Overlærer Peter Larsen
1949/50 IV Underklasse, Peter Larsens søn Leif ses i række 2 foran Hr. Larsen
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse med lærer Peter Larsen18
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen19, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva21, ?, Inger Johansen
2 bageste række: Tove21, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel20, Anne Lise Glenhøj


1951 maj; Kano kæntrede, Bevægede kammerater
Lørdag eftermiddag skete der på Skarridsø i Skarridsholmbugten en kæntringsulykke, som kostede to unge mænd livet. To andre var i alvorlig fare, men nåede frelst i land.
Fire kammerater var taget ud på søen i en tremandkano, der dog skulle være stor nok til at bære dem alle fire.
Kanoen tilhørte den 16 årige Knud Larsen, søn af lærer Larsen, Jyderup Realskole. Med på turen var foruden Knud den 18 årige Poul Henning Holmegaard Jensen, søn af gdr. Holmegaard Jensen, Sørninge, den 14 årige Jørn Rasmussen, søn af vognmand Svend Rasmussen, Skamstrup og den 16 årige Chr. Jørgensen, søn af fodermester Jørgensen, Torbenfeldt1 Begge de omkomne, Henning Jensen og Knud Larsen, gik på Jyderup Realskole i Realklassen


Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen16


1952 marts; lærer Peter Larsen, Akselholm at være indstillet til overlærerembedet på Jyderup Realskole2

1957 marts; Smukt bibels spil i Søndagsskolerne
Ved en forældreaften (Hr. Overlærer Larsen deltog aktivt i Søndagsskolen) i Jyderup missionshus fik gæsterne en ualmindelig smuk oplevelse, da søndagsskolebørnene fra Tornved og Jyderup søndagsskoler opførte det bibelske spil "Korsmærket".
I spillet blev alle nationers farver repræsenteret, og man hørte om, hvorledes Ansgar, Nordens apostel, kom med kristendommens budskab, der bredtes ud over hele verden og til alle folkeslag. I aftenens løb holdt overlærer Larsen, Realskolen, Søndagsskole og fortalte historier3
1958 oktober; Runde fødselsdage
Fredag den 3. oktober bliver der hele to runde fødselsdage på Jyderup Realskole. Det er overlærer Peter Larsen, der runder de 60 år, og skolebestyrer Thomas Vang Petersen, der fylder 50 år.

Overlærer Larsen er fynbo.
Efter at have gennemgået forskellige eksamenskursus blev han forstander på et børnehjem i Jylland. Senere vendte han tilbage til Fyn, hvor han virkede som lærer og kom som sådan til Jyderup Realskole i 1946. I
1952 blev han udnævnt til overlærer.
Peter Larsen er en grundig og dygtig underviser og meget pligtopfyldende. På sin jævne og stilfærdige måde har han vundet elevernes tillid, og det er ham en dyb personlig glæde, når en og anden elev viser ham en fortrolighed, som aldrig bliver svigtet.
Foruden at undervise i dansk, regning og matematik har overlærer Larsen også religion som fag, og her er hans personlig indstilling så ægte og medmenneskelig, at det for mange af hans elever blev til en personlig overbevisende oplevelse.
Blandt sine kolleger er han respekteret og afholdt. Overlærer Larsen bor privat i Akselholm, og her har han og hustruen skabt et harmonisk og gæstfrit hjem for deres egne børn, og det er et sted, hvor venner holder af at komme4

Peter Larsen
Fra Jesper Gervin via Carsten Schwartz
1958 okt.; Dobbelt fødselarer på Jyderup Realskole
De to fødselarer på Jyderup Realskole, overlærer Larsen og skolebestyrer Vang Petersen, der i går blev hhv. 60 og 50 år, blev hyldet af samtlige elever og lærerpersonalet. Ved en sammenkomst i gymnastiksalen blev der talt af skolebestyrer Valdemar Hansen og lærerinde Fru Sørensen, der begge takkede de to fødselarer for godt samarbejde og overrakte gaver, ligesom elever fra de forskellige klasser overrakte klassernes gaver. Elever blev beværtet med sodavand, kager og bananer og fik halv fridag5

1959 marts; Fin svendeprøve
Svendeprøve som vognmaler er udført hos Evald Madsen, Jyderup Autolakereri, "Lynggården", hvis lærling, Leif Larsen, søn af overlærer Larsen, Akselholm, bestod med 21½ points og ros.
Skuemestre var malermestrene Timmermann, Helsingør, og Poul Hansen, Frederikssund, samt 2 repræsentanter fra Svendeprøvekommissionen6

1959 okt.; Tove Larsen
Blandt dem som har bestået optagelsesprøven til Kunsthåndværkerskolen i København for at gennemgå den 4 årige uddannelse som reklametegner, er frk. Tove Larsen, datter af overlærer Peter Larsen, Akselholm, Jyderup7

1960 Pølsemandens måneraket, 28-29 marts 1960
Fra årsberetningen; Realklassen opførte en fantastisk komedie, skrevet af overlærer P. Larsen's søn. Den omhandler en drømmerejse til månen med raket og var både spændende og eventyrlig i draget og opsætning. Tillige indeholder komedien en god satire over menneskenes stadig utilfredshed med forholdene i jordtilværelsen8

1964, dec.; Overlærer Peter Larsen - søndagsskole (juleafslutning)
Jyderup sogns søndagsskole festede i missionshuset, hvor overlærer Peter Larsen talte til børnene og læste et par fortællinger9
1965 maj Historisk udflugt
Eleverne på Jyderup Realskoles Kollegie har været på en slags historisk udflugt.
De 30 elever og deres lærere samt bestyrelsen for kollegiet kørte i privatbiler til Reersø, hvor man så på de gamle bygninger og havnen.
Ved et rast i Mullerup, hvor flere steder blev besøgt, fortalte overlærer Peter Larsen om, hvorledes dr. phil. Therkel Mathiassens far, M.J. Mathiassen, der var lærer i Mullerup, havde fremelsket sønnens interesse for arkæologi, i det der netop på denne egn er gjort mange historiske fund, og som bekendt førte til interessen til stor berømmelse for Therkel Mathiassen.

Sidste besøg gjaldt vikingetidens "Trelleborg" ved Slagelse, og her var det skoleinspektør Hebin og forstander Randskov, der, repeterede borgens historiske baggrund9


1966, Formanden (Bestyrelsesformand gårdejer Gunner Jensen, ”Høedgaarden” pr. Jyderup) retter en tak til skolens tidligere bestyrer, overlærer Vang Petersen, samt overlærer Peter Larsen, der havde hjulpet skolen over en vanskelige tid ved at yde lån10

1967, 24. juni; Hr. P. Larsens læserbrev til Kalundborg Folkeblad. Vi har modtaget:
Dags dato står der i Kalundborg Folkeblad, at overlærer P. Larsen og hustru forlader Realskolen efter ferien. Det må være en skrivefejl, for hr. Junker kan ikke have glemt, at han den 12. d.å. skrev til mig:
"Undertegnede anerkender herved modtagelsen af Deres brev med opsigelse for Dem og Deres hustru pr. 30. september d.å"
Endvidere må jeg fordømme, at man fra skolens side bag min ryg har forsøgt at få min ansøgning om pension pr. 1. oktober til at gælde allerede fra 1. august d.å.
Jeg har tjent skolen i 21 år, og min hustru har arbejdet ved den i 15 år! "Bavnely", den 23. juni 1967. P. Larsen11

1967, 4. juli; læserbrev fra Dorte B. Larsen - Vi har modtaget (Kalundborg Folkeblad):
Efter at have læst hr. overlærer Peter Larsens indlæg i Kalundborg Folkeblad den 24. juni d.å. er vi en kreds af gamle elever, der synes at vi må have lov at tage ordet for en kort bemærkning: Efter at Jyderup Realskole i 1962 fik en ny ledelse synes vi, endda tydeligt, at kunne mærke en kedelig tendens til, at visse af de gamle lærere ikke længere blev vurderet efter fortjeneste. Mange ting i det daglige tydede på dette, og skønt vi kun var store børn dengang kunne disse tendenser ikke forblive ubemærket.
Alle tidligere elever har meget at takke Peter Larsen for. Hvor han dog lagde et stort arbejde og ære i at få slået de svære staveord ind i vor bevidsthed, og få sat os ind i den danske litteratur, samt at skrive en god stil. Vi mindes de timer med glæde.
Ikke mindst selve Jyderup Realskole, har Hr. Peter Larsen bistået med hjælp på både den ene og den anden måde. Derfor fortjener han sandelig en bedre behandling end den, at man vil tvinge ham til, at forlade sin elskede skole to måneder tidligere end ønsket. På elevernes vegne fra Real A. 1963. Dorte Birch Larsen12

1968, 4. okt.; Overlærer Peter Larsen 70 år
Overlærer Peter Larsen, Akselholm, Jyderup, fylder i morgen, torsdag den 3. oktober, 70 år.
I ca. 25 år har Peter Larsen været ansat ved Jyderup Realskole, først som lærer og senere som overlærer, og også hans hustru var ansat som lærerinde på skolen.
Overlærer Larsen var en meget dygtig dansklærer og har ført mange, mange elever op til gode eksamener. Med en særlig evne til at vinde børnenes tillid og fortrolighed, sluttede han et venskab med sine elever, der rækker ud over skoletiden.
Peter Larsen, blev så afholdt som lærer, at der dagligt gives beviser herfor ved, at han - selvom han for et par år siden tog sin afsked - opsøges af tidligere elever, og opholder han sig i haven ved sin bolig, kører ingen gammel elev forbi, men standser op og får en samtale med Peter Larsen, der altid giver sig tid til at tale med både børn og unge, som ved, at han aldrig svigter deres fortrolighed.
Samtidig med at være en yderst samvittighedsfuld og pligttro lærer har Peter Larsen gjort et uegennyttigt arbejde inden for Indre Missions samfund, hvor han også stadig inden for en større kreds benyttes som taler og som glimrende oplæser.
To af ægteparrets sønner er gået i faderens fodspor og er lærer henholdsvis København og Vig. En datter er gift med en lærer på Bornholm, en anden datter er barneplejerske i København, og tre sønner er henholdsvis autolakerer Leif Larsen, Svinninge, tømrer Bernt Larsen, Akselholm, og autolakerer Poul Larsen, sidstnævnte bor hos forældrene.
Til naboerne i Akselholm har Peter Larsen et godt venskabsforhold og har også som privatmenneske haft en stor venneskare13

Afholdt lærer hyldet 4. okt. 1968; Overlærer Peter Larsen 70 år
Pens. overlærer Peter Larsen, Akselholm, der i går fyldte 70 år, blev fra morgenstunden beredt en glædelig overraskelse, da han med morgensang og gaver blev hyldet af tidligere elever, realister fra Jyderup Realskole. Eleverne havde flag med, for at markere anledningen, og den smukke tanke der lå bag hyldesten, glædede Larsen meget. På billedet ses Peter Larsen sammen med realisterne under morgensangen14
Peter Larsen 70 år
Beklager kvaliteten af avisfoto
Billede fra overlærer Peter Larsens 70 år - under morgensang fra elever fra Jyderup RealskoleJyderup Realskole15
1978, 2. okt.; Guldbryllup i Jyderup
Overlærerne Agnes og Peter Larsen, Akselholm, har i dag, mandag, guldbryllup
Agnes er født i Århus og Peter Larsen i Mullerup. Parret traf hinanden på Skørpinge realskole, hvor Peter Larsen var forstander og Agnes Larsen lærerinde. Senere kom parret til Nyborg, hvor Peter Larsen var børnehjemsforstander, og i 1946 slog Agnes og Peter Larsen sig ned i Jyderup, i det de begge blev lærere på Jyderup Realskole16Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 21. maj 1951, side 3; Kano kæntrede, Bevægede kammerater
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 22 marts 1952, side 3; under kort nyt
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1957, side 4; Smukt bibels spil i Søndagsskolerne
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 26. september 1958, side 3+4; Runde fødselsdage
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1958, side 4; Dobbelt fødselarer på Jyderup Realskole
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3; Fin svendeprøve
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 6. okt. 1959, side 3; Tove Larsen
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60 side 6-8, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad dec. 1964
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 27. maj 1966
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1967, side 4; Jyderup Realskole
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 4. juli 1967, side 4; læserbrev fra Dorte B. Larsen
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1968; Overlærer Peter Larsen 70
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1968, side 6; Overlærer Peter Larsen 70 år
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1968, side 6; Overlærer Peter Larsen 70 år
Kilde 16: Holbæk Amts Venstreblad 2. okt. 1978, side 9; Guldbryllup i Jyderup
Kilde 17: Billedet fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne fra 1954 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"
Kilde 18: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Navne på elever fra Preben Ebbe Johansen sept. 2017
Kilde 19: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 20: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 21: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017Sidst rettet 16. september 2017
©Jyderup Realskole