Jyderup Realskoles 60 års jubilæum i 1954
Fra Gudme Lokalarkiv har vi fået sange og udklip som pt. kan ses i små billeder15
udklip fra Gudme Lokalarkivudklip fra Gudme Lokalarkiv
***** til Gudme Lokalarkiv og mange tak, materialet bliver selvfølgelig afleveret til Jyderup Lokalarkiv

Jyderup Realskoles skolekreds har på et møde drøftet festlighederne omkring skolens 60 års jubilæum.
På selve jubilæumsdagen, onsdag den 1. september 1954, vil der blive fest for børnene på skolen, hvorimod den officielle jubilæumsmiddag først skal finde sted lørdag den 4. september 1954 på hotel Skarridsø.
Der er nedsat et festudvalg bestående af formanden, skovejer Frede Jensen, bankbestyrer H. Hooge, manufakturhandler Schmidt, Mørkøv, Fru Hjordsvar, Konradsgården, Fru dir. Schach, København, og Frk. Magda Elm, Snertinge.
Elevmødet vil blive holdt på Jyderup Konditoriet søndag den 5. september 1954.
I øvrigt har bestyrelsen konstitueret sig med skovejer Frede Jensen som formand, fru proprietær Hjordsvar som næstformand og konsulent K. M. Olsen, Højsted, som kasserer og sekretær1

Jubilæumsfest
Udvalget, der forestår arrangementet i forbindelse med Jyderup realskoles 60 års jubilæum, havde i aftes møde for at tilrettelægge programmet for festen på hotel Skarridsø lørdag den 4. september.
Elevforeningens formand, frk. Maja Lunding, meddelte, at redaktør Blytgen Petersen havde sendt en pengegave på 50 kr.
Ved festmiddagen vil Jantzens orkester spille.
Bagefter underholder tidligere elever med musik og sang, og der sluttes med dans. Indtil nu har tegnet sig 70 deltagere, men der kommer formentlig flere. Tilmeldelse skal ske senest den 3. september hos boghandler Søvndahl-Petersen4

Jubilæumsfest planlægges
Jyderup Realskoles festudvalg for jubilæumsfesten holdt i aftes møde for at fastlægge det endelige program for festen den 4. september.
Formanden for elevforeningen, frk. Maja Lunding, København, meddelte bl.a., at redaktør Blytgen Petersen var forhindret i at deltage, men har sendt en pengegave på 50 kr.
Under fest middagen vil musikdirektør Jantzens orkester spille, og senere vil tidligere elever fra Realskolen underholde med sang og musik.
Der sluttes med dans.
Der har foreløbig tegnet sig 70 deltagere til festmiddagen, men der er plads til endnu flere.
Da mange landboere på grund af den sene høst ikke kan tilmelde sig endnu, har hotelejer Barsøe stillet sig velvillig, at han modtager tilmeldinger lige til fredag morgen den 3. september. De unge elever, der ikke ønsker at deltage i middagen, er velkommen til ballet5

Jyderup Realskole fejre 60 års jubilæum
Af de første 8 elever fra 1894 dumpede de 6 - i dag 264 elever. 4 skolebestyreres virke, der satte sig varig spor i Jyderup og Omegn.
I Jubilæumsåret er problemet pladsmangel og jubilæumsønsket en ny gymnastiksal.
Onsdag den 1. september 1954 vil flagene gå til tops i Jyderup, i det denne dag er 60 år siden Jyderup Realskole blev oprettet.
Jubilæumsdagen vil blive markeret ved en festlighed på Skolen, men kun for eleverne og lærerpersonalet.
Den egentlige jubilæumsfest, hvori medlemmer af elevforeningen og forældrekredsen deltager, markeres ved en festmiddag på hotel Skarridsø.
Takket være de dygtige og ansete skoleledere, der gennem årene har stået for styret og præget skolen, har vundet den ærefuldt ry i vide kredse. Mange gamle elever har her fået værdier for livet og beviser deres taknemmelighed ved at slutte op om skolen, gennem elevforeningen, forældrekredsen eller på anden måde.
Som alle andre skoler har også Jyderup Realskole sin historie, og med elskværdig støtte af Fru Asta Friis og skolebestyrerne Valdemar Hansen og Vang Petersen er det lykkedes at få et korrekt billede af de vigtigste begivenheder gennem de 60 år. Fru Asta Friis, Jyderup, har som datter af skolens anden bestyrer, O. Laage, og hustru til skolens tredje bestyrer, Mønsted Friis hustru, et førstehånds kendskab til de reelle fakta som ingen anden.
Starten og første udvidelse
I året 1894 enedes 4-5 Jyderup borgere om at oprette en lille Realskole i den dengang lille by og købte til formålet en villa, "Søbæksminde", på toppen af bakken ved Slagelsevejen, med dejlig udsigt over Skarridsøen Langemarksbugt.
Som bestyrer blev antaget stud. phil. og forfatter C. Lambek, der sled med skolen de første tre år, hvorpå han sendte 8 elever ind til præliminæreksamen på Universitetet. De seks dumpede! -
Skønt meget tyder på, at C. Lambek var bedre første bestyrer som administrator end som pædagog, så er det dog hævet over enhver tvivl, at en personlighed som Lambek må have gjort indtryk på mange af hans elever og præget dem for livet.
Senere helligede Lambek sig sit forfatterskab og har udgivet ca. 40 livsfilosofiske bøger - skrevet på engelsk - samt talrige artikler i tidsskrifter og dagblade, Johannes Smith skrev om Lambek:
Han er det gyldigste menneske, jeg har kendt, og en af de fornemste karakterer, jeg har mødt.

Fem elever fra det første år bor stadig i Jyderup. Det er fru Sohpy Jensen, Isenkræmmer Gylling Folkmann,
Bankbestyrer H. Hooge, Bankbestyrer Einar Folkmann og Fabrikant Carl Jacobsen.

Realskolens anden bestyrer var jyden, Forstander O. Laage, der straks fortalte bestyrelsen, at skulle der opnås eksamensret, så måtte der bygges til.
I 1898 blev derfor bygget 4 nye klasseværelse og en - alt for lille - gymnastiksal.
Samme år fik skolen ret til at afholde præliminæreksamen.

Mønsted Friis og den anden udvidelse
I 1905 trak O. Laage sig tilbage som bestyrer, men vedblev endnu nogle år at virke som sproglærer.
I stedet blev hans svigersøn, N. Mønsted Friis, der havde været lærer ved skolen nogle år, skolens bestyrer.
Nogle år senere købte Mønsted Friis skolen af aktionærerne, og den blev i hans tid udvidet med et par klasseværelser mod øst i tilslutning til gymnastiksalen, medens der i 1941 - et halvt år før hans død - blev bygget en 1. sal oven på skolebygningen af 1898.
Udvidelserne var nødvendiggjort af det stadig stigende elevtal. Friis' efterfølgere, Realskolebestyrer A. Knudsen, skrev efter Friis' død bl.a.: For Hr. Friis var skoledrift ikke først og fremmest et spørgsmål om økonomisk udbytte, det, som det gjaldt om for ham, var at skabe en god skole, hvor den opvoksende ungdom kunne udvikles til gode mennesker og nyttige samfundsborgere, Hr. Mønsted Friis var en god og grundig underviser og kendte betydningen af gode kundskaber, men for ham var hovedsagen ikke karaktererne, men karakteren.
Mønsted Friis har mere end nogen anden præget Jyderup Realskole, og hans navn vil for stedse være knyttet til den skole, han gennem så mange år viede al sin arbejdsevne og interesse. Fru Asta Friis blev ham en trofast støtte i de mange arbejdsår, der ikke altid var lige lette.
De, der lærte Hr. Friis at kende, vel bevare mindet om en reel og retlinet personlighed, en trofast arbejder i den danske skole.

Skolebestyrer Knudsens virke
Som ung lærer kom A. Knudsen til Jyderup Realskole i foråret 1918 og fik her sit fremtidige virke.
Efter hans død i slutningen af august 1951 skrev nuværende skolebestyrerne Valdemar Hansen følgende i elevskriftet:
"Efter at A. Knudsen var blevet knyttet til Jyderup Realskole, varede det ikke længe, før han ved sin retlinede karakter og dygtighed skabte en stærk position i Jyderup. Foruden sine elever hengivenhed vandt han sig respekt og agtelse langt uden for skolens kreds. A. Knudsen store interesse var naturhistorie.
Hans viden på geologiens, zoologiens og botanikkens områder var meget omfattende.
Gennem sine spiringsforsøg, akvarier og især på ekskursioner førte han sine elever ind i naturens verden og åbnede deres blik for dens skønhed og hensigtsmæssighed, man følte sig beriget og lærte at vandre med åbne saner i naturen.
A. Knudsen var en stærk personlighed, i samvær med ham fik man en ejendommelig følelse af tryghed, man følte rent instinktivt, at man stod over for en mand uden svig"
A. Knudsen var i 1942 blevet leder af Jyderup Realskole, som han købte et par år senere.
Selv om hans tid som leder således kun blev kort, har den sat sig dybe spor i skolens udvikling, og da de daværende to overlærere,
Valdemar Hansen og Ths. Vang Petersen, påtog sig at føre skolen videre som dens bestyrere, var det med ønsket om, at det blev i Hr. Knudsens ånd, og de værner med ærbødighed og taknemlighed om de værdier og traditioner, der var blevet en del af skolen.
I forbindelse med Valdemar Hansen og Vang Petersens overtagelse af skolens ledelse blev dannet en forældrekreds til støtte for skolen, og tillige er den et værdifuldt kontaktled mellem skolen og forældrene.

Elevforeningen er et ikke mindre vigtig forbindelsesled.
Den blev stiftet i 1948 og har siden vokset sig stor og har siden vokset sig stor og stærk, ja, så stor, at de årlige elevfester er ved at sprænge rammerne. Det var Maja Lunding, der fik ideen til foreningens oprettelse og tog initiativet til at realisere tanken.
Ved stiftelsesfesten blev Maja Lunding formand og har været det siden, til alles tilfredshed.
Maja Lunding fik efter sin eksamen forskellige stillinger i Jyderup, men har siden 1928 været kontorassistent på Postgirokontoret i København.
Kasserer blev Karen Lillelund, "Daurup", og er det ligeledes stadig.
Karen Lillelund har siden taget korrespondenteksamen i Engelsk og Tysk fra Handelshøjskolen, og er nu direktionssekretær i A/S OTA

De to tidligere overlærere, Valdemar Hansen og Vang Petersen, fik som skolebestyrere det smukkeste mulige samarbejde.
Valdemar Hansen har været på Jyderup Realskole i 33 år, Vang Petersen i 12 år, men Hr. Hansen har, på sin stilfærdige reelle væremåde, ikke ladet dette forspring i år få indflydelse på det daglige samarbejde, det være sig pædagogisk eller administrativt.
De er begge dygtige skolemænd, bestemte, men med det lune, der eleverne til at holde af dem.
I en jubilæumssamtale fortæller de to skolebestyrere lidt om nutiden og om jubilæumsønsker.
Skolen, der begyndte med 3 lærere, har i dag et lærerpersonale på 13, og elevtallet, som ved deres overtagelse af skolen var 245, er nu 264, fordelt på 12 klasser. Det største problem er pladsmangel, og det er derfor naturligt, at ønskerne gælder udvidelser -
og helst så snart som muligt. Det drejer sig først og fremmest om en ny gymnastiksal, Den nuværende har længe været alt for lille, det viser sig særlig slemt når der er eksamensafslutning, men der er stor nok til at lave om til skolekøkken og sløjdlokale, når man først har den nye gymnastiksal.
Som ved andre skoler har der været forskellige "udenoms-ting", som det har været en glæde at arbejde med, eks. skolens rejsefond, der får midler fra den årlige skolefest, skolefesterne må deles til to aftener) og som har beredt børnene mange dejlige feriedage i det fremmede.
Der er skolens flinke sangkor, som også tæller mange fine solister, og som glæder byens borgere o.a. med en årlig sangaften på hotellet.
Der er også skolesparekassen, som varetages af overlærer frk. I. Hansen, som har både "bunden opsparing" og formålsopsparing.
Skolen indbyder tillige af og til forældre til "forældredage".
Det mest værdifulde er det tillidsforhold, der stadig består mellem de vekslende elevhold og lærerne, ikke mindst de to skolebestyrer. Det giver glæde og tilfredsstillelse i arbejdet, siger Valdemar Hansen og Vang Petersen, og slutter:
I en tid med moderne skoletanker ønsker vi at finde det bedste ud af det moderne og kombinere det med det bedste i det gamle system.
Skolens bomærke og motto
Lad os her tilføje:
Da Valdemar Hansen og Vang Petersen efter Hr. Knudsens død overtog den gamle ansete skole, vedtog de at give skolen et bomærke.
Ideen var Vang Petersens, men i dette tilfælde som i alle andre spørgsmål af afgørende betydning, var der enighed og forståelse mellem de to ledere.
Jyderup Realskoles bomærke

Bomærket er en Aladdin lampe, og der hæfter følgende sentens til:
Kundskab er som Aladdin lampen; ved at gnide, dvs. pleje og udvikle den, får vi kraft til at tage kampen op, men ligesom lampens ånd blev vred på Aladdin, da han vilde gøre sig selv til den største og skabe sin egen Gud, således går det også med kundskaberne, når de ikke bruges ret.
Glemmer man, at al viden og kunne skal bruges med kærlighed og menneskelig varme, vil den kun bringe hårdhed og kulde.
Lad da vort bomærke minde os om, at kundskabernes lampe skal løftes af den naturens ædle søn eller datter, der ejer hjertets varme - den vil da bringe lys og lykke til mange.
Kan det siges smukkere og mere betegnende. Det er en værdig indskrift for en gammel skole, der går mod nye tider2

75% dumpede af de første elever i Jyderup Realskole dumpede
I år er det 60 år siden, skolen begyndte, og der er store udvidelsesplaner
Da den unge stud. phil. og forfatter H.C Lambek i 1897 førte de otte første elever fra Jyderup Realskole op til eksamen ved universitetet i København, indtraf det beklagelige, at de seks dumpede!
Men skolens ansvarlige tabte ikke modet, og siden er dumpeprocenten kommet nulpunktet betydelig nærmere.
Den 1. september 1954 har Jyderup Realskole 60 års jubilæum, og skolen har i jubilæumsåret 264 elever, og det hører til sjældenhederne, at elever, der indstilles til eksamen i dag, dumper.
Gymnastiksalen byggedes for 1600 kr.
Naturligvis er der i årenes løb sket en betydelig udvikling, som har ændret den private realskoles stilling i Jyderup. Det begyndte med et initiativ af 4-5 af byens betydende borgere. Man blev enige om at købe villaen
Søbæksminde på toppen af bakken på Slagelsevej, og som nævnt var den første bestyrer H.C. Lambek
Han afløser efter de første uheldige resultater blev en erfaren skolemand O.F.B. Laage, som havde arbejdet ved realskoler i mange år, bl.a. havde han været med ved oprettelsen af realskolerne i Herning, Varde og Skanderborg.
Laage overtog skolen med 30 elever, men da samlingerne til naturfagene ikke var i orden, havde skolen ikke eksamensret. I 1898 byggedes fire nye klasseværelser og en gymnastiksal, men bygherrerne var lidt for sparsommelige, gymnastiksalen opførtes for 1600 kr. og blev derefter - enstensmur og uden kakkelovn. Siden er bødet på disse mangler ved isolation og varmeinstallation.
De fysiske og naturhistoriske samlinger blev bragt i orden.
Det første år måtte præliminaristerne til eksamen på universitetet, men året efter kunne eksamen holdes på skolen.
Flere udvidelser -
Skolebestyrer Laage efterfulgtes af sin svigersøn, Mønsted Friis, der havde været lærer fra skolen fra 1899 til 1900, men han (Laage) fortsatte med at undervise i sprog, som var hans speciale, til sit 65 år.
Mønsted Friis købte i 1909 skolen af aktionærerne og havde så frie hænder til at foretage de nødvendige udvidelser.
Der udbyggedes mod nord, og i 1919 byggedes yderligere to klasseværelser mod øst i tilslutning til gymnastiksalen, der ved denne lejlighed forbedres.
I 1941 foretoges endnu en udvidelse, idet der lagdes en første sal ovenpå skolebygningen, derved fik man særskilte lokaler til fysik, geografi og naturhistorie.
Elevantallet steg stadig, i en periode under 1. verdenskrig var man oppe på 190, det dalede til 112, men steg så jævnt, og da Mønsted Friis døde den 15. februar 1942, var der 150 elever.
Jubilæumsfest på hotellet
Efter en lang årrække som lærer overtog dernæst Aksel Knudsen realskolen.
Han kom til at betyde meget for skolens udvikling i de kommende år, og på det grundlag, han skabte, bygger nu hans efterfølgere, der overtog skolen ved hans død i 1951 videre

I jubilæumsåret har man planer om endnu en udvidelse af gymnastiksalen samt tilføjelse af skolekøkken og sløjdsal, men nogen afgørelse er endnu ikke truffet.
Ved de to nye skoleejeres overtagelse i 1951 dannedes skolekredsen, der har skovejer Frede Jensen til formand.
Den og elevforeningen, der nu har et stort medlemstal af trofaste gamle elever, arrangerer den 4. september 1954 en jubilæumsfest på hotel Skarridsø.
På skolen markeres jubilæet den 1. september (1954) ved en højtidelighed af mere intern art3

Fra 60 til 10 års jubilarer ved Realskolens jubilæumsfest
I Jyderup Realskoles 60 års jubilæumsfest på Søndag på hotel Skarridsø deltager de tidligere nævnte fem 60 års jubilarer, der alle bor i Jyderup: Fru Sophy Jensen, fabrikant Jacobsen, bankbestyrer H. Hooge, isenkræmmer Gylling Folkmann og bankbestyrer Ejner Folkmann.
Hvor mange 50- og 25 års jubilarer, der vil komme, har man ikke rigtig klarhed over, men der vil komme ti 10 års jubilarer.
Endnu to 10 års jubilarer for for langt væk til at komme, det er Dagmar Ganderup Jacobsen, Canada og Ole Jørgensen fra Særslevgården, nu Malaya6

På jubilæumsdagen
Jyderup Realskoles 60 års jubilæum markeres i dag på festlig vis.
Alle 264 elever samledes i morges kl. 9 foran skolebygningen, og mens skolebestyrer Valdemar Hansen hejste flaget, sang man "Der er ingen ting, der maner" og derefter "Den signede dag"
Derefter samledes men i skolens gymnastiksal, og efter sangen "Som en rejselysten flåde" talte skolebestyrer Valdemar Hansen og sagde bl.a. I kender grunden til, at denne dag former sig på anden måde end en almindelig skoledag, og i de lokale blade har i læst skolens historie gennem 60 år, hvorledes den fra en beskeden begyndelse er blevet til en ret betydelig institution, skolebestyreren nævnede, at han selv havde været knyttet til skolen i over 30 år, en tid der var gået forbavsende hurtigt og efterladt et væld af gode minder, som man nødig vil undvære.
Det er, sagde han, både lærerigt og interessant at se tilbage, men for os ældre rummer det også vemod, at tiden flyver så hastigt, og de 60 år udgør en betydelig epoke i Jyderup Realskoles historie.
Tiden går videre, og det nye slægtled skal ikke se tilbage, men fremad, fordi fremtiden omfatter mål, håb og længsler.
Skolens opgave ligger i at give den opvoksende ungdom midler i hænder til at nå de mål, der sættes.
Nu er det vort håb, at virket her må være til gavn for skolen og den opvoksende slægt.
Deri har skolen sin store berettigelse, at der øves en gerning, som er til gavn for dem, der skal videreføre arven.
I troen på, at den gerning, der øves, har været og stadig vil være til gavn, vil vi udbringe et leve for skolen, sluttede skolebestyreren.

Jubilæumsgave fra skolekredsen.
En af skolens første elever, isenkræmmer Gylling Folkmann, talte derefter på skolekredsens og elevforeningens vegne og overrakte en jubilæumsgave fra de to kredse bestående af billeder af de fire tidligere skolebestyrere, og mens han nævnede deres navne, hængte boghandler Søvndahl-Petersen billederne op. Det første af H.C Lambek, der oprettede skolen i 1894, det næste af O. Laage, der var bestyrer til 1905, det 3. af Laages svigersøn, Niels Mønsted Friis der var forstander fra 1905 til 1942, og det 4. af skolebestyrer Aksel Knudsen, der havde været lærer ved skolen siden 1918, og dens leder fra 1942-1951.
Gylling Folkmann fortsatte - Disse skolebestyrere ledede skolen med stor dygtighed, så den voksede sig stor og stærk, og dens virke blev kendt viden om. Vi vil bede de to nuværende skoleledere, Valdemar Hansen og Vang Petersen, om at give billederne en hædersplads på skolen således, at kommende slægter kan se de mænd, der har betydet så meget ikke alene for skolen, men også for Jyderup, og lad os altid ære og agte deres minde.
Bagefter fremdrog Gylling Folkmann minder fra sin egen skoletid og omtalte, hvordan hans børn og børnebørn havde søgt den samme skole og lært at holde af den, og sluttede;
Mit jubilæums ønske skal være, at de Herrer Valdemar Hansen og Vang Petersen sammen med deres dygtige stab af lærere og lærerinder må få kraft og styrke til at føre den gamle skole videre i det gode spor, den nu har fulgt i 60 år, og at der stadig må være en stor flok af gode og dygtige piger og drenge, der med flid og interesse vil følge skolens arbejde og blive dygtiggjorte til at stå rustet i kampen for tilværelsen, og gid så skolen inden alt for længe får realiseret sin tanke om en ny gymnastiksal og et skolekøkken.

Gylling Folkmann motiverede et leve for skolen, skolebestyrerne, lærerpersonalet og eleverne.
Skolebestyrer Valdemar Hansen takkede for gaven og de smukke ord og lovede at give billederne den hædersplads, de fortjente.
Overlærer Larsen talte derefter.
På personalets og elevernes vegne for "fødselsdagsbarnet" og sagde bl.a. - Vi er forvissede om, at de mennesker, der begyndte gerningen her, følte kaldet og ejede den gnist, der kunne fænge. Der er derfor grund til at ønske denne skole lykke.
Her er frie arbejdskår, og solen har aldrig stået højere over den end nu, og vi venter lyse og smilende år fremover.
Overlærer Larsen mindedes Realskolebestyrer Knudsen som den mand, der elskede Jyderup Realskole og ville give den et ansigt.
Meget er sket siden dengang. Her er kommet nye strømme af elever, men Valdemar Hansen og Vang Petersen har taget arbejdet op, forstået skolens levekraft og dens ansigt, der bærer firsindet i sig. Vi har pligt til at hjælpe de to til, at skolens ansigt bevarer det rette præg.

Det var ingen let opgave, da de påtog sig at afløse Aksel Knudsen, men alle opgaver har de løst på prisværdig måde, og vi siger dem tak for det gode samarbejde, som vi håber stadig at gå glæde af7

En gave fra elever og venner
Fra skolens elever og lærerpersonale samt fru Montäen og fru Petersen blev nu overrakt en meget smuk gave.
To elever, Chr. Funch Jensen og Niels Henrik Hansen, fremførte gaven, en fane på stang.
Bevæget tog de to skolebestyrer mod gaven, og Vang Petersen takkede og sagde bl.a.:
Hermed har vi fået et stort ønske opfyldt, og vi tager mod gaven som tegn på, at elever og lærere samler sig om det, vi arbejder med. Fanen skal være vort samlingsmærke ved idrætsstævner, møder og fester.
Symbolsk er Dannebrog et samlingsmærke for hele samfundet,
vi er kun et lille udsnit heraf,
men hver eneste af os er et led, som ikke kan undværes

Tak for det skønne udtryk for følelserne over for den gamle skole.
Den smukke højtidelighed sluttede med sangen "Altid frejdig, når du går".
Derefter samledes eleverne i klasserne, hvor de fik is og derefter fridag8
Jyderup Realskoles fane

Masser af gratulanter
Gratulanter har i formiddagens løb aflagt besøg på skolen, og det strømmer ind med gaver og blomster fra tidligere elever og venner af skolen.
Foruden blomstergaverne er bl.a. blevet overbragt en boggave fra pastor Wemmelund, Jyderup.
Det er et religions-filosofisk værk skrevet af skolens grundlægger, C. Lambek.
Fra Holbæk Amts Sparekasse er skænket 100 kr.
Fra Jyderup og Hjembæk-Svinninge sogneråd var to flotte blomsterkurve, blomsterhilsener var der endvidere fra Jyderup Savværk og Stavfabrik, Realklassen 1944, Jyderup Samaritterforening m.fl. og blomsterfloret bredte sig i dagens løb yderligere på Realskolen.
I dagens anledning er der nedlagt kranse på skolebestyrer Knudsens grav i Jylland og Mønsted Friis's grav i Jyderup9+10 +

Jyderup Realskoles 60 års jubilæum blev dagen igennem en festlig begivenhed. Blandt de mange gratulanter, som skiftede fra tidlig morgen til sen aften, var skoleinspektør Juhl, der som et smukt eksempel på det gode kollegiale forhold skolerne imellem overrakte en gave fra lærerpersonalet på Jyderup Kommuneskole, Overlærer Schultz, kommuneskolen, overrakte en blomsterhilsen fra Teknisk Skole, og Hjembæk-Svinninge Sogns gave var ikke som i går nævnte en blomsterkurv, men et bordflag11

Realskolens jubilæum
Til Jyderup Realskoles jubilæumsmiddag i morgen aften på Hotel Skarridsø har tegnet sig nogle og 80 deltagere.
Til dette efterfølgende bal ventes stort besøg af tidligere elever og medlemmer af skolekredsen12

Jyderup Realskoles 60 års jubilæum fejret ved smuk og stemningsfuld fest
Smukke hyldestord og værdige jubilæums ønsker. Mottoet: Vi vil lære børnene, hvad der er værd at elske.
Festklædte gæster ved Jyderup Realskoles 60 års jubilæum samledes lørdag aften i hotel Skarridsø's sal til en festmiddag - hvor musikdirektør Jantzens orkester var placeret - var omdannet til en blomsterhave ved hjælp af de mange blomstergaver.
I forgrunden var billederne af de fire tidligere skolebestyrere anbragt. Bordene var smukt pyntet med tændte kærter, blomsterranker og skåle med broget blomsterflor. Ved hovedbordet var anbragt en flot blomsterdekoration som Jyderup Turistforening havde sendt i går, til festen.
I hjørnet ved scenen vajede skolens nye fane - gaven fra samtlige elever og lærerpersonalet.
Formanden for elevforeningen, frk. Maja Lunding, København, bød velkommen på elevforeningens vegne og talte derefter kort.
Ved en 60 års milepæl skal vi ikke blot se tilbage, men også fremad.
Vi har fremtidsønsker om sportshal, skolekøkken og en flot facade, men vi ved, at det som det gælder om, er at lede skolen i den rette ånd, som sentensen for vort bomærke siger os, og de to skolebestyrere Valdemar Hansen og Vang Petersen kender målet og arbejdet for at føre eleverne til et mål.
Bankbestyrer H. Hooge fik hvervet som "Toastmasters" og meddelte bl.a., at der var to udenlandske gæster, fru Grethe de la Cour fra USA og fru Inger Sixtenson fra Sverige.
Til festen var mellem mange andre telegrammer en hilsen fra skolens tidligere lærerinde gennem mange år, Marie-Elisabeth Nielsen (1913-40)
Efter forslag af fru Asta Friis vedtoges det senere på aftenen at sende en genhilsen til frk. Nielsen.
H. Hooge bragte en hilsen fra skolekredsens formand, skovejer Frede Jensen, der var blevet forhindret i at være tilstede, men fru Hjordsvard, "Konradsgården" havde lovet at repræsentere skolekredsen.

Festtalen:
Blev holdt af skolebestyrer Vang Petersen, der bl.a. sagde: Når man bliver 60, er det skik at se tilbage og ligesom gøre hans livs resultater op.
Her gælder det en skole, og det er frugtbart at se på dens kulturelle betydning for samfundet.
Skolen skal ikke blot give eleverne kundskaber, men også være med til at opdrage dem til at være nyttige samfundsborgere.
Det er ejendommeligt at lægge mærke til, at Realskoleloven af 1903 siger, at Realskolen skal oprettes for at give eleverne adgang til alle på billigste måde kan få en uddannelse - i dag vil man afskaffe den af sammen grund og kalder den udemokratisk.
Vi tør dog sige, at Realskolerne løser opgaverne på demokratisk vis, og det skulle være en fordel, at vi arbejder med ensartet materiale.
For en kulturel institution skal det være målet at støtte den menneskelige karakter til at give eleverne en selvstændig opfattelse, uden hvilken ingen kan gør sig gældende. Vi vil på Mellem og Realskoler give rummelige kår, dvs. frihed for lærerne og børnene, samtidig med at vi vil lede børnene, prøve at forstå den enkeltes natur, dygtiggøre dem ved at give dem menneskelig udvikling til at nå bestemte mål.
Kan det siges om en skole, så er dens værd som kulturfaktor berettiget.
Den moderne skoleudvikling går i retningen af at gøre skolen til et teknisk vidunder, men som der nylig blev skrevet indvielsen af et købehavns skolepalads:
"Hvor er ånden?" Vi skal bevare tilknytningen til traditionerne i den gamle skole med Grundtvigs og Kr. Kolds ånd og tanker, for der er ved at være tendens til at udvide de ydre rammer på åndens bekostning. Vort store jubilæumsønske er, at det må lykkes os at knytte forbindelsen mellem det, der har rod i den gamle danske folkeånd og dens traditioner, og det bedste i den nye udvikling. Vi må jo ikke glemme at hovedfaktoren inden for skolen er eleverne.
Gid det må lykkes os at give liv og indhold for den tanke, vi har ansvaret for og give eleverne kundskaber og menneskelig udvikling.
Et leve for ungdommen.
Fru Hjordsvard talte på skolekredsens vegne og bragte en personlig hilsen fra formanden skovejer Frede Jensen.
I smukke ord mindedes fru Hjordsvar de fire afdøde skolebestyrere - uden deres indsats var skolen aldrig blevet til det den er, men Valdemar Hansen og Vang Petersen havde magtet den opgave, "at lede" skolen videre i samme gode ånd.
Trods den kolde vind, der har blæst mod realskolerne, må vi anerkende deres betydning for samfundet, og Jyderup Realskole har fået stor betydning for Jyderup og omegn.
En Realskole pynter på en by.
Sagde fru Hjordsvard. Havde vi sådan en i Mørkøv, kan i tro vi ville skønne på det.
Vi har været heldige med ledere og heldige med lærerkræfter og et ideelt samarbejde med skolekredsen.(Leve)
Som gammel elev fremdrog bankbestyrer H. Hooge en række morsomme minder og talte derefter om ungdommen i dag.
Det var godt, om ansvar og pligt kom i højsædet, som da vi var unge. Det er dog ungdommen, der skal bygge det land op, vi elsker.
Indsatsen begynder i hjemmene og fortsættes i skolen, og er end ungdommen vanskelig, så er de dog intelligente.
Gid skolen stadig i forening med hjemmene løser opgaven; at give ungdommen ansvarsfølelse mod samfund og fædreland.
fru Inger Sixtenson, Malmø, fortale munter om dengang Fru Asta Friis blev forlovet med senere skolebestyrer Mønsted Friis.
Fru Asta Friis fremdrog ligeledes forskellige minder fra sin fars (skolebestyrer Laage) og sin mands år på Jyderup Realskole.
Tidligere elev ingeniør Mogens Drost Larsen, holdt talen for damerne som en "fysiktime" hvori han beviste lighedspunkter mellem damerne og fysikkens tiltrækningsteorier. Det gjorde stormende lykke.
Isenkræmmer Gylling Folkmann, sen., talte i morsomme vendinger for frk. Maja Lunding og frk. Karen Lillund samt for fru Hjordsvar og motiverede et leve.
På lærerpersonalets vegne talte overlærer Larsen og sagde bl.a.:
Vi er glade for at blive børnene betroet og vil gerne vejlede dem ret.
Barnesindet er ligesom plastisk at arbejde med, fordi det formes og påvirkes lettest i de unge år, men den magt vi har dertil giver ansvar. Vort motto skal være at lære børnene, hvad der er værd at elske.
Repræsentant Hans Jensen (1923) talte for skolebestyrer Valdemar Hansen og skolebestyreren kvitterede med at causere over minderne.
Skolebestyrer Vang Petersen talte for 10 års jubilarerne, og så var endelig den lange talerække slut og formanden kunne byde velbekomme, med tak til alle sider.
Kaffen blev serveret ved småbordene på glasverandaen, og her fulgte en dels lovlig, dels munter underholdning ved fru Lis Franck, København samt Lis Kruhöffer, Else Madsen og "Gitte" Mortensen, alle Mørkøv.
Der måtte da capo numre til, før de begejstrede tilhørere ville slippe dem.
Den smukke og vellykkede fest sluttede med nogle timers dans til musikdirektør Jantzens orkester.
To sange forfattet af Gylling Folkmann, senior og Hans Jensen, København, gjorde megen lykke13

Skolens opgave er at sammenkæde ny teknik med gammel tradition
Jyderup Realskoles elevforening og forældrekreds markerede lørdag aften skolens 60 års jubilæum men en fest på hotel Skarridsø.
Et lille hundrede tidligere elever, forældre, lærere og indbudte gæster deltog i festmiddag i den blomstersmykkede sal.
Elevforening formand frk. Maja Lunding, indledede og bød særligt velkommen til æresmedlemmerne, fru A. Friis og fru Sophy Jensen, samt to tidligere elever fru Grethe de la Cour og fru Sixtonson, der kom henholdsvis fra USA og Sverige.
Bankbestyrer H. Hooge udpegedes til dirigent og læste nogle af de mange hilsner, der var tilgået skolen i dagens anledning, deriblandt en hilsen fra en tidligere lærerinde Marie Elisabeth Nielsen.
Festtalen holdtes af skolebestyrer Vang Petersen, der bl.a. sagde:
En skoles største opgave er at opdrage og gøre eleverne skikkede som borgere i det samfund, de tilhører.
Jeg mener, at den private realskole kan løse denne opgave, fordi den er i stand til at give eleverne et skarpt afgrænset mål:
dette er med til at danne den menneskelige karakter, og det er min opfattelse, at denne målsætning savnes inden for mange
kulturelle institutioner i dag. Det er vigtigt at give børnene forståelse af, at skal man gøre sig gældende, må man arbejde for et bestemt mål. og realskolen er så rummelig en skoleform, at den giver både lærer og elev mulighed for en personlig udvikling. Dermed være ikke sagt, at mellem -og realskolen er fuldkommen, såvel som intet værk af mennesker fuldkommes.

I takt med folke ånden
Også vi inden for realskolen må være på vagt mod en tendens, som er ved at blive den moderne skoles forsyndelse, at man ofte udvider det tekniske på bekostning af ånden. Jeg ser skolens opgave som en formidler af det nye, så det får sammenhæng med det gamle, de gamle kulturtraditioner må ikke glemmes og ikke sættes over styr for en fremragende teknisk modernisering og det er mit jubilæumsønske, at det må lykkes Jyderup Realskole at knytte denne forbindelse, som giver sammenhæng mellem nyt og gammelt - og at det nye, der ikke er i takt med folkeånden, sorteres fra. Det er mit håb, at den ungdom, som vi alle har ansvaret for, må udvikle sig kundskabsmæssigt, men også menneskeligt. Et leve for denne ungdom.
Formanden for skolekredsen, skovejer Frede Jensen, kunne ikke være til stede, og i hans sted talte fru Hjordsvar, Konradsgården, på kredens vegne. Fru Hjordsvar mindedes de fire tidligere bestyrere, C. Lambek, Laage, Mønsted Friis og Aksel Knudsen. Uden deres indsats var skolen aldrig blevet, hvad den er.
Dernæst takkede fruen de to nuværende bestyrer Vang Petersen og Valdemar Hansen.
Skolebestyrer Knudsen var ikke nem at afløse, og det var en stor opgave, de havde påtaget sig.
Men den er lykkedes, og jeg tror, at vi er heldigt stillet med lærerkræfter på skolen, sagde fru Hjordsvar.
Muligvis kunne endnu mere nås i samarbejde med skolekredsen. Leve skolen!

Ansvar og pligt i højsæde
Bankbestyrer H. Hooge causerede muntert om den første tid, da skoleelever var mere dovne end i dag!
Han henstillede til skolebestyrerne at lære ungdommen at sætte ansvar og pligt i højsædet og udtalte som et ønske fra gamle elver håbet om, at skolebestyrerne måtte have magt, evne og vilje til at give den ungdom, der skal bære landet frem, de rette forudsætninger. Leve Jyderup Realskole.

Ved desserten fulgte endnu en række taler af bl.a. den svenske gæst, fru Sixtenson, fru A. Friis, en tidligere elev fra det jubilerende hold fra 1944, Mogens Drost Petersen (der priste damerne), isenkræmmer Gylling Folkmann, Senior, Overlærer Larsen, Akselholm, skolebestyrer Vang Petersen og repræsentant Hans Jensen.
To morsomme sange til lejligheden var skrevet af Gylling Folkmann og Hans Jensen og gjorde meget lykke.
Efter spisningen samledes man på verandaen til kaffedrikning.
Her underholdt tidligere elever med sang og musik og havde stor succes. Bagefter dansede man til Jantzens orkester14


1954 august; Fra 60 til 10 års jubilarer ved Realskolens jubilæumsfest
Det er Fru Gerda Johannesen, Uglerup pr. Jyderup, Frk. Ingrid Christiansen, Slagelsevej, Jyderup, Fru Tove Olsen, Holbæk, Fru Ester Larsen, København, Fru Birthe Sørensen, Kalundborg, Mogens Drost Petersen, Gladsaxe, Henning Schmidt-Petersen, Knabstrup, Arne R. Garly, København, og Knud Clausen, København. Endnu to 10 års jubilarer er for langt væk til at komme, det er Dagmar Ganderup Jacobsen, Canada og Ole Jørgensen fra Særslevgården, nu Malaya.


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 5. april 1954, side 3; Jyderup Realskoles 60 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. aug.1954, side 4+6; Jyderup Realskole fejre 60 års jubilæum
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% dumpede
Kilde 4: Holbæk amts venstreblad 28. august 1954, side 4; Jubilæumsfest
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 28. aug. 1954, side 3; Jubilæumsfest planlægges
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 31. august 1954, side 4; Fra 60 til 10 års jubilarer ved Realskolens jubilæumsfest
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1954, side 4+8; På jubilæumsdagen
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1954, side 8; En gave fra elever og venner
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1954, side 8; En gave fra elever og venner
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 2. sep. 1954, side 4; Mange gaver til skolen
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 3. sep. 1954, side 4; Jyderup Realskoles 60 års jubilæum
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 3. sep. 1954, side 4; Realskolens jubilæum
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 6. sep. 1954, side 3+4; Jyderup Realskoles 60 års jubilæum fejret ved smuk og stemningsfuld fest.
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 6. sep. 1954, side 4; Skolens opgave er at sammenkæde ny teknik med gammel tradition
Kilde 15: Gudme Lokalarkiv dec. 2015
Noter:
a) Jyderup Realskoles elevforening blev stiftet i 1948

Dec. 2015: Til Christina Huus.
Tak for din henvendelse. Jeg har fundet omtalte sange og avisartikler frem, men inden vi går i gang med at skanne og sende, synes jeg lige, at du skal se, hvad de indeholder. Måske har I det allerede. Jeg har vedhæftet små udsnit af sange og artikler.
De to sange er begge på 2 sider - A 4 - så her er ingen problemer. De to artikler er begge ret smalle og lange og kan ikke være på et A 4 ark.
Vores skanner kan ikke skanne i A 3 størrelse, så jeg vil være nødt til at opdele dem i to dele.
Alternativet kunne være, at jeg sendte de originale artikler (og såmænd også sangenepr. post. Vores arkiv kan godt nøjes med kopier, da det jo ikke er "vores område".
Venlig hilsen Arne Norsk Nielsen, Gudme Lokalhistoriske Arkiv

Sidst rettet 10. december 2015
©Jyderup Realskole