Jyderup Røde Kors Samaritter
Jyderup Røde Kors Samaritter

1942 feb.; Indsamling de finske børn
100 nye hjem ønsker finske børn. Men foreløbig kommer kun 25 børn.
Indsamlingen gennem Røde Kors til fordel for de finske børns ophold i Danmark har fået stor tilslutning fra hele Holbæk egnen.
Driftsbestyrer Terp-Larsen oplyser, at der foreløbig er indkommet ca. 3000 kr. alene her på Egnen, og større beløb er indgået i Kalundborg. Nykøbing og andre indsamlingssteder. Indsamlingen fortsættes i den kommende tid, og pengene går væsentligst til at dække udgifterne ved de finske børns rejse til Danmark.
Hvornår kan der ventes flere finske børn til Holbæk?
- Der foreligger ikke noget herom endnu. Vi er blevet lovet 25 finske børn i næste omgang, men kan tage mange flere. Vi har nu over 100 tilbud fra hjem her på egnen, der gerne vil have et barn i pleje2

1942 maj; De finske børn til Kalundborg i morgen
Plejeforældrene skal møde i skolens gymnastiksal
I morgen kr. Himmelfartsdag, kommer det første større hold finske børn til Kalundborg. Holdet tæller 90 børn i alderen 2-7 år, og de ledsages af Lotte fru Gunborg Kilpi, Helsingfors.
Børnene kommer med formiddagsekspressen for København og føres til gymnastiksalen i skolen ved torvet, hvor plejeforældrene skal mødes og afhente dem.
Der var oprindeligt regnet med anbringelse af 100 børn på Kalundborg egnen, men de, der ikke fik plejebarn i denne omgang, kan få et barn, når det næste hold ankommer, formentlig først i næste måned3

1942 maj; Finske børn sendtes til Jyderup egnen.
Med formiddagsekspressen fra København ankom i går de 35 finske børn til Holbæk. De 16 blev straks sendt videre til Jyderup egnen, mens de øvrige fordeltes til hjem, hovedsageligt landboere, på Holbæk egnen. Børnene, der var i alderen fra 7-12 år, så alle tilfredse og glade ud. De skal, som omtalt, kun være her i landet indtil 1. oktober.
I juni måned ventes et nyt hold skolepligtige finske børn til egnen, men komiteen savner tilbud fra flere plejehjem, som kan give børnene en god sommerferie, og man beder derfor om, at nye tilbud må fremkomme snarest.
Ved de finske børns ankomst i går var der i øvrigt mødt mange af de forældre, der allerede har børn i pleje op, og Politiet måtte tilkaldes for at regulere tilstrømningen.
De finske børns ankomst i går
Børnene var tillidsfulde, men trætte efter den lange rejse.
I går middags ankom de 93 små finske børn fra København. De mange plejeforældre var naturligvis mødt op på banegården, og ligeledes var damer af Danske Kvinders Beredskab for at hjælp ved modtagelsen.
Alle børnene var i alderen fra 2 til 7 år, og de fulgtes af en finsk Lotte samt 5 danske Lotter, hvoraf 3 var finsktalende. Ved banegården holdt en lastbil, der hurtigt kørte dem alle til skole, hvor der var dækket lange borde med mælk og boller.
Danske Kvinders Beredskab
Gennemgåede var børnene, der alle er faderløse, stille og rolige, men trætte af den lange rejse og afbrydelserne undervejs. En af de mindste græd på grund af stærk tandpine, og en anden lille dreng havde grædt fortvivlet, lige fra han rejste fra Finland. Der var slet ikke noget at gøre for ham, sagde Lotten, han græd blot stille hele tiden. Måtte hans plejeforældre blot kunne give ham lidt livsmod igen.
Efter at børnene havde spist og drukket - mange drak 2 krus mælk, - takkede borgmester Fr. Andersen "forældrene" og forklarede lidt angående kosten og de besværligheder, der vil melde sig. Sproget o.l. Det oplystes, at den finske lotte foreløbig bliver hos Dr. Iversen, hvor "forældrene" kan henvende sig, hvis der melder sig særlige vanskeligheder. Endvidere talte den finske souschef, takkede ligeledes forældrene og bad dem gå forsigtigt frem med maden, så børnene gradvis vænner sig til den bedre og sundere mad.
Den finske konsul Marius Christensen sluttede med nogle få ord, og derefter kom så uddelingen af børnene, der hver havde et nummer, og som efterhånden blev råbt op og overgivet til "forældrene"
Mange landboere skulle hjem i bil og mange med hestekøretøj, hvad der fik de små øjne til at stråle.
En del blev i Kalundborg. Gennemgående kom et barn i hvert hjem, et sted dog tvillinger og på større gårde op til 6 børn. Helt hjerteskærende var 3 søskende fortvivlelse over at blive skilt, men den mildnedes dog ved at de kom til samme landsby - ja endog overfor hver anden i samme gade. Hver især havde en kuffert med tøj med, men mange af de mindste knugede god en lille, efterhånden lidt snavset pakke, fast ind til sig - måske deres kæreste legetøj eller bedste ejendom.
Helt fortrøstningsfuldt lagde de deres hænder i plejeforældrenes for sammen med dem igen at finde et skærmende, fredfyldt hjem.
Den finske lotte, fru Kilpio som kom sammen med børnene, bor hos fru læge Iversen, og vil være at træffe på tlf. Kalundborg 82 fra kl. 8-9 Fmd. for forespørgsler vedrørende børnene4

1943, I UnderklasseJyderup Realskole ses
Pirkko From, Købmand Alfred Videbjerg, Jyderup7

1950 jan.; Samaritter
Jyderup samariterforening havde planlagt en festlighed på foreningens 10 års stiftelsesdag den 8. februar, men på grund af formandens sygdom er festen udsat til sommer8

1950 feb.; Jyderup samariterforening
og Dansk røde kors havde i aftes 10 års generalforsamling på konditoriet. På grund af formanden, fru Dons sygdom bød næstformanden, realskolebestyrer Knudsen velkommen og aflagde træk fra de 10 års virke. Kassereren, overlærer V. Hansen, aflagde regnskabet, der balancerede med 1672 kr. alle valg var genvalg. Fem af medlemmerne fik sølvmedalje for 10 års arbejde. 9

1952 feb.; Jyderup samariterforening
holdt i aftes eksamen på "Sølyst" under ledelse af dr. Ibsen og snedker Ejnar Jacobsen. Censor var dr. Møller, Mørkøv og fru Ellen Dons, Jyderup
Man samledes senere ved et kaffebord på konditoriet, hvor dr. Ibsen meddelte, at alle 16 elever havde bestået og takkede for de meget fine resultater, der var opnået. Han udtalte, at dette kursus kun er teori og opfordrede alle, der havde tid, til at gå over i en samaritterforening.
Fru Karna Olsen takkede de 2 ledere for det store arbejde og den interesse, de havde vist, og overrakte dem hver en blomsterdekoration.
Til slut overrakte fru Dons eleverne diplomer og nåle10

1952 jun.; Samaritter øvelse i Gammelrand
Røde Kors samariterne i Jyderup havde i aftes øvelse på Gammelrand Stenplads. Der var en halv snes deltagere fra Svinninge og 16 fra Jyderup. Øvelsen blev overværet af læge Troest, der er blevet samariterforeningens læge efter læge Ibsen12

1954 jan.; Virksomt år for Røde Kors samaritterne i Jyderup
Jyderup Røde kors Samaritter holdt i aftes mønstring og generalforsamling i depotet.
Til dirigent valgtes skolebestyrer Valdemar Hansen. Af formanden, fru arkitekts Dons' beretning fremgik, at der har været holdt 15 øvelser og møder, bl.a. en Nato øvelse med hjemmeværn og Lotter, en DKB øvelse i Nykøbing Sj. og filmaften med sekretær Funder som taler, hvor Jyderup Kino var fyldt til trængsel.
I Jyderup og omegn var indsamlet 1652 kr. og 1500 kg tøj til Holland, som samaritter i samarbejde med DKB og Lotterne havde finsorteret og pakket.
Røde Kors ugen havde givet 1033 kr., et pænt resultat sammenlignet med andre steder. Formanden sluttede med at takke for interessen. Mødeprocenten havde været stor.
Kassereren, fru direktør Freese, oplæste regnskabet. Man råder i depotet over 3 vandresenge med komplet udstyr, samt spædbørnsudstyr, som udlånes til de mødre, der ønsker det. I 14 år har fru Will. R. Jensen passet disse ting, men trækker sig nu tilbage, og fru Freese takkede fru Jensen for de mange års arbejde.
Fru Dons oplæste materialeforvalter Ejner Jacobsens beretning, idet han selv var forhindret i at være til stede.
Til bestyrelsen nyvalgtes isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, jun., idet næstformanden skolebestyrer Valdemar Hansen ønsker at gå over til at være passivt medlem. Genvalgt blev formanden, samt fru Ingeniør Aase Strange, fru Freese, Ejner Jacobsen, dr. Troest, og til revisor Ing. de la Cour, til øvelsesudvalget: Fru købmand Olesen, fru skotøjshandler Kornsted, fru Hansen, Aggersvold, og repr. Poul Holst.
Under evt. drøftes tilrettelæggelse af faste bårehold og anskaffelse af nyt materiale.
Skolebestyrer Valdemar Hansen ønskede foreningens fortsat fremgang, og sluttelig rettede frk. Bech, Øresø, en tak til fru Dons for hendes store arbejde13

1955 nov.; Røde kors
Jyderup afdeling holdt i aftes generalforsamling på depotet.
Snedker Ejner Jacobsen valgtes til dirigent, og formanden, fru Ellen Dons, aflagde beretning.
Vedrørende fremtidige planer havde landinspektør Funder, København, og Dr. Troest, Jyderup, ordet. Formanden oplyste, at fru Valborg Freese og Ejner Jacobsen næste år skal overrækkes 15 års emblemet14

1956 okt.; Ungarnshjælpen
Til Kalundborg Folkeblads Ungarnshjælp er til kontoret i Jyderup indkommet 13 kr.15

1957, Kalundborg Folkeblad 5. jan. 1957, side 3; Dr. Bent Hallager leder Samaritter kursus
I Jyderup vil blive afholdt et Samaritter kursus, der strækker sig over 24 dobbelttimer, med læge Bent Hallager som leder.
Interesserede bedes snarest tilmelde sig hos formanden, fru arkitekt Dons, tlf. 350, eller til kassereren, fru ingeniør Strangea , tlf. 261. Der håbes på rekordtilslutning, da det ikke mindst i disse farefulde tider er af uvurderlig betydning, at så mange som muligt kan yde bistand, hvis katastrofer indtræffer. Kurserne foregår tirsdag hver uge på Jyderup Realskole16

1957 jan.; Samaritter kursus på Jyderup Realskole sikret.
Der har nu meldt sig deltagere nok til at Røde Kors Samaritter kurset i Jyderup kan begynde. Det sker førstkommende tirsdag aften på Jyderup Realskole. Leder bliver læge Bent Hallager, Kalundborg17

1957 jan.; Rekordtilslutning på Samaritter kursus
Jyderup Realskole bliv i aftes foretaget indskrivning af det nye hold Røde Kors Samaritter.
Der meldte sig 28, og da man i forvejen har 24 elever på repetitionshold, er man i alt oppe på 52 elever, hvilket er det hidtil største antal.
For øvrigt er der sket en sammenlægning af arbejder samaritter hold og Røde Kors Samaritter hold, og fra begge sider er man glade for samarbejdet.
Læge Bent Hallager, Kalundborg leder begynderholdet, mens købmand Grønbæk, Holbæk, er instruktør for repetitions holdet18

1957 mar.; Ungarnshjælpen
Sct. Georgsgildet og Røde Kors i Jyderup vil i samarbejde med Statsradiofoniens Ungarnshjælp foretage en indsamling i Jyderup og Omegn.
I den bymæssige del af Jyderup foregår det som husindsamling og på autoriserede lister fra Statsradiofonien. Fra landdistriktet kan man blot indtelefonere et beløb. Endvidere vil der hos boghandler Søvndahl Petersen komme til at ligge en autoriseret liste, som interesserede kan skrive sig på. Indsamlingen liver foretaget i hele denne uge19

1957 mar.; Filmsaften hos Samaritterne
havde samlet god tilslutning. Inspektør Grønbech bød velkommen og oplyste bl.a., at aftenen var et led i undervisningen af de to hold, der i vinterens løb har gået til Samaritterkursus, samt for et spejderhold, og han rettede en tak til direktør Freese, der havde stillet Kino til rådighed for filmfremvisningen. Der vistes en række udmærkede film, bl.a. om livredning, samt en svensk film, sammensat af filmklip fra de sidste 50 år, hvor man ser alle de steder på jorden, hvor Røde Kors yder bistand20

1957 sep.; Røde Kors, når katastrofen rammer
Under dette motto afholder Dansk Røde Kors den 11-18 september sin årlige oplysning og indsamlings uge, hvor man gennem hus- og firmaindsamling henvender sig med anmodning om økonomisk støtte til fortsættelse af Dansk røde Kors' humanitær og sociale virksomhed i ind- og udland.
Gennem Danske Røde Kors Holbæk afdeling, i hvis bestyrelse sidder Fru arkitekt Dons, Jyderup, konsulent K. Hemningsen, Hørve, fru sparekassedirektør Kaaber, Holbæk, m.fl., har vi modtaget et opråb til alle om at støtte Røde Kors ugens indsamlinger.
Begivenhederne i Ungarn i 1956 viste tydeligt, hvor vigtigt det er, at Røde Kors straks er i stand til at træde hjælpende til, når katastrofen rammer. Gang på gang har Røde Kors takket være befolkningens enestående offervilje været i stand til at formidle eller direkte udføre verdensomspændende hjælpearbejder. Af nationale opgaver kan nævnes folkekuranstalten ved Hald, astma sanatoriet i Kongsberg, rekreationshjemmene for ubemidlede husmødre. Endvidere Røde Kors regningsposterne ved badestrande, katastrofeposter ved landevej, hjem for kronisk syge, udlånsdepoter, arbejdet på Grønland, ligesom der på mange områder gøres en betydningsfuld indsats til gavn for den danske befolkning, og tusinder af frivillige altid står beredte21

1957 nov.; Gratis Røde Kors film og foredrag om Ungarn
Jyderup Samariterforening (Røde Kors) arrangerer i aften en films- og foredragsaften om Ungarn i Jyderup Kino. Indbudte er Lotterne, Hjemmeværnet og Sct. Georgsgildet med ægtefæller samt Spejderne22

1957 nov.; Dansk Røde Kors blev forbillede
interessant foredrag og fil om Ungarnshjælpen
Jyderup Røde Kors Samaritterforening havde i aftes indbudt til films- og foredragsaften i Jyderup Kino, der beredvilligt var stillet til rådighed af direktør R. Freese.
Formanden fru arkitekt Dons, bød velkommen, hvorefter en repræsentant for deltageren i Røde Kors Lazarettet til Ungarn, Nistrup Madsen, fortalte om den store hjælpeaktion.
Det danske lazaret omfattede 200 senge, to operationsstuer med fire borde, røntgen og alt hvad der ellers hører sig til et hospital. Det blev til et vogntog på 34 med en besætning på 59 menige og 10 befalingsmænd.
Taleren gav en malende skildring af kørselen gennem ingenmandsland, uden kort og uden kendskab til det Ungarske sprog.
Det kom da også til nogle dramatiske møder med Russerne, i alt 11 gange, og en overgang blev professor Husfeldt og den Norske chauffør tilbageholdt for at yde hjælp til en såret i en Russisk rutebil.
Befolkningen strømmede til, græd og vinkede fordi de mente at nu var hjælpen fra vesten på vej. De forfærdende forhold i Budapest blev indgående skildret af taleren.
Der blev af Dansk Røde Kors uddelt 90.000 portioner mad og 1800 liter cacao, og det tog 3 timer hver dag. Foruden lazaret lykkedes det at oprette børnehaver, systuer, skolestuer m.m. Inden meddelelsen om, at lazarettet måtte blive der uden danske læger og sygeplejersker, var et stort arbejde gjort. Deltageren havde følelsen af, at det var det største de havde oplevet. At også andre følte det, viste mindepladen, der blev opsat med ordene "Dette lazaret er skænket af den Danske nation". Og under hjemturen til Danmark lød det til Røde Kors i Østrig og Tyskland: "Det er lige meget, hvordan i gør det, bare i gør det ligesom Dansk Røde Kors"
Efter foredraget viste sparkassekasserer Pfieil, Holbæk, Røde Kors filmen, som var en illustration af foredraget. Det er en film man vil huske.
Formanden takkede taleren, samt Holbæk Amts Sparekasse der gratis havde udlånt films apparatet23

1958 mar.; Røde Kors samariternes Jyderup afdeling
var i går i anledningen af Kongens fødselsdag samlet til en festlighed i det nye fysiklokale på Jyderup Realskole. Formanden, fru Dons, bød velkommen, hvorefter der vistes en oplysende film fra FN, om hvorledes der hjælpes, hvor epidemier hærger i malariaramte egne. Efter en kvit og dobbelt vistes en smuk farvefilm fra mange lande. Repræsentant Gybel Jensen talte for Kongen som det nationale samlingspunkt, og nationalsangen blev sunget. Sluttelig rettede Gybel Jensen en tak til skolebestyrer Vang Petersen og Valdemar Hansen for den gæstfrihed, Røde Kors hver vinter møder på skolen24

1958 maj; Realistisk samaritter øvelse på Jyderup Realskole
Jyderup Samariterforening havde i aften en meget realistisk katastrofeøvelse på Jyderup Realskole, og næsten alle aktive Samaritter var mødt, foruden en del af de store Pige- og Drengespejdere, der har taget Samaritter eksamen sidste år.
Øvelsen var bygget op om den bil, der Kristi Himmelfartsdag forulykkede ved Bennebo, og som foreningen havde lånt. Man forestillede sig, at bilen var stødt sammen med en knallert og i sit forsøg på at undgå at påkøre knallerten var bilen kørt imod et hus og var væltet om på siden. Læge og ambulance var "forsinket af snestorm"
Der var fem "tilskadekomne", nemlig knallertens fører, en kvindelig fodgænger og tre unge mennesker i bilen. Alle blev bragt ind i gymnastiksalen, og her fik de den nødvendige pleje.
Det vanskeligste var at få bilens tre passagerer ud af bilen. De var alle slemt medtagne, de to med knoglebrud, og måtte hejses op af de to døre.
Efter øvelsen gav læge Bent Hallager kritik. Sluttelig takkede formanden, fru Aase Strange, læge Hallager for hans assistance25

1958 okt.; Samariterøvelse
Jyderup Røde Kors Samaritter forening holdt i aftes øvelse på Jyderup Realskole. Læge Bent Hallager gav instruktion vedrørende behandling af forskellige forgiftningsårsager. Formanden, fru Dons, gav derefter en redegørelse for årsmødet på Aarhus Universitet. Sluttelig prøvede eleverne under instruktion af snedker Ejnar Jacobsen at anlægge forbindinger26

1959 apr.; Jyderup Røde Kors Samariterforening
holdt i aftes generalforsamling på konditoriet
Formanden, fru Aase Strange, bød velkommen, hvorefter der vistes 3 interessante film "Atomet i lægevidenskabens tjeneste", "Sundhedsplejersken i arbejde" og en smuk naturfilm for Yellowstone parken i Amerika.
Ved kaffebordet blev der holdt generalforsamling med Gybel Jensen som dirigent. Formanden oplyste, at der har været 4 udendørs og 9 indendørs øvelser, deraf 2 sygeplejekurser samt 4 gennemgange af de elementære Nato kurser og tillige filmaftener. Foreningen har 19 passive og 27 aktive medlemmer.
Røde Kors ugen er gået fint, og der var indkommet 2175 kr., deraf 1305 i Jyderup, 261 kr. i Holmstrup og 608 Kr. i Bregninge-Bjergsted. Desuden har 15 amerikanske Lotter indbragt 500 kr., ligesom der er indkommet en sum ved salg af emblemer og bogmærker. I alt er indkommet 2784 kr.
Fru Strange takkede for støtten til arbejdet og oplyste, at der har været 34 udlån af ud udlånsdepotet. Vandresengen har været udlånt to gange, og der er indkøbt en ny vandreseng, da en aldrig er blevet tilbageleveret trods efterlysninger.
Kassereren Hans Gylling Folkmann oplæste regnskabet, der bal. med 836 kr. i bank og kasse 314 kroner. Valgene var genvalg.
Under evt. vedtoges det at holde fast mødeaften den første tirsdag i måneden. Foreningen har modtaget en anmodning om at være dommere ved samaritter posten ved spejderturneringen St. Bededag, og der skal udtaget hold hertil. En tur til København blev drøftet, og bl.a. skal man besøge en Falck station og fabrikstilsynets udstilling. Samaritternes første øvelsesaften bliver tirsdag den 5. maj 195927


Kilder:
Kilde 1: Flyttet til side for DKB
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 16. februar 1942, side 4 Indsamling de finske børn
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 14. maj 1942, side 6; De finske børn til Kalundborg i morgen
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 15. maj 1942, side 3; Finske børn sendtes til Jyderup egnen.
Kilde 5: Flyttet til side for DKB
Kilde 6: Flyttet til side for DKB
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 30. jan. 1950, side 4; Samaritter
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 10. februar 1950, side 4; Jyderup samariterforening
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 20. feb. 1952, side 3; Jyderup samariterforening
Kilde 11: Flyttet til side for
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 28. juni 1952; Samaritter øvelse i Gammelrand
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 27. jan. 1954, side 4; Virksomt år for Røde Kors samaritterne i Jyderup
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 29. nov. 1955, side 3; Røde kors
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 31. okt. 1956, side 4; Ungarnshjælpen
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 5. jan. 1957, side 3; Dr. Bent Hallager leder Samaritter kursus
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 11. jan. 1957, side 4; Samaritter kursus på Jyderup Realskole sikret.
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 16. jan. 1957, side 4; Rekordtilslutning på Samaritter kursus
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 4. marts 1957, side 3; Ungarnshjælpen
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 27. marts 1957, side 4; Filmsaften hos Samaritterne
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 10. sep. 1957, side 3; Røde Kors, når katastrofen rammer
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 18. nov. 1957, side 3; Gratis Røde Kors film og foredrag om Ungarn
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 19. nov. 1957, side 3+4; Dansk Røde Kors blev forbillede
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 12. mar. 1958, side 4; Røde Kors samaritternes Jyderup afdeling
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 21. maj 1958, side 3; Realistisk samaritter øvelse på Jyderup Realskole
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 1. okt. 1958, side 4; Samaritter øvelse
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 22. apr. 1959, side 4; Jyderup Røde Kors Samariterforening
Noter:


Sidst opdateret 27. maj 2017
©Jyderup Realskole