laursen
Børge Nielsen
Henrik Pagh, forældrerepræsentant
Aage Telling

Andre:
Edith Telling, skolens tilsynsførende
Peter Hehnel, (midlertidig bortrejst)
John Larsen.
(1979 marts ses Peter Hehnel, Jyderup Realskole, der for et par dage siden vendte hjem fra et ferieophold i Australien, har netop meddelt skolens bestyrelse, at han ønsker at fratræde sit embede pr. 1. august i år (1979).
Da Peter Hehnel fortsat vil være sygemeldt er han reelt allerede fratrådt. Den fungerende skolebestyrer Erhard Jacobsen, fortsætter som sådan indtil 1. august, hvor han udnævnes til skolebestyrer for Jyderup Realskole. Erhard Jacobsen har tidligere været redaktionssekretær på Sjællands tidende )78

1979 Generalforsamling
1979 Skolens forældrestøtteforening pt. antal medlemmer 98 forældrepar;
(skolekredsen?)
Arrangører af aktiviteter (foredrag) Støtte til rejser, legeplads, skolepatrulje – finder at forhold omkring parkering er uden for foreningens ramme.
Formand skolens forældrestøtte forening Preben Jensen, Tornved
Inge Nielsen og
Dorit Olsen, Englevaad
Chr. Knudsen ”Tornvedgården"
Vagner Petersen, Ramsherrede,
Som suppleanter nyvalgtes Lizzie Folkmann, Jyderup, og Helge Olsen, Jyderup79

1980
1980, 29. aug. - KF side 6; Realskolens formand trækker sig efter 12 år i hvervet, ny formand tiltrådt
Efter 12 år på formandsposten har direktør Arly Mortensen, Favrbo, besluttet at trække sig ud af bestyrelsen for Jyderup Realskole. På et bestyrelsesmøde onsdag aften blev Arly Mortensens beslutning taget til efterretning og næstformanden, organist Aksel Mathiesen, Stokkebjerg mark, konstitueredes som formand.
Arly Mortensen har efterhånden et så stort arbejdspres i sin private virksomhed, Kalundborg Skibshandel, at han ikke mente, at han også kunne overkomme et store arbejde, der er i forbindelse med formandsposten her, siger Aksel H. Mathiesen. Derfor har han nu valgt at forlade bestyrelsen helt.
Arly Mortensen kom i Realskolens bestyrelse den 13. maj 1968 og få uger efter blev han valgt til formand. En post han har bestridt siden. Realskolen blev Danmarks største kostskole i den periode, og sammen med forstander Peter Hehnel, der måtte trække sig tilbage sidste år, stod Arly Mortensen bag oprettelsen af Jyderup erhvervsrettede Grundskole for to år siden.
I bestyrelsen afløses han af en forældrerepræsentant, Karl Aage Olsen, Fladså
Den konstituerende formand, Aksel H. Mathiesen, har været i Realskolens bestyrelse en halv snes år. Han har været næstformand i syv år.
Han er organist ved Nyvangskirken i Kalundborg og underviser også på det Kgl. danske Musikkonservatorium.
Tidligere har han i otte år været afdelingsleder hos SAS80

Formanden for Jyderup Realskole, Aksel H. Mathiesen81

1981
1982I artikel fra Sjælland Tidende (5. maj 1982) ses skolens formand at være Karl Aage Olsen, Fladså (Erhardt Jacobsen, Leder af skolen fratræder efter konkursen87, Asger Raun, viceinspektør88


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 14. marts 1952, side 3; Generalforsamling Jyderup Realskoles skolekreds
Kilde 2: Holbæk amts venstreblad 15. oktober 1953; Undervisningsinspektør imod pensum begrænsning
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 3 jan. 1953; Tre taler ved skolekredsmøde
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 15. oktober 1953; Undervisningsinspektør imod pensum begrænsning
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 20. november 1953, side 4;Forældredage på Jyderup Realskole
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 27. november 1953, side 4; Livsanskuelse er forudsætningen for at blive en personlighed
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1954 side 1. Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 17. maj 1955, side 4; Kirkeministeren i Jyderup
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 6. okt. 1955, side 4; Valdemar Hansen 3 dages besøg i venskabsby
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 24. november 1955, side 6; Udvikling ved at kvæle fri- og privatskoler
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 23. feb. 1956, side 3; Jyderup Realskoles skolekreds
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 12. mar. 1956, side 3+4; Realskolen udvider for ca. 150.000 Kr.
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3+4; Jyderup Realskolens skolekreds generalforsamling
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 25. august 1959, side 4; Jyderup Realskole selvejende institution
Kilde 16: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60 side 3. Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 17: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61 side 3, den 1. juni 1961. Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 1. april 1960, side 3; Jyderup Realskoles skolekreds
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 12. april 1960, side 5; Jyderup realskole, har ekstra generalforsamling
Kilde 20: Holbæk Amts Venstreblad 1. februar 1961; Jyderup Realskoles stilling
Kilde 21: Holbæk Amts venstreblad 4. maj 1961, side 4.
Kilde 22: Holbæk Amts Venstreblad 26. maj 1961, side 7; Jyderup Realskole under de nye forhold
Kilde 23: Holbæk Amts Venstreblad 18 april 1962, side 6; Realskolen invitere til møde
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1962, side 4+8.
Kilde 25: Holbæk Amts Venstreblad 23. marts 1961, side 9.
Kilde 26: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 3. Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 27: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 3. Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1961; årsberetning
Kilde 30: Holbæk Amts Venstreblad 24. april 1962, side 4; Forældremøde
Kilde 31: Holbæk Amts Venstreblad 25. april 1962, side 4; Ny leder Willy Hebin
Kilde 32: Holbæk Amts Venstreblad 25. april 1962, side 4; Ny leder Willy Hebin
Kilde 33: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1962, side 8; Jyderup Realskole går tilfredsstillende
Kilde 34: Holbæk Amts Venstreblad 25. april 1962, side 4; Ny leder Willy Hebin
Kilde 35: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1962, side 8; Obligationer for Realskolen
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, side 8.
Kilde 37: Kalundborg Folkeblad 8. februar 1963, side 4; Jyderup Realskole nedsætter skolebetalingen
Kilde 38: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1963, side 3; Jyderup Realskole (generalforsamling)
Kilde 39: Holbæk Amts Venstreblad 30/5. 1963, side 6 + Kalundborg Folkeblad 30/5.63, side 4
Kilde 40: Holbæk Amts Venstreblad 30 maj 1962, side 6_de private realskoler i amtet har det svært
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 26. juni 1963, side 3+4; Tegn på vårbrug - årsskrift
Kilde 42: Jyderup Realskoles årsberetning 1964 side 2. Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 43: 1965 forældredage på Jyderup Realskole; Kalundborg Folkeblad 20 mar. 1965, side 3+4; Forældremøde,
Kalundborg Folkeblad 24. mar. 1965, side 4; orientering om forældremøde, 1965, Kalundborg Folkeblad 6. apr. 1965, side 3; Forældremøde)

Kilde 44: Kalundborg Folkeblad 27. maj 1966
Kilde 45: Holbæk Amts Venstreblad, juni 1966 ved 58 dimitteres fra de to skoler i Jyderup
Kilde 46: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1966, side 4; Ny formand for Realskolen
Kilde 47: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1967; 215 elever på Jyderup Realskole
Kilde 48: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1967, side 4; Jyderup Realskole har fremgang
Kilde 49: Holbæk Amts Venstreblad 21.juni 1968, side 10; Ny skolebestyrer (Hehnel)
Kilde 50: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1968
Kilde 51: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1968; Ny formand for Jyderup Realskole
Kilde 52: Holbæk Amts Venstreblad 31. maj 1969, side 7; Realskolen i Jyderup fylder 75 år i august.
Kilde 53: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1969, side 9; godt år for JR
Kilde 54: Folketingets håndbog 1973, side 308
Kilde 55: Kalundborg Folkeblad, 22. juni 1970
Kilde 56: Calle Mortensen oplyst til Huus februar 2013
Kilde 57: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollegiet
Kilde 58: Kalundborg Folkeblad 24. maj 1971, side 7; Lille notits om møde - generalforsamling
Kilde 59: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2. G. S. Offset/reklame 51 24 44, side 7
Kilde 60: Holbæk Amts Venstreblad 10. juni 1972, side 6; Jyderup Realskole har 240 elever
Kilde 61: Kalundborg Folkeblad, 15. juni 1972
Kilde 62: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter Juli 1972 nr. 2, side 3. G. S. Offset/reklame
Kilde 63: Kalundborg Folkeblad 28. sept. 1972, side 6; Forældremøde nye lærere
Kilde 64: Jyderup Realskole og Kollegium, ca. 1973, Jyderup Bogtrykkeri ("det blå hæfte")
Kilde 65: Kalundborg Folkeblad, 22. juni 1973
Kilde 66: Jyderup Realskole og Kollegium (det blå hæfte fra 1973) side 17. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 67: Kalundborg Folkeblad 16. juni 1974, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 68: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1974, side 6; Jyderup Realskole udvider med 7 lokaler på Søbæksgården
Kilde 69: Kalundborg Folkeblad, juni 1975
Kilde 70: Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1976, side 6; 325 til forældredag
Kilde 71: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1976, side 8; Jyderup får ny realskole, byggeri inden årets udgang
Kilde 72: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1977. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 73: Kalundborg Folkeblad 15. juni 1979, side 6
Kilde 74: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1979, side 7
Kilde 75: Kalundborg Folkeblad, 2. maj 1979, side 7
Kilde 76: Kalundborg Folkeblad 15. juni 1979, side 6
Kilde 77: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1979
Kilde 78: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1979
Kilde 79: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1979, side 7
Kilde 80: Kalundborg Folkeblad 29. aug. 1980, side 6; Realskolens formand trækker sig efter 12 år i hvervet.
Kilde 81: BT, 16. oktober 1980
Kilde 82: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2. G. S. Offset/reklame 51 24 44, side 7
Kilde 83: Kalundborg Folkeblad 28. sept. 1972, side 6; Forældremøde nye lærere
Kilde 84: Kalundborg Folkeblad 31 maj 1968
Kilde 85: Jyderup Realskole skoleblad Frikvarter Juli 1972 nr. 2, side 3. G. S. Offset/reklame
Kilde 86: Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1976, side 6; 325 til forældredag
Kilde 87: Sjælland Tidende 5. maj 1982
Kilde 88: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1982
Noter:
a) Informationen skolekredsens formand indsat af Huus
b) Michael Agner Rasmussens far. Ib Agner Rasmussen, RIP
Kilde 29 slettet

Sidst rettet 28. maj 2017
©Jyderup Realskole