Skolebestyrer Hr. Thomas Vang Petersen


Skolebestyrer på Jyderup Realskole fra 1951-1962
Gennem alle år ydede hr. Vang Petersen en energisk indsats for de arbejdsfelter, han var betroet15

Thomas Vang Petersen startede sit virke på skolen i 1942, underviste i regning, matematik og fysik1
- til 1962 hvor Hr. Thomas Vang Petersen blev overlærer i Høng2

Vang Petersen og Jyderup Realskole
Vang Petersen og Jyderup Tekniske skole
Vang Petersen og Kommunalpolitik
Vang Petersen og Sønderjyske foreningsarbejde
Vang Petersen og Nordiske foreningsarbejde,
Vang Petersen og biblioteksforeningen
Vang Petersens fødselsdage
og hans store interesse for musik som vi får en smag på i musikals historietime med Hr. Vang Petersen
(afholdt ved Biblioteksforeningens møde 1973)


Hr. Thomas Vang Petersen 1988


Hr. Vang Petersen og Jyderup Realskole
I 1951 ved Aksel Knudsens død overtog Thomas Vang Petersen og Valdemar Hansen skolen
De fortsatte driften af skolen til aftalen om køb af skolen af arvingerne var på plads21

I 1953 ved åbent hus arrangement på Jyderup Realskole holder Vang Petersen et mindre foredrag om Livanskuelse er forudsætning for at blive en personlighed3

1954 maj Undervisningsministeriet har beskikket Realskolebestyrer Vang Petersen som censor i regning og matematik ved(mangler ord evt. de) kommunale skoler i Odense4Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen20


1955 holder Thomas Vang Petersen foredrag i forbindelse med forældredage -
1956 holder Thomas Vang Petersen indlæg om De nye skoleforslag

Efter skolebestyrer Knudsens død overtog skolebestyrer Valdemar Hansen og Vang Petersen Jyderup Realskole.
Det skete 1. januar 1952. Skolen bliver drevet videre i samme gode ånd som i forgængernes tid, og med et stadigt voksende elevtal, hvorfor det har været nødvendigt at tilbygge en ny 3-klasset fløj.
Vang Petersen er ligeledes afholdt af sine elever og blandt sine medarbejder.
Han ejer evnen til at fange elevernes interesse og er en dygtig og vidtspændende underviser.
På skolens årlige udlandsture er Vang Petersen en populær "Rejsekammerat" for flokken.
Også udenfor skoletiden har Vang Petersen interesser og er medlem af Jyderup Sogneråd, valgt af Venstre.
Som privatmenneske er han afholdt blandt sine mange venner og respekteret, fordi han aldrig taler ilde om andre mennesker, men altid søger at bedømme en sag retfærdigt5

Jyderup Realskole er fra 1. august 1959 overgået til selvejende institution, og skal som sådan ledes administrativt af en forældrebestyrelse, der vælges på en årlig generalforsamling.
Medlemmer af institutionens er alle forældre, der har børn på skole samt andre interesserede, der indmelder sig i Jyderup Realskoles Skolekreds.
Herved får forældrene gennem denne bestyrelse meget nær forbindelse med og indflydelse på skolens drift, og målet er, gennem samarbejde med skolens lærere og leder, at skabe de bedst mulige forhold for skolens elever7

Jyderup Realskoles bestyrer Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersen
På billedet ses hr. Valdemar Hansen og hr. Thomas Vang Petersen

I 1960 valgte Valdemar Hansen at fratræde stillingen som skolebestyrer og døde kort tid efter.
Thomas Vang Petersen skriver Valdemar Hansens efterskrift8

1960 juni Skolen for eneren 1960 juni;
Efter en række interne oplysninger i Jyderup Realskoles årsberetning, hvor det bl.a. nævnes, at skolens lærerstab er på 13, skriver Vang Petersen en tankevækkende artikel "skole for eneren", hvor han bl.a. siger:
Sand, humanisme må tro på mennesket som et åndsvæsen, som en personlighed, og tro på, at mennesket kan udvikle sig til et rigt selvstændigt individ, der udefra denne rigdom vil leve livet til glæde og berigelse for medmennesket.
Den levende, humanistiske skole må give den enkelte de friest mulige udviklingsmuligheder i overensstemmelse med hans eller hendes natur, og den må give de frieste og de fleste mulige chancer i valget af fremtidsmål.
Den må tage eleverne som de er af natur og aflevere dem igen med mindst muligt ødelagt af deres særpræg, med en større sum af viden, og med en styrket rygrad til at tage de nederlag, det frie valg og det frie liv i det hele fører med sig, først da har vi muligheder for at tale om frie mennesker9

1962 marts Skoleinspektør Vang Petersen fratræder sin stilling
Skoleinspektør Vang Petersen, Jyderup Realskole, har meddelt skolens bestyrelse, at han ønsker at fratræde sin stilling fra sommerferien 1962.
Det er ikke Vang Petersens hensigt at flytte fra Jyderup, og det vil om kort tid blive klarlagt, hvad fremtidsplanerne går ud på.
Skolens formand, købmand Otteslev, Bjergsted, bekræfter, at skoleinspektøren har ønsket at fratræde, og stillingen er opslået ledig pr. 1. august 196210

1962 maj Vang Petersen overlærer i Høng
Skolebestyrer Vang Petersen, Jyderup Realskole, er fra august måned ansat som overlærer ved Høng Realskole.
Vang Petersen bliver dog boende i Jyderup og vil således fortsat kunne beklæde sin plads i Jyderup sogneråd som Venstres repræsentant11

1964 marts deltager Vang Petersen i planlægningen af Rejsebureauet Skarridsø's ture.


1958 Hr. Vang Petersens fødselsdage
4. okt. 1958 Dobbelt fødselarer på Jyderup Realskole
De to fødselarer på Jyderup Realskole, overlærer Larsen og skolebestyrer Vang Petersen, der i går blev hhv. 60 og 50 år, blev hyldet af samtlige elever og lærerpersonalet.
Ved en sammenkomst i gymnastiksalen blev der talt af skolebestyrer Valdemar Hansen og lærerinde Fru Sørensen, der begge takkede de to fødselarer for godt samarbejde og overrakte gaver, ligesom elever fra de forskellige klasser overrakte klassernes gaver.
Elever blev beværtet med sodavand, kager og bananer og fik halv fridag6

september 1958 Runde fødselsdage
Fredag den 3. oktober bliver der hele to runde fødselsdage på Jyderup Realskole. Det er overlærer Peter Larsen, der runder de 60 år, og skolebestyrer Thomas Vang Petersen, der flyder 50 år.
Skolebestyrer Thomas Vang Petersen er Vendelbo, og med Vendelboens karakteristiske lune.
Efter en grundig pædagogisk læreruddannelse fik V.P. først lærergerning i Jylland, indtil han 1. August 1942 blev lærer ved Jyderup Realskole med matematik, regning, naturhistorie og sangundervisning som hovedfagKilde

1968 oktober Vang Petersen 60 år
Overlærer, sognerådsmedlem Vang Petersen blev på 60 års dagen i går kraftigt hyldet.
Dagen igennem strømmede det ind med gaver, blomster og telegrammer, der mødte gratulanter fra både skoler, kolleger, elever, private og foreninger m.fl. Venstre var repræsenteret ved kredsformanden, prokurist Børge Sørensen, Havrebjerg, og sekretær Johannes Hansen, Hjorthøj.
Ved en aftenfest på hotel Skarridsø, hvori deltog 90 gæster, blev den populære og afholdte fødselar hædret i taler og sang. Talerækken var skolebestyrer Georg Hansen, Høng Realskole, lærerinde fru Tove Ulladal, Høng, lakmester Lindberg Hansen, Emmabodavej, sognerådsformand Poul Rasmussen, Jyderup, skovejer Frede Jensen, Jyderup skov, postassistent, fru Karna Olsen, Kløvermarksvej, lektor Nørgaard, København, tidl. Jyderup, Vang Petersens nevø fra Aarhus, skoleinspektør Peter Juhl, Aldersrovej, repræsentant Peter Hansen, Lynggaardsvej, overlærer fru Agnes Thastum Sørensen, Sølystvej, gårdejer Henning Nielsen, Søbogaard, redaktør fru Valborg Rundé, Jyderup og frk. Betty Rasmussen, Enghavegaarden, Mørkøv.
Inden Vang Petersen havde ordet for at takke for den store hyldest, var der underholdning ved sangerinden Dorte Birch Larsen, der er en af Vang Petersens tidligere elever, og hun indflettede en tak for sin dejlige skoletid12
1978 oktober Thomas Vang Petersen 70 år
Forhenværende overlærer Thomas. Vang Petersen, Nyvej, Jyderup, fylder i morgen, tirsdag, 70 år.
Vang Petersen stammer fra Serritslev ved Brønderslev, hvor han blev uddannet snedker og karetmager.
Senere fik han imidlertid lyst til at skifte til lærergerningen, og i 1933 fik han sin seminarieuddannelse på Winthers seminarium i Silkeborg. Han blev ansat på en efterskole i Kolding, og senere blev han lærer på den private realskole i Hjørring. I 1942 kom han til Jyderup, hvor han blev ansat på Jyderup Realskole. I 1951 blev han skolens bestyrer, men da den i 1962 tillige blev kostskole, valgte Vang Petersen at blive lærer ved Høng realskole. Her var han til 1972, hvor han trak sig tilbage.
Vang Petersen er en særdeles aktiv mand, der gennem årene har haft et væld af tillidshverv.
Han blev i 1954 medlem af Jyderup sogneråd valgt af Venstre, og derefter har han været kommunalpolitiker 24 år i træk, i det han i to perioder har været medlem af Tornved kommunalbestyrelse.
Inden for det kommunalpolitiske er det altid det kulturelle, der har ligget hans hjerte nærmest.
Han har således været formand for kulturelt udvalg både i den gamle Jyderup kommune og i Tornved kommune.
Af andre tillidshverv kan næves formand for biblioteksforeningen, formand for Sønderjysk Forening samt næstformand i foreningen Norden13
Men vi ved også om Thomas Vang Petersen14
Thomas Vang Petersen er født i Serritslev i Jylland hvor faderen var karetmager.
Som sådan lod sønnen sig også uddanne, men det blev nu ikke indenfor dette fag, han kom til at slå sine folder. Dels var teknikken kraftigt på vej ind i fagets manuelle sider, dels var Thomas Vang Petersen noget af en læsehest. Så det blev lærergerningen, han valgte.
Vejen gik over Vrå Højskole og Winther's Seminarium i Silkeborg til Aagaard Efterskole, senere til Hjørring Realskole og Rosell's skole.
Under krigen, nærmere betegnet i 1942, gik rejsen videre til Jyderup, hvor han blev lærer på Jyderup Realskole og senere skolebestyrer.
Når valget fandt på Jyderup, skyldtes det mest en tilfældighed.
Thomas Vang Petersen var nemlig aktiv i modstandsbevægelsen. Da jorden begyndte "at brænde" lidt under ham, sørgede en bekendt for, at han blev bragt ind i billedet til den ledige stilling i Jyderup.
Da realskolen skulle omdannes til også at være kostskole, valgte Thomas Vang Petersen, at søge bort.
Den nye stilling blev på Høng Realskole, hvor han var ansat i perioden 1962-1972.
I sine mange år i Jyderup har Thomas Vang Petersen været særdeles aktiv, både indenfor det sønderjyske og nordiske foreningsarbejde, biblioteksforeningen og indenfor det kommunale område.
Som repræsentant for Venstre blev han valgt ind i Jyderup sogneråd i 1954.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 fortsatte han i Tornved kommunalbestyrelse, hvor han havde sæde indtil valget i 1978.
Thomas Vang Petersen giftede sig med Gitte Vang Petersen. I ægteskabet er der en søn Jens Vang Petersen.

I avisartikel fra Vang Petersens 80 år fødselsdag (3/10. 1988) kan ses at Vang Petersen er f. 3/10.1908, artiklen er fra Jyderup Lokalarkiv - men kan ikke se hvilken avis
Offentlige erhverv: Gennem alle år ydede han en energisk indsats for de arbejdsfelter, han var betroet, blandt andet som udvalgsformand for teknisk udvalg og derefter kulturelt udvalg.
I mange år har han været - og er stadig - formand for Sønderjysk forening for Jyderup og Omegn - næstformand i Foreningen Norden og i adskillige år leder af gensynsrejserne til de nordisk venskabsbyer15


Hr. Thomas Vang Petersen gik bort i slutningen af november 199116
Det står også at læse i mindeord for Vang Petersen at han en overgang var formand for specialskolehjemmet på Sølyst. Formand for Dansk-Nordisk Ungdomsforbund. Vang Petersen arbejdede aktivt for en svømmehal i Jyderup. Han holdt sig aktiv højt oppe i årene, blandt andet gennem sin interesse for musik, hvor han selv spillede flere instrumenter. (og havde en større pladesamling).
Gennem alle år ydede Thomas Vang Petersen en energisk indsats for de arbejdsfelter, han var betroet17

1973 Hr. Vang Petersen og musik
Musikals historietime med Hr. Vang Petersen (afholdt ved Biblioteksforeningens møde)

1974, 26. feb.; Vang Petersen holder tale ved genindvielsen på biblioteket
Blomsterarrangementer, grønne planter og buketter, var mellem de gaver der prydede Tornved hovedbibliotek ved genindvielsen og receptionen i går i den tidligere administrationsbygning på Holbækvej 41, Jyderup.
Mærkelig opvækst
Ved receptionen bød formanden for kulturelt udvalg, overlærere Thomas Vang Petersen velkommen. Her som andre steder startede biblioteket på privat basis. Da Vang Petersen for 32 år siden, i 1942 kom til Jyderup, havde biblioteket til huse på en balkon på Jyderup kommuneskole. Bibliotekar var fru Kreutzer, der fra en beskeden begyndelse fik skabt et folkebibliotek med en alsidig bogbestand. Biblioteksforeningen blev oprettet og stod for bogudvalget i mange år, indtil det for 6 år siden kom ind under andre former. Den mangeårige formand, repræsentant Peter Hansen, gjorde et stort og gavnende arbejde, sammen med driftsleder Lindberg Hansen og bibliotekar Vilhelm Rørbech, ligesom også Vang Petersen var med i arbejdet.
Rørbechs indsats.
Vang Petersen understregede, at Vilhelm Rørbech har gjort en kæmpeindsats, også på baggrund af, at han på en helt enestående måde var inde i litteratur hvad enten det var alle arter faglitteratur eller skønlitteratur og for alle grupper i samfundet, om det var for arbejdere eller højtærede skolemestre kom Rørbechs indsigt biblioteket til gavn og Jyderup bibliotek fik en helt usædvanlig alsidig bogbestand i Rørbechs tid som bibliotekar, selv hvad angik musiklitteratur. Det skylder vi Rørbech megen tak for.
Et stort arbejde er gået forud og mange er gået helhjertet ind for opgaven. Fra en "upåagtet krog" i starten til dette moderne hovedbibliotek, er væksten blev så stor i takt med udvidelserne - at vi nu er oppe på et udlån på 54.000 bind, eksklusive de righoldige skolebiblioteker, samt dem store filial i Mørkøv. De små filialer er desværre fra i dag nedlagt.
"Smertebarnet" er imidlertid det kun 25 kvm. børnebibliotek og vi håber, at de oprindelige planer om, at tilbygge 200 kvm., kan føres ud i livet.
Tak til alle der har støttet og medvirket22

På arkiv.dk ses Indvielse af Jyderup Bibliotek 1974; Indvielse af Jyderup Bibliotek 1974
Forrest fra venstre, Jørn Larsen, Poul Christensen, Thomas Vang Petersen, i baggrunden, Lundberg Hansen, Peter Hansen, Anny Krebs Jensen
KommunalpolitikHr. Vang Petersen og kommunalpolitik
Som repræsentant for Venstre blev Thomas Vang Petersen blev valgt ind i Jyderup sogneråd i 1954.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 fortsatte han i Tornved kommunalbestyrelse, hvor han havde sæde indtil valget i 197814
Herunder som udvalgsformand for teknisk udvalg og derefter kulturelt udvalg15

I 1958 var der en injuriesag med Thomas Vang Petersen

Hr. Vang Petersen og teknisk skole
Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at Thomas Vang Petersen også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe", Realskolens lærere underviste på Jyderup Tekniske skole gennem hele denne skoles tid.
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Jyderup Tekniske skole 1948
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.

Kilder:
Billedet af hr. Thomas Vang Petersen er fra Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup. Forlaget desAHJn
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 15. maj 1962, side 6
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 27. november 1953, side 4; Livsanskuelse er forudsætningen for at blive en personlighed
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 6. maj 1954, side 3
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 26. september 1958, side 3+4; Runde fødselsdage
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1958, side 4; Dobbelt fødselarer på Jyderup Realskole
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 3. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 25. juni 1960, side 3+4; Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1962, side 3; Skoleinspektør Vang Petersen fratræder sin stilling
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 15 maj 1962, side 3; Vang Petersen overlærer i Høng
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1968, side 6; Vang Petersen 60 år
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 2. okt. 1978, side 9; Thomas Vang Petersen 70 år
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 3. okt. 1983, Thomas Vang Petersen 75 år, Fra Jyderup Lokalarkiv
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 3/10. 1983, Thomas Vang Petersen 75 år, Fra Jyderup Lokalarkiv
Kilde 16: I avisartikel om Vang Petersens 80 års fødselsdag 3. okt. 1988 - fra Jyderup Lokalarkiv
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 27 november 1991; Mindeord for Hr. Thomas Vang Petersen.
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 29 nov. 1991; Dødsfald
Kilde 19: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 20: Billedet fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne fra 1954 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"
Kilde 21: Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup. Forlaget desAHJn
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 26. feb. 1974, side 6; Vang Petersen holder tale ved genindvielsen på biblioteket
Kilde 23: B-6482 fra arkiv.dk med tilladelse til gengivelse 26. septemerb 2016 fra Jyderup Lokalarkiv ved Inge Lis Madsen
Noter
Dorte Birch Larsen (Realist 1963); Vi ved også at han var flink overfor eleverne i Buerup -
Hr. Vang Petersen var flink til, at "samle elever" op i bilen til/fra skole.
Hr. Vang Petersen holdte i 1979 husmoderforeningens juletaleSøbæksgården
Der skal nok komme mere om Hr. Vang Petersen både tekst og billeder.
Billede ved 1978 mangler pt.


Sidst opdateret 26. september 2017
©Jyderup Realskole