Børnehaveklassen på Jyderup Realskole
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69
1969/70 1970/71 1971/72 1973 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
1979/80 1980/81 1981/82


Børnehaveklasse 1963
Til børnehaveklassen har vi endnu ikke fået ministeriets godkendelse. Altså må vi bevare tålmodigheden en tid endnu, selvom det kniber svært! - Heldigvis rummer imidlertid vor ansøgning en helt ny idé, som ikke er prøvet andre steder- Lad os håbe, det på højeste sted vil mildne luften for de klippede får. Vi brænder efter snarest at kunne bringe nyheder også på dette område! 1

1963 18. juli; Så kommer børnehaveklassen på Jyderup Realskole
Skoleinspektør Hebin, Jyderup Realskole, har nu endelig fået svar fra Undervisningsministeriet så ansøgning om tilladelse til at oprette børnehaveklasse. Af hensyn til planlægning er det høj tid, at man får en afgørelse, da det er hensigten at begynde samtidig med det nye skoleår, ligesom det også er en kort tidsfrist for at få ansat en børnehavelærerinden.
Her har man dog for alle eventualiteters skyld indledt forhandlinger med en lærerinde, som kan tiltræde med kort varsel.
Børnehaveklassen er beregnet for de 5-6 årige, og da der er modtaget mange forespørgsler for, hvornår den blev sat i gang, håber Hebin, at der vil blive stor tilslutning. Børnene vil blive beskæftiget på samme måde som i børnehaver, og det skulle ikke alene blive pædagogisk gavnligt for børnene, men også i mange tilfælde en aflastning for mødrene. For enebørn er det tillige en fordel, at de her, inden den rigtige skolegang, lærer om tilpasning ved samværet med jævnaldrende, og der kunne nævnes mange andre fordele ved en børnehaveklasse, som med succes er blevet praktiseret ved flere andre skoler. Tilmelding skal ske inden 1. august til skoleinspektør Hebin, tlf. 253

1963 juli; Realskole agitation for Børnehaveklasse
Jyderup Realskole er man nu - efter at have modtaget endelig tilsagn fra Undervisningsministeriet - begyndt en omfattende agitation for at skaffe tilstrækkeligt med elever til en børnehaveklasse for fem til syv årige børn.
Denne forskoleklasse til underskole- og hovedskoleklasserne tænkes oprettet med det nye skoleårs begyndelse.
I de sidste dage har Realskolens ledelse gennem postvæsenet uddelt i øjenfaldende græsgrønne løbesedler til samtlige kommunens husstande - knap 800
Man regner på skolen optimistisk med at samle den fornødne tilstrækkelige tilslutning til børnehaveklassen4

Børnehaveklasse til Jyderup Realskole august
Undervisningsministeriet godkender oprettelsen af børnehaveklasse på Jyderup Realskole.
Undervisningsministeriet har nu givet sin velsignelse til, at der fra august oprettes en børnehaveklasse på Jyderup Realskole.
Det betyder, at Jyderup familier nu får mulighed for at sende endnu ikke skolepligtige børn i alderen fem til syv år i skole. Nu skal ordet skole ikke tages bogstaveligt og efter den gængse opfattelse af ordet, idet undervisningen i børnehaveklasserne lægges sådan til rette, at det stort set forekommer som en leg for børnene. Samtidig vil man pædagogisk søge at modne børnene, give dem del i det fællesskab, som en klasse er, og lære dem at omgås andre børn.
Staten giver et lærertilskud på 85%
Realskolens ansøgning om etablering af en børnehaveklasse blev indsendt for forholdsvis kort tid siden, så ministeriet har behandlet sagen forbavsende hurtigt, sideløbende med en snes andre ansøgninger af samme indhold.
Samtlige ansøgninger blev i sidste instans behandlet i ministeriets forsøgsudvalg, hvis formand er inspektør Horsfelt Poulsen.
Det understreges i ministeriet, at tilladelsen til oprettelsen af den nye klasse samtidig medfører, at staten yder et tilskud på 85% af den løn klassens lærerinde skal have.
Adskillige steder i landet har der været stor forhåndsinteresse for disse nye børnehaveklasser, som man startede forsøgsvis i hovedstaden. Og at resultatet blev godt, vidner de mange ansøgninger til ministeriet om. Her har man dog udvist en vis forsigtighed og forbeholdenhed over for ansøgningerne, idet man har opstillet en række rimelige krav til de skoler, der ønsker sådanne klasser etableret.
Jyderup Realskole har man den senere tid modtaget flere henvendelser fra interesserede forældre, og efter al sandsynlighed bliver der basis for at oprette børnehaveklassen med det nye skoleårs begyndelse26

1963 juli; 15 børn tilmeldt børnehaveklassen
I gang i august 1963.
Det er en lykkelig skoleinspektør Hebin, Jyderup Realskole, der konstaterer, at hans idé med at ville oprette børnehaveklasse, er lykkedes over al forventning, i det der er tilmeldt 15 elever.
Der blev i starten sagt, at kunne der blot komme 10 elever, da var børnehaveklassen sikret, men allerede efter to dages forløb var de første 12 elever indmeldt.
Som leder er antaget børnehavelærerinde, fru Jytte Nielsen, der for tiden virker ved Holbæk børnehave. Jytte Nielsen er fuldt uddannet som børnehavelærerinde og glæder sig meget til at tage fat på denne nye opgave.
Skoleinspektøren regner med, at man kan sætte i gang den 15. august 1963
Der er omgående taget fat på at forberede klassen til det nye formål, hvorefter materiel vil blive indkøbt.
Den pågældende klasse ligger isoleret fra de øvrige klasser med egen indgang. Der vil blive børnehaveklasse hver formiddag i 3 á 4 timer, og alt tilrettelægges som i enhver anden børnehave5
1963 9. august; Børnehaveklasse med nu 24 elever
Der lægges ud 2. september 1963
Skoleinspektør Hebin har fået succes på sin plan om oprettese af børnehaveklasse, i det tilmeldingen nu er oppe på 24! Man havde i starten håbet, at nå op på 14-15 børn - og dette tal blev nået allerede i løbet af to dage.
En skolestue i forbygningen er ved at blive indrettet til børnehaveklasse, og i forbindelse hermed bliver udvidet med et baderum med håndvaske. Der vil blive megen beskæftigelse med at modellere, farve, tegne osv., og blandt andet derfor vil håndvaskene være uundværlige. Hele planen for beskæftigelse er som i enhver anden børnehave, i alderen 5-6 år.
Der lægges ud mandag den 2. september kl. 8.25. Det var hensigten, der skulle begyndes samtidig med skolens øvrige klasser, men børnehavelærerinde fru Jytte Nielsen, Holbæk, kan først tiltræde til september6
På Jyderup Realskole mødet i dag 24 nye elever i den nyoprettede børnehaveklasse, og man havde gjort alt for at gøre dagen festlig for de små27

Fra avisudklip kan læses, at de større elever (piger) på Jyderup Realskole adopterede en eller to små børnehaveklasseelever, de så skulle hjælpe i frikvarter mm.
Fordelingen af drenge og piger i første børnehaveklasse er 12 piger og 12 drenge.
Til første holds børnehaveklasse mødte forældre (23 mødre og 1 fadder) op og skolebestyrer Hebin bød de nye elever og deres forældre velkommen til skolen7

og samme fra Kalundborg Folkeblad -
1963, Kalundborg Folkeblad 3. sept. 1963, side 3+4; De store adopterede de små
De store piger i Jyderup Realskole "adopterede" i går hver en eller 2 små børn. Årsagen til den noget usædvanlige handling var, at Jyderup Realskole har fået sin første børnehaveklasse, og de store piger har derfor fået til opgave at hjælpe de små i frikvartererne m.m.
De 24 ligeligt fordelte piger og drenge startede i går formiddag kl. 8.25 og skal herefter møde til samme tid hver dag.
Ved starten i går bød skoleinspektør Hebin velkommen til de små poder der samt til deres mødre og en enkelt fader.
Ideen med børnehaveklasserne er sagde skoleinspektøren, at give børnene en lille forsmag på, hvad det er at gå i skole. De skal ikke lære almindelige skolefag, men derimod hvorledes de kan holde sig selv rene, hvorledes man børster tænder m.m., samt lærer hvad der er sundt at spise osv.
I tilslutning til det sidste fik hver af børnene udleveret et æble og en banan, mens der til de voksne blev serveret vin og småkager.
Leder af børnehaveklassen bliver børnehavelærerinde, frk. Jytte Nielsen, Holbæk, der også skal have nogle håndarbejdstimer med de øvrige elever, og i disse timer vil overlærer frk. Hansen tage sig af børnehaveklassen.
Timerne i børnehaveklassen skal foregå som en "leg", og derfor har man købt forskelligt pædagogiks legetøj, som de kan mores sig med og samtidig lære af.
Børnene er i alderen 5½ til 5 år, og skal opholde sig i skolen hver dag til kl. 1224

(afrunding på første børnehaveklasseår)
I sommeren 1963 fik et begrænset antal af landets skoler undervisningsministeriets godkendelse til at oprette børnehaveklasser, og Jyderup Realskole var blandt de heldige, der blev godkendt.
Formålet med en børnehaveklasse er at lære børnene at vænne sig til de specielle forhold, som gælder for en skole og dens arbejde. Således at de, når de begynder i 1. klasse, lettere kommer ind i skolens arbejdsrytme. Det vil sige, at de hurtigt vænner sig til at indordne sig efter hinanden. Altså, at de så lempeligt som muligt bliver klar over skolearbejdets alvor. Forsøget må vise, om tanken med børnehaveklassen giver det ønskede udbytte. Da vi har hørt om gode resultater på andre skoler, ser vi fremtiden i møde med fortrøstning.
Ministeriet stillede som betingelse, at vi fremkom med en ny idé for at opnå den ønskede tilladelse. Vi foreslog ministeriet, at vi i arbejdet med børnehaveklassen ville lægge særlig vægt på personlig hygiejne og rigtig ernæring, og da tilsyneladende ingen andre skoler havde taget disse ting op, var ministeriet straks interesseret og gav os tilladelsen.
Det er vor opfattelse, at man på disse områder ikke for tidligt kan give børnene gode vaner. Det er da også på dette grundlag lykkedes os at skabe interesse for børnehaveklassens arbejde andre steder end i ministeriet, idet vi f.eks. har haft besøg af Danmarks Radio, der lavede en udmærket udsendelse af børnehaveklassens hverdag.
Den nær kontakt med skolens andre elever har haft den største betydning for begge parter. De store elever synes om de små og tager hensyn til dem, så de små frejdigt bevæger sig rundt på hele skolen, ligesom de lærer lærerne at kende, så de tillidsfuldt møder dem, når de begynder i 1. klasse.
Sammen med 1. og 2. klasse var børnehaveklassen på udflugt til Zoologisk Have. Bestyrelsesmedlemmer og lærere havde stillet biler til rådighed, og torsdag den 19. september (1963) tog vi af sted. Det var en meget træt flok, vi kom til Jyderup med om aftenen.
I løbet af året har der også været afholdt et forældremøde, og det var dejligt at mærke interessen for vort arbejde2
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1963
Børnehaveklasse 1963/64
I bageste række fra venstre er det: Steen Olsen, Grethe Gjelstrup, Marianne Ohrt, Jan Petersen, -?-, Claus Petersen, Steen Jensen, Tine Scharling - og i midterste række fra venstre: -?-, Gerda Hempel, Gorm Tuxen, Lene Jørgensen, -?-, Mette Bruun, -?-, Lisbeth Hjorth-Olsen, -?- og i forreste række fra venstre: Hans Gräbe, Flemming Mortensen, Dan Godtfredsen, Jens Foldager?, -?-...... Oplyst af Mette Bruun 28/4.138
2. september 1963 5 årige i skole i børnehaveklasse
Jyderup Realskole startede i formiddag et interessant forsøg: en børnehaveklasse, hvis elever er i alderen 4-5 år.
Klassen får 26 elever, og de mødte for første gang i formiddag på Realskolen hvor skoleinspektør Hebin bør dem velkommen. Flere af børnene havde far eller mor med den første skoledag, der sluttede ved middagstid.
Der bliver ikke tale om egentlig undervisning i børnehaveklassen. Børnene skal først og fremmest vænne sig til at gå i skole, og man vil derfor lægge vægt på at lære dem at koncentrere sig - i første omgang om pædagogisk legetøj9

1963 3. september 1963; 24 mindre børn skal lære at gå i skole

Børnehaveklassen på Jyderup Realskole startede i går, da skoleinspektør Hebin bød de små elever velkomne. Her ses skoleinspektøren sammen med børnehavelærerinde, fru Jytte Hansen, Holbæk, der skal lede undervisningen, og nogle af den nye klasses elever
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1963

Jyderup Realskole har som den anden skole i Holbæk Amt etableret børnehaveklasse undervisning. Den startede i går, da de små elever mødte for første gang. Kun et sted i amtet har man hidtil haft børnehaveklasse -- (tekst i avis umulig at læse/mangler) På Esbern Snareskolen i Kalundborg.

Børnehaveklassen på Jyderup Realskole har 24 elever, og de skal først og fremmest lære at gå i skole. Der findes ikke undervisning i normal forstand sted, men man lægger vægt på at lære de små at omgås skolekammerater og at koncentrere sig om skolearbejdet. Det vil i første omgang sige leg med pædagogiks legetøj som det kendes fra børnehaver.
Rigtig ernæring og hygiejne
For at opnå tilladelse til start af børnehaveklasser, skal skolerne foreslå undervisningsministeriet visse særlige emner, man vil tage op i klasserne. Jyderup Realskole har foreslået personlig hygiejne og rigtig ernæring, og det vil sige, at eleverne skal lære bl.a. at børste tænder på den rigtige måde og spise rigtigt. Som et praktisk eksempel fik eleverne i går serveret råkost.
De yngste elever i børnehaveklassen er 5½ år, og de ældste er seks. Det vil sige, at de næste år for den skolepligtige alder, og til den tid skulle de have fået et godt grundlag for den videre skolegang.
Starten i går gik fint. Flere af de små elever havde taget mor eller far med i skole, og disse forældre overværede en del af skoledagen, der ikke var lang, men særdeles spændende for de små.
- Det er kun en halv snes skoler i hele landet, der har børnehaveklasser, fortæller skoleinspektør Hebin. Vi er derfor selvfølgelige undervisningsministeriet meget taknemmelig, fordi vi fik lov til at forsøge. Endnu er skolegangen kun leg for børnene, og børnehaveklasserne skal lære dem at gå i skole....10
I løbet af året (1963) var Danmarks Radio på besøg for at lave en udsendelse om dette besynderlige fænomen som en børnehaveklasse var! Frk. Hansen og jeg blev interviewet (hvilket jeg først blev klar over nogle dage senere, da hele klassen skulle høre det i radioen Min mor har vist stadigvæk en kopi af denne udsendelse)11 ; Mette Bruun, april 2013.

1963 14. oktober; Begge Jyderups skoler i radioen i aften!
Jyderup er kommet i søgelyset som by med emner for transmission i radioen, og i aften sker det for 5. gang i løbet af et par år.
I aften kl. 19 bliver det for børnehaveklassen på Jyderup Realskole og ungdomsskolen på Jyderup kommuneskole. Førstnævnte sted for et kvarters udsendelse12

1963, 15. oktober; “Lillebror” ville med i børnehaveklassen!

Hebin talte om 7. klasse og børnehaveklassen ved afslutningsfesten juni 1964
Skolebestyreren henvendte sig derefter til de øvrige elever og udtalte, at især for to hold vil det nye skoleår komme til at betyde noget helt nyt, nemlig for 7. klasse, der rykker op i realklassen og i endnu højere grad skal trække i arbejdstøjet, samt for børnehaveklassen,
der nu skal "rigtig" i skole. Realskolen er en af de få der må fortsætte med børnehaveklasse14
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1963/64


1964 februar; Tilmeldelse til børnehaveklassen
Jyderup Realskole går fremdeles fint. I omtalen forleden havde indsneget sig en fejl, idet der stod, at børn, der fyldte 5 år inden 1. februar 1965, kunne optages.
Det skulle være 1. februar 1964.
Skolebestyrer Hebin oplyser, at skolepengene for børnehaveklassen er 25 kr. pr. måned, og der betales 10 månedlige rater på et år.
Fra 1. til 3. klasse er prisen kun 10 kr. månedlige, ligeledes i 10 rater, 4.-5. klasse 15 kr. osv. Når det er dyrere i børnehaveklassen, hænger det sammen med, at der skal indkøbes en masse temmelig dyrt materiel, specielt for børnehaveklasser og i samråd med børnehavelærerinde, fru Jytte Nielsen, der er leder af denne klasse. De 25 kr. i 10 rater er dog en favoritpris. Det ligger op til 40 kr. i flere andre byer, som har børnehaveklasser28
1964, 29. maj; Man har i april fået fornyet tilladelse til at drive børnehaveklasse15

Et par piger fra børnehaveklassen overraket blomster ved skolekomedien nov. 196416

Børnehaveklassen 1964/65 Velkomsten gjaldt også det nye børnehaveklasse hold, der er på 24, samme antal som i fjor, hvor skolen for første gang havde et hold børnehaveklasse elever13


Børnehavklassen 1965/66

1966 feb.; Mødre i børnehaveklasse
Mødre til børn i Jyderup Realskoles børnehaveklasse var i aftes indbudt til en morsom "børnehavetime", hvor de fik lejlighed til at opleve klassen "set med børnenes øjne", der ved at de fik samme opgaver som deres ca. 6 årige poder. Bl.a. blev de under stor morskab sat til at fremstille fastelavnsris.
Børnehavelærerinde fru Jytte Hansen fortale desuden mødrene om det pædagogiske arbejde m.m.
Klassen har 19 børn i 6 års alderen17


Børnehaveklassen 1966/67
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1966/67
Børnehaveklassen 1966/67 (fra Helle Petersen, du ved du fra Jyderup 23/5.15 1966-67 Bornehaveklasse)
Forreste Række fra venstre: Benedikte Suhr, Helle Petersen, Anne-Merete Risland, Marianne Ølholm, Gitte Olsen, Preben Rasmussen, Niels-Henrik Ovesen, Kim Gregård, Lene?. Stående fra venstre: Gert?, bagved ham Ingrid?, Fru Hansen, Hanne?, bagved hende Susanne Duus, Mads-Ole? og til sidst Ida

1966, Kalundborg Folkeblad 2. sept. 1966, side 3; Klasserne på udflugt
Onsdag den 7. september skal børnehaveklassen samt 1., 2. og 3. klasse fra Jyderup Realskole på udflugt til Zoologisk Have i København.
Man kører i bus fra Jyderup kl. 11 og er hjemme igen kl. 18.
Samme dag har 4., 5., 6. og 7. klasse også udflugt til København. Man tager toget kl. 8,07 og er hjemme igen kl. 21,11 i Jyderup.
Eleverne aflægger først besøg i Zoologisk Have og slutter i Tivoli.
Torsdag den 8. september rejser 8. klasse plus realafdelingerne til Helsingør, hvor eleverne skal bese Teknisk Museum. Også disse klasser slutter af i Tivoli

1966, Kalundborg Folkeblad 7. sept. 1966, side 4; Skoleudflugt
Jyderup Realskole har i dag og i morgen arrangeret udflugter for eleverne. Børnehaveklassen og 1., 2. og 3. klasse skal pr. bus til Zoologisk Have, fra 4.-7. klasse skal pr. tog til København og bl.a. i Zoologisk Have og Tivoli.
I morgen skal 8. klasse og realafdelingerne besøge Teknisk Museum i Helsingør, Kronborg m.m. og der afsluttes med besøg i Tivoli

Børnehaveklassen 1967/68
Jyderup Realskoles børnehave 1965/66
Børnehaveklassen 1967/68 fra Jesper Tving
Øverste række: Steffen Jartvar Olsen, Finn Sander Rasmussen, Erik Poulsen, (frk. Hansen) Jesper Tving, Jesper Jørgensen, ?
Mellemste række: Henrik Harton Hansen, Lars Søvndal, (frk. Hansen), Søren Olsen, Torben Sørensen, Ebbe Nielsen,
Nederste række: ?, Agnete Muxoll, Ingrid Andersen, ?, ?, Ulla Brinch-Nielsen, Ulla Tuxen, Lisa Jensen, Marianne Lund Christensen, Kit Jacobsen


Børnehaveklassen 1968/69
1968 sep.; Skolen for børnenes skyld
Børnehaveklassen er flyttet til Kollegiet, hvor der er mere plads at røre sig på, men er også på Realskolen18

Børnehaveklassen 1969/70 1970 juni;
I nogle år har det gået vældig fint med børnehaveklassen, som Realskolen var den første, der oprettedes på Vestsjælland-Nordvestsjælland. Det skete allerede fra skoleinspektør Hebins tid som leder og er fortsat under forstander Hehnel, men nu er der gået konkurrence i denne skoletilvækst, og der mangler børn til børnehaveklasse, for at den kan fortsætte med det behørige antal, hvis det skal kunne svare regnskab.
Det har været et morsomt islæt, at have disse yngste årgange med og fra alle sider har forældrene, navnlig mødrene, været glade for den aflastning og de pædagogiske fordele der er ved at kunne sende de yngste poder i børnehaveklasse.
Dels er det betryggende at vide, at børnene er under opsyn, dels leger børnene sig til en slags forberedelse til den egentlige skoletid, lærer samværet med andre børn, i leg, ved sang, ved beskæftigelse. også for børnehaveklassen modtages indmeldelser19

Børnehaveklassen 1970/71 Ingen børnehaveklasse i skoleåret 1970/71
Børnehaveklassen 1971/72 Ingen børnehaveklasse i skoleåret 1971/72

Børnehaveklassen 1972/73 1972 april;
Atter børnehaveklasse!
- atter etablerer børnehaveklasse. Der er foreløbig tilmeldt 12 elever til denne klasse, som starter efter sommerferien, og der ventes tilmeldelse af endnu nogle børn til børnehaveklassen20

Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 10. Jyderup Bogtrykkeri og 1973, 6. jan. - KF, side 6; Igen Børnehave på Jyderup Realskole; Der er på Jyderup Realskole stor glæde over, at skolen igen har fået oprettet en børnehaveklasse og i det nye nummer af skolebladet "Frikvarter" skriver lærer H. Johannesson herom. (eneste forskel på teksten er ovenstående tekst)

I år har vi igen fået en børnehaveklasse på skolen, efter at vi i 2 år ikke har kunnet få elever nok til at oprette en sådan.
Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972,
I stedet for det gamle lokale "N", hvor børnehaveklassen tidligere holdt til, har vi indrettet os i nabovillaen i en nedlagt lejlighed. Vi har en vinkelstue til klasse rum, og det tidligere køkken bruges om entré, vaske- og materiale rum.
Børnehaveklassen har 12 elever - 5 drenge og 7 piger - og vi har lavet et "klasselokale" med 12 små borde placeret i grupper i den store del af stuen, og vinkelen er beregnet til legerum. Her der er et par tumlemadrasser og skabe med legetøj, værktøj, sakse, farver, lim og andet der skal bruges til at lave "ting" af. Her bliver det leget af hjertens lyst og klippet, klistret, malet, hamret og savet, så man forstår, at det ikke altid går stille af.
Det meste af tiden bestemmer børnene selv, hvad de har lyst til at lave, men der er dog også en del ting, som alle laver i fællesskab. vi arbejder med en før-ABC og skal også i gang med en færdselsmappe foruden diverse formningsopgaver.
For også at have rigtige timer ligesom de store elever og for at vænne sig til at have forskellige lærere, har børnehaveklassen i år både en sangtime hos fru Rasmussen og en gymnastiktime hos fru Møldrup. Det har vist sig at være en vældig god idé, som de har meget fornøjelse af.
I frikvartererne er børnehaveklassen som regel i skolegården, når vejret er til det sammen med "de store", og det har virkelig været en glæde at se, hvor mange af de større elever, der tager sig af de små og leger med dem. Hanne Johannesson21

1973 aug.; Skolen der er et hjem
På Realskolen blev sidste år, efter en pause, atter indført børnehaveklasse - efter opfordring - og der er i år indtegnet 12 nye yngste elever. Fru Hanne Johannsson er denne klasses populære leder22

Børnehaveklassen 1973/74
Fredag før påske var jeg med børnehaveklassen og fru Rasmussen på besøg på Falckstationen i Snertinge.
Falckmændene var vældig flinke. Vi så brandbiler og ambulancer, og alle børnene fik lov til at sidde i den store brandbil. En af falckmændene viste os vandkanonen, og de fik lov at dreje på den. Der var dog ikke sat vand til den. En af de små spurgte imponeret: "Skyder den med koldt eller varmt vand?"
Bagefter fik alle efter tur lov til at sprøjte med højtryksslangen. Den kunne sprøjte meget langt, så hvis ikke den flinke falckmand havde holdt ved, var der nok nogen, der var gået bagover af trykket.
Da vi havde set det hele, fik vi is, og alle børnene fik hver et udklipsark med brandbiler og ambulancer. Vi sagde farvel til Falck og kørte så med Alex til fru Rasmussen, hvor der blev serveret saftevand og kager. Til sidst kørte vi glade og trætte hjem efter en dejlig dag.
Hanne Johannesson25

Tirsdag den 2. april havde alle de små klasser fra børnehaveklassen til 4. klasse fået det tilbud, at de kunne komme til Svinninge skole og se et teaterstykke Troldmanden fra Oz.

Børnehaveklassen 1974/75
Mange af de større børn på skolen siger tit til mig: "Hvad laver I egentlig i børnehaveklassen? Leger de bare? Bare vi gik der!"
Nej! de leger skam ikke hele tiden. Skønt en del af tiden er lege tid, har de meget andet at lave. En vigtig ting er færdselslære. De ser lysbilleder om gå regler og laver arbejdsblade om det. I sommertiden går vi ofte en tur og øver færdsel, så reglerne kan blive afprøvet.
Så har vi både en "før-ABC" og en "før-regnebog", hvor de lærer forskellige ting, der vil gøre det lettere, når de i første klasse skal lære at regne og læse. De har formningstimer og sangtimer, og den del af tiden bruger vi på at lære at kunne være sammen i flok og omgås hinanden og lave ting sammen.
Når der er "legetid", er der mange af børnene, der kommer og vil lave forskellige tinge; så giver jeg dem ideer og hjælper, hvor det er nødvendigt.
Vi har også været på udflugter. I efteråret var vi i Vindinge dyrepark, og i april var vi ude på en gård hos et af børnene og se flere tusinde kyllinger. Det var også en dejlig dag - især at de fik lov at holde de små kyllinger.
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1975 Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1975Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1975


I marts (1975) var vi på teatertur sammen med 1., 2., 3., 4. og 5. klasse. Vi blev hentet i bus og kørt til Ishøj teater, hvor vi så forestillingen "Huset på prærien". Det var et stykke om en nybyggerfamilie, der skulle rejse vestpå, og vi var selv med på scenen, idet vi sad i prærie huset. Ind imellem svarede, sang og dansede børnene med. Jeg tror, det virkelig var en oplevelse for alle. Efter forestillingen fik vi orangeade til madpakken og blev så kørt hjem igen.
Her i midten af maj er vi flyttet ind i det nye formningslokale på Søbæksgården. Vi låner det, til et rigtigt børnehavelokale er bygget færdigt. Det er et dejligt lokale, vi bor i. Der er dejlige nye møbler, mere plads - og til vores store glæde håndvaske i rummet med varmet og koldt vand. Vi er næste kommet i orden - der er meget, der skal flyttes, både børnehaveting og formningsting - men vi er ved at vænne os til det og er meget glade for det. Det er også rart, at man ikke skal over en kold skolegård, når man skal på toilettet, ja, jeg tror ligefrem, at nogle er så glade for det, at det må afprøves en ekstra gang - der var livlig trafik de første par dage. Hanne Johannesson23


"Småkralet" skaber liv og glade dage på Søbæksgården - ikke mindst når de "former"
Som vel efterhånden de fleste har bemærket, er der forsvundet nogle klasser fra skolen på Slagelsevej. Det drejer sig om børnehaveklassen, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Det betyder ikke, at Jyderup Realskole ikke mere har sådanne "småkravl", men at de er flyttet ned på Søbæksgården i de fire nye lokaler der.
Forskellige større klasser kommer her ind imellem på kortere besøg i faglokalerne - formningslokalet og 3. klassses værelse, der bruges til maskinskrivning - så en del af de større elever kender dog noget til Søbæksgården.
Søbæksgården er der tre almindelige klasseværelser af passende størrelse til de små klasser. Her er kommet farve på gulve og vinduesrammer, og hver klasse har håndvask med varm og koldt vand. På gangen findes pæne drenge- og pigetoiletter. Desuden er der så det lokale, jeg er mest glad for, formningslokalet. Det er indrettet med helt nye møbler beregnet til de 24 elever. Der er reoler og opslagstavler i dejlige farver. Desuden findes et baglokale med materialeskabe og stålreoler, drejeskive samt vor dejlige keramikovn, der nu for alvor er taget i brug.
Da jeg startede i formningslokalet, der også foreløbig bruges til børnehaveklasse, syntes jeg, at der var masser af plads, men jeg har fundet ud af, at et ekstra rum til opbevaring af diverse halv-og helfærdige arbejder sagtens kunne bruges. Men det vil hjælpe meget, når engang børnehaveklassen får eget lokale, så det ikke fylder op her i formningslokalet, hvad de så beskæftiger sig med.
Her er liv og glade dage i lokalet. Her males, klippes, klistres og formes på livet løs, så her altid ser hyggeligt ud.
Ude i gården har vi fået en sandkasse og håber iøvrigt på snart også at kunne få noget legepladsudstyr.
Den senere tid er der rumsteret med store maskiner omkring gården, hvor der er blevet planeret, og i laden, hvor cementen er brække op. Så nu venter vi spændt på, hvordan det kommer til at se ud.
H. Johannesson29
Hanne Johannesson


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsskrift for 1961-63 side 11
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsskrift for 1964 side 6
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 18. juli 1963, side 4; Så kommer børnehaveklassen på Jyderup Realskole
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 20. juli 1963, side 7; Realskole agitation for Børnehaveklasse
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 24. juli 1963, side 3; 15 børn tilmeldt børnehaveklassen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 9. august 1963, side 4; Børnehaveklasse med nu 24 elever
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 26. juni 1963, side 6; Børnehaveklasse i Jyderup.
Kilde 8: Oplyst af Mette Bruun 28/4.2013
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 2. september 1963, side 7; 5 årige i skole i børnehaveklasse
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 3. september 1963, side 6; 24 mindre børn skal lære at gå i skole
Kilde 11: Oplyst af Mette Bruun, april 2013.
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 14. oktober 1963, side 3; Begge Jyderups skoler i radioen i aften!
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 20. august 1964, side 4; Jyderup Realskole velkommer 230 elever
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1964, side 3+9; Jyderup Realskoles dimission 1964
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1964, side 3; Realskolens kollegium vil koste 734.000 kr.
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 27. november 1964, side 3; 600 til Jyderup Realskoles fest
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 19. feb. 1966, side 4; Mødre i børnehaveklasse
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 14. sep. 1968, side 6; Skolen for børnenes skyld
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1970, side 6; 10 klasse på Jyderup
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 19. april - KF, side 6; Forældreaften med succes på Jyderup Realskole
Kilde 21: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 10. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 4. aug. 1973, side 7; Skolen der er et hjem
Kilde 23: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1975, side 11
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 3. sept. 1963, side 3+4; De store adopterede de små
Kilde 25: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 15. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 26: Holbæk Amts Venstreblad 26 juni 1963, side 6; Børnehaveklasse til Jyderup
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 2. september 1963, side 4; 24 elever i børnehaveklasse
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 13. februar 1964, side 3; Tilmeldelse til børnehaveklassen
Kilde 29: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec 1975, side 8-9
Note: 50 året for Børnehaveklassens oprettelse blev omtalt på bl.a. facebook og til gensynsfesten 2013

Først børnehave i Holbæk amt:
Jyderup Realskole har som den anden skole i Holbæk Amt etableret børnehaveklasse undervisning. Den startede i går, da de små elever mødte for første gang. Kun et sted i amtet har man hidtil haft børnehaveklasse --. (tekst i avis umulig at læse) På Esbern Snareskolen i Kalundborg. Holbæk Amts Venstreblad 3. september 1963, side 6; 24 mindre børn skal lære at gå i skole

Grethe Gjelstrup
27/5.15 skrives på fb (Stationsbyen Jyderup); Grethe Gjelstrup Møller Hvor er det bare en dejlig oplevelse at læse om vores børnehaveklasse. Tak for det. Jeg kan kun komme med en lille tilføjelse, jeg mener vores børnehaveklasse lærerinde hed frk. Nielsen, og hun boede i Holbæk og kørte i en Morris Mini. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kan huske det.
Sidst rettet 27. maj 2015
©Jyderup Realskole