Agnes Thastum Sørensen

Fru Thastum underviste på Jyderup Realskole fra 194626 - 197121
Forældre: direktør Janus Thastum (★ 1876- ✝ 1936) og Caroline Andersen (★ 1877- ✝ 1957)
Næsten som et tvillingepar voksede Bodil og hendes lidt ældre søster Agnes op i et trygt og beskedent, Kbh.sk borgerhjem.
Forældrene stammede fra Fyn og var begge stærke personligheder:
Faderen med en evne til at “sysle folk på plads”, moderen med den klassiske evne til at samle familien.
Bedstefaderen opfordrede sine to datterdøtre til videregående studier.
De blev begge studenter fra Ingwersen og Ellbrechts Skole 19221
Ægtefælle: Pastor Emil Sørensen ✝ 1955
Børn: Niels Jørgen Thastum, Erik Thastum og Anders Thastum alle 3 børn gik på Jyderup Realskole3

Røde Kors
Rejser
Tilsyn "Sølyst" (1955, 66)
Studiekreds
1978 Elever boende og indvielsen på JEG

Afskedens time juni 1971
Afsked med fru Thastum Sørensen var et bevæget kapitel. Den respekterede og usædvanlig afholdte lærerinde træder tilbage "på grund af alder" - en årsag direktør Mortensen havde svært ved at acceptere. Fru Thastum Sørensen blev hyldet fra forskellige sider, og i sin tale til deltagerne i dimissionsfesten sagde hun bl.a. Jeg har nu været tilknyttet Jyderup Realskole i treogtyve og et halvt år, og det er med vemod, jeg trækker mig tilbage. Jeg har befundet mig godt, selv i ufredstider, og det glæder mig, at skolen går så godt som ingensinde før.
Fru Sørensen blev fejret ved en efterfølgende fest på kollegiet, hvor hun fik overrakt gaver som synligt bevis for sin store indsats i de mange år. Bestyrelsen gav en guldhalskæde, og kollegerne overrakte en guldarmlænke21


DKB
I september 1940 etablerede DKB sig i Jyderup.
Den 11/9.1940 var 64 parat til at deltage i den første undervisning der blev delt i to hold.(uden sted evt. JR)
De fleste der nævnes i forbindelse med Danske Kvinders Beredskab - har børn der går på Jyderup Realskole2

I 1944 afholdes øvelse på kommuneskolen, følgende navne nævnes: Agens Tahstum Sørensen, Else Hallager, Valborg Freese, Karla Madsen, Fru Dons (Leder af Røde Kors Jyderup)2


Fra Holbæk Amts Venstreblad 30. august 1963; Familien måtte flygte til Jyderup i 1943
Professor Franz Blatt, Aarhus, genopfrisker dystre minder i "Pigtråd"
Dønningerne efter den 29. august 1943 og den tyske besættelsesmagts aktion mod de danske jøder i de første oktoberdage for tyve år siden, nåede også til det idylliske Jyderup.

I et interview i tidsskriftet "Pigtråd" - de danske KZ-fangers blad - fortæller humanisten, professor, dr. phil. og jur. Franz Blatt, Aarhus, om sin arrestation den 29. august 1943, og det senere ophold i Horserød-lejren sammen med andre kendte danskere, der holdtes som gidsler af de nazistiske magthavere.
- Da familien har jødisk blod i årene, blev min hustru og børnenes togrejse op til Horserød snart for risikable. Bodil Koch, hvis mand, professor Hal Koch, stod min kone nær og også var i Horserød, fik mine pårørende sendt til Jyderup, hvor de skjule sig hos sognepræsten Emil Sørensen, og dennes frue, som er søster til fru Bodil Koch, fortæller professor Blatt.
"I denne lille by vakte de sorthårede unger dog alt for megen opsigt", slutter professoren. Fru Thastum Sørensen kendte i øvrigt fru Blatt, idet de var studenterkammerater.
Opholdet i Jyderup varede dog kun få uger, og professor Blatt, der nogen tid senere blev løsladt, fulgte venners råd og fik sig selv og sin familie bragt fra Jyderup til Sverige4

Fru Thastum ca. 1950'erne

I Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, side 14 kan man læse
at det er fru Thastum der holder skolens juletale i gymnastiksalen den 22. december (1960)29
Billedet ligger på fb-siden Stationsbyen Jyderup,
hvor man forsøger, at få sat navne på elever samt evt. korrekt årstal
Jyderup Realskoles lærere 1954
Jyderup Realskoles lærere 1954
Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kynæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen,
Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen.
Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen,
Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, fru Agnes Larsen271954 jan.; Første private børnehave
Jyderup dame søger at løse det vanskelige problem
Fra tid til anden har man i Jyderup søgt at finde frem til en løsning på behovet for en børnehave, uden at det er lykkedes. Fru Kristine Enevoldsen, Teglværksvej, og læge Ibsen var de to, der arbejdede ivrigst for sagen. Et legat på nogle og tyve tusinde kroner er oprettet og bestyreres af bankbogholder Petersen, men alligevel har man ment, at de økonomiske vanskeligheder var for store.
I fjord troede man at have fundet en ideel udvej, idet forstander Sylvest, børnehjemmet "Sølyst", ansøgt ledelsen om lov til at lave en offentlig børnehaveafdeling. Det blev anbefalet af tilsynet: Fru pastor Sørensen, Jyderup, Amtsrådsmedlem Holger Nielsen, Høed, og folketingsmand Thisted-Knudsen, men strandede på, at hovedbestyrelsen ville se tiden lidt an. Forstander Sylvest har dog ikke opgivet håbet.
Nu tilbyder en Jyderup dame med børneplejeuddannelse, fru Kristine Petersen, Drivsåtvej 21, at åbne sit hjem som privat børnehave for 8-10 børn eller flere. Fru Petersen har allerede i de to sidste år haft et par børn i privat pleje, og det er hendes største interesse at omgås og passe børn.
Sognerådsformand Emil Nielsen udtaler, at sognerådet kun kan hilse dette private initiativ med glæde. Fru Petersen har været i tvivl om, hvorvidt det var tilladt at drive børnehave uden sognerådets sanktion, men sålænge Fru Petersen ikke søger om tilskud, har kommunen intet at sige derover. Først når eller hvis dette sker, træder en hel bunke paragraffer i kraft, siger sognerådsformanden, men vi synes det er en god og udmærket ide, fru Petersen vil realisere. Den kan man kun ønske hende lykke til5

1966, Kalundborg Folkeblad 20. juni 1966, side 3; Formandsskifte ved Sølyst
Tilsynsrådet for børnehjemmet "Sølyst", Jyderup, har holdt møde på "Sølyst". Formanden, gdr. Holger Nielsen, Høed, Jyderup, ønskede ikke at fortsætte, og blev afløst af sin hustru, fhv. sognerådsformand fru Alma Nielsen. Medlemmer af tilsynsrådet er desuden lærerinde fru Agnes Thastum Sørensen, Søbæksvej, Jyderup, folketingsmand, borgmester Poul Thisted Knudsen, Ringsted, og særkonsulent Kristian Højberg, Kalundborg19

1956, Kalundborg Folkeblad 20. jan. 1956, side 4; Orgel som gave
Fru Pastor Sørensen har skænket sit orgel som gave til KFUM's bygning. Hermed er et stort savn blevet afhjulpet, og man er meget glade og taknemmelige for den smukke tanke. Orglet blev indviet ved ungdomsmødet i aftes7

Studiekreds
1950 apr.; Fru Thastum, husholdningsudvalg
har holdt afslutning på vinterens sykursus på café "Trekanten", hvor de udførte arbejder var fremlagt. Formanden, fru Agnes Jensen, takkede lederen, fru snedker Hjorth. Fru Jenny Olsen takkede på elevernes vegne, og fhv. sognerådsformand Holger Nielsen, Høed, udtalte tilfredshed med de opnåede resultater. Til slut viste pastor Sørensen en række film28

1956, 27. jan.; 2 Studiekredse (Ved husmoderforeningen)
er i gang med stor tilslutning. Begge studiekredse ledes af Fru Pastor Sørensen. Den ene omfatter emnet "Kunstforståelse" og den anden er engelsk for 3. års elever8

1957, 3. maj; Husmoderforening låner Jyderup Realskoles gymnastiksal
Jyderup Husmoderforenings afslutningsfest på vinterens studiekreds holdtes på Jyderup Realskole i Gymnastiksalen.
En mængde billeder, plakater, fotografier, børnetegninger og meget andet var udstillet og illustrerede på en udmærket måde.
Fru Pastor Sørensen har ledet studiekredsen11

1961, 7. jan.; Fru Thastum Sørensen
Jyderup og omegns husmoderforening begynder efter endt juleferie igen med de to kurser engelsk og taleteknik. Engelsk kurset begynder på tirsdag hos lederen fru Thastum Sørensen, Sølystvej.
Talekurset er udsat fra mandag den 9. til torsdag den 12., og man skal denne gang samles hos fru Jørgen Christiansen, Drivsaatvej16

1963, 27. mar.; Fru Thastum Sørensen afholder engelskkursus for damer
Jyderup og Omegns Husmoderforening holdt i aftes afslutning for vinterens engelskkursus
Festen blev holdt hos lederen, fru Thastum Sørensen, Søbæksvej, og til stede var foruden de 11 elever formanden for husmoderforeningen, fru Anna Møller Hansen, og mrs. Deaumont, Kent, England. Den engelske gæst har tidligere været på besøg i Jyderup som leder af de udvekslingshold af unge studerende fra Kent, der er blevet udvekslet med unge fra Holbæk amt.
Mrs. Deaumont udtalte sin begejstring for den dygtighed, eleverne havde bevist bl.a. ved at fire af dem: Fru Olga Sigurdsson, fru Else Rasmussen, fru Petra Jacobsen og frk. Sofie Larsen på fejlfri engelsk takkede fru Thastum Sørensen for den udmærkede måde, kurset var blevet ledet på, og for alt man havde lært.
Frk. Larsen overrakte på elevernes vegne en gave og en skål med Azalia, ligesom formanden for husmoderforeningen, fru Anna Møller Hansen, overrakte blomster. Fru Thastum Sørensen takkede for samarbejdet, der med dette hold havde varet i tre år, og der blev fra elevernes side udtrykt ønske om, at der næste vinter kunne blive tale om et fjerde års kursus17

1963, 24. sept.; Aftenskole
Fællesmarkedsplanerne skaber interesse for tysk i aftenskolerne
Fuldtegnet til tyskkursus - kun få tilmeldinger til engelsk. Der er ingen tvivl om, at det er muligheden for Danmarks tilslutning til fællesmarkedet, der er en delvis årsag til, at der rundt om på en række aftenskoler er stigende interesse for at lære tysk. Der vil nemmere blive mulighed for udlandstur sydpå, hvor man også i Østrig, Frankrig, Svejts og Italien benytter det tyske sprog på alle turisthoteller og lignende steder. I Jyderup aftenskole er det således fuldtegnet til begynderkurset i tysk, men kun få tilmeldinger til engelsk.
Håb om to engelsk hold?
Det menes dog, at der bliver så mange på engelskkurset, at dette kan gennemføres, såvel for begyndere som for videregående, og ledelsen har til undervisningen sikret sig en kapacitet som fru Thastum Sørensen, der ikke blot er lærerinde i engelsk på Jyderup Realskole, men også har opholdt sig i England flere gange. En forklaring på den mindre tilgang til engelskkurset er sikkert også, at en masse mennesker fulgte undervisningen i TV, og derved kan klare sig i dette hovedsprog, som jo dog verden over har en langt større udbredelse end tysk18


1957, 13. feb.; Jyderup Sognes Sygeplejeforening
holdt i aftes generalforsamling på Konditoriet. Formanden fru Pastor Sørensen, bød velkommen og mindes afdøde fru Sophy Jensen, der havde siddet i bestyrelsen i 40 år9

1959, 24. juni; Hvem vil tage norske gæster (Fru Thastum)
Bestyrelse for foreningen NORDENs Jyderup-afdeling tilrettelagde i aftes samlet programmet for besøget af de norske gæster fra venskabsområdet Kvam Herred.
I programmet kan læses at Fru Thastum, Jyderup, vil recitere "De fem svaner fra Norden"13

1959, 13. nov.; Kvindemøde
Fru pastor Sørensen, Jyderup, taler på mandag aften ved et møde i kvindekredsen i Jyderup missionshus15


1961 Jyderup Sogneråd anmodes Fru Thastum om at forestå ledelse af U-landshjælpen


1968 Fru Thastum Sørensens juletale ved kontaktudvalget julen 68

Mindesten for Emil Sørensen september 1955
Den smukke mindesten for pastor Emil Sørensen afsløredes i går ved en lille højtidelighed på Jyderup kirkegård efter høstgudstjenesten. Sammen med fru pastor Sørensen, sås hendes tre sønner. Hendes svigermor samt søster og svoger, kirkeminister og professor Hal Koch. Mange mennesker var samlet ved graven, da næstformanden for Jyderup menighedsråd, Skovejer Frede Jensen, holdt afsløringstalen, hvori han bl.a. sagde;
15 år fik pastor Sørensen lov at virke iblandt os, og han fik udrettet meget i dette åremål.
Pastor Sørensen var i ordets sande betydning en flittig præst og en god forkynder, et godt eksempel for os andre. Derfor har hans menighed i taknemlighed besluttet, at sætte dette minde, og jeg vil overdrage stenen til fru Sørensen og hendes børn og bede dem værn om den, så den til fjerne tider kan stå som et minde om, at her hviler en præst, som i sjælden grad var agtet og elsket af sin menighed. Ære var pastor Sørensens minde.
Fru Sørensens tak til menigheden
Da fanen var fjernet fra den røde granitsten, på hvis tilslebne forside man kunne læse, at den var rejst af Jyderup-Holmstrup menigheder til minde om sognepræst Emil Sørensen, trådte fru Agnes Sørensen hen til graven og sagde:
Det er med hjertet fuldt af tak, jeg står her, tak for den mand, jeg fik lov at leve sammen med i 29 gode år, tak til menigheden, som var med til at give ham så lykkelig en tid her, tak for alle de beviser på, at I holdt af ham, som vi modtog ved hans død og siden, og tak for den smukke sten, I har sat spå hans grav som varigt og synligt minde.
Efter afsløringen nedlagdes adskillige blomsterbuketter ved stenen6

1957, 19. marts; Dødsfald fru Thastums mor
Fru Pastor Sørensen, Jyderup, har haft den sorg at miste sin mor, Fru Caroline Thastum, enke efter direktør Janus Thastum, København. Fru Thastum, der var knapt 80 år gammel, havde adskillige venner i Jyderup, hvor hun mange gange har været på besøg, og man husker hende som et fint og begavet menneske. Foruden fru Pastor Sørensen efterlader Fru Thastum endnu en datter, kirkeminister Fru Bodil Koch.
Fru Thastum vil i morgen blive begravet fra Frederiksberg Kirke10

I 1969 mistede Fru Thastum et barnebarn i bilulykke - Birgitte 8 år, datter af Anders Thastum20


Rejser
1957 maj; Rejsestipendium fra Dansk Folkeoplysnings Samråd til Fru Pastor Sørensen, 1000 kr. der skal benyttes til kursus i engelsk, i Bourmemouth i England12
1957 sept.; Fjorten nationer samlet i Fredens ånd
Fru Pastor Sørensen vendt hjem fra ophold på sommerskole for engelsklærere
Det var både interessant og gavnligt at gennemgå skoleophold i England, hvor 14 nationer kunne mødes på fredelig vis og få lov til at drøfte indbyrdes forhold, siger Engelsklærerinde ved Jyderup Realskole, Fru Pastor Sørensen, der for nylig er vendt hjem fra Bournemouth, hvor hun sammen med 26 andre danske lærere har været på sommerskole, efter at have modtaget et legat til formålet.
Fru Sørensen efterkommer velvilligt en anmodning om at fortælle lidt om formålet med opholdet og sine indtryk i øvrigt.
Bournemouths bystyre har i samarbejde med pædagogisk Komité arrangeret skoleopholdet, der formede sig som kursus med vidt forskellige emner, men med hovedvægten lagt på engelsk talesprog forståelse af engelsk litteratur.
De 14 nationer var repræsenteret med i alt 175 lærere, der alle i deres hjemland underviste i Engelsk. Ved ankomsten blev der holdt en reception, hvor Bournemotuhs borgmester bød velkommen, og hvor man blev præsenteret for de familier, man skulle bo hos under opholdet. Fru Sørensen boede hos et lærer ægtepar. Natlogi og morgenmad fik man hos privatfamilierne, men spiste i øvrigt på skolen.
På skolen udstedtes frikort til så at sige alt, hvad man kunne ønske sig at se eller opleve, lige fra liggestole ved den stærkt besøgte badestrand til biblioteker, teatre, biografer, koncertsale osv. Bournemouth er en ret ny, men stor by, og har to sider, der er særlig fremherskende, et myldrende turistliv og udpræget musikinteresse. Så at sige hver aften var der koncert et eller andet sted i byens koncertsale.
Arbejdet på skolen gik naturligvis foran fornøjelser. Her var kursus og foredrag om mange forskellige emner, f.eks. "England og Europa", "Politiet og offentligheden", "Lønforhold", "Tobakkens indvirkning", "Englands sociale forhold" og mange andre alsidige emner. Lederen af skolen, Dr. Steiner, der var Tjekoslovak, men i 20 år havde boet i England, holdt et morsomt, causerende foredrag, der hed: "Sådan er England", og programchefen for BBC holdt foredrag om "BBC til deres tjeneste". Herudover havde man gruppevis diskussioner om f.eks. sproglig undervisningsform, skoleforhold, musik, den engelske skoles opbygning, engelsk tankegang og meget andet. Ind i mellem blev vist film af belærende og oplysende art.
Politik var et "bandlyst" emne, det blev overhovedet ikke berørt under nogen form, måske, fordi der var mange Tyskere imellem, og måske også, fordi det kunne få konsekvenser. For øvrigt var der, som man vil kunne forstå, nok til at optage tankerne og tiden. Fru Sørensen besøgte flere gange sine engelsk "pennevenner", som hun havde glædet sig meget til at hilse på. Det var en forretningsmand, hvis hustru havde været lærerinde, og det nærmere bekendtskab blev til glæde og udbytte.
Fritiden blev bl.a. også benyttet til heldags udflugter, og herunder besøgte man flere gamle historiske borge. Et par af dem var beboet, men der så voldsomt beskattede, at ejerne lukkede op for offentligheden for at indtægter ved adgangen kunne hjælpe på økonomien.
Familierne beboede kun en lille fløj og lod resten af borgen være som en slags museum for all de skønne værdier, her fandtes, og som det var en uforglemmelig oplevelse at se.
Den internationale venskabsforbindelse, der skabes ved et skoleophold af denne art, er efter min mening af stor værdi, slutter fru Sørensen. Vi mødtes i fredens ånd, så forskellige vi var, og fandt sammen i forståelse af kulturelle værdier. Vi kom naturligvis også ind på Englænderne på nært hold, og de har, synes jeg, forandret sig væsentligt siden krigen. Før den tid kunne snobberi være fremherskende, men det mærker man faktisk ikke mere. Opholdt har givet os en forståelse af England, engelske forhold og engelsk mentalitet, der gerne skulle komme til videre gavn i gerningen ved engelskundervisningen14

1950 Emmaboda30
1960 Englændere besøger Jyderup (VVF)
1960 Norge og Bornholm
1961 Englandsturen
1961 Norge
1962 Norges turen
1962 København
1962 Genvisit af Englænderne
1963 Københavner tur feb.
1963 Københavner tur sep.
1964 Englandsturen
1965 Genvisit fra englænderne
1967 Englandsbesøget
1967 københavn og slesvig
1968 Genvisit fra England
1970 Svenskernes besøg tror at Fru T. Sørensen deltog her, det dog ikke nævnt
1971 marts; Gæster fra Sverige og Norges venskabsbyger
Det vil for foreningen Norden for Jyderup og Omegn og for Jyderup Sangkor, blive til fire nordiske landes venskabskontakt i maj og juni, idet der nu er kommet endelig accept på henholdsvis besøg i Danmark og på NORDENSs første besøg i den finske venskabsby Jeppo, der ligger i Åland, Kun een Jyderup'er har besøgt Jeppo, det var pastor Emil Sørensen, og det er fru pastor Agnes Thastum Sørensen, der har bevaret den nærmere kontakt, hvad der nu kommer NORDENs Jyderup-afdeling til gode.
Artiklen fortsætter med programmet.
Chr. Jensen har modtaget den første snes tilmeldelser til Finlandsturen.
Rejseleder bliver også denne gang overlærer Thomas Vang Petersen, hvilket borger for, at der vil blive det rigtige udbytte af turen gennem de naturskønne områder i "De tusinde søers land". Vang Petersen har forhandlet med hoteller i de byer, hvor der skal overnattes undervejs, og har i samarbejde med Erling Olsen fået undersøgt hvilke ruter, der er de smukkeste og mest behagelige, rejsemæssigt set, således at der alt i alt er sikret såvel naturskønne oplever, som god forplejning22
1978 december deltager Fru Thastum i Indvielsen af JEG23


Fru Thastum dec. 1978
Fru Ditte Hehnel (tv.) i samtale med Fru Thastum (th) dec. 1978 ved indvielsen af JEG23

Og elever fra Jyderup Realskole boede hos Fru Thastum Sørensen (Else Christensen og Anne Thyregod 1977/78)
Hej Christina! Tak for din hilsen. Jeg har gennemlæst dit materiale.
Som skrevet står, var Fru Thastum Sørensen søster til Bodil Koch, kirkeminister. Endvidere moster til Dorthe Bennedsen, der var socialdemokratisk kirkeminister i 70´erne (Bodil Kochs datter)
Fru Thastums søn Erik, var rektor på Th. Langs Skolerne i Silkeborg, privat grundskole, realskole og gymnasium, og i øvrigt den skole jeg gik på, før jeg kom til Jyderup Realskole. Da jeg kom hjem efter 3 år i Jyderup, var der blevet bygget et nyt stort Amtsgymnasium i Gødvad uden for Silkeborg, hvor Erik Thastum Sørensen var blevet rektor, og gymnasiet på Th. Langs var nedlagt.
Fru Thastum var et varmt og dejligt menneske. Hun var en aldrende kvinde i 77/78, men kørte tit og ofte glad af sted i sin lille folkevogn helt op til Hjertemål i nordvest Jylland, hvor hun elskede at samle hele sin familie i sommerhuset. Og hun havde appetit på rejselivet, og trods det at Anne og jeg kun var 16 år og havde fri adgang til hendes hus, så havde hun fuld tillid til at lade os være alene hjemme, hun var vitterlig et tillidsfuldt menneske. Hun var også god til at hjælpe med lektierne over en kop te i hendes stue. Telefonen måtte vi også låne, og det var for os en ualmindelig stor ting dengang! Ligesom vores forældre og bedsteforældre m.v. kunne ringe os op på hendes telefon. Og havde vi en sygedag, fik vi ganske vist mad ovre fra kollegiet, men fru Thastum kiggede altid ind mange gange med tilbud om te eller koldt at drikke.
Da vi havde fastelavnsfest på Jyderup Realskoles kollegie i 78, udstyrede hun mig med en af sine sorte silke underkjoler samt et smukt sjal og Bodil Kochs hat (sort pilleæske med sort slør)
- på mange måder føltes det som en ekstra bedstemor - måske fordi jeg kom fra hendes søns skole
Kærlig hilsen Else Fiil Wieth Ebbesen f. Christensen24


Kilder:
Kilde 1: http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/573/ (opslag fra 2013)
Kilde 2: Anders Hjorth-Jørgensens Stationsbyen Jyderup, side 208.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1955, side 3 kun Anders eks /Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 30. august 1963, side 8; Familien måtte flygte til Jyderup i 1943
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 19. jan. 1954, side 3+4; Første private børnehave
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 19. sep. 1955, side 4; Mindesten for Emil Sørensen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 20. jan. 1956, side 4; Orgel som gave
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 27. jan. 1956, side 4; 2 Studiekredse (Ved husmoderforeningen)
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 13. feb.1957, side 3; Jyderup Sognes Sygeplejeforening
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1957, side 3; Dødsfald fru Thastums mor
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 3. maj 1957, side 3+4; Husmoderforening låner Jyderup Realskoles gymnastiksal
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 29. maj 1957, side 4; Rejsestipendium
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1959, side 3; Hvem vil tage norske gæster
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad sept. 1957, side 3+4; Fjorten nationer samlet i Fredens ånd.
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 13. nov. 1959, side 3; Kvindemøde
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 7. jan. 1961, side 3; Fru Thastum Sørensen
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 27. mar. 1963, side 4; Fru Thastum Sørensen afholder engelskkursus for damer
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 24. sept. 1963, side 3; Aftenskole
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1966, side 3; Formandsskifte ved Sølyst
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 27. mar. 1969, side 6; Pastor Thastum i ulykke
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1971; Dimittender 1971, Afskedens time
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 30. marts 1971, side 6; Gæster fra Sverige og Norges venskabsbyger
Kilde 23: Jyderup Realskoles informationsavis udgivet i december 1978, side 2-3, Trykkested; Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 24: Else Fiil Wieth Ebbesen, 7. august 2013
Kilde 25: Jørn Pedersen, august 2014
Kilde 26: Jyderup Realskoles årsberetning 1947 side 10, 10. maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 27: Facebooksiden Stationsbyen Jyderup
Kilde 28: Holbæk Amts Venstreblad 5. apr. 1950, side 3; Fru Thastum, husholdningsudvalg
Kilde 29: Jyderup Realskoles årsberetning side 14.
Kilde 30: Holbæk Amts Venstreblad 7. aug. 1950, side 4; Svenske børn
Kilde 31: Fra arkiv.dk (B1174) med tilladelse til gengivelse 26. sept. 2017
Noter:
1946/47 Fru Pastor Agnes Thastum Sørensen: Svensk III-IV Mellemklasse26

I skoleåret 1942/43 og 1945/46 ses børn fra Finland og Norge at bo hos "plejefamilier" i Jyderup - der står ingen steder Fru Thastum, var med i arbejdet omkring disse "Røde kors" børn, kun at DKB deltog.
Se artiklen De finske børn"

1949, 12. mar. - HAV, side 4; Fru Dons får æresmedalje
Kongens emblem for mindst 5 års fortjentfuldt og uegennyttigt i en samariterforening eller samariterkolonne er på kongens fødselsdag uddelt til Martin Bjerre og Erik Madsen, Nykøbing og fru E. Dons, Jyderup, fru E. Almblom og læge Gunnar Ingerslev, Gørlev
(- hører til under samariterforening. Fru Thastum var medlem af DKB)

På arkiv.dk - Jyderup - ses Thastum sølvbryllup B2124, B1177, Thastum B1178, B1176, A4137 oplysninger B7616,B7617,B7626, B7576 om Agnes Thastum Sørensen og Emil Sørensen. Teatermanuskrift af 13 årige Agnes Tastum 1902-1955 , Thastum Det 10de nordiske studentermøde i Trondhjem 16-22 juli 1924 B1175,

DKB: Skovhuset på Jernbanevej i Jyderup, d. 8. maj 1945. "Forplejningsholdet og Udvalget stillede til parade i Skovhuset´s Have sammen med Frihedskæmperne og Samaritternes Udryknings kolonne" står der i Danske Kvinders Beredskabsprotokol (Holbæk/Jyderup A3034, A47, B9107 (teksten), A4100 Irene Sørensen, navneskilt, firhedssang 1940-45?

Fra Jørn Pedersen, aug 2014. Hun er nævnt i Bodil Koch´s bog "Uden omsvøb"25


I Kalundborg Folekblad 25. juni 1958, side 3; ses en årsvikar Thastum på Svinninge Realskole (evt. en af sønnerne?)


Brudebillede af Fru Thastum
Fru Thastum fra arkiv.dk (B1174)31


Sidst rettet 27. august 2017
©Jyderup Realskole