Skolebestyrer Willy G. Hebin
Født 28. marts 1909 - RIP 22. januar 197321
Skolebestyrer på Jyderup Realskole 1962-1968
Den nye skoleinspektør 1962
Ved et bestyrelsesmøde umiddelbart efter vedtog bestyrelsen enstemmigt at ansætte skoleinspektør Willy G. Hebin, der er gift, er 53 år. Efter at have taget præliminær
- og handelseksamen læste han til lærer og tog eksamen som sådan på Tønder statsseminarium 1930.
Derpå gennemgik Hebin forskellig faglige kurser, og blev lærer i Hjedsbæk fra 1931-37; fra 1937 til 1948 var han førstelærer i Sdr. Saltum, derefter blev uddannelsen suppleret med to år på børneforsorgens optagelseshjem "Bustrup"
og i 1950 kom Hebin til Svinninge Realskole, hvor han de sidste 4 år har været med i den daglige ledelse. I Svinninge er Hebin meget afholdt og populær såvel på skolen som i privatlivet, han er kendt som en dygtig og pligtopfyldende mand, og har den evne at kunne forene venlighed med myndighed og autoritet1
Det ses at skolebestyrer Willy Hebin er godt kendt på egnen.
Efter en meget alsidig uddannelse kom han i 1950 til Svinninge Realskole, hvor han i 4 år har været med i den daglige ledelse og nød megen anseelse2
1962 Jyderup Realskole nyt kapitel
Et nyt kapitel begynder i dag på Jyderup Realskole - i dobbelt forstand.
Det var første skoledag efter ferien, og det var tillige første arbejdsdag på skolen for skoleinspektør Hebin, tidligere Svinninge Realskole, og forstander Randskov fra samme sted.

Åbningen formede sig som en lille højtidelighed, hvor såvel eleverne som lærerstaben blev budt velkommen af skoleinspektøren, der udtrykte ønsker om en lys fremtid og om godt samarbejde, til gavn for børnene og for skolen som helhed3+4
Hebin


fra (primærkilde) Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008,
sekundær kilde J. Mikkelsen; Skolekampen i Hjembæk og Svinninge I: Uddannelseshistorie 2004 s. 59 og 68, note 26]

I begyndelsen af 1960'erne fik Jyderup Realskole en større tilgang af elever.
Bestyreren af Svinninge private Realskole fandt det i 1962 ikke længere rentabelt at drive skolen, og følgelig ville han lukke realskolen. Hjembæk-Svinninge Kommune følte sig derfor nødsaget til at oprette en realafdeling ved Svinninge Kommuneskole, men der meldte sig kun 3 elever til den nye III R. I Undervisningsministeriet,
der skulle godkende denne nye realafdeling, undrede man sig over dette.
Amtsskolekonsulenten kunne oplyse, at to af de tidligere lærere på realskolen i Svinninge var blevet ansat på Jyderup
Realskole, og at de havde været rundt hos forældrene og kapre elever til Jyderup Realskole.
Lærerne havde fortalt forældrene, at deres barn ville få det svært ved at klare sig i en kommunal skole, men hvis barnet kom med til Jyderup Realskole, ville man sørge for særundervisning.
Kun tre forældrepar valgte at blive i Svinninge5

1962 maj; Børn fra Svinninge til Jyderup Realskole
Det ønsker forældrene, hvoraf 85% deltog i mødet i aftes
Et møde i aftes i Svinninge forsamlingshus for forældre til elever i Svinninges realskoles 4. mellem kunne fremvise en usædvanlig stor mødeprocent, idet ca. 85% af de pågældende forældre var repræsenteret.
Man drøftede mulighederne for næste skoleår, og kun tre forældre gav udtryk for tillid til oprettelsen af kommunal realafdeling i Svinninge efter sommerferien, hvorimod 21 indmeldte deres børn til Jyderup Realskoles realklasse, hvor de skal begynde det nye skoleår.
Som nævnt flytter lederne i Svinninge, V.G. Hebin og J.R. Randskov, også til Jyderup, og indmeldelsen af børnene kan tages som en tillid til disse, der skal lede Jyderup Realskole6

1962, august;
Skoleinspektør Hebin takkede på sin hustrus og egne vegne for den venlige modtagelse.
Når de havde valgt at flytte til Jyderup. Så var det fordi de troede på denne skole og dens fremtid, og i det hele taget troede på den private skole og det private initiativs berettigelse.
Det er mit indtryk, udtalte skoleinspektøren at når rusen for en eksamensoverbygning er ved at drive over, da vil man bedømme tingene mere nøgternt, og ikke mindst vil skatteyderne blive klar over, hvad denne rus koster dem7

1961-63
1963, Formanden for Jyderup Realskoles bestyrelse Gunner Jensen sagde på generalforsamlingen at skoleinspektør Hebin leder skolen på dygtig måde.
Det var også et stort plus, at man med fru Hebin har fået en "skolemor"8

1961-63(Jyderup Realskoles årsberetning)
Netop, mens disse linjer skrives, indløb ministeriets tilladelse til oprettelse af realeksamens-kursus.
Programmet er klart til at gå i trykken, og annonceringen efter kursuselever kan begynde9
*Pt. ikke fundet at der ses ingen efterfølgende eksamen fra dette kursus.
Se [1963, 10. juni – KF, side 4; Statsanerkendt eksamenskursus på Jyderup Realskole]

1963, maj; Realkursus for voksne på Jyderup Realskole]
Kan man også læse at; der arbejdes med forskellige nye ideer, bl. a., at man gerne vil udvide kostskoleafdelingen til også at omfatte en kostskole for piger, og det omtalte realkursus for voksne (her nævnes gode trafikale forbindelser).
Yderligere opfordre man borgerne til via avisen at henvende sig hvis man ønsker at have kursister boende mod et nærmere aftalt vederlag10
[+1963, 15. juni – KF, side 4; Det statsanerkendte realeksamenskursus - her står se begge annoncer!]

1963, juni; Tegn på vårbrud - årsskrift
Skoleinspektør Hebin mindedes afdøde lærerinde, Fru Inga Elken.
Og skriver videre; Det er en usund tendens at godtage alt nyt, blot fordi det er nyt, og at kassere alt gammelt, fordi det er gammelt. Det nye må gennemprøves grundigt, før det foretrækkes, men til gengæld bør det, der har bestået sin prøve gennem menneskealdre, værnes med vågen vagtsomhed, før det vrages. Der tænkes her på de private realskoler, der i trekvart århundrede har varetaget den danske befolknings eksamensbehov.
Tegn på vårbrud.
Det hedder videre: Fra alle befolkningslag kom den private realskoles elever, og det var idealister, som førte den private realskoles idé frem til sejr, stolte og lykkelige, når de kunne hjælpe børn fra småkårshjem frem til en position i samfundet. Vel blev det ikke skolepaladser, men man beflittede sig på at lære børnene, at pligt altid bør gå forud for krav.
Den private skole er ude i strid modvind, og dog oplever man også netop i denne tid, forældrekredse køber en nedlagt kommunal skole og opretter en privat skole.
I det lange køb går det ikke, at den private skole knægtes i Grundtvigs fædreland
- der er heldigvis også tegn på vårbrud i Danmark11

1964 Hebin om private skolers kår
Hebin var inviteret til at holde foredrag i KU12

1965, ved rejsegilde til Kollegiet er Hebin på ferie,
Randskov er stedfortræder for Hebin i dennes fravær (Hebin var på rejse i Harzen).

1966 ses også teknisk forberedelsesklasse 8F, der ses ikke at være nogen efterfølgende eksamen for denne klasse (hvis den blev oprettet).
[Fra avisudklip afgangselever 1966] ses at pr. 11 juni 1968 startes en 8 F
(og der som omtalt i år en nyoprettet 8. F-klasse, hvortil der har været tilfredsstillende tilslutning af elever) og Kalundborg Folkeblad; 27/6.1966; ses at 8F er Forberedelse til 1 Real
- men for ingen af disse tiltag ses omtale af eksamen

1966 dec.; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Ved et møde på Jyderup Realskoles Kollegie er blevet stiftet et kommanditselskab til støtte for Jyderup Kollegie-Financieringsselskab A/S.
For de ca. 50 deltagere redegjorde advokat Geert O. Pedersen, Kalundborg, for selskabets funktioner og for de fordele, der er ved at stifte et kommanditselskab, hvoraf det nuværende aktieselskab stadig består som en part15

1966, Vedtægterne blev vedtaget, og der blev valgt fire kommanditister:
Købmand Th. Olesen, "Den gamle Købmandsgård"
Fru Kirsten Hallager, Holbækvej
Gårdejer Richard Petersen, "Teglværksgården" og
Herreekviperingshandler Stefan Ohrt, Nyvej.
De valgte kommanditister indgår nu i samarbejde med de tre medlemmer af aktieselskabet:
Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" (formand)
sognerådsformand Poul Rasmussen, "Skovgården" og
Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, således at disse tilsammen syv valgte danner bestyrelse15

Karin Hebin ses at gå på skolen og deltage i Spejdernes musikkorps som holder til på Jyderup Realskole
(De låner gymnastiksalen efter skoletid.) 1963 2. Real, og Realeksamen 196416

1966 feb.; Hebins datter Jytte gift sig17

1968 april; Generalforsamling. Formandens redegørelse
Formanden for skolen, plantageejer Henrik Junker, "Santa Rita", bød velkommen og redegjorde derefter udførligt for bestyrelsens stilling til forskellige vanskeligheder, er var opstået i den senere år. Det var bestyrelsens ønske at bevare skolen og at skabe det bedst mulige arbejdsklima. Derfor var man fra bestyrelsens side glade for, at der ved denne generalforsamling blev lejlighed til at tale ud om tingene og få tilkendegivelser fra forældrene, i det uroen bl.a. havde ført til, at bestyrelsen havde anmodet skolebestyrer Hebin om
at fratræde
. Hebin er fra april suspenderet - det er Jyderup Realskoles skolekreds, der træffer alle beslutninger for skolen13

1970, Udtaler Peter Hehnel om børnehaveklassen; I nogle år har det gået vældig fint med børnehaveklassen, som Realskolen var den første, der oprettedes på Vestsjælland-Nordvestsjællanda.
Det skete allerede fra skolebestyrer Hebins tid som leder og er fortsat, men nu er der gået konkurrence i denne skoletilvækst, og der mangler børn til børnehaveklassen, for at den kan fortsætte med det behørige antal, hvis det skal kunne svare regnskab14

Kilder:
Billedet af Willy G. Hebin er fra Lene Kindvig og fra skolekomedien 1966
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 25. april 1962, side 4; Skoleinspektør Hebin ny leder på Jyderup Realskole
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 25. april 1962, side 4; Ny leder Willy Hebin
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, side3+8; Jyderup Realskole nyt kapitel
Kilde 4: Fra Lene Kindvig og ikke samme begivenhed
Kilde 5: Primær kilde: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008, sekundær kilde: J. Mikkelsen; Skolekampen i Hjembæk og Svinninge (se note 24 og 26) I: Uddannelseshistorie 2004 s. 59 og 68, note 26
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 1. maj 1962, , side 3; Børn fra Svinninge til Jyderup
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, side 3+8
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1963, side 3
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 11, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 11. maj 1963, side 3; Realkursus for voksne på Jyderup Realskole
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 26. juni 1963, side 3+4; Tegn på vårbrud
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 7. apr. 1964, side 3+8; Hebin om private skoler kår
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 26. april 1968, side 6; Generalforsamling. Formandens redegørelse
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1970, side 6; Realskolen opretter 10. klasse
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1966, side 3; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Kilde 16: Jyderup Realskoles årsberetning 1963-64
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 24. feb. 1966, side 4; Hebins datter gift
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 3. september 1963, side 6; 24 mindre børn skal lære at gå i skole
Kilde 19: Harald Christensen, Generalieblad angaaende slægterne Christensen og Henriksen udarbejdet af Harald Christensen. (Bog. Silkeborg i marts 1975. Anden og reviderede udgave, juni 1975.).
Kilde 20: Se ogorg Folkeblad 24. jan. 1973, side 13så http://schmith.dk/schmith-hjorth-jensen/3/1694.html
Kilde 21: Annonce for begravelse Kalundborg Folkeblad 24. jan. 1973, side 13
Noter:
a) Jyderup Realskole var den anden skole der oprettede børnehaveklasse. Esben Snarer skolen i Kalundborg var den første skole i området der oprettede børnehaveklasse 18

•Født: 28 marts 1909, Nibe, Danmark, •Parforhold: Herdis Margrethe Andersen, •Død: 1973 i en alder af 64 år, •Begravet: 22 januar 1973, Kalundborg kirkegård
Om Sigfred Villy Gunnar Henriksens liv og karriere: Ændrede sit efternavn til Hebin ca. 1946.

Lærer - først ved Hjedsbæk skole - konstitueret arrestforvarer i Nibe et stykke tid efter faderens død i 1933 - herefter ved Saltum skole - senere ved Sigrid Undset skolen i Kalundborg, hvor han døde.
Sigfred blev gift med Herdis Margrethe Andersen, datter af Anders Marius Andersen og Anna Martha Marie Christiansen20 og
Navneændring fra Sigfred Villy Gunnar Henriksen til Sigfred Villy Gunnar Hebin (Kgl bev. 13. januar 1960/Viborg Landsarkiv 3. februar 1960) kopi af kirkebog20

Fra arkiv.dk - hr. Hebin på Svinninge Realskole 1961 https://arkiv.dk/vis/49679

Hr. Hebin 1973
Annonce for begravelse Kalundborg Folkeblad 24. jan. 1973, side 13

Sidst opdateret 12. oktober 2017

©Jyderup Realskole