Retur Jyderup byJyderup Husmoderforening
Foreningens formænd: Fru Asta Mønsted Friis (1925),
året efter fulgt af fru Hansigne Kreutzer (1926-1930),
Fru Maja Petersen (1930-1935),
Fru Emma Andreassen (1935-1941),
Fru Sophy Jensen (1941-1947),
Fru Ellen Hjorth (1947-1950),
Fru Anna Møller Hansen (1950-1954),
Fru Emilie Andersen (1954-1958),
igen fru Anna Møller Hansen (1958-1972)
og siden 1972 har fru Edith Møldrup været formand12 ✝ RIP 201221

1950 jan.; Husmorforening 25 års jubilæum
Jyderup husmoderforening havde i aftes medlemsmøde, og man drøftede et arrangement i anledningen af foreningens 25 års jubilæum 3. februar. Der skal holdes fest på hotel Skarridsø1

1950 jan.; Jyderup husmoderforening jubilerer
Jyderup husmoderforening fejrer 25 års jubilæum fredag den 3. feb. med en festmiddag på hotel Skarridsø hvortil landsforeningens formand fru Dahlerup Petersen, København og kredsformanden, fru Wiuff, Kalundborg er indbudt.
Initiativet til oprettelsen af Jyderup husmoderforening kom fra Kalundborg, idet fru Ingeborg Møller og frk. Fritze tog til Jyderup, hvor der var sammenkaldt nogle husmødre, og den 3. februar 1925 oprettedes Jyderup husmoderforening med følgende bestyrelse: Fru realskolebestyrer Mønsted Friis, fru forpagter Frandsen, fru elektricitetsejer Folkmann, modehandler frk. Emilie Andersen, fru gdr. Frost, fru købmand Sophy Jensen og fru bagermester Chr. Jensen. Bestyrelsen konstituerede sig med fru Mønsted Friis som formand, og ved et meget energisk arbejde blandt sognets husmødre lykkedes det temmelig hurtigt at få tegnet 100 medlemmer, og dette medlemstal er steget siden. Af andre formænd kan nævnes fru handelsgartner Kreutzer, fru murermester Pedersen, fru købmand Jensen, fru modehandler Emma Andreassen, og for tiden er fru snedker Hjorth formand. Følgende er nu i bestyrelsen: Fru vulkanisør Holger Hansen, fru boghandler Olsen, fru mekaniker Christensen, fru overassistent Hjort, fru elektriker Sørensen og husholdningslærerinde frk. Nicolaisen.
Desværre brændte forenings første forhandlingsprotokol ved den store ildebrand i 1938, da fru Andreasen var formand.
Foreningen har gennem de mange år været af stor betydning for byen og omegnen, og mangen ung husmoder har gennem foreningen haft stor udbytte af de mange demonstrationer, der har været afholdt. Der har været oprettet depoter for udlån af spædbørns tøj for ubemidlede, og der har været afholdt mange husholdningskursus, henkogningskursus, sylte- og bagekursus og sy- og vævekursus.
For tiden er der et sykursus i gang med 22 deltagere, et husholdningskursus med 14 deltagere og en studiekreds med 40 deltagere. Foreningen har haft en god støtte i statens børnehjem "Sølyst", hvor de har fået lov til at holde de fleste af disse kursus.
Blandt de medlemmer, som har gjort et særligt stort arbejde for foreningen, bør nævnes fru Sophy Jensen, der var medlem af bestyrelsen i 23 år, deraf 8 år som formand: hun blev da også ved sin udtrædelse af foreningens bestyrelse udnævnt til æresmedlem. Alt i alt kan foreningen se på en lykkelig udvikling gemmem de mange år, og det vil sikkert blive en stor festdag for de mange medlemmer, der har tegnet sig til festmiddagen på fredag2

1950 feb.; Da Jyderup husmødre kørte med trækvogn gennem byen
Muntre minder opfrisket ved Jyderup husmoderforenings 25 års jubilæum i går.
Mange lykønskninger fra nær og fjern.
En februardag for 25 år siden drog et sælsomt optog gennem Jyderups gader. Et par af byens agtværdige damer kom kørende med en trækvogn fyldt med alskens huskeråd. De kørte op foran en ejendom, hvor sagerne blev læsset af og bragt ind i en stue, der var stillet til rådighed, og på en omvendt ølkasse demonstrerede en ekspert madlavningens mysterier for en lille flok husmødre. Det var den første spæde begyndelse til Jyderup husmoderforening, således som en af dem, der var med fra første færd, fru Sophy Jensen, i aftes tegnede et bilede af og af de besværligheder, man i begyndelsen måtte slås med Velegnede lokaler står i øvrigt stadig øverst på ønskesedlen. I går fejrede Jyderup husmoderforening sit 25 års jubilæum, og i nogle festlige og fornøjelige timer mindedes medlemmerne ved en lille festmiddag de svundne år. Desværre gjorde det et lille skår i glæde, at landsformanden, fru Dahlerup Petersen, ikke kunne være til stede.
Den første gratulant var foreningens æresmedlem, fru Sophy Jensen. Der kom mange smukke blomster og gaver og telegrammer - både fra private og institutioner.
Fra De danske husmoderforeningers hovedledelse var kommet et meget smukt bordflag og fra isenkræmmer Gylling Folkmann en statuette. Der var blomsterhilsener fra Jyderup håndværker- og handelsforening, turistforeningen, Holbæk amts økonomiske selskab, Høng husmoderforening, en kreds af købmænd og telegrafiske hilsener bl.a. fra Holbæk husmoderforening. Kalundborg og Lundby husmoderforeninger, og fra landsformanden samt en del private lykønskninger.
Fra 14 til 16 var der reception på hotel Skarridsø, og om aftenen samledes medlemmer med deres mænd, repræsentanter for sogneråd og skolevæsen og medlem af hovedbestyrelsen, kredsformand fru Wiuff, Kalundborg, til en middag.
En frisk forening
Fru Sophy Jensen indledte talernes række. Jyderup husmoderforening har altid haft mit hjerte, sag hun bl.a., og den har haft dygtige bestyrelser, hvor de enkelte medlemmer har haft et godt samarbejde. Hun opfriskede gamle minder og håbede på fortsat held for foreningen.
Fru Mønsted Friis, der var den første formand, fortalte om begynder vanskelighederne og om, hvordan man måtte støtte sig til Kalundborg afdelingen. Hun fortalte om de første demonstrationer og kursus, der blev sat i gang, og om den interesse, der fra første færd blev vist fra husmødrenes side.
Fru murermester Petersen (formand fra 1930-35) takkede bl.a. fru Wiuff for god støtte. Fru Petersen var ked af den stadig lokalemangel, men foreningen satte sin lid til det nye skolekøkken. Hun ønskede bestyrelsen held og lykke til fortsat at være i stand til at løse de store opgaver, der ventede.
Fru Wiuff bragte hilsen fra fru Dahlerup Petersen. Hun syntes, det var godt kvinderne nu havde vænnet mændene til, at også de trængt til at komme ud og lære noget godt og få friske indtryk med hjem. Hun ønskede til lykke med det udførte arbejde og priste aftenskoleloven, der havde været en stor hjælp til at kunne få gennemført kursus under de bedste betingelser.
Fru Wiuff fortalte lidt om det arbejde, der skal gøres til husmødrenes verdenskongres i efteråret. Hun håbede, at verden med tiden ville lære samarbejdets kunst, og at man især fik fat i ungdommen for at dygtiggøre den til at tage arbejdet op efter de ældre.
Formanden, fru Hjorth, takkede festudvalget for arbejdet med festen og dem, der var kommet til stede. Hun håbede, flere ville slutte op om husholdningskursus.
Sognerådsformand Holger Nielsen syntes, Jyderup husmoderforening var en meget frisk forening, og at det var ganske glimrende, at også mændene kunne få lov til at lære husgerning. Herrerne udbragte et leve for foreningen.
Pastor Sørensen lykønskede på skolenævnets vegne og lovede altid velvillig støtte. Han lagde især vægt på to af foreningens formålsparagraffer - at præge hjemmene etisk og samfundsmæssigt. Kvinderne skulle ikke alene blive dygtigere, men også selvstændige - det skal ikke mere hedde: hvad fatter gør - det er måske hyggeligt for fatter, men ikke sundt. Mand og hustru må hver levet et selvstændigt liv, men knytte sig sammen, med kærlighedsbånd til værdi for hinanden og derigennem levet et rigt samliv.
Endvidere lykønskede leder af sykursus, fru Jørgensen, Kalundborg.
Der var skrevet fire sange, der gjorde lykke, og den fornøjelige fest sluttede med en dans, hvortil de unge fra husholdningskursus var indbudte3

1950 feb.; Jyderup Husmorforening
holdt i aftes generalforsamling. Regnskabet balancerede med 1455 kr. med en beholdning på 494 kr. Af helbredshensyn frabad formanden, fru snedker Hjorth sig genvalg og fru overassistent Hjorth og næstformanden, fru vulkanisør Hansen takkede den afgående formand for hendes arbejde. Til bestyrelsen nyvalgtes fru smedemester Schrøder. Bestyrelsen vil senere konstituere sig4


1958;
Kort sagt; Jyderup Husmorderforening holder udflugt til Landskrona den 19. maj, men man skal melde sig senest på mandag22

Jyderup husmødre til Landskrona
Jyderup Husmoderforening har planlagt en tur til Landskrona mandag den 19. maj. Efter tilbagekomsten fra Sverige bliver der lejlighed til et ophold i København, hvor der spises middag på Vartov. Ved fristens udløb har der tegnet sig 32 deltagere, så turen er dermed sikret23

En fin Sverigestur
Jyderup Husmoderforening havde en vellykket udflugt i går i det gode vejr. Efter ankomsten til København så man først fabriken Panther-sko, også tog man til Landskron med frokost ombord på skibet. I Landskrona blev tiden brugt til omfattende indkøb. Efter tilbagekomsten til København spistes middag i Vartov, og lidt over midnat var man hjemme igen24

1959 jan.; Husmorfore. demonstrations Legindgard
Jyderup og omegns husmoderforening havde i aftes i samarbejde med handelsgartner Frits Legindgaard indbudt sine medlemmer til "Dybfrost" demonstration i Sct. Georgsgildets hus, og det blev en interessant aften, som damerne var glade for. Næstformanden, fru Agnes Schrøder, bød velkommen, hvorefter salgschef H.C. Hansen, "Premiere", gav en redegørelse for, hvilke varer indenfor frugt, grøntsager, fisk, fjerkræ m.v., der egnede sig bedst for at blive dybfrossen. Alt skal i dag være så let at gå til, og anerkendte fødevareeksperter, bl.a. professor Ege, går ind for, at næringsværdien i de frosne fødevarer bevares.
Det er ikke så lige til, som man tror, selv at eksperimentere med at dybfryse, f.eks. var der ud af 20 ærtesorter kun to, der egnede sig til dybfrost. Der vil i København blive en udstilling af dybfrosne varer fra hele verden og mange husmoderforeninger ventes at ville aflægge udstillingen et besøg.
Damerne fik udleveret en fortegnelse over alt, hvad der kan fås af dybfrosne ting og deltog i en konkurrence i at sammensætte en festmiddag af de ting, der stod i den trykte fortegnelse.
Det blev nødvendigt at foretage en lodtrækning, og førstepræmien, et gavekort på 25 kr., gik til fru boghandler Søvndahl Petersen. Desuden uddeltes flere andre præmier.
Efter kaffepausen sluttedes med en sang, og næstformanden mindede om, at foreningen har generalforsamling den 21. ds. 5

1959, 22. januar - KF, side 3; Husmorforeningens formue

1960 feb.; Succesfest i Husmorforeningen, Fru Frost udnævnt til æresmedlem
Jyderup og omegne Husmoderforening fejrede i går sin 35 års fødselsdag ved en fest, der blev en strålende succes.
Foreningen havde også indbudt herrerne og viste den flotte gestus at servere fint smørrebrød til alle - ganske gratis - og med efterfølgende kaffe.
Salen i "Sct. Georgshuset" var fyldt til sidste plads, da formanden, fru Anna Møller-Hansen, bød velkommen, især til de indbudte damer, der havde været med fra foreningens start, fru Rasmine Hansen, der er æresmedlem, fru Petra Jacobsen og fru Christiane Frost. Et andet æresmedlem, fru Hansigne Kreutzer, var forhindret i at være tilstede.
Nyt æresmedlem
Foreningen havde haft sit første medlemsmøde i Jyderup Kino med 62 medlemmer, hvoraf fru Frost personligt havde tegnet de 22. Fru Frost, der således havde været med til at give foreningen en god start og ydet en værdifuld støtte gennem årene, blev udnævnt til æresmedlem.
Mens alle rejste sig, blev fru Frost lykønsket og fik overrakt blomster.
35 år er en lang tid, fortsatte formanden, og mange damer har gennem årene gjort et stort arbejde til gavn for foreningen. Håbet er, at man også fremover kan samles til såvel fornøjelige arrangementer som belærende foredrag, og foreningen havde det fødselsdagsønske, at mange flere unge ville være med i dens arbejde.(resten udeladt)6

1961 Hal Kock inviteret af bl.a. Jyderup Husmoderforening

1965, jan.; Husmorforeningen 40 års jubilæum
1965, 4. feb. - KF, side 8; Stor artikel om husmorforeningen

1968 dec.; Husmorforeningen fester - Valdemar Gybel Jensen holder juletalen

1972 juli; Program for Husmoderforeningen
Selv midt i "sommeres hjerte" er det nødvendigt at tænke frem på "de lange aftener", ihvertfald når det gælder om at lægge et program og træffe aftaler til en husmoderforenings ny sæson. Bestyrelsen for Jyderup og Omegns Husmoderforening, hvis formand og sekretær er henholdsvis fru Edith Møldrup, Emmabodavej, og fru Ellen Nielsen, Teglværksvej, har holdt et møde for at tilrettelægge slagplanen for kommende sæson og er foreløbig nået frem til et arrangement pr. måned - dog to i november.
Der lægges ud først i september med en eftermiddagsudflugt bl.a. med besøg på stentøjsfabrikken "Désiree" i Benløse ved Ringsted, hvorfra der fortsættes til den historiske Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Udflugten afsluttes på "Jakob Skomagers Kro", altsammen afklaret i løbet af en eftermiddag.
Kend din by
Den populære serie "Kend din by" fortsætter på fjerde år og i oktober gælder det et forretningsbesøg i firmaet H. Gylling-Folkmann, "Gyllinghus". De sidste nye finesser og lettelser for husmødrene i det huslige arbejde, vil blive demonstreret, nyheder i køkkenudstyr og alle mulige andre dessins med interesse for "spindesiden" også som et eftermiddagsbesøg.
I november måned vil der blive budt på to arrangementer, det ene først på måneden, hvor en sagkyndig vil demonstrere anvendelsesmulighederne for de mange nye mælkeprodukter. Der er efterhånden kommet så mange forskellige slags, at variationerne er vidt forskellige og spændende. Sidst i november kommer fru Inge Toft med film, foredrag og salg af stoftryk. Det er en af de mest populære mode- og stofideer der er kommet frem i mang år og den varieres stadig, også med ny raffinementer.
Poul Rasmussen holder juletalen
Den årlige julefest holdes tirsdag den 12. december i Kollegiets sal på Søbæksvej. Jyderups tidligere sognerådsformand, Poul Rasmussen, Skovgården, Tornved, holder juletalen, og der vil desuden blive Lucia-optog, oplæsning og gavespil. En aften for hele familien.
"Hvis jeg blev ene ... hvad så?" - Sådan lyder emnet for første sammenkomst i det nye år, i januar 1973, og det vil også her blive en sagkyndig der kommer med oplæg og besvarer spørgsmål.
Generalforsamlingen, der sædvanligvis holdes i januar, vil blive holdt i februar med et efterfølgende gavespil, hvad der nok skal få mange lokket til. Ved samme lejlighed drøftes også målet for sommerudflugten 1973.
Marts måneds arrangement "svæver lidt", idet der mangler tilsagn og det bliver muligvis i samarbejde med Biblioteksforeningen.
Teatertur
i april byder på en teateraften og her vil blive taget hensyn til trækplaster på repertoiret. Muligvis bliver der også en hyggeaften ind imellem, og i maj slutter sæsonen med heldagsudflugten.
Tider og steder vil blive meddelt ved annoncer, og der vil også blive satset på, at få mange nye medlemmer med også fra de "yngre årgange" og forhåbentlig vil medlemmerne selv agitere for tilgang. Programmet er så alsidigt, at det har noget at byde på for alle aldre20

Kalundborg Folkeblad 13. sept., side 6; ses dette gode billede af damerne fra Jyderup husmoderforening, teksten på microfilmen er ikke læselig, måske billedet taler for sig selv!25
Jyderup Husmoderforening 1972

1972 nov.; Surmælksdemonstration flyttet
Jyderup og omegns husmoderforening beder os minde om, at der i aften, tirsdag indbydes til demonstration i anvendelse af surmælksprodukter, og gør endvidere opmærksom på, at kurset ikke, som først meddelt holdes på Jyderup Realskole men flyttes til skolekøkkenet på børnehjemmet "Sølyst"
Husholdningskonsulent fru Elsemarie Møller-Hansen, Sæby, vil vise alle tænkelige anvendelser af sundhedskilden surmælksprodukter, og der er både smagsprøver og opskrifter til damerne7

1972 dec.; husmoderforeningens julefest

1973
Fra Jyderup Posten 1. februar kan læses; Generalforsamling på Jyderup Realskole tirsdag den 13. februar 1973 kl. 19,30
Dagsorden iflg. lovene. Evt. forslag bedes være formanden ihænde 8 dage før. Kaffebord og gavespil, medbring selv en gave26

dec.; Herrerne er velkomne til husmødrenes julefest
Husmoderforeningen for Jyderup og omegn indbyder tirsdag den 11. december 1973 til den årlige julefest i Kollegiets sal på Søbæksvej. Som det er tradition er herrerne denne aften også meget velkomne.
Juletræer og levende lys vil være med til at forhøje stemningen når deltagerne samles om kaffebordene. Sangbogen tages flittigt i brug. Juletalen holdes af divisionschef fru Ane-Lise Søvndahl Petersen, Degnehuse, Jyderup. Realskolen pigekor synger julen ind med Lucia sangen, når de med tændte lys danner Luciaoptog. For dette arrangement står musikpædagog fru Birgit Rasmussen, Svinninge.
Bestyrelsen har indkøbt eller samlet et væld af dejlige gevinster, der kan vindes ved det sædvanlige julegavespil.
Der plejer at være fuldt hus til denne festlige aften, og det kan nok tiltrænges i denne lys- og varmefattige tid, at der tændes lys og spredes varme på en sådan måde, at det bliver en god optakt til julen8

1974 jan.; kom til ost og vin, husmorforening lån af JR
Her var den oprindelige invitation at arrangementet skulle holdes på Realskolen, men der skulle bruges kogeplader (så arrangementet henlægges på jyderup skoles skolekøkken)9

1974 apr.; fest og maniquin opvisning, Husmorforen. låner gym JR
Festaften hvortil herrerne også er velkommen. Og arrangementet holdes i gymnastiksalen på Jyderup Realskole, som omdannes til et hyggeligt interiør10
1974 Festlig juleoptakt i Husmoderforeningen.
Til julemånedens mange gode traditioner hører også den festlige juleoptakt, som Jyderup og omegnes husmoderforening hvert år indbyder til, en aften, hvor hele familien er velkommen. Det bliver denne gang torsdag den 12. december i Kollegiets festsal på Søbæksvej.
Salen vil blive julesmykket, også med tændte juletræer, og juletalen holdes af pastor Lill Bækkegård-Olesen, København, der har nær familie i Jyderup.
Ved kaffebordet vil der blive underholdning med musik, sang, Luciaoptog m.m. - og som sædvanligt ved julefesten vil der blive gavespil om gode gevinster. Det vil på alle måder blive en aften, hvor hele familien kan hygge sig og der plejer også at være fuldt hus.
Af hensyn til kaffebordet, skal tilmelding ske forud, til enten fru Folkmann tlf. 476117, eller fru Schmidt tlf. 476233, og det skal være senest mandag den 9. december11
Jyderup Husmoderforening 1974
Festlig juleoptakt i Husmoderforeningen
Jyderup Husmorforening
Stående fra venstre:
fruerne Gerda Folkmann, Mia Jentoft, Elna Schmidt, Edith Hehnel, Margrethe Pedersen
og siddende fra venstre:
fruerne Ellen Nielsen, fru Edith Møldrup, Julie Pedersen
På smuk og værdig måde, med nedlægning af blomster på tidligere formænds grave, på Jyderup Kirkegård, vil Jyderup og Omegns Husmoderforenings bestyrelse på mandag, den 3. februar 1975, ære dem der har været med til at børe foreningen frem til gavn og glæde for medlemmerne. Anledningen er, som det kort har været nævnt, at foreningen denne dag har bestået i 50 år og der er om eftermiddagen reception i nuværende formands hjem, fru Edith Møldrup, Emmabodavej 10.
Den egentlige jubilæumsfest holdes tirsdag den 4. februar 1975 i "Gildehuset" på Fuglsangsvej, hvor også landformanden, fru Elisabeth Jessen, Kastrup, har lovet at komme tilstede. Indbudte er også foreningens æresmedlemmer, fru Petra Jacobsen, Lindegården, og Fru Anne-Marie Nielsen, Holbækvej m.fl.
Formændene
Fire af foreningens formænd - der har i alt været 9, i beregnet fru Edith Møldrup - ligger begravet på Jyderup Kirkegård, det er Fru Asta Mønsted Friis, Fru Sophy Jensen, Fru Anna Møller Hansen og fru Emilie Andersen, Dyremosevej.
Foreningens første formand var Fru Asta Mønsted Friis, året efter fulgt af fru Hansigne Kreutzer (1926-1930), Fru Maja Petersen (1930-1935), Fru Emma Andreassen (1935-1941), Fru Sophy Jensen (1941-1947), Fru Ellen Hjorth (1947-1950), Fru Anna Møller Hansen (1950-1954), Fru Emilie Andersen (1954-1958), igen fru Anna Møller Hansen (1958-1972) og siden 1972 har fru Edith Møldrup været formand. Længst blev det således Fru Anna Møller Hansen der bestred posten, i alt 18 år og elsket af alle sine medlemmer som ingen anden.

Første og nuværende bestyrelse
De gamle protokoller er intakte og det fremgår af den første bogs optegnelser, at stiftelsen skete på initiativ af Kalundborg Husmoderforening, repræsenteret ved fru kredslæge Møller og fru Wiuff.
Der indmeldte sig straks 32 damer, et tal der på rekordtid steg til 132, som var tilstede da den første bestyrelse blev valgt. Det var Fru Asta Mønsted Friis (formand), frk. Emilie Andersen, Holbækvej, Fru Agnes Folkmann, Fru Kristiane Frost, Fru Marie Frantzen, Fru Sophy Jensen og Fru Rigmor Jensen, Hagendrup Mølle. Suppleanter var fruerne Friier og Kreutzer, revisorer Fru Hooge og frk. Raabæk.
Den nuværende bestyrelse består af fruerne Edith Møldrup (formand), Dorte Knudsena (næstformand), Julie Petersen (kasserer), Ellen Nielsen (sekretær), Elna Schmidt, Mia Jentoft og Gerda Folkmann. Suppleanter fruerne Margrethe Petersen og Edith Hehnel, revisorer fruerne Marie Nielsen og Valborg Rundé.
Fru Ellen Nielsen har været bestyrelsesmedlem i 16 år.

Drikkepenge 5 øre, Adam Poulsen 100 kr.!
Det er både fornøjeligt og interessant at læse beretninger i protokollerne og det er næsten historiske tidsbilleder der tegner sig, f.eks. at der anvendtes petroleumsapparater ved de første demonstrationer på Hotel Skarridsø, hvor man betalte 55 øre for kaffe med brød og gav 5 øre i drikkepenge. En række arrangementer blev desuden holdt i Jyderup Conditoris pavillon. Hverken hotellet eller pavillon hører i dag med i bybilledet - desværre. Det dyreste arrangement i de første af foreningens leveår, var en festaften med skuespiller ved Det kgl. Teater, Adam Poulsen, på scenen. Honoraret var 100 kr., plus rejsegodtgørelse og fortæring. Indbefattet musik, leje af sal, mm. her kom udgifterne op på 195 kr. - og det havde nær væltet foreningens budget.

Alsidigt virke.
Medlemstallet - der i dag er på ca. 120 - har været oppe på 162, plus nogle år med skolekøkken for unge piger. Foreningen vandt ry for alsidigt virke, kurser, demonstrationer, studiekredse, fester, bankospil, messer, udflugter, skolekøkken, konkurrencer, f. eks. i borddækning, oprettelse af spædbørnsudstyrsdepot, udstillinger, basarer, stand ved dyrskuer, pinse- og skovfester, sprogkursus, mannequinopvisninger, pakkefester, udstillinger, bl.a. i samarbejde med "Dansk Frugtavl", og i de senest år også "julestue" og serien "Kend din by", med virksomhedsbesøg o.l.
Det kan f.eks. nævnes, at i nogle år blev julemesser på hotellet besøgt af op mod 3000 mennesker. En mannequinopvisning samlede på en aften 600 gæster, så det tør siges, at der var trængsel i hotellets store sal. I fru Anna Møller Hansen formands tid blev også oprettet et kontaktudvalg for de ældre, ledet af fru Emilie Andersen. Der har været en lykkelig evne til, at kombinere gode traditioner med, at prøve at gå nye veje med et friskt initiativ, og husmoderforeningen har altid været parat til et samarbejde, såvel med byens forretningsfolk, som med andre foreninger. Til traditionen hørte bl.a. de årlige udflugter - i nogle år endda pr. cykel! Senere blev det pr. bus til mange steder, også Fyn og Jylland. En tilbagevendende tradition er den særlige form for julefester, hvor også herrerne er selvskrevne og hvor der lægges vægt på at give den rigtige juleoptakt og vise, at "vi kommer hinanden ved".

Festen
Det er ikke længere så let som før, at samle medlemmerne til de arrangementer der bydes på. For dem der bruger fjernsynet på de belærende områder, Tv-køkkenet og hvad der eller der vises, er det, syntes mange, en god form for "undervisning", forenet med hjemlig hygge, og så svigtes husmoderforeningens demonstration. Det giver færre penge i kassen og der må stadig tæres på bankbeholdningen, som engang var helt oppe på 10.000 kr., med drømme om, at bygget eget hus! Det er opgivet forlængst, men det er langtfra en pessimistisk bestyrelse der har tilrettelagt 50 års dagen. Bestyrelsen glæder sig over, at der fortsat er trofaste medlemmer der slutter op om foreningen, omend jubilæumsønsket er tilgang af unge husmødre, som vil være med til, at føre en god og levedygtig forening videre og måske komme med nye impulser der kan medvirke til, at få alle medlemmer til at møde frem når der kaldes til noget fornyende.
Ved festen, som også er for herre, giver formanden et rids af foreningens historie. Landformanden har sikkert også et par bevingede ord at sige og ellers vil ordet blive frit. Underholdningen er i gode hænder hos fru Dorte Birch, Buerup, musikpædagog Fru Birgit Rasmussenb, Svinninge, og ejendomshandler Børge Siefert, Mørkøv. Der festes med god grund, for der er gjort et dygtigt, uegennyttigt og prisværdigt arbejde, i ærefulde 50 år12

1975 feb.; mange gaver til Jyderup Husmorforening
Receptionen for 50 års jubilaren, Jyderup og Omegns Husmoderforening, holdt hos formanden fru Edith Møldrup, Emmabodavej 10, blev en lille forsmag på den egentlige jubilæumsfest, der fejres i aften i "Gildehuset" på Fuglsangsvej.
fru Edith Møldrup og hendes mand, assurandør P. Møldrup, havde stillet deres hjem til rådighed for receptionen og sammen med sin bestyrelse tog fru Edith Møldrup imod de mange gratulanter der overrakte gaver og blomster. Æresmedlem fru Anne-Marie Nielsen, der har været foreningens medlem i 49 år, overraktes et bedårende skønt blomsterarrangement og havde selv udtrykt sin hyldest på rim. Fra tidligere bestyrelsesmedlemmer og "Acacia" var der ligeledes blomster, fra Jyderup Realskolen en stor pengekasse, og fra Tornved kommune og Jyderup Handels- og Håndværkerforening noget til at flyde i pengekassen, henholdsvis 500 og 200 kr. Firmaet H. Gylling-Folkmann have kombineret gave for forårsbebudere ved at smykke 12 krystallysestager med gule erantis. Jyderup og Omegns Turistforening, forenings revisor, fru Marie Nielsen, samt DDH's kreds II "sagde det med blomster", sidstnævnte overrakt af fruerne Helga Louring og Annelise Rulfs Petersen, Kalundborg.
Fruerne kom desuden med en "flaskegave" fra Kalundborg Husmoderforening og formanden fru Louring, tolkede naboforeningens lykønskning og hyldest. Det var en gæstebog fra Kalundborg Folkeblad/Sjællands Tidende, det er foreningens første gæstebog, og den vil fortalte formanden, blive indviet ved festen i aften hvor landsformanden, fru Elisabeth Jessen, sikkert vil prente sit navn i bogen.
Festaftenens program indledes med spisning og til denne har indtegnet sig op mod 70 gæster. Efter spisning og festtaler vil Dorte Birch og Birgit Rasmussen, ejendomshandler Børge Siefert, Mørkøv, glæde gæsterne med henholdsvis solosang, musik og oplæsning13

1975 maj; Husmorforening på cykeltur
Det er i morgen, onsdag, Jyderup Husmorforening arrangere cykeltur til børnehaven "Skovly" i Mørkøv. For medlemmer, der ikke ønsker at deltage i "kondi-afdelingen" bliver der naturligvis transport i biler, men alle mødes på parkeringspladsen ved Jyderup Centret kl. 1414

1975 okt. Foredrag og besøg på Birkegården
Jyderup Husmorforening 1976
1976 dec.; Husmoderforeningens julefest Søbæksgården
Jyderup by har på Søbæksgården fået den helt ideelle store sal stillet til rådighed, og den var i aftes rammen om husmor foreningens dejlige julefest med ca. 100 deltagere, samlet om julesmykkede borde og salen yderligere pyntet med mange julesymboler og for enden af salen et stort juletræ med tændt lys. Formanden Fru Edith Møldrup, bød velkommen og der blev sunget.
"Der er noget i luften". Musik - og sangpædagog fru Birgit Rasmussen beviste endnu en gang sin evne til at sammensætte et alsidigt underholdningsprogram, indledt med besøg af dyrene fra "Zoo", elefanter, aber, tiger mv., alt imens Birgit Rasmussen spillede og Realskolens kor sang "Sov sødt lille jumbo".
Birthe med kor sang "Nu har vi jul igen", efterfulgt af "Hvor gik min snemand hen", sunget af Malene. Realskolens musikhold foredrog "Født er vor frelser", hvorefter Silver med smuk baryton sang "Der var engang i Betlehem", med engelsk tekst. Musikholdets program sluttede med "En rose så jeg skyde". Der var stort bifald efter hver afdeling, også da det vrimlede ind med søde nissebørn, der dansede "Nissedans"
Derefter fulgte det traditionelle og altid betagende Luciaoptog, hvor luciabruden og hendes mange terner kom ind med tændte lys syngende luciasangen, "Kimer i klokker" og "Dejlig er jorden". Dermed var der på rette måde lagt op til at lytte til juletalen og et juledigt.
Juletalen blev holdt af Elisabeth Hastrup, Dønnerup, en tankevækkende tale, der gav tilhørerne indhold at tage med hjem. Elisabeth Hastrup understregede, at julens budskab om fred på jorden og kærlighed mellem menneskene, der lyder så smukt som et eventyr, har vi alle muligheder for at gøre sandt, gøre det til virkelighed. Om vi året igennem bar julens budskab i hjertet, da kunne vi eje himmeriget på jord. Vi har alle tænkelige goder, men det er os selv, det skorter på. Goderne har vi vænnet os sådan til, at de betragtes som en ret, omend de er en daglig gave. Vi anser det for vor pligt at belære andre nationer om, hvordan de skal bære sig ad for at få det nøjagtigt som vi, uden at tænke på, om det passer med deres tankegang, religion, levevis og kultur gennem årtusinder. Jyderup Husmorforening 1976
Tolerance mod andre
- Vi skal hver dag huske, hvad Jesus praktiserede på jorden: Tolerance mod andre
- Kærlighed og tolerance hører sammen, men kan ikke udøves uden fred. Fred i sjælen og fred med Gud. Det nye vi har måtte sande er, at i vort velfærdssamfund ser det ud til, at sjælen trives dårligt. Vi har tabt noget væsentligt undervejs: evnen til at tale sammen og vise vore følelser. Mor og far har for lidt tid til at tale med deres børn og unge. Alle ser TV og glemmer samtalens kunst, men denne forenkling er farlig for vor kultur - og for vor sjæl. Kulturarven må holdes levende i ordet og i livsholdningen, og en sund sjæl må have del i glæde og tryghed.
Elisabeth Hastrup uddybede hvorledes der navnligt tales for lidt om religion. Er vi for generte til at vise vor hengivenhed overfor Vorherre?
Eller er vi måske blevet "for fine"? videre nævnede Elisabeth Hastrup eksempler på, hvordan man gennem tro på Gud kan få trøst og støtte og opleve tegn, der beviser, at Gud er til, som en levende virkelighed, og hun sluttede sin smukke juletale med at citere et digt, skrevet af hendes mor. Digtets første vers lyder således:
Hvis du ønskes og ønsker en jul med fred, så må du ta' alle mennesker med
og ikke blot dine egne, -
for julens budskab er kærlighed
og kommer de andre dig ikke ved,
så når du jo ingen vegne.

De mange deltagere hyggede sig ved kaffebordene, hvorefter der var gavespil om mange dejlige gevinster. Formanden havde også gaver at uddele, til Elisabeth Hastrup, Birgit Rasmussen og til skolebestyrer Peter Hehnel, med tak fordi der altid er åbne døre for foreningens arrangementer. Der blev takket til alle sider, og den festlige og stemningsfulde aften sluttede med ønsket om en glædelig jul og med pilgrimssalmen "Dejlig er jorden"15

1978 april: Ulla Jessen inviteret af Jyderup og Omegns Husmoderforening

1978 oktober:
Besøg på ny skole
Jyderup og omegns Husmoderforening besøger i morgen onsdag, Jyderup erhvervsrettede grundskole. Besøget er et led i serien "Kend din by"
Jyderup erhvervsrettede grundskole er oprettet i sprængstoffabrikkens Danlacs tidligere lokaler på Aerolitvej. Der vil blive serveret kaffe. Mænd er også velkomne19
1978 april; Skuespillerinden Ulla Jessen underholder til husmorderforeningens afslutningsfest på Søbæksgården

1979 nov.; Husmorforeningen på Søbæksgården
Der arrangeres et stort show på Søbæksgården den 14. november, hvor den danske fabrik "Vestfrost" ved sin mesterkok Jørgen Frisch, vil demonstrere og fortælle om de moderne El-hjælpmidler, der i dag er på markedet16
1979, 15. nov. - KF, side 6; Husmorforeningen i Laden på Søbæksgården
Omkring 200 mennesker overværede præsentationen annonceret den 3. nov. 197917
Billede 1979 apr.; Afslutning på husmoderbridgen i Jyderup
Jyderup og omegns Husmorforening sluttede onsdag eftermiddag vinterens bridgeturnering, der har været spillet på Søbæksgården
Ved det efterfølgende kaffebord talte formanden, fru Edith Møldrup , der takkede spillerne for sæsonen, og som overrakte Agnes Andersen en gave for hjælp med regnskaberne.
Derefter talte formanden for Ditte hehnel, som nu rejser fra byen, hun takkede fru Hehnel for hendes store arbejde i Husmorforeningens bestyrelse, ligesom hun takkede hende for privat venskab og slutteligt overrakteEdith Møldrup en gave fra foreningen til Ditte Hehnel, og ønskede alt godt for hende og hendes familie fremover18

1979 Husmorforeningens juletale


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 10. jan. 1950, side 3; Husmorforening 25 års jubilæum
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 31. jan. 1950, side 3; Jyderup husmoderforening jubilerer
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 4. feb. 1950, side 3; Da Jyderup husmødre kørte med trækvogn gennem byen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 11. feb. 1950, side 3; Jyderup Husmorforening
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 14. januar 1959, side 3; Husmorfore. demonstrations Legindgard
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1960, side 3; Succesfest i Husmorforeningen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 7. nov. 1972, side 6; Surmælksdemonstration flyttet
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 8. dec. 1973, side 6 Herrerne er velkomne til husmødrenes julefest
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 17. jan. 1974, side 6; Kom til ost og vin, husmorforening lån af JR
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 9. apr. 1974, side 6; Fest og manniquin opvisning, Husmorforen. låner gym JR
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 4. december 1974, side 6: Festlig juleoptakt i Husmoderforeningen
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 1. februar 1975, side 8;Jyderup Husmorforening 50 år
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 4. februar 1975, side 6; Mange gaver til Jyderup Husmorforening
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad13. maj 1975, side 6; Husmorforening på cykeltur
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1976, side 6; Husmoderforeningens julefest
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1979, side 6; Husmorforeningen på Søbæksgården
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 15. nov. 1979, side 6; Husmorforeningen i Laden
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 5. april 1979, side 7; Afslutning på husmoderbridgen i Jyderup (nej det må være HAV)
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 31. oktober 1978, side 10; Besøg på ny skole
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 15. juli 1972 side 6; Program for Husmoderforeningen
Kilde 21: Inge Møldrup Petersen 17. december 2015
Kilde 22: Holbæk Amts Venstreblad 10. maj 1958, side 4; Kort sagt
Kilde 23: Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1958, side 4; Jyderup husmødre til Landskrona
Kilde 24: Holbæk Amts Venstreblad 20. maj 1958, side 4; En fin Sverigestur
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 13. sept., side 6; Husmoderforeningen, billede, teksten på microfilm er ikke læselig
Kilde 26. Jyderup Posten 1. februar 1973
Noter:
a) Fru Møldrup og fru Dorte Knudsen er begge overlærere på Jyderup Realskole
b) Lærerinde på Jyderup Realskole

Sidst opdateret 16. december 2018
©Jyderup Realskole