Sthyrske cirkulære


De første danske bestemmelser for folkeskolen, der kan betegnes som en læseplan, er det såkaldte Sthyrske cirkulære af 6.4.1900 vedr. Undervisningen i de enkelte Fag, benævnt efter kultusminister H.V. Sthyr og udarbejdet i forbindelse med den tids skolereformer. I indledningen belyses det demokratiske problem om at tage hensyn til både det personlige og det fælles: "så vigtigt det er, at der i Skolen gives Rum for fri Bevægelighed og personligt åndeligt Liv, så nødvendigt er det, at der under Folkeskolens stigende Udvikling og fremadskridende Organisation tages det skyldige Hensyn også til den fornødne Enhed og Orden". Cirkulærets rammekarakter beskrives på en måde, der ikke afviger væsentligt fra den seneste folkeskolelovs intentioner med læseplaner, som "en Ramme for Skolearbejdet, hvilken samtidig med at tjene som Norm for alle Skoleformer kan udfyldes forskelligt efter de forskellige Forhold".
Dette princip fastholdtes af undervisningsminister Jørgen Jørgensen, der i cirkulære af 24.5.1941 om Målet for Folkeskolens Undervisning skrev, at "der ikke bør gøres noget Forsøg på at lede Undervisningen ad bestemte Baner, når blot det foreskrevne Mål nås. Ministeriet ønsker derfor ikke at fremkomme med nogen Rettesnor for, hvorledes de Rammer udfyldes, der er givet med Folkeskoleloven af 18. Maj 1937". Dette cirkulære er genudsendt i 1960 i tilslutning til Den Blå Betænkning om 1958-ændringerne af folkeskolen. Disse meget åbne formuleringer har været normgivende for senere danske læseplaner1

Undervisningens fag ud fra forordning og skolelove

Basisfag Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag Praktisk-musiske fag
Almindelig forberedelseseksamen 188111 Dansk
Engelsk, Tysk, Fransk, Historie, Religion
Geografi, Matematik, Naturhistorie, Naturlære
Regning, Gymnastik, Sang
Jyderup Realskole 1898/992
Præliminæreksamen 1902-07
Dansk
Engelsk, Tysk, Historie, Religion
Aritmetik, Geometri, Naturhistorie, Naturlære
Regning, Gymnastik, Tegning, Skrivning, Sang og Håndgerning
Almenskoleloven 190311 Mellemskoleeks. 1907-63 Dansk, Svensk, Skrivning
Engelsk, Tysk, Fransk, Religion, Historie
Geografi, Regning og Matematik, Naturhistorie, Naturlære (herunder Sundhedslære og Kemi)
Tegning, Gymnastik og kvindeligt Håndgerning
Jyderup Realskole efter 19083,4,5

Realeksamen 1908-78
Dansk, Skrivning
To af de nyere Sprog (Engelsk, Tysk, Fransk) Historie, Religion
Praktisk Regning, Aritmetik (kun påbudt for Drenge), Geometri, Fysik, Geografi og Naturhistorie
Tegning, Gymnastik, Sang og Håndgerning. Husgerning 1953, Husgerning 1954, 4 timer ugentlig6
1950; Det oplyses endvidere, at der fra en del forældre er fremkommet ønske om oprettelse af en 5. underklasse for de elever, der er for unge eller af anden grund ikke kan komme i I. mellem. En sådan klasse oprettes i det nye skoleår10
Basisfag Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag Praktisk-musiske fag
Skoleloven af 1958
"Mellemskoleeksamen blev afskaffet i 1958 ved lov, og sidste Mellemskoleeksamen var i 1963, med indførelsen af en syvårig enhedsskole”13
Dansk, (Norsk, Svensk), Skrivning11Jyderup Realskole efter 1958
Formaliseret Konfirmationforberedelse 1959
Elektronik 1974,
Dramatik 196012, Filmkundskab 1973, Featuredag 1975
1. og 2. kl. 1959/607


Dramatik, Modellering og Rytmemusik
3., 4., og 5. kl. 1959/60 8 Engelsk efter naturmetoden, Færdselslære-1959 , I Mellem suppleres med


Familiekundskab, Erhvervsorientering 1956, Færdselslære9
8. skoleår 1959/60
Latin (valgfri)


Børnehaveklasse 1963/64


Hygiejne
5. kl. 1972
4.- 7. skoleår 1973/74


Matematik

Svømning
Skoleloven af 1976
Basisfag Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag Praktisk-musiske fag
Jyderup Realskole efter 1975
Historie 1977,
Elektronik 1977, Geografi 1977, Biologi 1977, EDB 1977, Regnskabsføring 1977
Drama 1977, Musik 1977, Hjemkundskab 1977, Maskinskrivning 1977, Fotolære/Filmlære 1977, Arbejdskendskab 1977, Formning 1977, Håndarbejde 1977, Sløjd 1977, og Færdselslære, Featureuge 1977
For 9. klasse 1977
For 10. kl. 1977

Latin, Tysk (grund+udv.),
Fransk 10. kl
Fysik


Basisfag Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag Praktisk-musiske fag
Erhvervsrettede grundskole 1978
8. - 10 skoleår14
Dansk, Regning, Samtidsorientering, Erhvervs- og uddannelsesorientering Engelsk, eleverne har på alle trin mulighed for at vælge faget Tysk På 8. klassetrin er Fysik obligatorisk, på 9. klassetrin tilbydes faget Regnskabsføring, Maskinskrivning, Sløjd, Hjemkundskab, Håndgerning, Metal, Landbrug, Handel- og kontor, Bygge- og anlæg, Ernæringsteknik, Transport samt Idrætsbetonede discipliner
Jyderup Privatskole 1981
5. - 10 skoleår15
Skriftlig dansk (4 lektioner), litteratur (2 lektioner), litteraturhistorie (1 lektion), aktiv orientering for 5.- 7. klassetrin (6 lektioner), Engelsk (5 lektioner), tysk (3 lektioner), historie for 8. - 10. klasetrin (2 lektioner) Matematik (5 lektioner), fysik (2-3 lektioner), geografi for 8. - 10. klassetrin (2 lektioner), edb-datalære Konditræning, inden- og udendørs fodbold, badminton, bordtennis, terrænløb, ridning på skolens egne heste, svømning og atletik. Tilvalgsfag; sløjd, håndarbejde og elektronik


Kilder:
Oversigten her er opbygget efter samme mønster som Åse Højlund Nielsens i Realskolen gennem 200 år,
og for Alm. forberedelseseks. og Almenskoleloven er det Åse Højlund Nielsen oplysninger der er brugt.(Kilde 11)

Kilde 1: http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Skole_og_SFO/l%C3%A6seplan
Kilde 2: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008, Medd. LS 1898/99 s. 132, 193
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1907, side 1-2. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1909, side 9, Jyderup Realskole, den 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1910 side 16, Jyderup Realskole, den 9. juni 1910, Holbæk Amts Venstreblad Tryk
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 20. aug 1954, side 4; 35 piger i skolekøkken
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 19. juni 1959, side 3; Jyderup Realskoles årsskrift
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 19. juni 1959, side 3; Jyderup Realskoles årsskrift
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1950, , side 3; Jyderup Realskole
Kilde 11: Realskolen gennem 200 år. Bind 2, side 130 af Åse Højlund Nielsen (ahn@centraldenmark.eu)
Kilde 12: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60 side 7, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 13: »Realskolen i Danmark og dens Ordning« af undervisningsinspektør O. Bjørneboe i: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, bind 1, side 188 ff. Fra Wikipedia 25/6. 2012
Kilde 14: Jyderup Realskoles skoleblad frikvarter 1977 december, gule sider D-E
Kilde 15: Brochure (Rød) Jyderup Kostskole, 1981. Jyderup Bogtrykkeri
Noter: Der er ikke mange oplysninger om undervisningen (basis)
Der arbejdes på siden løbende (feb. 2015)

Sidst opdateret 16. august 2017
©Jyderup Realskole