Retur Jyderup byHotel Skarridsø

Anders Olsen 1875-90
Martin Specht 1890-97
Asmus Schmidt Petersen 1897 - 1935
Karl Henrik og Robert Freese
Carl Johan Barsøe
Holger E. Jensen
Poul Hansen og frue 19xx-63/64
Karen og Selmer Jensen (1963/64)
Rose-Marie Rørdam-Holm (1970)
Tornved kommune 1995
Tornved Kommune indgår i Holbæk Kommune og bygningen indrettes til bibliotek og lokalhistorisk arkiv 2007
Hotel Skarridsø
Postkort af Hotel Skarridsø, fundet på internettet 2012
Hotel Skarridsø
Postkort af Hotel Skarridsø, fundet på internettet 2012
Hotel Skarridsø
Postkort af Hotel Skarridsø, fundet på internettet 2012
I anledning af, at hotel Skarridsø i dag Fredag 1. april 1960, skal skifte ejer, fortæller vor lokale historiker, postpakmester Niels Jensen, at dette etablissement her dybe rødder i Jyderups historie.
Allerede i 1851 fik daværende gårdejer Anders Olsen, Jyderup, privilegeret bevilling til at drive gæstgiveri og krohold på sin ejendom et stykke udenfor Jyderup kirkeby (den nuværende Skovgård). Der var jo dengang ikke tale om nogen stationsby, så det var ikke af den grund, den blev lagt et stykke fra kirkebyen. Synspunktet var derimod, før i tiden, at bønderne ikke skulle kunne "gå lige om hjørnet" ind i kroen1

Hotel Skarridsø"s historie skriver sig tilbage til år 1874-75.
I 1851 havde kroejer Anders Olsen fået kongelig privilegeret bevilling til at drive kro og "gæstgiveri" på sin ejendom Skovgården2
Anders Olsen og frue
Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn
I 1874 bygges Banegården. Anders Olsen køber grund overfor denne og opfører hotel.3 Da jernbanen i 1875 var blevet indviet, var også hotel Skarridsø under opførelse, og hertil flyttede Anders Olsen sin bevilling og åbnede første gang for publikum nytårsdag 18754
Nytårsdag 1875 blev kroen flyttet hen i en ejendom overfor den jernbanestation, som nu havde rejst sig. Det blev et forholdsvis moderne sted, der havde fjernet det gamle krostøv og dunsterne af de gammeldags kaffepunche. Der blev indrettet en kælderstue med nedgang fra gårdspladsen, og her stod kælderpigen for opvartningen. Over stueetagen var indrettet en del kvistværelser5 og forpagter derefter hotellet ud til kroejer Hansen, Faurbo, og senere til hestehandler Chr. Hansen, Holbæk6
Anders Olsen blev boende ude på krogården og bortforpagtede hotellet, men få år efter solgte han det til Martin Specht, Købehavn7
Den gamle kro Jyderup
Den gamle kro, fra A. Ganderup
1890
Sognefoged Anders Olsen dør 15. december og hotellet sælges til Martin Specht8 men det varede ikke længe før det blev solgt til en kendt hotelmand, Asmus Schmidt, Aarhus9

1897
Hotellet købes af Asmus Petersen Schmidt - gift med Amalie Laura Theodora Stæhr Schmidt navngiver hotellet Skarrids10
Han udvidede grundarealet og gjorde hotellet 2-etages11

Dilettantkomedie i Jyderup.
Det er staaende Regel, at der hvert Aar spilles Komedie i Jyderup - endda flere Gange af flere forskjellige Selskaber.
Iaftes var der saaledes Dilettantkomedie i den derværende Haandværker, Handels og Landboforening eller, for ot bruge et populært Navn, i "den lange" Forening; det andet Navn er for langt at udtale, og Foreningen gaar derfor under Navnet "den lange".
Det var udelukkende Farcer, de flinke Dilettanter havde kastet sig over, men Opgaven var ingenlunde let; de havde nemlig tre store Stykker paa Programmet:
"En kjøbenhavnsk Famlie", "101 er ude" og "Jo galere jo bedre". Alle Stykkerne gik med udmærket Sammenspil og man kunde strax se, at adskillelige af de Agerende havde været paa Brædderne før; de bevægede sig mellem Kulisserne med samme Ugenerthed som i deres egen Dagligstue. Alle Rollerne vare godt besatte, baade naar man ser hen til de ældre Dame- og Herreroller, Ingenusaget og de fyrige Elskere.
En nærmere Omtale forbyder Komediens halvt private Karakter selvfølgelig at komme ind paa, men det bør bemærkes, at man kun sjældent ser bedre Dilettantkomedie end den, der præsteres i Jyderup.
Trods Sneveiret var der da ogsaa fuldt Hus i Hotel "Skaritsø's" Sal, hvor Komedien fandt Sted; Egnens Befolkning kommer altid, naar "den lange"s Bestyrelse kalder og den ser helst, at der bliver kaldt saa tidt som muligt.
Efter Komedien iaftes var der Bal, hvori baade Gamle og Unge deltog til den lyse Morgen. Hotellets Betjening havde nok at gjøre med at tilfredsstille Begjæringerne efter Forfriskninger samt de "kolde og varme Retter", som Hr. Schmidt kan præstere saa godt som nogen Vært.
- Paa Søndag gjentages Komedien og Ballet til Fordel for Kommunens Fattige65

1905
Hotellet ombygges og 2. etage tilføjes. Der opføres keglebane på festpladsen ind mod H.P. Folkmanns købmandsgård12

1916
17. marts 1916 brænder hotel Skarridsø. Nuværende bygning samt træpavillon i haven opføres14
Hele hotelkomplekset nedbrændte, og i stedet opførtes det nuværende hotel, der efter forholdene må betragtes som meget stort, og det er vel nok et af de bedste landhoteller i Danmark15
På arkiv.dk som skal anmodes om tilladelse til gengivelse af nedenståend billede (pt. kan du se det via)
billedet er hotellet lige efter branden. og der er billedet fra Anders Hjort-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, side 94 af hotellet før branden
Hotel Skarridsø
Skarridsø med træpavillonen
Malermester L.P. Hansen blev overdraget det store arbejde på Hotel Skarridsø efter branden16

Tømrermester Niels Peter Petersens fortæller i 1976 at; Efter at have suppleret sin uddannelse flere steder, kom han til Jyderup i 1917 og var med til at genopbygge hotel Skarridsø, der var brændt året før. Byens baller blev imens holdt på afholdshotellet FIGARO på Høedvej, den ejendom hvor nu malermester Bruun Jensen bor62

I Jyderup Realskoles årsberetninger ses børn af staldforpagter Hansen, i 1957 dør hans enke og her ses at de har drevet Rejseladen. Deres børn ses på Jyderup Realskole fra skoleåret 1915/16 - 1922

1924
Asmus Schmidt overtager Buchhaves biografbevilling, bygger biograf til hotellet og navngiver den kinografen Skarridsø. For driften står sønnen Knud Schmidt17
1935 Asmus Petersen Schmidt dør 19. april 1935 på hotellet, som derefter købes af brødrene Karl Henrik og Robert Freese18

1944
Brødrene Freese deler hotellet og biograf. Karl Henrik fortsætter som hoteldirektør og Robert viderefører kinografen21

1946
Kinografen renoveres, får ny facade og kaldes herefter Jyderup Kino22
1955 C.J. Barsøe overtager Hotel Skarridsø23

1956 marts; En 40 års mærkedag i Jyderups historie
Lørdag den 17. marts 1956 er det 40 år siden, hotel Skarridsø brændte, og et øjenvidne, fhv. postpakmester Niels Jensen, fortæller herom:
- Ilden udbrød ved 14 tiden i et værelse på øverste etage, og da den blev opdaget, havde den allerede bredt sig så voldsomt, at det var håbløst at tænke på at slukke i starten, og man alarmerede sprøjter fra flere stationer.
Som altid, når der udbryder brand, spredtes rygtet med lynets hast, og hundredvis af mennesker strømmede til for at se på kæmpe bålet. Mange blev sat til at deltage i redningsarbejdet.
Slukning på kostbart vinlager!
I kælderen opbevaredes et stor og meget kostbart vinlager, der omgående blev båret ud i haven. Det blev til den dobbelt "redning", idet adskillige tørstende og svage sjæle lod sig friste til at "redde" nogle flasker af de fineste mærker til privat "slukning"
Hotellet ejedes dengang af hotelejer Schmidt, og selv om hans hotel nedbrændte til grunde, forstod han at klare sig endda, idet han lejede sig ind på Teknisk Skole og fortsatte der forretningen så godt, det lod sig gøre.
Hotellets historie
Hotellet var af kroejer Anders Olsen, Jyderup Kro, blevet opført samtidig med jernbanestationen, d.v.s. for ca. 75 år siden. Anders Olsen ønskede hermed at ryste det gamle "Krostøv" af sig. Kroen havde sin egen duft af kaffepuncher og tobaksrøg, men hotellet skulle være moderne og stiligt. Dog fik hotellet en kælderstue og en "slyngelstue" samt nogle kvistværelser til "Rejsende svende"
I 1897 overtog hotelejer Asmus Schmidt hotellet og lod i 1905 foretage en stor udvidelse. Hele tagetagen blev revet ned, og der opførtes en 3 etages bygning med 40 værelser. Det var dette store hotel, der for 40 år siden blev lagt i aske.
Så snart det kolossale oprydningsarbejde var tilendebragt, begyndte opførelsen af det nye, moderne hotel, der nu er kendt over hele landet60

1957 nov.; Det trækker ud med Rejseladen
Nedrives først efter nytår.

1958
Barsøe driver stadig Hotel Skarridsø, men efterfølges siden af Holger Jensen og derefter af Poul Hansen26

I forbindelse med sine oplysninger om hotel Skarridsøs historie fortæller postpakmester Niels Jensen, at hotellet har huset mange kendte personligheder, bl.a. Frederik VIII, prins Harald og statsminister Neergaard og hans sekretær ferierede her gentagne gange. Mange kendte politikere har ført ordet her, således I.C. Christensen, Klaus Berntsen, Th. Stauning, C. Th. Zahle, Ove Rode, P. Munch og H.P. Hansen-Nørremølle28

1959 (ca.)
Kristian Nielsen Ulvig udsmykker facaden med malerfriser. I mellemtiden har hotellet skiftet navn til Skarridsø27

1960 marts; Hotel Skarridsø solgt
Til hotelejer E. Jensen, Sandved som hermed ejer fire hoteller!
Direktør Carl Johan Barsøe, hotel Skarridsø, Jyderup, har solgt hotellet med tilh. inventar til hotelejer Holger E. Jensen, Sandved hotel. Overtagelse 1. april 1960, købesum er ubekendt
Den nye hotelejer er i forvejen ener af Tappernøje kro og Herlufmagle kro. De to sidstnævnte er forpagtet ud. Sandved hotel agtes solgt.
I 8 år har dir. Barsøe drevet hotel Skarridsø og har ofret mange penge på at istandsætte hotellet, der er drevet som et 1. k. hotel med smukke værelser for turisterne. Hr. Barsøe er nu 73 år, og da helbredet ikke mere er så godt, har han ønsket at lægge op. Før sin Jyderup-tid var Barsøe direktør for "Rosenhaven" og Folketeatret i Odense, og han har en international løbebane bag sig.
Holger E. Jensen, der er 38 år er også alsidig uddannet, bl.a. har han suppleret denne uddannelse på "Bellevue" i Klampenborg, på "Skovridderkroen" i Charlottenlund og "Axelhus" i Næstved. Da han i 1946 overtog "Borggården" i Vordingborg var han Danmarks yngste restauratør. I 1952 blev han ejer af Tappernøje kro og drev en overgang samtidig Herlufmagle kro, som han senere bortforpagtede til sin far. Holger E. Jensens hustru Esther Jensen, der er 28 år, er også uddannet i hotelbranchen og er en glimrende støtte i det daglige arbejde, der bl.a. omfatter et stort "køkken transportable", som også skal fortsætte i Jyderup.
Det er Holger E. Jensens plan at give det store, kendte turisthotel i Jyderup, et lidt ændret udseende, f.eks. vil facaden få en "make up" og en ny farve. Der vil komme en fjernsynsstue samt en "vikingestue", med egen indgang ud mod "Esso", med bl.a. billard og hyggeligt interiør. Holger E. Jensen er i øvrigt meget tilfreds med den udsmykning af hotellet, som dir. Barsøe har ladet foretage, med maleren Kr. Ulvig-Nielsens mange smukke motiver.
Hvad der ellers skal ske, vil hr. Jensen vente med, at tage bestemmelse om, til han og hans hustru er flyttet hertil. For øvrigt har vi, siger han, tilbudt hr. og fru Barsøe at blive boende til de har bestemt sig for, hvor de vil flytte hen, og grunden til tilbuddet er, at de har behandlet os med en helt enestående venlighed. Og så glæder vi os i øvrigt til at komme til Jyderup59
Hotel Skarridsø med frise
Hotellet med frisen, fra facebooksiden Jyderup Stationsby61
1960 dec.; Landstræner Arne Sørensen i Jyderup - mange fik autografer
Ikke færre end 150 unge mennesker var i aftes mødt op på Hotel Skarridsø for at høre landtræneren Arne Sørensen. Formanden, bagermester Poul Jørgensen bød velkommen. Det måtte beklages, at der ikke som skriftligt lovet fra DBU var medsendt film fra olympiaden og det skuffede mange.
Arne Sørensen fortalte fornøjeligt om sine rejseoplevelser sammen med landsholdet, og om mange spændende kampe i lande rundt om i Europa, bl.a. fængslede især turen til Italien.
Man havde gerne hørt fortalt om fodboldfiduser, men det blev der ikke tid til. Mange af de yngste benyttede lejligheden til at få landstrænerens autograf29

1960 23. dec.; uværdigt, tyveri fra byens juletræ
Overbetjent Breinhild, Jyderup, har fået anmeldelse om, at de elektriske pærer og fatninger på byens juletræ ved hotel Skarridsø bliver stjålet næsten lige så hurtigt, som de sættes op. På en dag måtte H. og I. udskifte 16 pærer, og man finder det uværdigt, at nogen vil berige sig for så lidt30

1961 april; Jyderup sogneråd
Hotelforpagter Poul Hansen, Skarridsø, vil gerne havetilladelse til at opsætte en moderne pølsebar på hotellets grund 31

1961 oktober; Hvem vil have malerierne på hotel Skarridsø? Den nye ejer vil give billederne væk32

Jyderup Kino renoveres med nyt interiør33

(KF 10/12.75 frk. Marianne Slott Jensen, datter af bager Erik Slott Jensen, Lindgården, Jyderup gift med kontorassistent på Tornved Rådhus, Birger Hougaard Jensen, Elmegården, søn af Selmer Jensen "Studenterkilden", Klampenborg, tidl. Hotel "Skarridsø" Marianne Slott Jensen ses i 7 klasse 1963/64) x

1963, 16. september - HAV, side 6; Skarridsø sælges
Hotelejer Poul Hansen og frue, hotel Skarridsø, Jyderup, forhandler for øjeblikket om salg af hotellet. Forhandlingerne har stået på nogen tid og ventes tilendebragt i løbet af få dage, hvorefter der skal skrives skøde.
Køberens navn ønskes endnu ikke oplyst, men det vides, at der står et firma, der repræsenteres af en enkeltperson, bag købet. Hotellet er tidligere forsøgt solgt, men hidtil uden resultat58

1963, 25. november - KF, side 3; Hotel Skarridsø
Jyderup kendte og pompøse turisthotel, hotel Skarridsø, er af hotelejer Poul Hansen og frue solgt til en kendt jysk hotelmand, hotelejer Selmer Jensen og frue, fru Karen Selmer Jensen, Hammershøj kro i Jylland. Overtagelsen sker 10. december.
Poul Hansen, der for tiden sejler som hovmester i udenrigsfart, har købt en villa på Langeland, hvortil fru Hansen flytter, når overdragelsen har fundet sted.
Det nye værtspar, Karen og Selmer Jensen, begyndte deres hotelkarriere for ca. 16 år siden, da de købte Ortveds hotel i Hammel. Senere købte de Koustrup hotel ved Viborg og Horsens. De kendte hotel "Skarridsø" fra flere besøg på Sjælland, og har i længere tid ønsket at købe det.
Kontakt med by og egn
I en samtale oplyser Selmer Jensen, at han og hustruen har forskellige planer om modernisering, og dem vil de gå i gang med, så snart jule- og nytårstravlheden er overstået. Vi har ønske om nær kontakt med byen og omegnen. Hvor vi har været, har vi bestræbt os på at gøre hotellet til et sted, hvor alle kan lide at komme, og samtidig på en sådan måde, at hotellets standard respekteres og holdes i hævd, udtaler Selmer Jensen.
Hotellets historie
Hotel Skarridsøs historie skriver sig tilbage til år 1874-75. I 1851 havde kroejer Anders Olsen fået privilegeret bevilling til at drive kro og "gjæstgiveri" på sin ejendom, den, der nu kaldes "skovgården".
Da banen i 1875 var blevet indviet, var også hotel Skarridsø under opførsel, og hertil flyttede Anders Olsen sin bevilling og åbnede første gang for publikum nytårsdag 1875. Anders Olsen forpagtede hotellet ud, indtil han i 1890 solgte til den rige hotelejer Martin Specht - en farbror til fru Agnete Specht Nielsen, gift med tandtekniker Martin Nielsen, Jyderup. Syv år senere solgte Martin Specht til Asmus Schmidt, der lod foretage store udvidelser, bl.a. med 40 værelser til liggende gæster.
Nuværende skikkelse...(mangler lidt tekst) i 1916
Den 17. marts 1916 brændte hotel Skarridsø, og på ruinerne genopstod hotellet i dets nuværende skikkelse. Asmus Schmidt blev efterfulgt af sin søn, Knud Schmidt, som senere solgte til brødrene K.H. og Rob. Freese. I 1944 trådte Rob. Freese tilbage og helligede sig stillingen som direktør for Jyderup Kino, men har vedblivende interesser i hotellet. Senere ejere blev Johan Barsøe, derpå Holger Jensen, og sidst Poul Hansen. Hotel Skarridsø har nu som turisthotel stor betydning for byen og dens opland og er derfor altid blevet omfattet med interesse af byens borgere. - Den kommende nye ejer, Selmer Jensen, sluttede samtalen med at sige: "Jeg er fuldkommen klar over, at det er en opgave at drive et hotel af Skarridsøs format, og den opgave vil min kone og jeg gå hundrede procent ind for"57

1964 maj; Hotel Skarridsø solgt til Selmer Jensen.
H.S. Hansen Skibsproviantering fik hammerslag for 396.150 kr. og videresolgte det.
På rådhuset i Holbæk blev i går eftermiddags holdt tvangsauktion over Jyderups kendte turisthotel, hotel Skarridsø, i overværelse af ca. 25 interesserede, deraf flere ufyldestgjorte panthavere med tilgodehavender hos forrige ejer, Poul Hansen og frue.
Højestbydende ved første auktion, H.S. Hansen Skibsproviantering A/S, København, var denne gang eneste bydende, med samme bud som sidst 396.150 kr., og fik for dette bud overdraget hotellet som ufyldestgjort panthavere. Personalets tilgodehavender er dækket, men mange kreditorfordringer ikke, bl.a. 35.ooo til et oliefirma.
Videresolgt
Ved et efterfølgende møde mellem repræsentanter for skibsprovianteringshandelen og hotelejer Selmer Jensen, og de to parters juridiske rådgivere, blev hotellet videresolgt til Selmer Jensen, købesum ubekendt.
Lykkeligt ejerpar
Selmer Jensen og frue er lykkelige for, at der omsider er en afklaring på ejerforholdet og er parat til at gøre en indsats for hotellets fremtid - hvad de allerede har bevist på mange måder. Hr. og fru Selmer Jensen, der har drevet og oparbejdet to hotelvirksomheder, siden Hammershøj Kro, har stor erfaring indenfor hotelvirksomhed. Fru Selmer Jensen følger sin mand godt op, idet hun er uddannet køkkenchef og sætter en ære i at gøre hotellets køkken velrenommeret.
Forbedringer
Da de købet hotellet, var det med mange planer om at modernisere og forbedre på forskellig måde, men disse planer måtte stilles i bero, da det viste sig, at hotellet var blevet behæftet med mange fordringer fra kreditorer.
I det forløbe tid har hr. og fru Selmer Jensen, trods de usikre fremtidsudsigter, foretaget adskillige ændringer til det bedre. Der bliver gjort alt for at hygge, og blandt andet er den store "veranda" blevet til et hyggeligt samlingssted med nydelige egetræsmøbler, stilrene farver på væggene, smukke gardiner m.m. På lignende måde er hygget og forbedret i de øvrige lokaler, bortset fra den store selskabssalon, som man ville vente med, til der kom en afgørelse for ejerforholdet. Værelserne har fået en foreløbig "make-up", men, siger Selmer Jensen, nu skal der rigtig gås til sagen.
Det er et hotel, der er værd at gøre en indsats for - og den vil blive gjort, siger hr. og fru Selmer Jensen56
"Gæsterne skal føle sig hjemme"
Jyderup by er parat til at byde det nye værtspar på hotel Skarridsø velkommen - derom vidner det helt fantastiske væld af flotte dekorationer og andre blomsterhilsener, der pryder hvert eneste bord i restaurant og de tilstødende lokaler fra såvel private som handlende, forretninger og forretningsforbindelser. En lang række gæster kom for personligt at byde velkommen til "jyderne i Jyderup". Også fra Hammershøj, hvor det nye værtspar har været krofolk, var hilsener.
- Det har varmet og glædet os at mærke den hjertelighed, siger Karen og Selmer Jensen i en samtale.
Gode principper
- Har De planer med hensyn til fremtidig drift af hotellet? spørger vi Selmer Jensen.
- Masser, masser. Men opgaverne må løses i den rækkefølge, vi kan magte det, og vi vil ikke slå større brød op, end vi kan bage - heller bage dem godt! Her skal være rent og propert, her skal hygges om gæsterne, så alle føler sig hjemme, serveres 1.klasses veltillavet mad og garanteret rent og uforfalsket kaffe (fru J. er uddannet køkkenchef). Og vi kan tale sammen om, hvad der eventuelt kan være at rette, for fejl kan vi alle begå.
Håndværkerne i gang
- skal noget ændres ved restauranten?
- Ja, det vil sige; nærmest udvides. Den afdeling, der hidtil er kaldt "verandaen", skal omdannes til et hyggeligt, dagligt restaurationslokale. Håndværkerne er allerede i gang. Der kommer nye gardiner og nyt inventar.
- Det ligger lidt isoleret for den store restaurant?
- Mon ikke det føles sådan, fordi dørene har været lukket mellem disse afdelinger. Det sker ikke mere. Lokalerne er adskilt ved en barstue, som bliver bibeholdt, men der skal være åbent overalt og lige hyggeligt, hvor man end slår sig ned. Vent og se "verandaen" vil blive ideel
og da navnlig sat i relation til den øvrige restaurant. Som den var virkede den upersonlig og kold. Apropos kold: der er spurgt, om ikke "verandaen" vil blive vanskelig at varme op. Det vil den absolut ikke. Det hele er blot et spørgsmål om at lukke tilstrækkeligt op for radiatorerne - og det lover vi, at der bliver.
- Hvad med den store dagligstue?
- Den hører med til de områder, der må vente og kan vente. Efter restauranten vil vi gennemgå værelserne et for et55
Hr. og Fru Selmer Jensen 1963December 1963, Kalundborg Folkeblad side 3+4
1963 december; Skarridsø hotel
Krostue igen
Her var tidligere en krostue med egen indgang, et sted, hvor chauffører med madpakker eller andre i arbejdstøj kunne få varme og hygge sig ved en øl eller en kop kaffe. Sådan skal det være igen.
- Hotellets udvendige "udstyr"
- billederne er blevet diskuteret?
- Både rejsende og gæster sagde, da de hørte, vi ville købe hotel Skarridsø: "Nå'h, det er det med billederne"! Det blev bestem ikke sagt i en nedsættende tone, tvært imod fandt man ideen festlig, sådan at forstå, at det satte kolorit.
Os generer de ikke, og mon ikke byen har vænnet sig til dem? I hvert fald er det en mægtig reklame for Jyderup55

1964 marts; Hotel Skarridsø på tvangsauktion
Berammet til først i april - Nuværende ejer er stadig køber
Ved et kreditormøde i går i Holbæk blev det vedtaget at lade det kendte turisthotel Hotel Skarridsø gå til tvangsauktion, og denne er berammet til først i aprilmåned.
Efter at hotelejer Poul Hansen havde solgt hotellet til hotelejer Selmer Jensen, Hammershøj Kro, Jylland, viste det sig, at der til hotelejer Poul Hansen var så store fordringer fra kreditorer, at der opstod uvished om, hvorvidt handelen kunne stå ved magt.
Ved mødet i går, hvor de fleste af de største kreditorer var mødt sammen med advokater og forligsrettens repræsentanter, forsøgte man at nå frem til en mindelig ordning, men da flere fordringer er meget store, kunne der ikke opnås forlig, hvorefter tvangsauktionen blev vedtaget.
Hotelejer Selmer Jensen og hustru, der allerede er faldt godt til i Jyderup, og som leder hotellet på en dygtig og sympatisk måde, er forsat køber til hotellet35

1964 marts.; Skarridsø hotel
Det er fredag den 3. april, der holdes tvangsauktion over hotel Skarridsø, og det kan ikke på forhånd skønnes, hvad hotellets skæbne bliver, om der påny skal skiftes ejer. Der er et begrundet håb om, at den sidste køber, hotelejer Selmer Jensen, får mulighed for at købe hotellet for anden gang. Tvangsauktionen skyldes forkerte dispositioner fra forrige ejer, hotelejer Poul Hansen, der det sidste år sejlede som hovmester og overlod til din hustru at forestå ledelsen.
Hotel Skarridsø havde gennem årene vundet ry som et 1. klasses turisthotel, og dette ry vil Selmer Jensen og hans hustru, der er en dygtig køkkenchef, gøre alt for at oparbejde, hvis de får chancen den 3. april.54

1964 juni; Skarridsø får make up
Et 14 m højt stålstillads er i denne tid rest foran hotel Skarridsø i Jyderup, hvor muremester Per Andersen, Vandværksvej, Jyderup, er ved at give hotellet en tiltrængt "make-up". Arbejdet samler indimellem en del tilskuere, og man diskuterer om det nye udseende.
Alle er enige om, at det er godt, den kedelig mørkegrå farve afløses af et lysere udseende. Om det så lige skal være den gule er der delte meninger om.
Hvidt bedre end gult?
Adskillige havde håbet, hotellet blev hvidt og har også forespurgt, om det kunne lade sig gøre, men da var bestemmelsen taget. Naturligvis er det hotelejer Selmer Jensen, der selv afgør, hvilket "blikfang", det store turisthotel skal have, og det er glædeligt det ligger det nye værtspar på sinde, at det igen bliver et 1. klasses hotel både ude og inde. Det er muligt, at den gule farve, der skulle kaldes pastelgul, ændre tone og synes at få et svagt grønligt skær ved at skulle dække den mørke farve, men pynter det gør det ihvertfald.
Malerierne på "udsalg"
Muremester Andersen fik som led i akkorden om arbejder overdraget de mange malerier, der i ca. 4 år har siddet som "mavebælte" facaden rundt. Så omskiftelig er smagen, eller måske vanen, at lige så stor protest, der kom til orde, da billederne kom op - ikke for udførelsens skyld, men fordi de fleste fandt det ikke harmonerede med det stilrene hotel - lige så mange som siger:, "Aah, nu have vi ellers lige vænnet os til dem" og de har været en mægtig turistreklame for Jyderup x
---
Samtlige malerier var udført af den nu snart 80 årige kunstmaler Kr. Ulvig-Nielsen, Jyderup, og de har været præpareret så solidt, at hovedparten har taget forbavsende lidt skade af vind og vejr. Nu er malerierne kommet på "udsalg" hos murermesteren, der sælger dem meget billigt og allerede har fået afsat en del.
- F.eks. er der købere, som vil anvende dem til udsmykning af gildehal og lignende37 .
Hotel Skarridsø 1964
Hotel Skarridsø
Billede af hotel Skarridsø fra Leif Petersen, fra facebook internet siden Jyderup Stationsby, 201353
1966, Kalundborg Folkeblad 4. jan. 1966, side 3; Ild i gryde på Hotel Skarridsø FalckZonens brandsprøjte fra Snertinge måtte i går i funktion i hotel Skarridsø's køkken, hvor der var gået ild i en gryde kogende fest. Ingen mennesker kom noget til, og det lykkedes at få slukket, inden der skete antændelse i køkkenets træværk. Ilden udviklede generende røg, som dog ikke nåede at trænge op i de andre etager38
1966 juni; Hotel Skarridsø nyt interiør52

Jyderup Realskole afholdte dimission på hotellet juni 1967

1967 dec.; Anbefaler opløsning af gamle servitutter
Grundene på matrikelnumrene 39ø og øo i Jyderup er belagt med servitutter fra 1906 og 1907, der bl.a. bestemmer, at der ikke må drives kro næring på ejendommen. Jyderup sogneråd har imidlertid anbefalet en ansøgning om ophævelse af servitutterne, efter at købmand Helmuth Pedersen, H.P. Folkmannsvej, vil bygge cafeteria på grunde. Samtidig anbefaledes etableringen af en stik fra parkeringspladsen ved hotel Skarridsø til det kommende cafeteria51
1968 feb.; Skarridsø pavillon
De ældre generationer i Jyderup var engang glade for at komme "i den gamle pavillon" ved hotel "Skarridsø", men nu grædes der tørre tårer over, at pavillonen falder væltes som et korthus "simpelthen fordi den var slidt op" siger "Skarridsø's" ejer, Selmer Jensen.
Pavillonen blev opført 1916, efter at hotel Skarridsø var brændt og som et supplement til hotellet. Der blev arrangeret ugentlige dansant-aftener i pavillonen og det var populært for ungdommen at mødes her sommeren igennem. Ved de årlige pinsefester, der dengang kunne samle mindst 6000 mennesker, var der stuvende fyldt i pavillonen, dog kun for servering.
I mange år blev pavillonen benyttet ved udstillinger, navnlig havebrugs- og blomsterudstillinger, og dette har været almindeligt til for omkring 15 år siden. Efterhånden forfaldt den - med tiden - gamle pavillon, og et forsøg på at lade en popklub pynte op på den, mod at de fik lov til at benytte den til klubaftener, blev ikke nogen succes. For et par år siden opstod ild i en del af bygningen. Den blev ikke restaureret, fordi det allerede da var Selmer Jensens plan at lade bygningen nedrive, og nu er dens dage talte.
Hvor den gamle pavillon har ligget, skal der nu være grønt område med plads til servering på varme sommerdage. Det er Selmer Jensens hensigt at kante det grønne område med blomster og gøre det til et smukt arrangement. Ved de tilbagevendende pinsefester, vil hotelejeren opsætte et selskabstelt, beregnet for servering for pinsegæsterne42

Jyderup Realskole afholdte dimission på Hotellet 1968
Pavillon Hotel Skarridsø
August 1969, Hotel Skarridsø, Jyderup, overgår nu til hvilehjem
Udlejes fra den 15. september for en fem årig periode til "Mariehjemmet", under Købehavns kommunes hospitalsvæsen.
Hotel Skarridsø i Jyderup overgår den 15. september 1969 til en ny æra, idet hotelejer Selmer Jensen, der har ejet det gamle, velanskrevne storhotel siden den 10. december 1963, udlejer hotellet til den selvejende institution "Marie-hjemmene" under Københavns kommunes hospitalsvæsen.
Selmer Jensen oplyser overfor "Folkebladet", at han gennem en længere periode har ønsket under en eller anden form at afhænde hotellet, der i dag er for stort og utidssvarende til det behov, der er i Jyderup. Gennem en længere periode førtes der forhandlinger med "ældreklubberne", der var stærkt interesseret i hotellet, som man fandt velegnet til højskole og feriehjem for ældre. Der var så vidt enighed om en eventuel overtagelse, men de fornødne bevillinger kunne ikke opnås. Også Jyderup Realskoles kollegieforening, der er i stort behov for kollegieværelser, har været interesseret i hotel Skarridsø, men disse forhandlinger endte også resultatløse.
Bliver hvilehjem
I sidste omgang viste "Mariehjemmene" under Københavns kommunes hospitalsvæsen sig interesseret i det store hotel, og forhandlingerne er nu resulteret i et 5 årigt lejemål. I den kontrakt, der nu er underskrevet af de implicerede parter og godkendt af Købehavns magistrats 3. kammer gælder lejemålet for 5 år og med forkøbsret indtil 1. oktober 1971. Købesummen er fastsat til 650.000 kroner. Men for så vidt lejeren inden 1. december udøver sin køberet nedsættes købesummen til 600.000 kroner.
Kontrakten er underskrevet af hotelejer Selmer Jensen, og fru R. M. Rørdam Holm, Hellerup, der står som den ansvarlige leder af "Mariehjemmene".
Hotellet åbnede 1875
Hotel Skarridsøs historie skriver sig tilbage til år 1874-75. I 1851 havde kroejer Anders Olsen fået kongelig privilegeret bevilling til at drive kro og "gæstgiveri" på sin ejendom "Skovgården". Da jernbanen i 1875 var blevet indviet, var også hotel "Skarridsø" under opførelse, og hertil flyttede Anders Olsen sin bevilling og åbnede første gang for publikum nytårsdag 1875. En kort periode forpagtede Anders Olsen hotellet ud indtil han i 1890 solgte til den rige hotelejer Martin Specht. Denne solgte syv år sendere hotellet til Asmus Schmidt, der lod foretage store udvidelser, bl.a. med 40 værelser til liggende gæster.
Den nuværende skikkelse.
Den 17. marts 1916 brændte hotel Skarridsø, og på ruiner genopstod hotellet i dets nuværende skikkelse. Asmus Schmidt blev efterfulgt af sin søn, Knud Schmidt, der senere solgte til brødrene K. H. Freese og Robert Freese. I 1944 trådte Robert Freese tilbage, og broderen førte hotellet videre inden han solgte til Johan Barsøe. Senere ejer blev Holger Jensen og Poul Hansen, og endelig Selmer Jensen, der som omtalt overtog det i 1963, og som nu i seks år har drevet det stor hotel.
Hotel Skarridsø har som turisthotel haft stor betydning for Jyderup og dens opland, og hotellet har i vide kredse haft det bedste omdømme som et første klasses hotel og et godt spisested.
Jyderup uden hotel.
Men tiden må vel nok siges at være løbet fra hotel Skarridsø.
Hotelejer Selmer Jensen og hustru har på dygtig vis opretholdt det gode renommé om virkeligt førsteklasses madsted. Men kravene til hotelvirksomhed er i dag større end nogensinde med hensyn til komfort, og hertil kan siges at hotel Skarridsø for det første er for stort, men også for utidssvarende og det ville være helt uoverkommeligt at bringe det gamle hotel op i den standart, der i dag kræves.
Og ud fra disse synspunkter har Selmer Jensen og frue set det formålstjenlige i at afhente det gamle hotel til andet formål.
Men, at Jyderup fra den 15. september står uden hotel og hermed uden mødelokaler og festsal er noget af en katastrofe. Derfor er det naturligt at spørge, hvad vil Jyderup erhvervsudvalg og Jyderup sogneråd nu foretage sig?
Mange forhold berøres ved nedlæggelsen af hotellet.
Både foreningslivet og handels og erhvervslivet rammes ved hotellets salg, og der må på en eller anden måde findes frem til et initiativ til afhjælpning af hotelsalget39

Jyderup Realskole har tidligere lånt lokaler på Hotel Skarridsø, men hotellets salg har gjort at man mangler lokale der er stort nok til både skolekomedie og jubilæum. Om skolekomedien dette år opføres oplyses ikke. Dog oplyses at jubilæet holdtes under mindre former40

1970 jan.; Marie hjemmene køber Skarridsø Hotel
"Marie-hjemmene" overtager hotel Skarridsø for 600.000 kroner. Selmer Jensen køber hotel på Sjælland41

1970 jan.; Selmer Jensen
Selmer Jensen til "Studenterkilden" Forpagter Klampenborg restauranten fra 1. februar 197043

Jyderup Realskole afholdte dimission på hotellet juni 1972

1973 okt.; Festsal i Jyderup i fornyet skikkelse
Forstander Rose-Marie Rørdam-Holm har omsider fået sit store ønske indfriet: En gennemgribende restaurering på Jenny Mariehjemmet, Jyderup, det tidligere Hotel Skarridsø. Det var bl.a. det første fru Rørdam-Holm gerne ville istandsætte og forbedre da hotellet blev omdannet til Mariehjem, hvoraf fruen har i alt otte. Der var imidlertid ikke penge til det, da man var færdig med hele den omfattende ombygning af hovedbygningen, og så var salen og scenen, det der trods behovet, bedst kunne vente.

Smukt tilbud
I den mellemliggende tid er salen - efter fru Rørdam-Holms ønske og generøse tilbud - blevet Jyderups hårdt tiltrængte festsal. Naturligvis er det i første række hjemmets sal, når der f.eks. indbydes til personalefester eller underholdningsaftener for beboerne, ofte i fællesskab med et andet af fru Rørdam-Holms Mariehjem. Anna Mariehjemmet på Nørager i Buerup sogn. Ved arrangementer, som andre står for, har fru Rørdam-Holm kun stillet den betingelse,
At Jenny Mariehjemmets beboere skulle have lov til at overvære den underholdende del af en fest eller lignende. Det er hovedsagelig Jyderup-Holmstrup og Omegns Pensionistforening, der har benyttet sig af tilbuddet om salen, idet foreningen her holder de månedlige sammenkomster i sæsonen. Desuden har der været holdt koncerter bl.a. med Frelsens Hærs strengekor, koncert i Vestsjællands Symfoniorkester, en uforglemmelig aften med overrabiner Marcus Melchior, NORDENs venskabsfest, Forsvarsbrødrenes og enkelte andre amatørforestillinger, spejderfester m.m., og der har været taknemlighed for, at der var denne mulighed for at kunne låne den store sal - den sal, hvor der i "de gode gamle dage" mange gange har være samlet 400-600 til teateraftener.
Dejlig sal og scene
Nu er - efter håndværkernes færdige arbejde - alt blevet som fru Rørdam-Holm havde drømt om. I foyeren og salen er de efterhånden kedelig mørke gulve blevet afslebet og fremtræder nu lyse og smukke. Loftet er blevet malet i lys pastelfarve. Kun væggene i salen havde tidligere fået en fornyelse, og er ikke omfattet af denne sidste restaurering. Maleren Kr. Nielsen-Ulvigs vægmalerier er også fortsat intakte, og vil vedblive at være det.
Scenen er ikke til at kende igen, alt har ikke blot fået en make-up, men er tillige forbedret på flere måder, bl.a. er der lavet en helt ny rampe foran scenegulvet, der er nye kulisser og nye belysningsforhold. Under scenen, det vil sige: i kælderregionerne, er garderober med omklædningsrum blevet moderniseret, og det hele er meget ideelt.
En indvielsesfest vil blive holdt i næste uge, hvor også fru Rørdam-Holm vil komme til stede og holde indvielsestalen. udefra har allerede de første meldt sig for at låne festsalen. Det er Pensionistforeningen, der har sammenkomst og som også glæder sig til at tage den smukke sal i brug45
Scenen Hotel Skarridsø 1973


1975 afholdte Jyderup Realskole eksamen på Jenny Mariehjemmet

1976 maj; Inger Olsen (datter af Anders Olsen, Skarridsø) Dødsfald
En af Jyderups kendte skikkelser, Inger Olsen, 84 år, boende Ellebjergvej 4, er pludselig død, uden forudgående sygdom. Lige til det sidste havde hun været taknemlig for livet og ejede evnen til at fryde sig over naturen og alt, hvad der havde værdi. Forrige søndag var hun gået ud i skoven for at sidde stille på en træstub og nyde synet af de grønne bøge og lytte til fuglesangen, og hun ejede den lykkelige evne at kunne give udtryk for sine tanker om, hvad der rørte sig i hendes rige og milde sind, ligesom hun var en trofast kirkegænger og var selv glad for at hun følte, at hun blev "hjulpet ovenfra"
Inger Olsen var datter af ejeren af "Skovgården" også kaldet Den gamle Kro i Jyderup, og således barnebarn af den kendte kroejer og hele stifter af hotel Skarridsø, Anders Olsen. Der var fire søskende på "Skovgården", og endnu to lever, nemlig fru Karen Crone og gdr. Aage Olsen, tidligere "Skovgården", Jyderup nu Trørød. En anden bror, gdr. Laurits Olsen, der boede i Alleshave, er død. Det nære tilhørsforhold indenfor slægten, var til stor glæde for Inger Olsen, som aftenen før sin død havde besøgte familien i Alleshave, og hun havde netop sin bror på besøg, da døden indtraf, som følge af en hjertelammelse.
Alle, der kendte Inger Olsen, vil bevare mindet om et fint og elskeligt menneske, med smukke og gode karakteregenskaber48


1982
Forsvarsbrødrene opsætter mindeplade på Hotellets facade for at markere deres 100 års jubilæum. Forsvarsbrødrene afholdte deres første møde på hotellet64
1995 Tornved Kommune køber bygningen og indretter den til rådhus. Fest- og teatersalen anvendes herefter både som byrådssal og til foreningsarrangementer49

2007
Tornved Kommune indgår i Holbæk Kommune og bygningen indrettes til bibliotek og lokalhistorisk arkiv50


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1960, side 4; Skarridsø's historie
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. august 1969, side 6; Hotel Skarridsø, overgår nu til hvilehjem
Kilde 3: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. august 1969, side 6; Hotel Skarridsø, overgår nu til hvilehjem
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1960, side 4; Skarridsø's historie
Kilde 6: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1960, side 4; Skarridsø's historie
Kilde 8: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1960, side 4; Skarridsø's historie
Kilde 10: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 11: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1960, side 4; Skarridsø's historie
Kilde 12: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 13: Jyderup Realskoles årsberetning 1912, 1913, 1914
Kilde 14: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1960, side 4; Skarridsø's historie
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 22. marts 1958, side 3+4; Jyderups første malermester
Kilde 17: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 18: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 19 og 20: Tekst og kilde flyttet
Kilde 21: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 22: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 23: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 24, 25: Tekst og kilde flyttet
Kilde 26: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 27: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 28: Holbæk Amts Venstreblad 5. april 1960, side 4; tillæg til Skarridsø's historie
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 7. dec. 1960, side 4; Arne Sørensen i Jyderup - mange fik autografer
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 23. dec. 1960, side 3; Uværdigt, tyveri fra byens juletræ
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 17. april 1961, side 4: Jyderup sogneråd
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 22. oktober 1961, side 3; Hvem vil have malerierne på hotel Skarridsø?
Kilde 33: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 34: Slettet - dobbelt information
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad 7. mar. 1964, side 3; Hotel Skarridsø på tvangsauktion
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1964, side 3+4; Skarridsø får make up
Kilde 37: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1964, side 3+4; Skarridsø får make up
Kilde 38: Kalundborg Folkeblad 4. jan. 1966, side 3; Ild i gryde på Hotel Skarridsø
Kilde 39: Kalundborg Folkeblad 22. august 1969, side 6; Hotel Skarridsø, overgår nu til hvilehjem
Kilde 40: Kalundborg Folkeblad/Holbæk Amts Venstreblad Dimission 1970, del 1 og 2 (juni 1970)
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 5. jan. 1970, side 6; Marie hjemmene køber Skarridsø Hotel
Kilde 42: Kalundborg Folkeblad 7. feb. 1968, side 6; Skarridsø pavillon
Kilde 43: Kalundborg Folkeblad 20. jan. 1970, side 6; Selmer Jensen
Kilde 44: Kalundborg Folkeblad 6. okt. 1973, side 6; Festsal i Jyderup i fornyet skikkelse
Kilde 45, 46, 47: Tekst og kilde flyttet
Kilde 48: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1976, side 6
Kilde 49: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 50: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjorth-Jørgensen, Forlaget desAHjn, side 94
Kilde 51: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1967, side 4; Anbefaler opløsning af gamle servitutter
Kilde 52: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1966, side 4; Hotel Skarridsø nyt interiør
Kilde 53: Hotel Skarridsø fra Leif Petersen, fra facebook internet siden Jyderup Stationsby, 2013
Kilde 54: Kalundborg Folkeblad 24. mar. 1964, side 4; Skarridsø hotel
Kilde 55: Kalundborg Folkeblad 13. december 1963, side 3+4; Skarridsø hotel
Kilde 56: Kalundborg Folkeblad 11. maj 1964, side 3+4;Skarridsø
Kilde 57: Kalundborg Folkeblad 25. november 1963, side 3; Hotel Skarridsø
Kilde 58: Holbæk Amts Venstreblad 16. september 1963, side 6; Skarridsø sælges
Kilde 59: Kalundborg Folkeblad 7. marts 1960, side 3+4; Hotel Skarridsø solgt
Kilde 60: Kalundborg Folkeblad 13. mar. 1956, side 3+4; En 40 års mærkedag i Jyderups historie
Kilde 61: Facebooksiden Jyderup Stationsby marts 2015
Kilde 62: Kalundborg Folkeblad 10. dec. 1976, side 6; Guldbryllup
Kilde 63: Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1970, side 6; Difference på 252 kr. fra 1905 til 1970
Kilde 64: Sjællandske Tidende 26 juni 1982; Forsvarsbrødrene har 100 års jubilæum
Kilde 65: Kallundborg Avis 7. marts 1898 fra Ivan Frederiksen
Noter:
Søn af købmand Nielsen ses ansat på Hotel Skarridsø
1960, 4. okt. - Kalundborg Folkeblad, side 3; Skarridsø får malerier på facaden (ikke medtaget)
1970 Historie om difference på 252 kr. fra 1905 til 1970 (ikke medtaget)63


Fra Jyderup Realskoles årsberetning 1912, 1913, 191413
II Mellemskoleklasse 1912 og 13; Poul Schmidt, Hotelejer Schmidt, Jyderup
III 1914 Mellemskoleklasse, Poul Schmidt, Hotelejer Schmidt, Jyderup

Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 169 nr. 15 ses Poul konfirmeret 4. oktober 1914
Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 164 nr. 10 ses Knud Aage Schmidt konfirmeret 6. oktober 1912, hans bror Asmus ses konfirmeret samme dag iflg. opslag 165 nr. 20 (vides ikke om de har gået på Jyderup Realskole)

Der ses et meget tidligt billede af hotel skarridsø på arkiv.dk B9601
og Hotel Skarridsø, Skarridsøgade 37 Nummer B9644, B1689 (efter branden 1916),
og 2 Anders Olsen, Jyderup(9.1.1808-1890)født i Bennebo, Nummer B4537
Anders Olsen, Jyderup (9.1.1808-1890) født i Bennebo, Nummer 4538,
Hotel skarridsø B1058

Sidst opdateret 27. oktober 2019
©Jyderup Realskole