Pastor Frederik Emil Sørensen
★ 1902 - 1955 ✝ RIP
Pastor Emil Sørensen underviste på Jyderup Realskole fra 1946 til 4. maj 19552
Pastor Emil Sørensen, der gennem en halv snes år har været knyttet til Jyderup Realskole som lærer i religion, døde pludselig onsdag den 4. maj (1955) på vej til skolen. - Budskabet herom havde en chokerende virkning til følge på skolen såvel blandt elever som blandt lærere; der blev stille i klasser og gange. Det var så ufatteligt og uvirkeligt for os alle, og vi blev grebet af dyb sorg og medfølelse med pastor Sørensens familie.
At pastor Sørensen ved siden af sit store arbejde som sognepræst også fandt tid til at undervise i religion på Realskolen kan ikke påskønnes tilstrækkeligt. Ved sin fine, noble karakter, ved sin personlighed og gennem sin undervisning har han for skolens elever haft en betydning, der næppe kan loddes.
Pastor Sørensen efterlader et stort savn her ved skolen, og vi vil i taknemmelighed ære hans minde. Valdemar Hansen1
Pastor Emil Sørensen
Emil Sørensen<
1955, 4. maj; Pastor Emil Sørensen død
Et meget trist døds budskab spredtes i de tidlige formiddagstimer over hele Jyderup og vakte sorg i alle hjem.
Sognets afholdte præst, pastor Emil Sørensen, var død, ramt af et hjerteslag.
Et betydeligt menneske, en retlinet personlighed og ærlig forkynder er ikke mere, og ingen kan forstå, at man så alt for tidligt skulle miste den præst, som havde vundet alles hjerter ved sin naturlighed og venlige færd.
Hr. og fru Pastor Sørensen var ved 8,30 tiden i morges i deres bil på vej mod Realskolen, hvor de begge virkede som lærere, Pastor Sørensen i Religion. I svinget fra Drivsaatsvej mod Sølystvej har præsten antagelig kunnet mærke, at han blev syg, for pludselig bremsede han vognen og drejede om for tændingsnøglen. Han vendte ansigtet om mod sin hustru, som for at sige noget. Det nåede han ikke, men sank bevidstløs sammen, og bilen tørnede mod et træ, dog med så ringe kraft, at fru Sørensen intet kom til.
Pastor Sørensen blev båret ned i Drivsaathuset og læge Hallager, der netop opholdt sig på Realskolen for at Polio-vaccinere, blev tilkaldt, men kunne kun konstatere, at Pastor Sørensen var død.
I Falcks ambulance blev præsten kørt til Præstegården, det hjem, som han elskede og værnede om. Så sent som aftnen før var Hr. og fru Pastor Sørensen sammen med en kreds af venner, og præsten var oplagt og livlig som sædvanlig, og talte om mange forskellige fremtidsplaner, som han glædede sig til at gennemføre, virksom og initiativrig som han var.
For fru Pastor Sørensen betød dødsfaldet naturligvis et forfærdeligt chok og blev det også for hans 81 årige moder, der bor i Holmstrup, ligesom det er et hårdt slag for præstens tre sønner, de to, Erik og Niels Jørgen Thastum, København, der i nær fremtid skal afslutte deres eksamen som stud. Theol og stud. Mag., mens den yngste, Anders, i sommer bliver student fra Stenhus.
Pastor Emil Sørensen blev kun 53 år gammel. Hans barndomshjem var i Hjardemaal Klit, hvor hans far var lærer, og han selv blev student fra Ålborg Katedralskole i 1919, og kandidat fra Københavns Universitet i 1925.
Samme år, altså kun 24 år gammel blev han Kladskappelan i Vig-Nørre Asminderup, i 1919 Sognepræst i Stigs Bjergby-Mørkøv, og i 1940 sognepræst i Jyderup-Holmstrup Sogne.
I sine læseår i København kom Pastor Sørensen i huset hos Direktør Thastum, hvor der var to døtre, Agnes, der studerede sprog, og Bodil, der blev gift med professor Hal Koch og er Danmarks nuværende Kirkeminister. Agnes Thastum blev hans hustru og en storartet præstekone, der viste enestående gæstfrihed mod de mange, der havde ærinde i præstegården.
Pastor Emil Sørensen vil blive husket som en betydelig og god præsteskikkelse.
Han var ikke retningspræget, men udførte en god præstegerning og evnede i sjælden grad at få menigheden til at lytte. En række tillidshverv minder om hans alsidige interesser. Han var formand for skolekommissionen og menighedsrådet, tidligere formand for biblioteket, i bestyrelsen for Norden, Sygeplejerforeningen, Sønderjysk forening og kredsformand for Santalmissionen.
Også indenfor kirkelige kredse var den velbegavede mand højt anskrevet og var formand for Kalundborg og Omegn, Merløse Tuse Præstekonventer.
Stor medfølelse samler sig om dem, der stod Pastor Sørensen nær. Det vil de sikkert få at mærke i disse svære dage3

1954 april; Skolekommission
Den nye skolekommission for Jyderup har konstitueret sig med pastor Emil Sørensen som formand4

Fra Flemming Lindhardt -
Præsten ved Jyderup og Holmstrups kirker, døde på vej til skolen, (hvor han og hans hustru underviste) den 2. eller 3. maj 1955. De kørte ad Drivsåtsvej og bilen fortsatte over Slagelsevej, da pastor Sørensen havde fået et hjerteslag. Se dato for kilde på facebook5

Pastor Emil Sørensen død 4. maj 1955
Sognepræst Frederik Emil Sørensen, Jyderup, døde i formiddag af hjertelammelse, da han i sin folkevogn var på vej til Jyderup Realskole, hvor han underviste i religion. På Slagelsevej ud for Drivsaatvej besvimede han, men nåede at slå vognens motor fra. Bilen kørte mod en lygtepæl og standsede derved.
Præstens hustru, der var med som passager, fik tilkaldt hjælp, og pastor Sørensen blev båret ind i en nærliggende ejendom, hvorefter læge Hallager tilkaldtes. Før han nåede frem, var pastor Sørensen død.
Pastor Sørensen blev 54 år. Han stammede fra Idum i Jylland, faderen var lærer ved Hjardemaal skole. Sørensen blev student fra Aalborg 1919 og kandidat i 1925, hvorefter han begyndte sin gerning som kaldskapellan i Vig. I 1929 blev han sognepræst i Stigs Bjergby, og i 1949 efterfulgte han pastor Spleth i Jyderup.
Gamle mennesker havde en god og forstående ven i pastor Sørensen, og mange gamle i Stigs Bjergby og Jyderup holdt meget af ham. Han begyndte med de ugentlige andagter på De gamles Hjem, kom altid til sammenkomsterne på hjemmet og i aldersrenteboligen og kom ofte i hjemmene. I vinter indledede han aftener med åbent hus i præstegården, noget, der fik stor tilslutning af sognets beboere. Sognets kulturelle liv lå ham på sinde, og han viste stor interesse for livet i by og på egn som helhed. Han var formand for skolekommissionen, for menighedsrådet og i nogle år også for biblioteksforeningen. Desuden gjorde han et indsats for den sønderjyske forening og for sygeplejeforeningen, for ydre mission og for Santal-kredsen. Nylig blev han formand for en ny storkreds af Kirkens Korshær.
Pastor Sørensen var en elskelig, stilfærdig og fredsommelig mand, som let vandt venner. I kirken talte han kloge og ofte aktuelle rod, det kendtes, at han nyttede tiden i sit studerekammer. godt. Han efterlader sin hustru, som er søster til kirkeminister Bodil Koch, en 19 årig søn, som går på Stenhus, en ældre søn er i denne tid oppe til teologisk eksamen, og den ældste søn læser til skoleembedseksamen. Megen medfølelse vil samle sig om hjemmet, hvor et godt og rigt familieliv levedes. I Jyderup gled alle flag på halv, det det sørgelige budskab spredtes og børnene på Realskolen blev sendt hjem for resten af dagen6

Pastor Emil Sørensen begravelse, Holbæk amts venstreblad 5. maj 1955, side 4; Pastor Sørensen begraves
finder sted fra Jyderup kirke på mandag kl. 14. Indtil videre har pastor Edvard Madsen, Bregninge, og pastor Flensted Andersen, Skamstrup, vakance i henholdsvis Jyderup og Holmstrup7

1955, 10. maj - KF, side 4; Ifm. Emil Sørensens jordefærd
Kirkeminister Bodil Koch talte stilfærdigt og smukt over sin svoger og nævned ordet "Eders hjerter forfærdes ikke" og at Jesus - da disciplene sagde: "Herre, vi ved ikke, hvor du går hen" svarede; "Jeg er vejen, sandheden og livet". Disse ord havde fru Pastor Sørensen læst aftenen før, men at hjerterne ikke skulle forfærdes forstod vi ikke, sagde bodil Koch, for det var en god præst og et glad menneske med mange år foran sig8

Mindesten for Emil Sørensen september 1955
Den smukke mindesten for pastor Emil Sørensen afsløredes i går ved en lille højtidelighed på Jyderup kirkegård efter høstgudstjenesten. Sammen med fru pastor Sørensen, sås hendes tre sønner. Hendes svigermor samt søster og svoger, kirkeminister og professor Hal Kock. Mange mennesker var samlet ved graven, da næstformanden for Jyderup menighedsråd, skovejer Frede Jensen, holdt afsløringstalen, hvori han bl.a. sagde;
15 år fik pastor Sørensen lov at virke iblandt os, og han fik udrettet meget i dette åremål.
Pastor Sørensen var i ordets sande betydning en flittig præst og en god forkynder, et godt eksempel for os andre.
Derfor har hans menighed i taknemlighed besluttet at sætte dette minde, og jeg vil overdrage stenen til fru Sørensen og hendes børn og bede dem værn om den, så den til fjerne tider kan stå som et minde om, at her hviler en præst, som i sjælden grad var agtet og elsket af sin menighed. Ære var pastor Sørensens minde
Fru Sørensens tak til menigheden
Da fanen var fjernet fra den røde granitsten, på hvis tilslebne forside man kunne læse, at den var rejst af Jyderup-Holmstrup menigheder til minde om sognepræst Emil Sørensen, trådte fru Agnes Sørensen hen til graven og sagde:
Det er med hjertet fuldt af tak, jeg står her, tak for den mand, jeg fik lov at leve sammen med i 29 gode år, tak til menigheden, som var med til at give ham så lykkelig en tid her, tak for alle de beviser på, at I holdt af ham, som vi modtog ved hans død og siden, og tak for den smukke sten, I har sat spå hans grav som varigt og synligt minde.
Efter afsløringen nedlagdes adskillige blomsterbuketter ved stenen9

.... Om Pastor Sørensen

1950 jun.; Pastor Emil Sørensen, Jyderup, rejser i dag, lørdag til den finske venskabsby Jeppo som foreningen Nordens gæst11 .

1953 maj; Ny formand for biblioteksforeningen (Ikke JR)
Jyderup Biblioteksforening havde i aftes generalforsamling i bibliotekslokalerne. Formanden, pastor Emil Sørensen, oplyste, at det forløbne år havde bragt god fremgang i bogbestand og udlån. Foreningen havde i overensstemmelse med beslutningen på sidste års generalforsamling begyndt en arrangementsvirksomhed. Der havde været to aftenmøder på biblioteket og i samarbejde med tre andre foreninger en filmaften på hotel Skarridsø
I artiklen oplyses tal for bøger. og at lærerinde, frk. Friis, manufakturhandler Sv. Larsen, bankbestyrer H. Hooge og formanden afgik efter ønske som bestyrelsesmedlemmer, og i stedet valgtes efter tre afstemninger manufakturhandler I. C. Nielsen, vognmand Peter Hansen, fru lærer Olsen og driftsassistent Lindberg Hansen12

1954 mar.; Bogauktion og generalforsamling
Jyderup Læseklub på Jyderup conditori. Formanden pastor Sørensen aflagde beretning. Læseforeningen tæller 48 medlemmer, fordelt i 2 kredse med 24 medlemmer i hver kreds, og i alt har 60 nye bøger cirkuleret i kredsene.
Kassereren, frk. Asta Poulsen, oplæste regnskabet. Til bestyrelsen genvalgtes formanden og kasserer samt fru ing. Strange, snedker Knud Jensen og ergoterapeut frk. Lillelund. til revisor genvalgtes skoleinspektør Juhl.
Pastor Sørensen var derefter en fornøjelig "Auktionarius" ved bogauktionen13

1955 juni; I Jyderup Realskoles årsberetning
Om pastor Sørensen hedder det bl.a.: At pastor Sørensen ved siden af sit store arbejde som sognepræst også fandt tid til at undervise i religion på Realskolen kan ikke påskønnes tilstrækkeligt. Ved sin fine noble karakter, ved sin personlighed og gennem sin undervisning har han for skolens elever haft en betydning, der næppe kan loddes. Pastor Sørensen efterlader et stort savn her ved skole, og vi vil i taknemlighed ære hans minde14

1955 juli; Ny formand for skolekommissionen
Konsulent J. Chr. Tvergaard, Jyderup er valgt til formand for skolekommissionen i stedet for afdøde pastor Emil Sørensen15

1955 aug.; Jyderuphus på Søbæksvej Fru pastor Sørensen
Fru Pastor Sørensen, enke efter Pastor Sørensen, Jyderup har købt en grund tilhørende gårdejer Johs. Christensen, Søbæksgården, beliggende på Søbæksvej og her vil fru Sørensen opføre et "Jyderuphus" fra Lynggårdens Tømmerhandel16

1971 marts; Gæster fra Sverige og Norges venskabsbyger
Det vil for foreningen Norden for Jyderup og Omegn og for Jyderup Sangkor, blive til fire nordiske landes venskabskontakt i maj og juni, idet der nu er kommet endelig accept på henholdsvis besøg i Danmark og på NORDENSs første besøg i den finske venskabsby Jeppo, der ligger i Åland, kun få Jyderup'er har besøgt Jeppo, det var pastor Emil Sørensen, og det er fru pastor Sørensen.
Agnes Thastum Sørensen, der har bevaret den nærmere kontakt, hvad der nu kommer NORDENs Jyderup-afdeling til gode17

Niels Jørgen Thastum ses i mellemskolen 1941 (Jyderup Realskoles årsberetning 1941)18, RIP
Erik Thastum ses at tage mellemskoleeksamen 1942 (Jyderup Realskoles årsberetning 1942)19 (stud. Mag.,)
Anders Thastum

1951 Dimissionstalen
1953 Dimissionstalen
1954 Dimissionstalen
1955 Dimissionstalen


Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen20


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955 side 3, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1946-1956
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 4. maj 1955, side 3; Pastor Emil Sørensen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 30. april 1954, side 3+4; Skolekommission
Kilde 5: Flemming Lindhardt
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1955, side 4; Pastor Emil Sørensens død
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 5. maj 1955, side 4; Pastor Sørensen begraves
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 10. maj 1955, side 4; Ifm. Emil Sørensens jordefærd
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 19. sep. 1955, side 4; Mindesten for Emil Sørensen
Kilde 10: Slettet oplysninger flyttet vedrørte fru Thastum, aug. 2015
Kilde 11: Holbæk Amts Venstreblad 10. jun. 1950, side 3; Pastor Sørensen
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1953, side 5; Ny formand for biblioteksforeningen (Ikke JR)
Kilde 13: Kaundborg Folkeblad 10. mar. 1954, side 4; Bogauktion og generalforsamling
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 11. juni 1955, side 4; Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 8. juli 1955, side 4; Ny formand for skolekommissionen
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1955, side 3; Jyderuphus på Søbæksvej Fru pastor Sørensen
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 30. marts 1971, side 6; Gæster fra Sverige og Norges venskabsbyger
Kilde 18: Jyderup Realskoles årsberetning 1941
Kilde 19: Jyderup Realskoles årsberetning 1942
Kilde 20: Billede af lærerne fra 1954 fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"

På arkiv.dk ses Pastor Frederik Emil Sørensen, ca. 1940, Præst ved Stigs Bjergby og Mørkøv kirker, 1929-1940, Nummer B2140

Sidst opdateret 27. februar 2016
©Jyderup Realskole